Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Vize Soruları

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Vize Soruları

1
Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?

A ) Fail
B ) Netice
C ) Nedensellik bağı
D ) Fiil/Hareket
E ) Hukuka aykırılık

Cevap : E ) Hukuka aykırılık

2
Bugün yürürlükte olan ve Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biri olan Ceza Muhakemesi Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A ) 17 Haziran 2005
B ) 1 Haziran 2004
C ) 17 Aralık 2004
D ) 1 Haziran 2005
E ) 4 Aralık 2004

Cevap : D ) 1 Haziran 2005

3
Bir metin okurken kanunilik ilkesi, geçmişe yürüme yasağı veya kıyas yasağı gibi ifadelere sık sık rastlıyorsanız bu hangi
ilkeyi ifade eder?

A ) Ultima ratio ilkesi
B ) Objektif isnadiyet
C ) Hukuk devleti ilkesi
D ) Kusur ilkesi
e ) Hümanizm ilkesi

Cevap : C ) Hukuk devleti ilkesi

4
Aşağıda belirtilen ve Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından olan milletlerarası sözleşmelerden hangisi?

A ) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
B ) Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
C ) Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
D ) Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesi
E ) Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye karşı korunmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme

Cevap : E ) Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye karşı korunmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme

5
Suçun unsurlarının öğretiminde didaktikliği sağlamak için öğrendiğimiz model aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kepler modeli
B ) Suç treni modeli
C ) Belirsizlik ilkesi
D ) Genel görelik
E ) Termodinamik modeli

Cevap : B ) Suç treni modeli

6
Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukuku reformunun özelliklerinden biri değildir?

A ) Hukuki değerlerin belirlenmesinde bireyin özgürlüğünün kısıtlanması anlayışı benimsenmiştir.
B ) Kolluğun silah kullanma yetkisinin sınırı yaşam hakkı olarak çizilmiştir.
C ) Reformlar büyük bir uzlaşıcı içinde sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
D ) Kanunlar iktibas edilmeden özgün nitelikli olup ülkemize has olarak düzenlenmiştir.
E ) Reformlarda aşağıdan yukarıya doğru yöntem izlenmiştir.

Cevap : A ) Hukuki değerlerin belirlenmesinde bireyin özgürlüğünün kısıtlanması anlayışı benimsenmiştir.

7
Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukuku reformunun özelliklerinden biri değildir?

A ) Büyük ölçüde iktibas edilerek yapılmıştır.
B ) Reformlar büyük bir uzlaşıcı içinde sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
C ) Reformlarda aşağıdan yukarıya doğru yöntem izlenmiştir.
D ) Tamamen özgün bir niteliğe haizdir.
E ) Sistematik işkence uygulamalarına son verilmiştir.

Cevap : A ) Büyük ölçüde iktibas edilerek yapılmıştır.

8
“Bu teoriye göre hareket, kişinin manevi, ruhsal dünyasının bir ifadesi ve dışa vurumudur.”
Yukarıda açıklanan fiil teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal hareket teorisi
B ) Final hareket teorisi
C ) Gai hareket teorisi
D ) Doğal hareket teorisi
E ) Kişisel hareket teorisi

Cevap : E ) Kişisel hareket teorisi

9
Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesine göre, alt ve üst sınırlar arasında ceza belirlenirken bu ceza, failin kast veya ceza miktarı yukarı çıkacak azsa miktar aşağı doğru inecek. Görüldüğü üzere kusurla orantılı olarak cezanın belir yansımasıdır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Uzlaştırıcı teori
B ) Faydacı teori
C ) Nispi teori
D ) Adaletçi teori
E ) Islah edici teori

Cevap : D ) Adaletçi teori

10
“Kişinin belirli bir süre uygulaması nedeniyle öğrendiği fakat yaparken bilinçli bir şekilde düşünmediği davr… Bu tür hareketler yapılırken özel olarak üzerinde düşünülmemekle birlikte kişiliğin bir dışa vurumu olarak..
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vis compulsiva
B ) Sarhoşluk hali
C ) otomatik hareketler
D ) Mutlak kuvvet
E ) Öfke

Cevap : C ) otomatik hareketler

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Vize Soruları

11
Aşağıdakilerden hangisi maddi anlamda hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?

A ) Cezai yaptırım düzenleyen hükümlerin toplumsal değerleri koruması
B ) Toplum barışı içinde bir arada yaşanması
C ) Ceza hukuk düzenlemelerinde eşitliğe uyulması
D ) Ceza hukuku yaptırımlarının infazının aşağılayıcı olmaması
E ) serbestliğinin ceza hukukunda gerekli olması

Cevap : E ) serbestliğinin ceza hukukunda gerekli olması

12
Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?

A ) Fail
B ) Kast
C ) Suçun konusu
D ) Nedensellik bağı
E ) Fil/Hareket

Cevap : B ) Kast

13
I. Adli Mahkeme kararları Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biridir.
II. Yargıtay dairelerin verdiği kararlar Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biridir.
III. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biridir.
IV. Kanunilik ilkesi sadece Türk Ceza Kanununda yer bulmuştur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A ) I,II ve IV
B ) I,II,III,IV
C ) II ve III
D ) Yalnız I
E ) III ve IV

Cevap : A ) I,II ve IV

14. Türkiye’de modern anlamda kanunlaştırma ile diğer ülkelerden kanunların iktibas edilmesi, ceza hukuku……..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Fetret devri
B ) Tanzimat dönemi
C ) Roma hukuku dönemi
D ) Cumhuriyet dönemi
E ) Osmanlı yükseliş dönemi

Cevap : D ) Cumhuriyet dönemi

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukuku reformuna öncü olan ilkelerden biri değildir?

A ) Hukuk devleti ilkesi
B ) Kusur ilkesi
C ) İnsanilik ilkesi
D ) Kanunilik ilkesi
E ) Eşitler arasında birincilik ilkesi

Cevap : E ) Eşitler arasında birincilik ilkesi

16. Ceza hukuku açısından bir kimsenin cezalandırılmasının temelinde………….. yer almaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Hukuk devleti ilkesi
B ) Nemo tenatur ilkesi
C ) Kanunilik ilke
D ) Kusur ilkesi
E ) Non bis in idem ilkesi

Cevap : D ) Kusur ilkesi

17
Aşağıdaki ilkeler ve prensiplerden hangisi Anayasa’da düzenlenmemektedir?

A ) Kanunilik ilkesi
B ) Adil yargılanma hakkı
C ) Genel müsadere yasağı
D ) Dürüstlük ilkesi
E ) Masumluk karinesi

Cevap : D ) Dürüstlük ilkesi

18
Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku biliminin konusudur?

A ) İdari yaptırımlar
B ) Ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış olan suç
C ) Yaptırıma bağlanmış kabahat
D ) Suçun ve suçlunun deneysel yöntemlerle incelenmesi
E ) Vergi ziyaı

Cevap : B ) Ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış olan suç

19
“Bu teoriye göre önemli olan hareket ve onun dış dünyada meydana getirdiği değişikliktir. Ancak bu teori bilhassa ihmali har…
Yukarıda açıklanan fiil teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Final hareket teorisi
B ) Doğal hareket teorisi
C ) Sosyal hareket teorisi
D ) Gai hareket teorisi
E ) Kişisel hareket teorisi

Cevap : B ) Doğal hareket teorisi

20
“Bu teoriye göre insanın hareketiyle yöneldiği amaç önemlidir. Ancak bu teorinin eleştirilen yanı ise taksirli suçların…
Yukarıda açıklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal hareket teorisi
B ) Doğal hareket teorisi
C ) Nedensel hareket teorisi
D ) Final hareket teorisi
E ) Kişisel hareket teorisi

Cevap : D ) Final hareket teorisi

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Vize Soruları

21.
Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesinde yer verilen takdiri indirim nedenleri hangi teoriye ilişkindir?

A ) Adaletçi teori
B ) Genel önleme teorisi
C ) Özel önleme teorisi
D ) Karma teori
E ) Uzlaştırıcı teori

Cevap : C ) Özel önleme teorisi

22
Adaletçi teorinin en önemli savunucusu olan ve bu görüşünü ada örneğiyle açıklayan felsefe düşünürü?

A ) Immanuel Kant
B ) Farabi
C ) Sokrates
D ) Hegel
E ) Cicero

Cevap : A ) Immanuel Kant

23
“Bu teori taksirli suçları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Örneğin, bir hemşire hastaya yanlışlıkla bir ilacı içirdiğinde ya da yanlışlıkla bir başka iğne yaptığında bu teori benimsenseydi hemşirenin taksirli hareketlerinin açıklanması yapılamayacaktır.”
Yukarıda açıklanan fiil teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Final hareket teorisi
B ) Sosyal hareket teorisi
C ) Nedensel hareket teorisi
D ) Kişisel hareket teorisi
E ) Doğal hareket teorisi

Cevap : A ) Final hareket teorisi

24
“Maddi unsurlar, manevi unsurlar ve hukuka aykırılık unsurunun tam olmasıyla birlikte suç oluşacaktır. S….. kişinin kusurlu olup olmadığına ilişkin yapılacak incelemedir. Zira kusurun varlığına göre ceza veya güven…
Yukarıda verilen bilgilerle ilgili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kusursuz ceza olmaz ilkesi
B ) Ölçülülük ilkesi
C ) Orantililik ilkesi
D ) Belirlilik ilkesi
E ) Nulla poena sine lege

Cevap : A ) Kusursuz ceza olmaz ilkesi

25
‘’9 Ağustos 1858 tarihli. “Ceza Kanunname-i Hümayunu” ise Islahat Fermanında yer alan talimat gereği çıkarılmış olup büyük ölçü.. yürürlüğe konulmuştur. Cumhuriyetin kurulması ve 1926 Türk Ceza Kanunu’nun kabul edilmesine kadar yürürlükte kalan 1858 Ca…. modern ceza hukuku kurumlarının oluşturulması ve uygulanmasında önemli bir dönüm noktası sayılmasına neden olmuştur. Bu….. farklılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kabahatleri içermesi
B ) Islahat Fermaninda yer alan talimat gereği çıkarılmış olması
C ) Fransa’dan iktibas edilmiş olması
D ) Genel ve özel hükümler içermesi
E ) Anayasal hükümlere yer vermiş olması

Cevap : D ) Genel ve özel hükümler içermesi

26
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve 1876 Anayasası dönemine ait belgelerden biri değildir?

A ) 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
B ) Ceza Kanunname-i Hümayunu
C ) Kanun-i Esasi
D ) Islahat Fermanı
E ) Tanzimat Fermanı

Cevap : A ) 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

27
Aşağıda belirtilen kaynaklardan hangisi hâkim veya mahkeme tarafından bir olaya doğrudan uygulanamaz?

A ) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
B ) ANAYASA
C ) Ceza Muhakemesi Kanunu
D ) Yargıtay kararları
E ) Askeri Ceza Kanunu

Cevap : B ) ANAYASA

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Vize Soruları

28
I. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
II. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
III. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
IV. 765 sayılı Tūrk Ceza Kanunu
“Türkiye’nin AİHM’e bireysel başvuru hakkını kabul etmesi ve 1999 yılında AB’ye aday ülke olarak kabul edilmesi ile
birlikte başta anayasa olmak üzere ceza hukuku mevzuatında köklü değişikliklere gidilmiştir. Anayasada 19 kez değişikliğe gidilerek temel hak ve özgürlükleri genişleten, adil yargılama, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlamaya yönelik hükümler getirilmiştir. Bu değişim sürecindeki en önemli adımlardan biri 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ceza kanunlarıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bu ceza kanunlarından biridir?

A ) I-II-III-IV
B ) Yalnız II
C ) Yalnız I
D ) I-II-V
E} I-II-III

Cevap : E} I-II-III

29
Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunda yer alan fiil teorilerinden biri değildir?

A ) Sosyal hareket teorisi
B ) Kişisel hareket teorisi
C ) Doğal hareket teorisi
D ) Kusurlu hareket teorisi
E} Nedensel hareket teorisi

Cevap : D ) Kusurlu hareket teorisi

30
Aşağıda belirtilen kaynaklardan hangisi ceza hukuku ile ilgili bir olaya doğrudan uygulanabilir?

A ) Mahkeme kararları
B ) Yönetmelik
C ) Doktrinsel çalışmalar
D ) Genelge
E} Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Cevap : E} Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

31
Bu teoriye eleştiriler, caydırmanın etkili olması için cezaların sürekli bir biçimde artırılmaya gidileceğine yöneliktir. Bu durumda fail için somut olayda ölçüsüz cezalandırmalara neden olabilecektir. Ölçüsüz cezalarda adalete güveni sarsar.
Yukarıdaki açıklamada eleştirilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Genel önleme teorisi
B ) Karma teori
C ) Adaletçi teori
D ) Kefaret teorisi
E ) Özel önleme teorisi

Cevap : A ) Genel önleme teorisi

32
Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?

A ) Fail
B ) Netice
C ) Nedensellik bağı
DI Fiil / Hareket
E ) Hukuka aykırılık

Cevap : E ) Hukuka aykırılık

33
I. Kusur ilkesi, cezanın temelinde rol oynar.
II. Hukuk devleti ilkesinin sonuçlarından biri de örf ve adet hukukuna dayalı ceza verme serbestisidir.
II. Kusur ilkesi, ceza miktarının oranında rol oynar.
IV. Ölüm cezası, insanilik ilkesine paralel bir yaptırımdır.
Yukarıdaki, ifadelerin hangileri doğrudur?

A ) I, II
B ) I, IV
C ) II -III
D ) I, II
E ) III, IV

Cevap : A ) I, II

34
“Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz”
ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha yakın ilişki içindedir?

A ) Hümanizm ilkesi
B ) Kusur ilkesi
C ) Hukuk, devlet ilkesi
D ) Ultima ratio ilkesi
E ) Kıyas yasağı ilkesi

Cevap : A ) Hümanizm ilkesi

35
-………….yeni bir hukuk kuralının yaratılmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Hümanizm
B ) Kıyas
C ) Öf ve ådet
D ) Geçmişe yürüme
E ) Kusur

Cevap : B ) Kıyas

36
Aşağıdakilerden hangisinde suç ‘yaptırımlarına doğru olarak yer verilmiştir?

A ) Ceza Güvenlik tedbiri
B ) Vergi cezai Güvenlik tedbiri
C ) idari yaptırım — Ceza
D ) Vergi cezai – Ceza
E ) idari yaptırım – Güvenlik tedbiri

Cevap : A ) Ceza Güvenlik tedbiri

37
Kişinin işlediği fiil, yaptığı davranış hukuk düzeniyle bir çelişki halinde ise hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş demektir.
Fakat bazı durumlarda bu çelişkiyi/çatışmayı ortadan kaldıran meşru savunma, ilgilinin rızası, hakkın kullanılması gibi
nedenler bulunmaktadır. Bunlara. . denilmektedir..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Manevi unsurlar
B ) Hukuka aykırılık
C ) Suçun konusu
DI Suçun özel görünüş şekilleri
E ) Hukuka uygunluk nedenleri

Cevap : B ) Hukuka aykırılık

38
Kişinin davranışı belli bir suçun Kanuni tanımına Uygun olmadığı halde kanuna konulan özel hükümlerle cezalandırılma yoluna gidilmektedir. Bir başka değişle cezalandırılabilirliğin alanı sadece tipik fiillerle sınırlandırılmamakta tipe uygun olmayan fiillerde cezalandırılabilirlik kapsamına alınabilmektedir. Diğer taraftan Kanuni tanıma uygun her fiilden dolayı faile ceza verilmesi gerektiği halde yine kanuna konudan özel hükümlerle faile işlediği suç sayısınca değil tek ceza verilmesi yoluna gidilmektedir bunlar cezalandırılabilirliğin alanını genişleten ve sınırlandıran hükümlerdir.
Yukarıda bilgilerine yer verilen hukuki kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Suçun özel görünüş şekilleri
B ) Suç politikasının ana ilkeleri
C ) Hukuka aykırılık unsuru
D ) Manevi unsurlar
E ) Maddi unsurlar

Cevap : E ) Maddi unsurlar

39
Ceza hukukunda hareketi izah etmek üzere çeşitli teoriler ortaya atılmıştır aşağıdakilerden hangisi bu teorilerden biri değildir?

A ) Taksir hareket teorisi
B ) Kişisel hareket teorisi
C ) Sosyal hareket teorisi
D ) Doğal hareket teorisi
E ) Final hareket teorisi

Cevap : A ) Taksir hareket teorisi

40
Hegel’e göre suç bir haksızlık olup hakkı hukuku inkar etmektir hukukunda bu redde karşı bir cevap verme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu şekilde hukuk düzeni ayakta kalacaktır. Hegel’in bu görüşü hangi teori ilişkindir?

A ) Nispi teori
B ) Uzlaştırıcı teorim
C ) Adaletçi teori
D ) Karma teori
E ) Faydacı teori

Cevap : C ) Adaletçi teori

41
Ceza hukukunun müdahalesini daha iyi anlayabilmek amacıyla neden cezalandırdığımızı ortaya koyabilmek için başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A ) Kuantum teorisi
B ) İzafiyet teorisi
C ) idari yaptırım teorileri
D ) Kütle çekim teorisi
E ) Ceza teorileri

Cevap : E ) Ceza teorileri

42
Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukuku reformunun 0zelliklerinden biri değildir?

A ) Hukuki değerler bireyin dokunulmazlığı anlayışına uygun olarak belirlenmiştir.
B ) Kanunlar iktibas edilmeden özgün nitelikli olup ülkemize has olarak düzenlenmiştir.
C ) Reformlarda tavandan tabana doğru yöntem izlenmiştir.
D ) Reformlarda aşağıdan yukarıya doğru yöntem izlenmiştir.
E ) Reformlar büyük bir uzlaşı İçinde sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Cevap : C ) Reformlarda tavandan tabana doğru yöntem izlenmiştir.

43
Ceza hukukunun müdahalesini daha iyi anlayabilmek amacıyla neden cezalandırdığımızı ortaya koyabilmek için
başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A ) Kuantum teorisi
B ) İzafiyet teorisi
C ) İdari yaptırım teorileri
D ) Kütle çekim teorisi
E ) Ceza teorileri

Cevap : E ) Ceza teorileri

44
Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz hukukunun asıl kaynaklarından biri değildir?

A ) Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
B ) Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun
C ) İnfaz Hakimliği Kanunu
D ) Denetimli Serbestlik Kanunu
E ) Ceza Muhakemesi Kanunu

Cevap : E ) Ceza Muhakemesi Kanunu

45
Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna ilişkin herhangi bir düzenlemenin sınırını oluşturmaktadır?

A ) Mahkeme kararı
B ) Türk Ceza Kanunu
C ) Doktrin
D ) İçtihadi Birleştirme Kararı
E ) Anayasa

Cevap : E ) Anayasa

46
Aşağıdakilerden hangisi suç politikasının ana ilkelerinden biri değildir?

A ) Kusur ilkesi
B ) insanilik ilkesi
C ) Hukuk devleti ilkesi
D ) Kanunilik ilkesi
E ) Eşitler arasında birincilik ilkesi

Cevap : E ) Eşitler arasında birincilik ilkesi

47
Öğretmen: Hukuki değerler, bireyin dokunulmazlığı anlayışına uygun olarak belirlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına, cinsel dokunulmazlığına karşı suçlar gibi ifade özgürlüğü bakımından sorun yaratan TCK’nin 216. Maddelerindeki gibi suçlar düşünce özgürlüğü dikkate alınarak yeniden kaleme alınmıştır.
Yukarıda öğretmenin anlattığı bilgiler aşağıdakilerden hangi döneme ait açıklamalardır?

A ) Türk ceza hukuku reformu dönemi
B ) 1961 Anayasası dönemi
C ) II. Meşrutiyet dönemi
D ) Cumhuriyetin başlangıcı dönemi
E ) Tanzimat ve 1876 anayasası dönemi

Cevap : A ) Türk ceza hukuku reformu dönemi

Auzef Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Vize Soruları

Auzef Adalet telegram adalet

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: