Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi suçlu profili analizi ile ilgili değildir?

#2. Failin suçu tamamlamak kastıyla eylemine başlamasına karşın elinde olmayan nedenlerle amacına ulaşamaması hâli neyi tanımlamaktadır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yöntem kapsamında değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi suçun sosyal nedenleri arasında değildir?

#5. "Hukuksal sorunlar ve süreçlere psikolojik ögeleri de içeren bir genişlikte bakarak hukuksal alanın adil, etkin ve insan haklarına uygun sonuçlara kavuşmasını sağlamaya çalışan interdisipliner bir çalışma alan" şeklindeki tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?

#6. Din seçebilmek için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Türk hukuku açısından farik olma aşağıdakilerden hangisi değildir?

#8. İnsanın fiziksel ve morfolojik değişimini başlangıç alır. Kemik kalıntıları ve biyolojik bilgilerle çalışır." şeklinde betimlenen çalışma alanı aşağıdakilerden hangisinin kapsamına dahildir?

#9. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine ne denir?

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

Auzef Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi suçlu profili analizi ile ilgili değildir?

A ) Yaşam hikâyesi
B ) Çapraz sorgu
C ) Doğrudan sorgu
D ) İfade alma
E ) Darp raporu

Cevap : E ) Darp raporu

2 ) Failin suçu tamamlamak kastıyla eylemine başlamasına karşın elinde olmayan nedenlerle amacına ulaşamaması hâli neyi tanımlamaktadır?

A ) ifade alma
B ) Tutuklama
C ) Suça teşebbüs
D ) Yakalama
E ) Gözaltı

Cevap : C ) Suça teşebbüs

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yöntem kapsamında değildir?

A ) Bütünleştirme
B ) Tanımlama
C ) intihal
D ) Araştırma alanının belirlenmesi
E ) Sınırlandırma

Cevap : C ) intihal

4 ) Aşağıdakilerden hangisi suçun sosyal nedenleri arasında değildir?

A ) Psişik nedenler
B ) Yapısal nedenler
C ) sosyalleşme
D ) Ekolojik nedenler
E ) Ekonomik nedenler

Cevap : A ) Psişik nedenler

5 ) “Hukuksal sorunlar ve süreçlere psikolojik ögeleri de içeren bir genişlikte bakarak hukuksal alanın adil, etkin ve insan haklarına uygun sonuçlara kavuşmasını sağlamaya çalışan interdisipliner bir çalışma alan” şeklindeki tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A ) Hukuk Sosyolojisi
B ) Adalet Metodolojisi
C ) Hukuk Dogmatiği
D ) Adalet Psikolojisi
E ) Hukuk Felsefesi

Cevap : D ) Adalet Psikolojisi

6 ) Din seçebilmek için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Veli olmak
B ) Vakıf kurmak
C ) Kefil olmak
D ) Vasi olmak
E ) Reşit olmak

Cevap : E ) Reşit olmak

7 ) Türk hukuku açısından farik olma aşağıdakilerden hangisi değildir?

A ) Olayları ayırt edebilme
B ) Çocukluk dönemi psikolojik sendrom durumu
C ) Değer ölçülerini ayırt edebilme
D ) Heyecanları ayırt edebilme
E ) Duyguları ayırt edebilme

Cevap : B ) Çocukluk dönemi psikolojik sendrom durumu

8 ) İnsanın fiziksel ve morfolojik değişimini başlangıç alır. Kemik kalıntıları ve biyolojik bilgilerle çalışır.”
şeklinde betimlenen çalışma alanı aşağıdakilerden hangisinin kapsamına dahildir?

A ) Tarih
B ) İktisat
C ) Antropoloji
D ) Sosyoloji
E ) Siyaset Bilimi

Cevap : C ) Antropoloji

9 ) Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine ne denir?

A ) Konu
B ) Taksir
C ) Olası kast
D ) Kast
E ) Mağdur

Cevap : B ) Taksir

10 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Gözaltına alma kuvvetli şüphe olmayan hâllerde veya kişinin bilgisine başvurmak için verilen bir karardır.
B ) Suçlu olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmeyen ancak kuvvetli suç şüphesi nedeni ile yargılama süreci içinde bulunan kişiye sanık denir.
C ) Tutuklama cezalandırma biçimidir.
D ) Bilme ve ayırt etme gücüne sahip olunup olunmadığının belirlenmesi adalet psikolojisi açısından farik ve mümeyyiz olma araştırması olarak isimlendirilir.
E ) Akıl zayıflığı kişinin söz konusu hukuksal durumu kavrayamayacak durumda olması, akil hastalığı ise hastalık nedeniyle eylemi algılayamamasıdır.

Cevap : B ) Suçlu olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmeyen ancak kuvvetli suç şüphesi nedeni ile yargılama süreci içinde bulunan kişiye sanık denir.

Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

11 ) Aşağıdaki hastalıkların hangisinde bebeklikten başlayarak yapılan beslenme biçimi zekâ geriliğini ortaya çıkarabilir?

A ) Fenil ketenüri
B ) Sarılık
C ) Yüksek tansiyon
D ) Hastalık
E ) Aşırı karbonhidrat

Cevap : A ) Fenil ketenüri

12 ) Tutanak ilgili yönetmelikler doğrultusunda şu hususları içerecektir: Öncelikle olay yerinde alınan ilk koruma önlemleri, geliş tarihi saat ve dakikası yazılır. Olay karmaşıklaştıkça tutanağın kapsamı doğal olarak genişler. Rapor numarası ve tutanağı düzenleyenin imzası tutanağı resmileştirir. Olay yeri, türü, meydana geldiği saat, olay yerinin tanımı, olayın türü, deliller ve delillerin özellikleri ile delil konumları ve bunların muhafaza biçimleri tutanağa özenle yazılmalıdır. Raporda olayın haber alınma biçimi de belirtilmelidir. Çünkü bu husus delillerin anlamlandırılması ve olayın çözümlenmesi açısından önem taşır.
Yukarıdaki tüm bu işlemleri yapan birimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü
B ) Balistik inceleme
C ) Zabıta müdürlüğü
D ) Kriminolojik inceleme
E ) HO t tabip

Cevap : A ) Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü

13 ) Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu azaltan hâllerden biri değildir?

A ) Orta derecede zekâ geriliği
B ) Kişilik bozukluklar
C ) Bunama
D ) Hipomanik dönemdeki bipolar hastalar
E ) Karakter bozukluğu

Cevap : E ) Karakter bozukluğu

14 ) … müsadereye tabii ya da ispat değeri taşıyan ama ortada bulunmayıp saklı olan eşyanın bulunup ele geçirilmesi yine ele geçirilemeyen şüpheli veya sanığın bulunup ele geçirilebilmesi için yapılan işlemdir. CMK m.116-122 arasında düzenlenmiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Açıklama
B ) Tespit
C ) Yüzleştirme
D ) Arama
E ) Arındırma

Cevap : D ) Arama

15 ) Aşağıdakilerden hangisi suçun toplumsal nedenlerinden biri değildir?

A ) Yapısal nedenler
B ) Sosyalleşme
C ) Epik nedenler
D ) Ekolojik nedenler
E ) Ekonomik nedenler

Cevap : D ) Ekolojik nedenler

16 ) Hukuki muhakemede esas hakkında hüküm verebilmek için maddi olgudan hareket edilir; ancak bu olguya ilişkin deliller daima doğrudan incelenmeli ve vicdani kanaati çerçevesinde karar verilmelidir. Yani suçun ispatlanması demek, fiilin fail tarafından işlendiği ya da işlenmediği konusundaki, hukuk düzenince geçerli olarak kabul edilen delillerle, yargılama makamının belirli bir kanaate ulaşmasıdır. Delilin bir başka isimlendirmesinin……. olması da bu nedenledir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Müsadere
B ) Sübut vasıtası
C ) Münavebe
D ) Önleyici tedbir
E ) Müteallik

Cevap :

17 ) Poligraf aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A ) Yazı tespit aleti
B ) Suç skalası
C ) Yalan makinesi
D ) Suçlu kategorisi
E ) Suçlu profili

Cevap : C ) Yalan makinesi

18 ) ………..olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması hâlinde, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis tarafından yapılan işlemdir; kelime anlamı ise kim ve ne olduğunu anlama, tanıma veya seçmedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Tenkit
B ) Teşhis
C ) Tenkis
D ) Tevhit
E ) Tedarik

Cevap : B ) Teşhis

19 ) ……Mağdur, tanık veya sanık gibi bir şekilde suçla irtibatı bulunan kişilerin kriminal taktik Esaslarına göre planlanarak hazırlanıp yürütüldüğü bir görüşmedir. Kolluk ve savcının, kendisine isnat edilen eylem bakımından sanığın dinlenmesine ……denilir. Sanık eğer hâkim tarafından dinleniyorsa o zaman…….olur.
Yani muhakeme sırasında işlem iki farklı makam tarafından gerçekleştirilmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) İfade alma – İfade alma – Sorgu
B ) İfade alma – Yargılama- Suçlama
C ) Yargılama – İfade alma – Sorgu
D ) ifade verme- ifade verme-ifade alma
E ) Sorgu- Sorgu- Soru

Cevap : A ) İfade alma – İfade alma – Sorgu

20 ) İsnat yeteneği araştırmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A ) Söz konusu olayda herhangi bir psikopatolojik ögenin bulunup bulunmadığı
B ) Olay tarihindeki gerçek yaşının ne olduğu
C ) Herhangi bir zekâ geriliğinin olup olmadığı
D ) Çocukluk dönemi psikiyatrik sendromların bir belirtisinin olup olmadığı
E ) Söz konusu eylemin gerçekleştiği ülkenin hukukunun failce bilinip bilinmediği

Cevap : A ) Söz konusu olayda herhangi bir psikopatolojik ögenin bulunup bulunmadığı

Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

21 ) İnsanların bir arada yaşamalarıyla, insanlar arası olanla ilgili bir teori, sosyal süreçlerin ve sosyal oluşumların bilimidir.” Yukarıdaki tanım aşağıdaki çalışma alanlarından hangisine aittir?

A ) Antropoloji
B ) Sosyoloji
C ) Adalet psikolojisi
D ) Etnoloji
E ) Psikoloji

Cevap : B ) Sosyoloji

22 ) Aşağıdakilerden hangisi işlevsel olarak sorguya dair genel anlamda doğru bilgidir?

A ) Sorguyu yapacak kimselerin psikoloji alanından mezun olmaları gerekir
B ) Sorguda doğru bilginin elde edilmesi için tüm yollara başvurulabilir.
C ) Sorguda suç işlemiş bir kimsenin yaşam öyküsünün alınmasıyla yetinilir.
D ) Sorguyu yaparken uzman psikologların nezareti şarttır.
E ) Sorgu, suç şüphesi altında bulunan kişinin, devlet adına faaliyette bulunan kişi tarafından, kovuşturma konusunu oluşturan fiil ve bununla ilgili muhakeme açısından önemli olacak konular hakkında bilgi vermesini sağlama faaliyetidir.

Cevap : E ) Sorgu, suç şüphesi altında bulunan kişinin, devlet adına faaliyette bulunan kişi tarafından, kovuşturma konusunu oluşturan fiil ve bununla ilgili muhakeme açısından önemli olacak konular hakkında bilgi vermesini sağlama faaliyetidir.

23 ) Aşağıdakilerden hangisi suçlu profilli çıkarılırken özel olarak araştırılması gereken hususlardan değildir?

A ) Suçlunun varsa önceki suçlarının araştırılması
B ) Suçlunun olay esnasındaki fiziksel durumu
C ) Suçlunun ırki özellikleri
D ) Suçlunun yaşam öyküsü
E ) Suçlunun olay esnasındaki ruhsal durumu

Cevap : C ) Suçlunun ırki özellikleri

24 Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat vasıtasına ne denir?

A ) Hükümlü
B ) Müzekkere
C ) Sanık
D ) Şüpheli
E ) Delil

Cevap : E ) Delil

25 ) Bağımlılık yapan ve imal, ithal, ihraç ve satışı ruhsata bağlı olan tüm doğal ve sentetik maddelere aynı zamanda besin kapsamına girmeyen ve kimyasal yapısı ve işlevleri nedeni ile yaşayan organizmaya zararlı tüm maddelere………… denir?

A ) Alkolsüz içecek
B ) Karanlık sayılar
C ) Lifli madde
D ) Kara madde
E ) Uyuşturucu madde

Cevap : E ) Uyuşturucu madde

26 ) İsnad yeteneği araştırmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A ) Söz konusu eylemin gerçekleştiği ülkenin hukukunun failce bilinip bilinmediği
B ) Çocukluk dönemi psikiyatrik sendromların bir belirtisinin olup olmadığı
C ) Olay tarihindeki gerçek yaşının ne olduğu
D ) Söz konusu olayda herhangi bir psikopatolojik ögenin bulunup bulunmadığı
E ) Herhangi bir zeka geriliğinin olup olmadığı

Cevap : A ) Söz konusu eylemin gerçekleştiği ülkenin hukukunun failce bilinip bilinmediği

27 ) Bir ceza muhakemesinde maddi gerçeğin bulunmasında faydalanılan materyal, şekil, durum ve baskı tarzındaki belirtiler izdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “iz” değildir?

A Numara
B ) Şifre
C ) işaret
D ) Tanık beyan
E ) İsim harfleri

Cevap : D ) Tanık beyan

28 ) Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık hâlini anlatmaz?

A ) Madde kullanma ihtiyacı
B ) Ortaya çıkan belirtilerin bağımlılık yaratan madde ile bağlantısının bilinmesine rağmen kullanıma devam etmek
C ) Madde miktarını arttırma isteği başarısız bırakma girişimleri
D ) Madde kullanımı yönünden gündelik yaşama ilişkin etkinliklerden kopuş, işte ve meslekte başarısızlık, devamsızlık,
E ) Maddeden zevk almak

Cevap : E ) Maddeden zevk almak

29 ) Türk hukuku açısından farik olma aşağıdakilerden hangisi değildir?

A ) Değer ölçülerini ayırt edebilme
B ) Heyecanlar ayırt edebime
C ) Çocukluk dönemi psikolojik sendrom durumu
D Duyguları ayırt edebilme
E ) Olayları ayırt edebilme

Cevap : C ) Çocukluk dönemi psikolojik sendrom durumu

30 ) … olaydaki failin gözaltına alınan şüpheli ile ayni kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması hâlinde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis tarafından yapılan işlemdir: kelime anlamı ise kim ve ne olduğunu anlama, tanıma veya seçmedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Tedarik
B ) Tenkit
C ) Tevhir
D ) Teşhis
E ) Tenkis

Cevap : D ) Teşhis

Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

31 ) Hukuki muhakemede esas hakkında hüküm verebilmek için maddî olgudan hareket edilir; ancak bu olguya ilişkin deliller daima doğrudan incelenmeli ve vicdani kanaati çerçevesinde karar verilmelidir. Yani suçun ispatlanması demek, fiilin fail tarafından işlendiği ya da işlenmediği konusundaki, hukuk düzenince geçerli olarak kabul edilen delillerle, yargılama makamının bir kanaate ulaşmasıdır. Delilin bir başka isimlendirmesinin “sübut vasıtası” olması da bu nedenledir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Sübut vasıtası
B ) Münavebe
C ) Müsadere
D ) Önleyici tedbir
E ) Müteallik

Cevap : A ) Sübut vasıtası

32 ) Aşağıdakilerden hangisi suça teşebbüs kavramını Adalet Psikolojisi ile bağlantılı hâle sokan kavramlardan biri değildir?

A ) Bilinç
B ) Secis
C ) içtima
D ) Niyet
E ) İrade

Cevap : C ) içtima

33 ) “Yargılama aşamasına gelmeden önce suçla ilk kez karşılaşıp ilk resmi işlemleri başlatan ilgili kolluk gücü birimi..dir.” tümcesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Yetkili mahkeme
B ) il özel idaresi
C ) Muhtaritk
D ) Olay yeri inceleme
E ) Suç takip merkezi

Cevap : D ) Olay yeri inceleme

34 ) Herhangi bir müdahale olmaksızın bir ortamın incelenmesine yönelik bilgi edinme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Deney
B ) Öykü alma
C ) Gözlem
D ) İstatistik
E ) Tarama

Cevap : C ) Gözlem

35 ) Doğrudan sorgu bakımından kronolojik değerlendirmede hangi soru kapsanmaz?

A ) Ne?
B ) Neden?
C ) Kimden?
D ) Ne zaman?
E ) Nerede

Cevap : C ) Kimden?

36 ) 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Yasası’na göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası suçlardan biri değildir?

A ) Eziyet Suçu
B ) Soykırım suçu
C ) Göçmen kaçakçılığı
D ) İnsanlığa karsı suçlar
E ) İnsan ticareti

Cevap : A ) Eziyet Suçu

37 ) Yakalama…

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Tercihidir.
B ) Bir koruma tedbiridir.
C ) Tutuklama yerine yapilir
D ) Belirsizdir
E ) Zorunludur

Cevap : B ) Bir koruma tedbiridir.

38 ) Adalet psikolojisi: Hukuksal sorunlar ve süreçlere psikolojik ögeleri de içeren bir genişlikte bakarak hukuksal alanın adil, etkin ve insan haklarına uygun sonuçlara kavuşmasını sağlamaya çalışan …. bir çalışma alanıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Disiplin dişi
B ) Özel hukuk
C ) Teoloji
D ) İnterdisipliner
E ) Metaforik

Cevap : D ) İnterdisipliner

39 ) ………..tanıkların veya şüphelilerin tutarsız ifadeleri nedeniyle ortaya çıkan çelişkilerin giderilmesi, hangi ifadenin esas alınacağının belirlenmesi için yapılan işlemdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Yükümlülük
B ) Teşhis
C ) Yüzleştirme
D ) Tevil
E ) Tenkit

Cevap : C ) Yüzleştirme

40 ) Failin suçu tamamlamak kastıyla eylemine başlamasına karşın elinde olmayan nedenlerle amacına ulaşamaması hâli neyi tanımlamaktadır?

A ) Yakalama
B ) ifade alma
C ) Gözaltı
D ) Suça teşebbüs
E ) Tutuklama

Cevap : D ) Suça teşebbüs

Adalet Psikolojisi 2021 Vize Soruları

41 ) “İnsanın fiziksel ve morfolojik değişimini başlangıç alır. Kemik kalıntıları ve biyolojik bilgilerle çalışır.” şeklinde betimlenen çalışma alanı aşağıdakilerden hangisinin kapsamına dahildir?

A ) Tarih
B ) Siyaset bilimi
C ) Antropoloji
D İktisat
E ) Sosyoloji

Cevap : C ) Antropoloji

42 ) Biçimsel açıdan hukuk düzeni tarafından ceza ya da emniyet tedbiri yaptırımına bağlanmış eyleme …. denir.

A ) Yaptırım
B ) Suç
C ) Hakkaniyet
D ) Tazminat
E ) Örtülü boşluk

Cevap : B ) Suç

43 ) Hangisi hareketin sayısı ve şekilleri bakımından suçlar sınıflandırıldığında ortaya çıkan kategorilerden biri değildir?

A ) Seçimlik hareketli suçlar
B ) Bağlı hareketli suçlar
C ) Etik hareketli suçlar
D ) Tek hareketli suçlar
E ) Çok hareketli suçlar

Cevap : C ) Etik hareketli suçlar

44 ) Suçla mücadelede usul; sanıktan delile usulden, delilden sanığa usulüne dönüşmüştür. Bunun anlamı suçun aydınlatılmasında delilin birinci plana geçtiğidir. Sonrası bazı kişilerin peşin olarak şüpheli sayılması kabul edilemez. Yargılama aşamasına gelmeden önce suçla ilk kez karşılaşıp ilgili delilleri toplayan birim…..?

A ) Kriminalistik
B ) Adli olgu
C ) Durum tespiti
D ) Olay yeri inceleme
E ) Adli kolluk müracaattır

Cevap : D ) Olay yeri inceleme

45 ) Dış etkenler nedeniyle kişilerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının bozulmasına veya ölümlerine yol açan her türlü etken…..?

A ) Paleontoloji
B ) Adalet psikolojisi
C ) Adli olgu
D ) Fasial Rekonstirüksiyon
E ) Balistik

Cevap : C ) Adli olgu

46 ) ….teoriler birden fazla odağı bir arada değerlendirerek suç olgusunu çözümlemeye çalışan teorilerdir?

A ) Toplumsal
B ) Ekonomik
C ) Bütünleşik
D ) Biyolojik
E ) Psikoloji

Cevap : C ) Bütünleşik

Auzef Adalet telegram adalet

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: