Türkiye Fiziki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

Türkiye Fiziki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

Auzef Türkiye Fiziki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

1.Türkiye’nin kuzeyinde yer alan deniz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Karadeniz

2. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Adalarından biri değildir?

Cevap : Ekinlik Adası

3. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında 3381 km uzunluğu ile en uzun kıyıları olan ülke aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Türkiye

4. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi sularını Basra Körfezi’ne boşaltır?

Cevap : Fırat

5. Türkiye’de kış aylarını temsil eden Ocak ayı ortalama sıcaklıkları arasındaki fark 23 ̊C’yi bulurken bu fark yaz aylarını temsil eden Temmuz ayında 18 ̊C kadardır. Yaz aylarında azalan bu farkın nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Coğrafi enlem – yükselti – karasallık

6. Türkiye’yi etkileyen hava tipleri ve bunun mevsimlere göre değişmesi, basınç koşullarına bağlı olarak aşağıda belirtilen hangi unsuru etkilemez?

Cevap : Jetstream akıntıları

7. Dünya genelinde hüküm süren atmosfer dolaşımı ile yurdumuzun fizikî coğrafya özellikleri aşağıdakilerden hangisinin şekillenmesine etki etmektedir?

Cevap : İklim

8. AşağIdaki göllerden hangisi volkanik göllerimizden biri değildir?

Cevap : Tuzla Gölü

9. AşağIdakilerden hangisi Ege Denizi Aklanı içindeki akarsulardan biri değildir?

Cevap : Manavgat

10. Van Gölü hangi göl grubuna dâhildir?

Cevap : Volkanik set

11. Ülkemizde coğrafi enleme bağlı olarak güneşlenme şiddetinin kuzeyden güneye doğru arttığı, ancak doğudaki yükseklikten dolayı güneşlenme şiddetinin batıya göre daha fazla olduğu görülür. Bu cümleye göre aşağıdaki illerden hangisi diğer illere göre daha fazla güneşlenme şiddetine sahiptir?

Cevap : Hakkari

12. Ülkemizde coğrafi enleme bağlı olarak güneşlenme şiddetinin güneyden kuzeye doğru değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Azalır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Aklanı içindeki akarsulardan biri değildir?

Cevap : Sakarya

14. Türkiye genelinde bölgelere göre en yüksek sıcaklıklar arasında olan farklar azalırken, düşük sıcaklıklar arasındaki farklar çok fazla artar. Bu cümleye göre Türkiye’de yüksek ve düşük sıcaklık farklarındaki değişime
neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karasallık

15. Aşağıdaki adalardan hangisi diğerlerinden farklı bir denizde yer almaktadır?

Cevap : Bozcaada

16. Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru yaz ve kış dönemlerinden güneş ışıklarının geliş açısının daralmasına, gece ve gündüz sürelerinin farklı olmasına neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Enlem farkı

17. Hava kütlelerinin karşılaşmasıyla alçak basınç sahalarında oluşan orta enlem siklonları, dört ayrı güzergahtan Türkiye’yi etkisi altına alır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : Doğu Akdeniz

18. Meteoroloji istasyonlarında ölçülen sıcaklık değerlerinin yanında Türkiye’de yıl boyunca hissedilen sıcaklıkların farklı olmasına neden olan faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bağıl nem – bulutluluk

19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin batısında Anadolu karası Kıta Sahanlığı üzerinde yer alan adalardan biri değildir?

Cevap : Taşoz Adası

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin başlıca artezyen havzalarından biri değildir?

Cevap : Ardahan platosunun kuzey bölgesi

Türkiye Fiziki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

21. Türkiye’nin iç kesimleri, kışın soğuk ve kuru olan ……………. havanın etki alanına girer. Anadolu’yu kaplayan bu hava kütlesinin Karadeniz kıyı bölgelerine doğru hareket etmesiyle Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kışın sıcaklığın normalin üzerinde yükselmesine yol açan …………..olayları meydana gelir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Karasal polar – fön

22. Aşağıdakilerden hangisi göl tuzlalarımızdan biridir?

Cevap : Yavşan tuzlası

23. Türkiye gerek kış gerekse yaz mevsiminde ………….. doğru yönelen bir hava akımı, diğer bir ifade ile rüzgârlaın etkisi altındadır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken yönler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırasında verilmiştir?

Cevap : Kuzeybatı – Güneydoğu

24. Türkiye’de yağış dağılışı haritasıyla dağların uzanışlarını gösteren harita birbiri üzerine çakıştırıldığında en fazla yağış alan yerlerin, cephelerin geliş yönüne dik olarak uzanan Kuzey Anadolu dağlarının ……….. bakan yamaçları ile Toros dağlarının ……… bakan yamaçları olduğu görülür.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken yönler aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Kuzeybatı – Güneybatı

25. Kara ve deniz arasında oluşan basınç farkları, Türkiye’de… Olarak bilinen günlük rüzgârlara neden olur. Ayrıca dağlık alanlardaki vadi ve yamaçlar boyunca da…….. ….. oluşur,
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdaki hangi seçeneklerde doğru sırasıyla verilmiştir?

Cevap : Kara ve deniz meltemleri-Dağ ve vadi meltemleri

26. Türkiye’de karasallık koşullarına bağlı olarak kıyıların iç kesimlere ve doğuya doğru gidildikçe yıllık sıcaklık farkı (.. ) artar.
Parantez içindeki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Amplitud

27. Mogan ve Eymir Gölleri hangi göl grubuna dahildir?

Cevap : Alüvyal set

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklim koşullarının oluşmasında rol oynayan coğrafi faktörlerden değildir?

Cevap : Küresel basınç merkezleri

29. Yeraltı sularının topografya yüzeyinde görüldükleri yerlere ……….. adı verilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : KAYNAK

30. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda kış mevsimindeki basınç ve rüzgâr durumu hakkında doğru bir değerlendirme değildir?

Cevap : Kışın Akdeniz kuşağı genel olarak bu hava kütlelerine bağlı olarak kurak geçer.

31. Türkiye’yi etkileyen …………………. hava kütleleri, Büyük Sahra’nın kuzey ve batısı ile Arabistan, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nden sokulur; buna karşın ……………… hava kütlesi, Azorlar’dan gelir. Türkiye’nin kuzeybatısını etkileyen ……….. hava kütleleri, Doğu Avrupa ve Sibirya ile İzlanda’dan ulaşır.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Karasal tropikal – Denizel tropikal Polar

32. Aşağıdaki boğazlardan hangisi Akdeniz’i Atlantik Okyanusu ile birleştirmektedir?

Cevap : Cebelitarık Boğazı

33. Ege kıyıları boyunca yazın Batı Anadolu kıyılarını izleyerek güneye doğru esen ………. denilen rüzgâr, Anadolu’nun batı kıyılarının nispeten serinlemesine yol açar.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Etezien

34. Türkiye yıl boyunca farklı hava kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır. Temel olarak soğuk ve sıcak dönemlerde etkili olan bu farklı hava kütleleri Türkiye’nin mevsimsel meteorolojik şartlarını belirlemektedir.
Buna göre Türkiye’yi soğuk (kış) ve sıcak (yaz) dönemde etkileyen temel hava kütleleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Arktik ve Tropikal/ Ekvatoral ve Polar

35. Ege Denizi adalarının hangisinin kuzey kıyıları Ege Denizine, güney kıyıları ile Akdeniz’e dahildir?

Cevap : Girit Adası

36. Aşağıdakilerden hangisi kaynak tuzlalarından biri değildir?

Cevap : Bolu

37. Günümüzde Türkiye’yi çevreleyen denizler, geçmiş jeolojik dönemlerde burada olan hangi denizin arta kalan bakiyeleridir?

Cevap : Tetis

38. Aşağıdakilerden hangisi toprak altı sıcaklıklarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : Rüzgar

39. Herhangi bir yerin güneşlenmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

Cevap : Iyonosfer hareketleri

40. Asağıdakilerden hangisi Marmara Denizi Aklanı içindeki akarsulardan biri değildir?

Cevap : Seyhan

41. Aşağıdaki adalardan hangisi diğerlerinden farklı bir denizde yer almaktadır?

Cevap : Bozcaada

42. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde herhangi bir noktanın güneşlenme süresini belirleyen hususlardan biri değildir?

Cevap : Boylam derecesi

43. Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıklar güneyden kuzeye ve batıdan doğuya doğru, ayrıca Anadolu’yu çevreleyen kıyı kesiminden dağ kuşaklarına doğru azalır. Bu cümleye göre Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklık dağılışını etkileyen başlıca faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Coğrafi enlem ve yükselti

44. Aşağıdakilerden hangisi deniz tuzlalarından biridir?

Cevap : Çamaltı Tuzlası

45. Türkiye genelinde bölgelere göre en yüksek sıcaklıklar arasında olan farklar azalırken, düşük sıcaklıklar arasındaki farklar çok fazla artar. Bu cümleye göre Türkiye’de yüksek ve düşük sıcaklık farklarındaki değişime
neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karasallık

Türkiye Fiziki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

Auzef Coğrafya Telegram Coğrafya

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: