Girişimcilik 2021 Vize Soruları

Girişimcilik 2021 Vize Soruları

Auzef Girişimcilik 2021 Vize Soruları

1. Aşağıda yer alan unsurlardan hangisi yaratıcılıkta var olan tutum ve davranışlardan biri olarak kabul edilemez?

a) Düşünce
b) Çalışma grubu oluşturma
c) Farklılık
d) Hata ve risk
e) Kavram oluşturma

Cevap : b) Çalışma grubu oluşturma

2. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak özel sektörün çalışma koşulları arasında yer almamaktadır?

a) Özel sektör yöneticilerinin dış çevreleri, kamu sektörüne göre çok daha değişkendir
b) Özel sektörde kaynakların etkin kullanımından ziyade iş sonuçları önemlidir.
c) Özel sektörün çalışma koşulları, yoğun rekabet nedeniyle ağırdır ve değişkendir.
d) Özel sektör yöneticileri, risk almaya daha fazla eğilimlidir.
e) Özel sektörün kültürü, sahiplerin veya yöneticilerin oluşturacağı kültüre bağlıdır

Cevap : b) Özel sektörde kaynakların etkin kullanımından ziyade iş sonuçları önemlidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi firmaları inovasyon ( yenilik) yapmaya zorlayan nedenlerden biri değildir?

a) Ürün ömürlerinin giderek daha da uzaması
b) Tüketici talepleri doğrultusunda ürün ya da hizmet oluşturma isteği
c) Yeni yönetim modellerine duyulan ihtiyacın artması
d) Pazar ihtiyaçlarına hızlı cevap verme kapasitesine sahi olma isteği
e) Ürün ya da hizmet kalitesini artırma isteği

Cevap : a) Ürün ömürlerinin giderek daha da uzaması

4. Girişimciliğin tanımı ilk kez hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

a) 19.yüzyılda Joseph Schumpeter tarafından
b) 19.yüzyılda Max Weber tarafından
c) 17.yüzyılda Jean Baptiste Say tarafından
d) 20.yüzyılda Peter F. Drucker tarafından
e) 18.yüzyılda Richard Cantillon tarafından

Cevap : e) 18.yüzyılda Richard Cantillon tarafından

5. ‘’Kişinin potansiyelinin ortaya çıkması, farkındalık yaratması ‘’, Abraham Maslow’un ihtiyaçlar Hiyerarşisi’nde hangi kategori içerisinde değerlendirilmektedir?

a) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
b) Statü ve saygı görme ihtiyacı
c) Güvenlik ihtiyacı
d) Ait olma ve sevilme ihtiyacı
e) Fizyolojik ihtiyaçlar

Cevap : a) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

6. Amerika‟da girişimciliğin bilimsel temellerinin oluşturulmasında öncülük eden mühendis kimdir?

a) Henry Ford
b) Max Weber
c) Hanri Fayol
d) Joseph Schumpeter
e) Frederick W. Taylor

Cevap : e) Frederick W. Taylor

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların temel(zorunlu) ihtiyaçlarından biridir?

a) Tiyatroya gitmek
b) Spor yapmak
c) Kitap okumak
d) Tatil yapmak
e) Beslenme

Cevap : e) Beslenme

8. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin teknik becerileri arasında yer almaktadır?

a) Risk almak
b) Muhasebe bilgisine sahip olmak
c) Pazarlama süreçlerine hakim olmak
d) İç denetimli olmak
e) Örgütleme gücüne sahip olmak

Cevap : e) Örgütleme gücüne sahip olmak

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye‟de sosyal girişimciliğe verilecek örneklerden birini teşkil etmez?

a) AYDER ve Düşler Akademisi
b) GENÇTUR
c) Buğday
d) Çöp(m)adam
e) TÜSİAD

Cevap : e) TÜSİAD

10. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin doğru sıralanışıdır?

a) Fizyolojik ihtiyaçlar- Ait olma ve sevilme ihtiyacı- güvenlik ihtiyacı- Statü ve saygı görme ihtiyacıgerçekleştirme ihtiyacı
b) Fizyolojik ihtiyaçlar- Güvenlik ihtiyacı- Ait olma ve sevilme ihtiyacı- Statü ve saygı görme ihtiyacıKendini gerçekleştirme ihtiyacı
c) Fizyolojik ihtiyaçlar- Ait olma ve sevilme ihtiyacı- Kendini gerçekleştirme ihtiyacı- Statü ve saygı görme ihtiyacıGüvenlik ihtiyacı
d) Güvenlik ihtiyacı- Ait olma ve sevilme ihtiyacı- Fizyolojik ihtiyaçlar- Kendini gerçekleştirme ihtiyacıStatü ve saygı görme ihtiyacı
e) Güvenlik ihtiyacı- Fizyolojik ihtiyaçlar- Ait olma ve sevilme ihtiyacı- Statü ve saygı görme ihtiyacıKendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : b) Fizyolojik ihtiyaçlar- Güvenlik ihtiyacı- Ait olma ve sevilme ihtiyacı- Statü ve saygı görme ihtiyacıKendini gerçekleştirme ihtiyacı

Girişimcilik 2021 Vize Soruları

11. Kadınların yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik durumlarını güçlendirmek amacıyla hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Buğday
b) GENÇTUR
c) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
d) Çöp (m) adam
e) AYDER ve Düşler Akademisi

Cevap : c) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

12.Literatürde girişimcilik ve çevre konuları hangi yıl itibarı ile birlikte ele alınmaya başlanmıştır?

a) 1980
b) 1970
c) 2000
d) 1950
e) 1960

Cevap : a) 1980

13. Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliğin oluşmasını sağlayan ana etkendir?

a) Teknolojinin artan önemi.
b) Rekabet ortamı.
c) Küreselleşme.
d) Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi.
e) İşletmelerin maksimum kar hedefleri.

Cevap : d) Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi.

14. Aşağıdaki kavramlardan hangisi günümüzde yenilik kavramıyla aynı anlama gelecek şekilde
kullanılmaktadır?

a) Odaklanma
b) Fütürizm
c) Yönetişim
d) İnovasyon
e) Perspektif

Cevap : d) İnovasyon

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu girişimcisinin/yöneticisinin özellikleri arasında yer almamaktadır?

a) Kamu yöneticisinin temel görevi, özel sektör çıkarlarını ön planda tutarak kamu sektöründe düzenlemeler yapmaktır.
b) Kamu yöneticisi açısından başarı ya da başarısızlık kamuya aittir.
c) Kamu yöneticisi, planlanmış faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini ve kontrolünü sağlayan kişidir.
d) Kamu yöneticisi, gücünü genellikle yasalardan, yönetmeliklerden veya atama organından alır.
e) Kamu yöneticisinin mülkiyet hakları bulunmadığından risk alma eğilimi oldukça düşüktür

Cevap : a) Kamu yöneticisinin temel görevi, özel sektör çıkarlarını ön planda tutarak kamu sektöründe düzenlemeler yapmaktır.

16. 1Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kamu kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

a) Hiyerarşik bir yapıya sahip olmaları
b) Sınırlı bir yönetsel özerkliğe sahip olmaları
c) Risk alma ve proaktif hareket etmenin kolay olması
d) İç ve dış denetim mekanizmalarına sahip olmaları
e) İşbölümüne dayalı uzmanlaşmanın oldukça güçlü olması

Cevap : c) Risk alma ve proaktif hareket etmenin kolay olması

17. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin ilk yıllarında yaşanan gelişmeler arasında değildir?

a) Katı rekabet koşullarının oluşmaya başlaması.
b) Ticaret hacminin genişlemesi.
c) Büyük ölçekli üretim artışlarının yaşanması.
d) Çalışma koşullarının sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi.

Cevap : d) Çalışma koşullarının sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi.

18. Aşağıdaki tanımlardan hangisi Robert Isaak’ın ideal eko girişimci tanımıdır?

a) Özel hayatında da çevresel faaliyetleriçerisinde etkin rol alan kişidir.
b) İşletmelerde kar amaçlı faaliyetleri destekleyen kişidir.
c) Çalıştığı ekonomik sektörü tamamıyla yeşil bir işletmeye dönüştürmek için çaba gösteren kişidir.
d) Dünyada yaşayan siyasal, ekonomik vekültürel değişimlere tepkisiz kalamayan kişidir.
e) Hayallerinin peşinde koşan kişidir.

Cevap : c) Çalıştığı ekonomik sektörü tamamıyla yeşil bir işletmeye dönüştürmek için çaba gösteren kişidir.

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Yeni iş fikri geliştirme, yeni kurulacak bir girişim için olabileceği gibi daha önce kurulmuş ve halen çalışan bir işletme için de geçerli olabilir.
b) Düşünce, insanların sahip olduğu en büyük özelliklerden biridir.
c) Yaratıcılık için hayal gücünden ziyade reel olgular önem taşır.
d) Yaratıcılık; yenilik yapma sürecinin ilk aşamasınıdır.
e) Yaratıcılık; mutlak veya yoktan var etme anlamında değil, var olan kavramlar arasındaki ilişkilerden yeni kavramlar ya da düşünceler üretmek şeklinde kullanılmaktadır.

Cevap : c) Yaratıcılık için hayal gücünden ziyade reel olgular önem taşır.

20. Aşağıda yer alan kavramlardan hangisi örgütsel yaratıcılıkta var olan tutum ve davranışlardan biri olarak kabul edilemez?

a) Özgürlük
b) Kavram oluşturma
c) Meydan okuma
d) Çalışma grubu oluşturma
e) Örgütsel destek

Cevap : b) Kavram oluşturma

Girişimcilik 2021 Vize Soruları

21. Uyarı, kınama, ücret kesintisi, terfi düşürme, işten çıkarma gibi uygulamalar liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

a) Liderin uzmanlığı ve deneyimi
b) Liderin kişiliği
c) Cezalandırma gücü
d) Yasal güç
e) Ödüllendirme gücü2

Cevap : c) Cezalandırma gücü

22. ‟Girişimciliğin dinamik ve yenilikçi olarak ekonomik kalkınmada insan kaynaklarının yapı taşlarından biri olduğunu ilk kez gündeme getiren kişi‟‟ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Richard Cantillon
b) Peter Drucker
c) Adam Smith
d) Jean Baptiste Say
e) Joseph Schumeter

Cevap : e) Joseph Schumeter

23. ‘’Kişinin potansiyelinin ortaya çıkması, farkındalık yaratması ‘’, Abraham Maslow’un ihtiyaçlar Hiyerarşisi’nde hangi kategori içerisinde değerlendirilmektedir?

a) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
b) Statü ve saygı görme ihtiyacı
c) Güvenlik ihtiyacı
d) Ait olma ve sevilme ihtiyacı
e) Fizyolojik ihtiyaçlar

Cevap : ) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

24. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kamu kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

a) Hiyerarşik bir yapıya sahip olmaları
b) Sınırlı bir yönetsel özerkliğe sahip olmaları
c) Risk alma ve proaktif hareket etmenin kolay olması
d) İç ve dış denetim mekanizmalarına sahip olmaları
e) İşbölümüne dayalı uzmanlaşmanın oldukça güçlü olması

Cevap : c) Risk alma ve proaktif hareket etmenin kolay olması

25. Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliğe örnek bir uygulama olarak gösterilemez?

a) Atıkların azaltılması.
b) Yeşil ürün tasarımları.
c) Enerji ve doğal kaynakların tasarrufu.
d) Atıkların geri dönüştürülmesi.
e) Emisyonların arttırılması.

Cevap : e) Emisyonların arttırılması.

26. ……………. girişimciler dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasını, çevreninkorunmasını, aynı zamanda toplumda insan hakları boyutunun genişletilmesini sağlayan kuvvetli bir tamamlayıcı ve büyüyen bir gücü temsil etmektedir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? FİNAL

a) Bilişimci
b) Yenilikçi
c) Sosyal
d) Sanal
e) Özel

Cevap : c) Sosyal

27. Türkiye de girişimciliğin gelişimi adına 1960 lı yıllardan itibaren oluşum gösteren kurumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL 2017

a) İktisadi Devlet Teşekkülleri
b) Teknoloji Kentleri
c) Türkiye İş Bankası
d) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
e) Devlet Planlama Teşkilatı

Cevap : a) İktisadi Devlet Teşekkülleri

28. Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimcilik alanında yapılan çalışmalar arasında yer almaz? Final

a) Leal
b) Bennet
c) Isaak
d) Cantillon
e) Anderson

Cevap : d) Cantillon

29. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak sosyal girişimcilerde görülen özelliklerden biri değildir?

a) Pragmatik zekaya sahiptirler
b) Bir neden ya da misyon için kendilerini sorumlu hissederler
c) Bağımsız kişilik yapıları vardır
d) Ekonomik problemlere odaklanırlar
e) Enerjik ve ısrarcı yapıları vardır
30. Türkiyede girişimcilik faaliyeti ilk olarak kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?

a) Sanatkarlar

Cevap : d) Ekonomik problemlere odaklanırlar

Girişimcilik 2021 Vize Soruları

b) Devletin yüksek kademelerinde çalışan bürokratlar
c) Çiftçiler
d) Tüccarlar
e) Zanaatkarlar
31. Güzel ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : b) Devletin yüksek kademelerinde çalışan bürokratlar

a) Yeni iş fikri geliştirme, yeni kurulacak bir girişim için olabileceği gibi daha önce kurulmuş ve halen çalışan bir işletme için de geçerli olabilir.
b) Düşünce, insanların sahip olduğu en büyük özelliklerden biridir.
c) Yaratıcılık için hayal gücünden ziyade reel olgular önem taşır.
d) Yaratıcılık; yenilik yapma sürecinin ilk aşamasınıdır.
e) Yaratıcılık; mutlak veya yoktan var etme anlamında değil, var olan kavramlar arasındaki ilişkilerden yeni kavramlar ya da düşünceler üretmek şeklinde kullanılmaktadır.

Cevap : c) Yaratıcılık için hayal gücünden ziyade reel olgular önem taşır.

32. Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin tarafları göz önüne alındığında e-ticaret türlerinden biri olarak kabul edilemez?

a) Yönetimden işletmeye e-ticaret
b) Firmalar arası e-ticaret
c) Yönetimden yönetime e-ticaret
d) Tüketiciden tüketiciye e-ticaret
e) Firma içi e-ticaret

Cevap : c) Yönetimden yönetime e-ticaret

33. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacın temel özelliklerinden biri değildir? VİZE

a) İhtiyaçlar karşılandıkça onlara duyulan şiddet giderek azalır.
b) İhtiyaçlar sınırlıdır.
c) İhtiyaçlar birbirini takip eden ve tamamlayan özelliklerdir.
d) İhtiyaçların pek çoğu tekrarlanma özelliği taşır.
e) İhtiyaçlar kendilerine duyulan şiddet açısından farklılıklar gösterir.

Cevap : b) İhtiyaçlar sınırlıdır.

34. Aşağıdaki özelliklerin hangisi ekogirişimsel faaliyetlerin ortak özellikleri arasında yer almamaktadır? FİNAL

a) Ekogirişimler bir girişimsel yol, şekil ya da düzeni içermektedir
b) Ekogirişimlerin kişisel inanç sistemlerinde yaşattıkları en önemli amaçları, doğal çevrenin korunmasıdır.
c) Bütün ekogirişimciler risk içeren işletme faaliyetlerini göze alır ve diğer girişimciler gibi işletmeleri için uygun fırsatları arar.
d) Ekogirişimciler, daha sürdürülebilir bir gelecek için ticari faaliyetlerin bütününde çevre üzerinde pozitif etki yaratırlar
e) Ekogirişimcilerin ortak bir amaca sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

Cevap : e) Ekogirişimcilerin ortak bir amaca sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

35. Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimciliğin piyasaya olan katkılarından biri değildir?

a) Sosyal girişimler dar gelirli toplumlara, temel ürünleri ve hizmetleri ulaşılabilir fiyatlarla sağlayabilmektedir.
b) Sosyal girişimcilik, firmaların/üyelerin bir araya gelmesini sağlayıp daha büyük değer elde edilmesini sağlayabilir.
c) Sosyal girişimler, aile bağlarının güçlenmesine neden olurlar.
d) Sosyal girişimcilik, kapsayıcı piyasaların gelişimine katkıda bulunur.
e) Dar gelirli nüfus, kadın, genç ve yerel halk gibi savunmasız gruplar için iş imkânı yaratabilecek iş fırsatlarını ortaya çıkarabilirler

Cevap : c) Sosyal girişimler, aile bağlarının güçlenmesine neden olurlar.

36. —————— girişimcilikte, pazardaki potansiyel olanakların kollanması ve buna göre yatırımlara girişilmesi ön plana çıkmaktadır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Sanal
b) Bilişimci
c) Fırsatçı
d) Yenilikçi
e) Yaratıcı

Cevap : c) Fırsatçı

37. Osmanlı’da 1913 yılında yerli üretimi arttırmaya yönelik yürürlüğe konan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tehcir kanunu
b) Sened-i İttifak
c) Pençik kanunu
d) Teşvik-i sanayi kanunu
e) Kanun-i esasi

Cevap : d) Teşvik-i sanayi kanunu

38. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟na göre ; „‟ister gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun , ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri belli sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişiye Denir.‟‟
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Girişimci
b) Tacir
c) Yönetici
d) Esnaf
e) Lider

Cevap : d) Esnaf

39. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟na göre; „‟bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ————– denir.‟
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Lider
b) Esnaf
c) Girişimci
d) Tacir
e) Yönetici

Cevap : d) Tacir

40. Aşağıda belirtilen özellikler arasından hangisi girişimcinin temel özellikleri arasında yer
almamaktadır?

a) Kendine güven duymak
b) Yenilikçi fikirlere açık olma
c) Başarısızlığa rağmen vazgeçmeme
d) Risk üstlenip iyi bir şekilde yönetmek
e) Çoğu zaman plansız hareket etmek

Cevap : e) Çoğu zaman plansız hareket etmek

Girişimcilik 2021 Vize Soruları

41. İlk ticari kapitalizm olarak kabul edilen ekonomi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Liberalizm
b) Merkantilizm
c) Teknokrasi
d) Karma ekonomi
e) Fizyokrasi

Cevap : b) Merkantilizm

42. Bir devlet adamının şık giysilere ihtiyaç duyması hangi tür ihtiyaç etkeni içerisinde
değerlendirilmelidir?

a) Meslek ve statü etkeni
b) Gelir etkeni
c) Sosyal taklit ve gösteriş etkeni
d) Gelenek-görenek etkeni
e) Doğal çevre etkeni

Cevap : a) Meslek ve statü etkeni

43. Aşağıdakilerden hangisi dijital girişimci türlerinden biri olarak kabul edilemez?

a) Tüccar girişimci
b) Mecburi girişimci
c) Uzman girişimci
d) Teknolojik girişimci
e) İş adamı girişimci

Cevap : c) Uzman girişimci

44. Pastakia tarafından ortaya çıkarılan, yeşil işletme fırsatlarını tespit ederek bu fırsatları işletme faaliyetlerine dönüştüren işletmeleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal ekogirişimcilik
b) Çevreye duyarlı işletmeler
c) Ticari ekogirişimcilik
d) Yeşil işletmeler
e) Yeşil yeşil işletmeler

Cevap : c) Ticari ekogirişimcilik

45. Aşağıdaki belirtilen özellikler arasından hangisi kamu hizmetlerinin özellikleri arasında yer almamaktadır?

a) Kamu çıkarını ön planda tutması
b) Genel ve kolektif ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş olması
c) Devamlı ve muntazam bir şekilde işlemesi
d) Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların denetimi altında yürütülmesi
e) Kar amacı güderek kamusal kaynakların kullanım alanlarının planlamalarını yapması

Cevap : e) Kar amacı güderek kamusal kaynakların kullanım alanlarının planlamalarını yapması

46. ‘’Malların tüketicilerin her istediği zaman bulabilmeleri için stoklanarak piyasaya sunulması’’ ne tür bir fayda artırım mekanizmasıdır?

a) Güç faydası
b) Şekil faydası
c) Zaman faydası
d) Yer faydası
e) Mülkiyet faydası

Cevap : c) Zaman faydası

47 Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliği etkileyen iç faktörler arasında yer almaktadır?

a) Çevreci baskı grupları
b) Yeşil müşteriler
c) Hükümetlerin uyguladıkları politika ve uygulamalar
d) Yeşil yatırımcılar
e) Ekogirişimcinin özellikler

Cevap : e) Ekogirişimcinin özellikler

48 Ücret artışı, terfi, prim verme, takdir, tanınma gibi uygulamalar liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

a) Cezalandırma gücü
b) Liderin kişiliği
c) Yasal güçd) Liderin uzmanlığı ve deneyimi
e) Ödüllendirme gücü

Cevap : e) Ödüllendirme gücü

49 Aşağıdakilerden hangisi klasik üretim faktörlerinden biri değildir? VİZE

a) Emek
b) Doğal kaynaklar
c) Girişimci
d) Teknoloji
e) Sermay

Cevap : d) Teknoloji

Girişimcilik 2021 Vize Soruları

Auzef Girişimcilik Telegram Sosyoloji

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: