Patojenlere Giriş Final Soruları

#1. Aşağıdaki bulaşma şekillerinden hangisi doğumdan sonraki dönemde gerçekleşir?

#2. Etkenin hastalık oluşturma derecesini aşağıdakilerden hangisi gösterir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi direkt bulaşmada geçerli bir yol değildir?

#4. “Bir popülasyonda hiç görülmeyen bir enfeksiyon ortaya çıktığı zaman, o popülasyonun % 5’i de etkilense ya da % 50’si de etkilense bir ……..’dir” ifadesini doğruşekilde tamamlayan cevap aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Enfeksiyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdaki hangi epidemiyolojik oran “belirli bir zaman kesitinde hastalık olgularının miktarını” belirtir?

#7. Epidemiyolojinin elde edilen verilerinin matematiksel ve istatiksel veriler ile değerlendirilmesini içeren bölümü hangisidir?

#8. Endirekt bulaşmada rol oynayan cansız aracılara ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların vücuttan çıkış yollarından biri değildir?

#10. Hücre boyutunun artması, aşağıdaki adaptasyon örneklerinden hangisinde temel özelliktir?

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Patojenlere Giriş Final Soruları

8. Parazitolojiye Giriş, Parazitlerin Genel Özellikleri

Auzef Patojenlere Giriş Final Soruları

1. Bireyler arasında metabolik bağımlılık yoktur. Bir birey diğerini gıda, barınma ve taşıma amaçlı kullanır. Bu yaşam tarzı ……………………olarak isimlendirilir.

Cevap: Kommensalismus

2. Konağının derisi üzerinde veya deriye yüzlek olarak gömülmüş biçimde yaşayan parazitlere ……………….denir.

Cevap: Ektoparazit

3. Parazit ‘i tarif ediniz.

Cevap:Bir ferdin fayda diğer ferdin zarar gördüğü, tek taraflı metabolik bağımlılığın söz konusu olduğu ilişki tipidir. Bu yaşam tarzına sahip canlılara Parazit adı verilir.

4. Spesifik(Özel) parazitizm nedir.

Cevap: Bir parazitin belirli bir konağın belirli bir organında yaşaması olarak bilinir. Bilinen bir konağın bir organ veya dokusunda yerleşmek üzere spesifik hale gelmiş olma durumudur.

5. ………………… gerçek hücre çekirdeğine sahip =ökaryotik tek hücreli mikroskobik canlılardır.

Cevap: Protozoonlar

6. Fasciola cinsine ait bir parazitin yaptığı hastalığa ……………………………….. denir.

Cevap:Fasciolosis, veya Fasciolasis

7. Parazitlerin isimlendirilmesinde kullanılan binominal adlandırmaya bir örnek veriniz.

Cevap: Fasciola hepatica Linnaeus,1758 veya Fasciola hepatica (Linnaeus,1758)

8. Konak nedir.

Cevap:Parazitin üzerinde geçici veya uzun süre bulunduğu yaşadığı canlıya Konak adı verilir.

9. Yaşam çemberi nedir.

Cevap:Bir parazitin doğup, büyüyüp, gelişip, çoğalarak ölene kadar geçirdiği yaşam döngüsünü ifade eder. Parazitlerin yaşamında bazı dönemler doğada serbest yaşam şeklinde olurken bazı dönemleri de konak vücudunda paraziter yaşam tarzında olabilir.

10. ………………. , solucanlar olarak bilinir. Metazoalar= çok hücreli hayvanlar aleminde bulunurlar. Başlıca Monogenea, Trematoda, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Annelida sınıflarından oluşmaktadır.

Cevap: Helmintler

Patojenlere Giriş Final Soruları

9. Parazit Konak İlişkileri, Parazitlerin Bulaşma Yolları

1. ………………………………….parazitin erişkin formunun bulunduğu veya seksüel çoğalmasının görüldüğü konaktır.

Cevap : Son konak veya kesin konak

2. Metamorfoz gösteren bir vektör, taşıdığı bir paraziti bir gelişme döneminden diğerine nakledebilir. Buna ……………………………….denir.

Cevap : Transtadiyal bulaşma

3. Aktivasyon Dönemi, Parazitin konakta gelişmeye başladığı dönemi ifade eder. Parazit gelişmeye başlayabilmesi için konaktan bazı uyarılar=sinyal alır. Bu uyarılar parazit için elverişliyse aktivite başlar; değilse gelişme olmaz. Böylece parazit gerçek konağında, doğru organda ve dokuda olduğunu anlar.Bu uyarılar: …………………………………………………………………………………………………. dır.

Cevap : Vucut sıcaklığı, Safra tuzları, Konak enzimleri, Oksijen ve Karbondioksit basıncıdır.

4. Böbrekler gibi boşaltım organlarında bulunan bazı parazitler ise …………….yolunu kullanırlar. Bunların yumurta veya ookistleri …………etrafa bulaşır.

Cevap : İdrar idrarla

5. …………….,, hastalık etkenini bir omurgalı konaktan aktif olarak alıp diğer omurgalı konağa aktif olarak taşıyan ve bulaştıran omurgasız konaktır.

Cevap : Vektör

6. Aktif temas döneminde parazitin kullandığı feromon nedir.

Cevap : Parazitin konağını bulmak için kullandığı konak tarafından salgılanan bazı kimyasal maddelerdir.

7. Aktive olan parazit ya aktive olduğu organa yerleşir; veya burayı terk ederek kendine uygun başka bir yere yerleşmek üzere göç eder. Bu olaylar sırasında parazit morfolojik ve fizyolojik birçok değişikliğe uğrar buna …………….denir.

Cevap : Metamorfoz

8. ………………………. gelişme de parazit bir son konaktan diğerine bulaşmada ara konak kullanır(dolaylı). Ara konak sayısı birden fazla olabilir.

Cevap : İndirek(heteroksen) gelişme,

9. …………………………..konak parazitin gelişme dönemlerinin herhangi bir morfolojik veya fizyolojik değişikliğe uğramadığı ara konaktır. Bu konak parazitin yaşam çemberini tamamlaması için gerekli olmayıp, parazitin son konağa ulaşmasında barınak veya taşıyıcılık ödevi görür.

Cevap : Paratenik ara konak

10. Parazit yerleştiği organda kendi türü veya başka bir tür ile mevcut yaşam kaynakları için bir savaş verir. Buna …………………..denir.

Cevap : Rekabet=Competition

Patojenlere Giriş Final Soruları

10. Parazitlerin Konak Üzerine Etkileri, Parazitlerin Yayılışı, Korunma Ve Kontrol Yöntemleri

1. Bazı parazitler, kan dokuda bulunur. Örneğin kan hücrelerine yerleşen kan paraziti denilen protozoonlar onları parçalayarak tahrip eder. Bu durum kan hücrelerinin azalmasına ve netice olarak …………………………………………..’ye neden olur.

Cevap : kansızlık olarak isimlendirilen Anemi

2. Parazitin konaktaki yaşam süresinin uzun olması parazitin diğer konaklara ve çevreye …………ihtimalini arttırır.

Cevap :bulaşma

3. Konağa Ait Faktörlerden a)………………..: Çoğu parazit türünün çoğalma ve gelişme kapasitesini sınırlar. Hatta durdurabilir(hipobiyoz, kistlenme).

Cevap : Konak Bağışıklığı

4. ……………….Konaktaki ve çevredeki parazitlerin tamamen yok edilmesidir. Oldukça zor bir işlemdir. İnsan ve pet hayvanlarının parazitleri söz konusu olduğunda önem kazanır.

Cevap : Eradikasyon

5. Hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara bulaşabilen hastalıklara …………. hastalıklar denir.

Cevap : Zoonoz

6. Paraziter Kastrasyon nedir..

Cevap : Parazitin konağın üreme organlarının olduğu bölgeyi etkileyerek konakta kısırlık oluşturmasıdır.

7. Paraziter bir enfeksiyonun ortaya çıkması için gerekli olan üç şart a)…………………….b)……………………c)…………………………….dır.

Cevap : Parazit, Duyarlı Konak, Çevre Şartları

8. Parazitlerin yumurta ve larvalarına karşı bakteri, mantar, protozoon, virus, annelidler, serbest nematodlar, yumuşakçalar, artropodlar ve koprofajlar gibi o canlıların doğal düşmanları kullanılabilir. Bu metoda …………………………. Kontrol denir.

Cevap : Biyolojik

9. Kimyasal kontrol Metotlarından İlaçlar, konaktaki parazitlere karşı, ara konak/vektör ve parazitlerin serbest dönemlerine karşı kullanılır. İlaçlar konaklara ………….. ve ………………….amacıyla verilir.

Cevap : tedavi ve koruma/önleyici(proflaktik)

10. Konkomitant bağışık nedir.

Cevap : Parazit bulunduğu sürece devam eden bağışıklıktır. Çiflik hayvanlarında konkomitant bağışıklığın sürdürülmesi amaçlanır. Bazı paraziter enfeksiyonlarda konağa giren parazit sayısı ile konaktan atılan veya ölen parazit sayısı arasındaki dengeyi kuran konkomitant bağışıklıktır. Bu bağışıklığın varlığında konaklarda hastalık klinik olarak seyretmez ve verim kayıpları şekillenmez.

Patojenlere Giriş Final Soruları

11. Parazitlerin Tanı Teknikleri, Gaita Muaynesi, Kan Ve Deri Muayneleri

1. Kalın damla tekniği ile hangi hayvan türlerinin kan muayenesini yapmak doğru olmaz?

Cevap : Kalın damla tekniği ile kanatlı, balık, sürüngen ve deve gibi alyuvarları çekirdekli olan hayvanların kan muayeneleri yapılmaz.

2. Froti laboratuvara nasıl gönderilir?

Cevap : 1-2 saat içinde laboratuvara ulaşacaksa tespit işlemi yapılmadan gönderilebilir. Eğer bu süre uzayacaksa mutlaka tespit işlemi yapıldıktan sonra gönderilmelidir.

3. Kanda mikrofilerlerin aranmasında hangi teknikler uygulanır ve nasıl bir tüpe/ enjektöre alınmalıdır?

Cevap : Kanda mikrofilerlerin aranmasında basit teknik ve Modifiye Knott tekniği uygulanabilir. Venadan alınan kan antikoagulantlı bir tüpe/enjektöre alınmalıdır.

4. Dışkı örnekleri nereden alınmalıdır?

Cevap : Rektumdan alınmalıdır. Yerden alınma zorunluluğu olduğunda taze dışkı seçilmeli ve dışkının orta kısmından örnek alınmalıdır.

5. Yüzdürme tekniğinde hangi sıvılar kullanılır?

Cevap : Doymuş tuzlu su, ZnSO4, ZnCl₂ kullanılır.

6. Modifiye Benedek sedimentasyon yönteminde sıvı deterjan ne için kullanılmaktadır?

Cevap : Yüzey gerilimini arttırmak için sıvı deterjan eklenir.

7. Deri kazıntısı nasıl ve nereden alınmalıdır?

Cevap : Deri lezyonu ile sağlıklı derinin birleştiği yerden alınır. Bistürinin keskin olmayan yüzeyi gliserin ile ıslatılır ve kılların gidiş yönüne doğru dik olarak kazıntı alınır.

8. Maserasyon tekniklerinde hangi kimyasallar kullanılmaktadır?

Cevap : KOH ve NaOH kullanılmaktadır.

9. Selofan bant tekniğinde hangi parazitler aranabilir?

Cevap : Hızlı hareket eden ektoparazitler aranır.

10. Derinin Leishmania yönünden incelenmesi için derinin hangi bölgesinden kazıntı almak gerekir?

Cevap : Derinin lezyonlu kısım ile sağlıklı kısmı arasından almak gerekir.

Patojenlere Giriş Final Soruları

12. Genel Patoloji Kavramlarına Giriş

1) Hücre boyutunun artması, aşağıdaki adaptasyon örneklerinden hangisinde temel özelliktir?

a) Laktasyonda memenin büyümesi
b) Nodüler guatrda tiroidin büyümesi
c) Solunum yollarında yassı epitelin oluşması
d) Yaşlılarda beyinde girusların incelmesi, sulkusların genişlemesi
e) Dolaşım yetmezliği sonucu miyokard kalınlaşması

Cevap : e) Dolaşım yetmezliği sonucu miyokard kalınlaşması

2) Organ ya da dokunun konjenital bozukluk nedeni ile taslak halinde dahi oluşmaması, tümünün yokluğu olgusu aşağıdaki hangi terimle ifade edilir?

a) Hipoplazi
b) Agenezi
c) Hipoplazi
d) Metaplazi
e) Atrofi

Cevap : b) Agenezi

3) Aşağıdakilerden hangisi metaplazi sonucu oluşur?

a) Barret özofajiti
b) Mide ülseri
c) Melanozis
d) Antrakozis
e) Gebelikte endometriyum kalınlaşması

Cevap : a) Barret özofajiti

4) Aşağıdaki pigment birikimlerinden hangisi ekzojendir?

a) Lipofussin birikimi
b) Hemosiderozis
c) Melanozis
d) Antrakozis
e) Hemokromatozis

Cevap : d) Antrakozis

5) Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucunda oluşur?

a) Hematin
b) Bilirübin
c) Melanin
d) Hemosiderin
e) Hemoglobin

Cevap : c) Melanin

Patojenlere Giriş Final Soruları

13. Adaptasyon Ve Pigmentler

1) Hücre boyutunun artması, aşağıdaki adaptasyon örneklerinden hangisinde temel özelliktir?

a) Laktasyonda memenin büyümesi
b) Nodüler guatrda tiroidin büyümesi
c) Solunum yollarında yassı epitelin oluşması
d) Yaşlılarda beyinde girusların incelmesi, sulkusların genişlemesi
e) Dolaşım yetmezliği sonucu miyokard kalınlaşması

Cevap : e) Dolaşım yetmezliği sonucu miyokard kalınlaşması

2) Organ ya da dokunun konjenital bozukluk nedeni ile taslak halinde dahi oluşmaması, tümünün yokluğu olgusu aşağıdaki hangi terimle ifade edilir?

a) Hipoplazi
b) Agenezi
c) Hipoplazi
d) Metaplazi
e) Atrofi

Cevap : b) Agenezi

3) Aşağıdakilerden hangisi metaplazi sonucu oluşur?

a) Barret özofajiti
b) Mide ülseri
c) Melanozis
d) Antrakozis
e) Gebelikte endometriyum kalınlaşması

Cevap : a) Barret özofajiti

4) Aşağıdaki pigment birikimlerinden hangisi ekzojendir?

a) Lipofussin birikimi
b) Hemosiderozis
c) Melanozis
d) Antrakozis
e) Hemokromatozis

Cevap : d) Antrakozis

5) Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucunda oluşur?

a) Hematin
b) Bilirübin
c) Melanin
d) Hemosiderin
e) Hemoglobin

Cevap : c) Melanin

Patojenlere Giriş Final Soruları

14. Yangı

1) Aşağıdakilerden hangisi akut yangı patogenezinde hücre eksudasyonu basamaklarından değildir?

a) Koagülasyon
b) Emigrasyon
c) Adezyon
d) Diapedez
e) Lokomosyon

Cevap : a) Koagülasyon

2) Akut inflamasyonda vasküler permeabilite artışına neden olmayan hangisidir?

a) Histamin
b) Serotonin
c) Kallidin
d) Bradikinin
e) Amiloid

Cevap : e) Amiloid

3) IgE antikorunun yer aldığı hipersensitivite reaksiyonunda hangi hücre ön plandadır?

a) Nötrofil
b) Fibroblast
c) Eozinofil
d) Makrofaj
e) Langhans tipi dev hücre

Cevap : c) Eozinofil

4) Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesi modellerinden biri değildir?

a) Rezolusyon
b) Rejenerasyon
c) Organizasyon
d) Kazeifikasyon
e) Reparasyon

Cevap : d) Kazeifikasyon

5) Akut yangıda en büyük rolü üstlenen fagositoz yapan ve mikrofaj olarak da adlandırılan granülosit hangisidir?

a) Fibroblast
b) Nötrofil
c) Plazma hücresi
d) Epitel hücresi
e) Lenfosit

Cevap : b) Nötrofil

Patojenlere Giriş Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: