Borçlar Hukuku Vize 2021

#1. B’ye ait dükkanda kumaşlara bakarken B’nin bir top kumaşı üstüne düşürmesiyle yaralanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B’nin tazminat talep etme kalemleri arasında yer almaz?

#2. Kiracı A kira sözleşmesini feshetmiş ancak G bankasından ödeme talimatını geri almadığı için üç ay boyunca toplam 3.000 TL. ev sahibi G’ye ödeme yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan prensiplerden biri değildir?

#5. Hayatının kurtulması için ameliyat edilmesi zorunluluğu bulunan kimseden rıza alınamıyorsa rıza alınmadan ameliyat yapılabilmesi hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamında mümkündür?

#6. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözleşme kurulmuştur?

#7. A ile B’nin bisikletin satımı hususunda anlaşmış olmaları halinde ne tür bir borç söz konusudur?

#8. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin geçerliliği kanunen şekil şartına bağlanmıştır?

#9. Bir haciz kararını uygulayan icra memurunun fiilinin hukuka uygunluğu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

#10. Aşağıdaki işlemlerden hangisi temsil olunanın temsilciye “özel temsil yetkisi” vermesini gerektiren işlemlerden biri değildir?

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Borçlar Hukuku Vize Soruları

Borçlar Hukuku Vize 2021

1) B’ye ait dükkanda kumaşlara bakarken B’nin bir top kumaşı üstüne düşürmesiyle yaralanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B’nin tazminat talep etme kalemleri arasında yer almaz?

a) Tedavi masrafları
b) Çalışma gücü kaybından doğan zarar
c) Destekten yoksun kalma zararı
d) Ekonomik geleceğinin sarsılmış olmasından doğan zarar
e) Manevi zarar

Cevap : c) Destekten yoksun kalma zararı

2) Kiracı A kira sözleşmesini feshetmiş ancak G bankasından ödeme talimatını geri almadığı için üç ay boyunca toplam 3.000 TL. ev sahibi G’ye ödeme yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) B, kötü niyetli ise her durumda 3.000 TL’yi iade ile yükümlüdür.
b) B, iyi niyetli olarak parayı harcamışsa elinde kalanı ve/veya ikame şeyi iade ile yükümlüdür.
c) B’nin sorumluluğu bakımından kusur şartı aranmaz.
d) A sebepsiz zenginleşme nedeniyle ayrıca G bankasından alacak talebinde bulunabilir.
e) Ev sahibi B, borç çıkmayan şeyin ifası sonucu zenginleşmiştir.

Cevap : d) A sebepsiz zenginleşme nedeniyle ayrıca G bankasından alacak talebinde bulunabilir.

3) Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sebepsiz zenginleşmede bir borç doğması için hem fakirleşenin hem zenginleşenin fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
b) Ahlaki bir görevin ifası üzerine iade talebinde bulunulamaz.
c) Sebepsiz zenginleşmeye ilişki talepleri ile vekaletsiz iş görmeye ilişkin talepler birbiri ile yarışamaz.
d) Alacak hakları zenginleşmeye konu olabilir.
e) Sebepsiz zenginleşme ve sözleşmeden doğan taleplerin birbiri ile yarışması mümkün değildir.

Cevap : a) Sebepsiz zenginleşmede bir borç doğması için hem fakirleşenin hem zenginleşenin fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

4) Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan prensiplerden biri değildir?

a) Ahde vefa ilkesi
b) Sözleşme özgürlüğü
c) Taraf seçme serbestisi
d) İrade özgürlüğü
e) Şekil zorunluluğu

Cevap : e) Şekil zorunluluğu

5) Hayatının kurtulması için ameliyat edilmesi zorunluluğu bulunan kimseden rıza alınamıyorsa rıza alınmadan ameliyat yapılabilmesi hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamında mümkündür?

a) Iztırar hali
b) Üstün nitelikte özel yarar
c) Mağdurun üstün özel yararı
d) Meşru müdafaa
e) Özel hukuka dayanan bir yetkinin kullanılması

Cevap : b) Üstün nitelikte özel yarar

6) Aşağıdakilerden hangisinde bir sözleşme kurulmuştur?

a) Mektupla beş ton portakal siparişi veren kabzıma A’nın, mektubun ulaşmasından önce, telefonla muhatap firmayı arayıp alımdan vazgeçtiğini bildirmiş olması
b) E-posta ile saat siparişi veren A’ya B’nin saati göndermesi
c) 10 ton buğday alımı için faks ile sipariş gönderen B firmasına, A firmasının yalnızca beş ton buğday satabileceğini belirten faks göndermesi
d) Faksla 10 ton buğday alımı için sipariş veren A firmasının teklifi karşısında B firmasının sessiz kalması
e) A’ya, portresini yapma teklifini kabul ettiğine dair mektubu gönderen ünlü ressam B’nin mektup gönderen ünlü ressam B’nin mektup ulaşmadan ölmesi

Cevap : b) E-posta ile saat siparişi veren A’ya B’nin saati göndermesi

7) A ile B’nin bisikletin satımı hususunda anlaşmış olmaları halinde ne tür bir borç söz konusudur?

a) Seçimlik yetki
b) Çeşit borcu
c) Seçimlik borç
d) Parça borcu
e) Sınırlı çeşit borcu

Cevap : d) Parça borcu

8) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin geçerliliği kanunen şekil şartına bağlanmıştır?

a) Vekalet sözleşmesi
b) Taşınır satış sözleşmesi
c) Eser sözleşmesi
d) Kefalet sözleşmesi
e) Kira sözleşmesi

Cevap : d) Kefalet sözleşmesi

9) Bir haciz kararını uygulayan icra memurunun fiilinin hukuka uygunluğu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

a) Hakkını kullanmak için kuvvet kullanma
b) Meşru müdafaa
c) Kamu hukukuna dayanan yetkinin kullanılması
d) Mağdurun üstün özel yararı
e) Iztırar hali

Cevap : c) Kamu hukukuna dayanan yetkinin kullanılması

10) Aşağıdaki işlemlerden hangisi temsil olunanın temsilciye “özel temsil yetkisi” vermesini gerektiren işlemlerden biri değildir?

a) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
b) Gayrimenkulü kiraya vermek
c) Dava açmak
d) Gayrimenkul üzerinde aynı hak tesis etmek
e) Bağışlama yapmak

Cevap : b) Gayrimenkulü kiraya vermek

Borçlar Hukuku Vize 2021

11) Aşağıdakilerden hangisi hakimin borç ilişkisine müdahale etmesine yol açar?

a) Para değerinin beklenmedik şekilde ve aşırı oranda düşmesi
b) Teslim edilen pamuğun orta kalitenin altında olması
c) Borçlunun borcunu zamanında ödememesi
d) Sözleşme ile kararlaştırılandan başka bir mal teslim edilmesi
e) Teslim edilecek tablonun yanması

Cevap : c) Borçlunun borcunu zamanında ödememesi

12) Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade talep edilebilir?

a) Ahlaka aykırı amaçlarla yapılan kazandırmalar
b) Ahlaki bir görevin ifası
c) Diğer taraf kumar veya bahse hile karıştırmışsa istenerek yapılan ödeme
d) Hukuka aykırı amaçla yapılan kazandırmalar
e) Zaman aşımına uğramış borcum ifası

Cevap : c) Diğer taraf kumar veya bahse hile karıştırmışsa istenerek yapılan ödeme

13) Yanılma kendi kusurundan ileri gelen taraf sözleşmeyi iptal etmişse aşağıdaki hukuki sonuçlardan hangisi doğar?

a) Diğer taraf bu şekilde iptal hakkının kullanılmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğunu iddia edebilir.
b) İptal beyanı karşı tarafa ulaşmasa da hukuki sonuç doğurur.
c) Önceden ifa edilmiş edimlerin iadesi talep edilemez.
d) Diğer taraf olumsuz zararının tazminini talep edebilir.
e) Sözleşmenin iptali ileriye etkili olarak sözleşmeyi ortadan kaldıracaktır.

Cevap : d) Diğer taraf olumsuz zararının tazminini talep edebilir.

14) Aşağıdakilerden hangisi “zorunlu masrafı” doğru tanımlar?

a) Şeyden ayrılması mümkün olan eklentiler
b) Yapanın kendi zevki için yapmış olduğu masraflar
c) Eşyadaki bütünleyici parça
d) Şeyin korunması ve iktisadi fonksiyonunu devam ettirmesi için yapılan masraflar
e) Şeyin değerini ve iktisadi verimliliğini artırmak için yapılan masraflar

Cevap : d) Şeyin korunması ve iktisadi fonksiyonunu devam ettirmesi için yapılan masraflar

15) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

a) Hakkını kullanmak için kuvvet kullanma
b) Mağdurun üstün özel yararı
c) Mağdurun ortak kusuru
d) Özel hukuka dayanan bir yetkinin kullanılması
e) Meşru müdafaa

Cevap : c) Mağdurun ortak kusuru

16) Sözleşme yapmak ve böylece karşı edim borçlanmak şartıyla kamuya sunulan hizmetlerden yararlanan kişi gerçekte böyle bir sözleşme yapmak istemeksizin karşılıksız olarak bu hizmetten yararlanmış olsa bile bu kişinin dürüstlük kuralı uyarınca aldığı hizmetin bedelini borçlanmış sayılması hangi teori nedeniyle mümkündür?

a) Sözleşme müzakerelerinde kusurlu davranış
b) 3. kişiyi koruyucu etkili sözleşme
c) Edim yükünden bağımsız borç ilişkisi
d) Fiili sözleşme ilişkisi teorisi
e) Sözleşmenin ard (sonraki) etkisi

Cevap : d) Fiili sözleşme ilişkisi teorisi

17) Şekil şartına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Taraflar kanunun şekle tabi kılmadığı sözleşmeleri kendi iradeleriyle adi yazılı şekilde yapabilirler.
b) Adi yazılı şekil akdi oluşturan irade beyanının yazılı olarak açıklanması ve beyanda bulanan tarafından el yazısı ile imzalanmasıdır.
c) Sözleşmenin sıhhati için uyulan şeklin o sözleşmenin objektif bütün esaslı noktalarını kapsaması gerekir.
d) Türk Borçlar Kanunu resmi şekle tabi sözleşmelerde, hangi makamın yetkili olacağını belirtmemişse bu işlemi tapu memurları yapacaktır.
e) Noterler, resmi şekle tabi işlemleri ya resen düzenleme şeklinde hazırlar ve taraflara imzalatırlar ya da taraflarca hazırlanan metindeki tarihi ve imzayı onaylarlar.

Cevap : d) Türk Borçlar Kanunu resmi şekle tabi sözleşmelerde, hangi makamın yetkili olacağını belirtmemişse bu işlemi tapu memurları yapacaktır.

18) Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hangi süre içerisinde zaman aşımına uğrar?

a) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın
ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak beş yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
b) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın
ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. (2-10 yıl)
c) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak on yılın
geçmesiyle
d) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yılın
ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
e) Zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak iki yılın geçmesiyle

Cevap : b) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın
ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. (2-10 yıl)

19) Aşağıdakilerden hangisi iptal edilebilirlik nedenidir?

a) Ahlaka aykırılık
b) Hata
c) Kişilik haklarına aykırılık
d) Muvazaa
e) Kamu düzenine aykırılık

Cevap : b) Hata

20) 1-Mağdurun rızası ,
2-Hafif kusur halinde failin yoksulluğa düşecek olması,
3-Meşru müdafaa
4- Mağdurun birlikte kusuru
yukarıdakilerden hangileri haksız fiil sorumluluğunda tazminattan indirim sebepleri arasında yer alır?
-1,2,4

Cevap : -1,2,4

Borçlar Hukuku Vize 2021

21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir kimsenin kanunen nafaka vermekle mükellef olmadığı bir yakınına para yardımı yapması durumunda ifa edilen edimin iadesini talep etmesi mümkündür.
b) Kanuni vazife borç ilişkisi değildir?
c) Yükümlülüğe uyulmaması bir sorumluluk doğurmaz ama kazanılacak haklardan mahrum olunmasına yol açabilir.
d) Borç ilişkisi hukuki vazife ve yükümlülükten (külfetten) ayrılır.
e) Bir borç ilişkisinde alacak hakkı olmasına karşın talep hakkı dava ve cebri icra yetkileri bulunmayabilir.

Cevap : a) Bir kimsenin kanunen nafaka vermekle mükellef olmadığı bir yakınına para yardımı yapması durumunda ifa edilen edimin iadesini talep etmesi mümkündür.

22) A. Arkadaşı B’ye evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermiş ancak daha sonra bu yetkiyi
geri almıştır. B ise bu arada C ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) B temsil yetkisinin geri alındığını biliyor. C biliyorsa kira sözleşmesi B ile C arasında kurulur.
b) A B’nin temsil yetkisini geri aldığını C’ye bildirmemişse, sözleşme ile bağlı olur.
c) B’nin yaptığı sözleşme hiçbir şekilde A’yı bağlamaz.
d) Kira sözleşmesi B ve C arasında kurulur.
e) Temsil yetkisinin geri alındığını B ve C bilmiyorsa A sözleşme ile bağlı olur

Cevap : e) Temsil yetkisinin geri alındığını B ve C bilmiyorsa A sözleşme ile bağlı olur

23) Aşağıdaki durumlardan hangisinde nispi muvazaa söz konusudur?

a) A, evini bağışladığı oğlu B ile anlaşarak evi ona satmış gibi göstermiştir.
b) A, evini arkadaşına 150.000 TL’ye satmak isterken sözleşmeye yanlışlıkla 15.000 TL. yazmıştır.
c) A, alacaklarından mal kaçırabilmek için arkadaşı B ile anlaşarak evini ona satmış gibi gösteren sözleşme yapmıştır.
d) A, B ile anlaşarak 25.000 TL’ye satın aldığı otomobilin değerini sözleşmede 35.000 TL. göstermiştir.
e) A, evini daha sonar kendisine tekrar devretmek üzere B ile anlaşarak ona devretmesi.

Cevap : a) A, evini bağışladığı oğlu B ile anlaşarak evi ona satmış gibi göstermiştir.

24) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sözleşme müzakerelerinde taraflar dürüstlük kuralına uygun davranmalıdır.
b) Sözleşmenin yan unsurlarında taraflar uzlaşamamış olsa da sözleşme kurulur.
c) Sözleşme iki taraflı bir hukuki işlemdir.
d) Sözleşmelerin geçerliliği kural olarak şekil şartına tabi değildir.
e) Sözleşmenin kurulması için karşılıklı ve birbirine uygun öneri ve kabul beyanlarına ihtiyaç vardır.

Cevap : d) Sözleşmelerin geçerliliği kural olarak şekil şartına tabi değildir.

25) Aşağıdakilerden hangisi bir ön sözleşmedir?

a) Satış sözleşmesi
b) Bağışlama sözleşmesi
c) Alacağı temlik vaadi
d) Taşınmaz satış vaadi
e) Bağışlama vaadi

Cevap : d) Taşınmaz satış vaadi

26) Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sebepsiz zenginleşme, nispi bir hak sağlar.
b) Sebepsiz zenginleşmeden doğan hak mutlak haktır.
c) Mülkiyet hakkı karşı tarafa geçmişse sebepsiz zenginleşme davası açılabilir.
d) Masraf yapmaktan veya bir hak kaybından ya da bir yükümlülük altına girmekten kurtulma halinde de zenginleşme söz konusudur.
e) Zenginleşmenin konusunu ekonomik bakımdan bir anlam ifade eden her türlü mal, hizmet, hak, maddi veya fikri varlıklar, fırsat ve avantajdır.

Cevap : b) Sebepsiz zenginleşmeden doğan hak mutlak haktır.

27) Haksız fiil nedeniyle tazminat davası açma hakkının zaman aşımı süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Mağdurun, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren iki yıldır
b) Zarar verici fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıldır
c) Haksız fiil neticesin zararın ortaya çıkmasından itibaren bir yıldır
d) Haksız fiil neticesi zararın ortaya çıkmasından itibaren altı yıldır
e) Her halde zarar verici fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Cevap : a) Mağdurun, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren iki yıldır

28) Kanunda sayılmış belirli nispi hakların taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilmesi için bu hakların topu kütüğünde ne şekilde bir işleme tabi tutulması gerekir?

a) Terkin edilmesi
b) Beyan edilmesi
c) Şerh verilmesi
d) İpotek edilmesi
e) Tescil edilmesi

Cevap : c) Şerh verilmesi

29) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlemdir?

a) Bağışlama sözleşmesi
b) Kefalet sözleşmesi
c) Vekalet sözleşmesi
d) ibra sözleşmesi
e) Vakıf kurma

Cevap : e) Vakıf kurma

30) A, evinin önündeki kuruyan otları yakmak isterken çıkan yangın komşusu B’nin evinin yanmasına ve B’nin yaralanmasına neden olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B’nin tazminini isteyebileceği zarar kalemlerinden biri değildir?

a) Tedavi masrafları
b) Ekonomik geleceğinin sarsılmış olmasından doğan zarar
c) Malının telef olmasından doğan zarar
d) Destekten yoksun kalma zararı
e) Çalışma gücü kaybından doğan zarar

Cevap : d) Destekten yoksun kalma zararı

Borçlar Hukuku Vize 2021

31) Aşağıdaki durumların hangisinde sözleşmenin konusunda yanılma nedeniyle sözleşmenin iptali mümkündür?

a) A, kefalet sözleşmesi yapmak isterken B ile borcun üstlenilmesi sözleşmesi yapmıştır.
b) A firması teklifinde 10 ton bakır yerine 100 ton bakır yazmıştır.
c) A firması bulgur almak isterken, teklifinde pirinç almak istediğini beyan etmiştir.
d) A firması 10 ton bakır satın alma teklifini B firması yerine C firmasına göndermiştir.
e) A, malın fiyatını 1.000 TL. yerine yanlışlıkla 100 TL. olarak yazmıştır.

Cevap : c) A firması bulgur almak isterken, teklifinde pirinç almak istediğini beyan etmiştir.

32) Kişinin kendisinin ya da üçüncü bir şahsın şahsına ya da malvarlığına yönelmiş hukuka aykırı nitelikteki mevcut ve yakın bir saldırıyı önlemek amacıyla faile yaptığı savunmaya ne ad verilir?

Cevap : -meşru müdafaa hakkı

33) Aşağıdakilerden hangisi bütün sözleşmeler bakımından geçerlilik şartlarından biri değildir?

Cevap : -sözleşme yazılı yapılmış olmalıdır

34) Hukuka aykırı fiil ile meydana gelen zarar arasında bulunması gereken sebep sonuç ilişkisine ne ad verilir?

Cevap : -illiyet bağı

35) aşağıdakilerden hangisini noterler düzenleyemezler

Cevap : -taşınmaz satış sözleşmesi

36) Bir kimsenin kendisinin veya başkasının şahsını veya mallarını bir zarardan veya derhal vuku bulacak bir tehlikeden korumak için bir üçüncü şahsın mallarına zarar vermesi durumumunun ifadesi?

Cevap : -ıztırar hali

37) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı önleyen sebeplerden biri değildir?

Cevap : -rıza

38) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle bir zarara uğrayan kişi aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

Cevap : Tazminat davası

39) Hukuka aykırı bir fiil işlenirken böyle bir fiili işleyen herkesin değil, dikkatli ve tedbirli bir kimsenin göstereceği dikkat ve özeni göstermemiş olmak, hukuken ne şekilde nitelendirilir?

Cevap : Hafif ihmal

40) Hangisi tek taraflı sözleşmedir?

Cevap : Bağışlama

Borçlar Hukuku Vize 2021

telegram adalet Auzef Adalet

Borçlar Hukuku Vize 2021

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: