auzefEski İran TarihiTarih

Eski İran Tarihi 2021 Vize Soruları

Eski İran Tarihi 2021 Vize Soruları

Auzef Eski İran Tarihi 2021 Vize Soruları
1) Lydia kralı Kroisos’un asıl zenginliği aşağıdakilerden hangisine dayanıyordu?

Cevap : Ülkesindeki altın madenleri

2) İran’da ilk kent merkezleri Batı İran düzlüklerindeki hangi bölgelerde ortaya çıkmıştır?

Cevap : Kuzistan ve Luristan

3) Pers savaşlarının ardından oluşturulan Peloponnesos Birliği hangi kentin öncülüğünde kurulmuştur?

Cevap : Sparta

4) Paradeisos adı verilen Pers parklarının en güzellerinden birinin yakınlarında yer aldığı Anadolu’nun önemli Pers satraplık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Daskyleion

5) Perslerin gümüş sikkesine ne ad verilmekteydi?

Cevap : Siglos

6) Atinalı komutan Ksenophon’un Anabasis isimli eseri asıl olarak hangi olayı anlatır?

Cevap : Kyros’un ordusundaki onbin Yunan askerinin yurtlarına dönüş yolculuğu

7) Attika Delos Deniz Birliği’ne vergi veren 300’e yakın kentin isimleri mermer steller üzerine yazılarak aşağıdakilerin hangisinde sergileniyordu?

Cevap : Atina Akropolisi’nde

8) Avcı-toplayıcı grupların Zagros Dağları’ndaki mağaralarda yaşadıkları M.Ö. 18 bin-11 bin yılları arasındaki dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

Cevap : Epipaleolitik

9) M.Ö. 490’da gerçekleşen Marathon Savaşı esnasında, Persler’in Yunanlardan toprak ve su istemeleri ne anlama geliyordu?

Cevap : Teslim olma çağrısı

10) İran’ın kuzeybatısındaki Zagros bölgesinde yer alan Bisitun Mağarası’ndaki kazılarda hangi döneme ait kalıntılar bulunmuştur?

Cevap : Paleolitik

11) Aşağıdakilerden hangisi Eski Çağ’da İran’la birlikte Yakın Doğu’nun büyük kültürlerinden biri sayılmaz?

Cevap : Çin

12) İranlılar’ın Eski Çağ’da ülkelerine verdikleri İranşehir ismi dışındaki diğer adlandırmaları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Parsua

13) II. Artakserkses döneminde gerçekleşen en önemli isyan olaylarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Genç Kyros’un İsyanı

14) İran güneyde hangi coğrafyayı etki alanına almıştır?

Cevap : Güney Arabistan

15) Persler hangi yüzyıldan itibaren kendi sikkelerini basmaya başlamıştır?

Cevap : M.Ö. 6. yy.’ın ortalarından itibaren

16) Marathon Savaşı esnasında Pers ordusuna sürgünde bulunan hangi ünlü Atinalı tiran rehberlik ediyordu?

Cevap : Hippias

17) Atinalı aristokrat bir ailenin çocuğu olan Ksenophon aşağıdakilerden hangisinin öğrencisi olmuştur?

Cevap : Sokrates

18) Kral Dareios’un Marathon yenilgisinin ardından Yunanistan’ı imparatorluğa katmak için düzenlemek istediği kapsamlı sefer aşağıdakilerden hangisi yüzünden sekteye uğramıştır?

Cevap : Mısır ayaklanması ve oğulları arasındaki taht kavgaları

19) Aşağıdakilerden hangisi Herodotos ve Pers vergi listelerinde adı geçen Anadolu halklarının biri değildir?

Cevap : Galatialılar

20) Batı Anadolu’da Yunanca lejantlarla basılmış bazı sikkelerin satrap sikkesi olduğu hangi özelliğinden anlaşılmaktadır?

Cevap : Sikkelerin üzerinde Yunancanın yanı sıra Aramice yazıların da bulunması

21) Aşağıdakilerden hangisi Pers hakimiyeti altında Anadolu’da tedavülde olan sikke gruplarından biri değildir?

Cevap : Attika Delos Deniz Birliği sikkeleri

22) Pers Kralı Büyük Dareios’un M.Ö. 6. Yüzyılda gerçekleştirdiği İskit seferinin İonia kentleri için ortaya çıkan önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karadeniz’den Ege’ye akan buğday trafiğinin sekteye uğraması

23) Daskyleion’da Pers varlığı ağırlıklı olarak hangi buluntularda kendini göstermektedir?

Cevap : Stel, kabartma ve küçük buluntular

24) Atina önderliğinde M.Ö. 478’de kurulan Attika-Delos Deniz Birliği’nin merkezi en başta aşağıdakilerden hangisi idi?

Cevap : Delos

25) Pers Kralları içinde hakimiyeti en uzun süren kral aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : II. Artakserkses

26) Persler’in M.Ö. 468’de Anadolu’nun güneyinden temizlendiği Eurymedon Savaşı’nda, Attika-Delos Deniz Birliği’ne hangi ünlü komutan komuta etmiştir?

Cevap : Kimon

27) İran’ın kuzeyindeki bölgenin en yüksek tepesi olan Demavent Tepesi hangi sıradağlar üzerinde yer alır?

Cevap : Elbruzlar

28) Aşağıdakilerden hangisi Kallias Barışı’nın sonuçlarından biridir?

Cevap : Atina’nın doğuya müdahale girişimlerinin bitmesi

29) Lydialılar Perslere yenildikten sonra Anadolu’nun hangi bölgelerindeki kentler,
Sardeis’teki Pers Kralı Kyros’a elçiler göndermişlerdi?

Cevap : Ionia ve Aiolia kentleri

30) Pers sikkelerinin üzerinde görülen sonradan vurulmuş damgaların amacı ve işlevi neydi?

Cevap : Kontrol damgası olarak kalpazanlığın ve sahteciliğin önüne geçmek için

31) Gyges’ten Kroisos’a Lydia Krallığını hangi hanedana mensup krallar yönetmişti?

Cevap : Mermnadlar

32) Peloponnesos Savaşı hangi iki kent arasında gerçekleşmiştir?

Cevap : Atina-Sparta

33) Pers Ülkesi ifadesi Basra körfezi kıyısındaki hangi güney bölgenin adından gelmektedir?

Cevap : Fars

34) Aşağıdakilerden hangisi Ksenophon’a göre Babil saldırısında gönüllü olarak Kyros’un yanında yer aldıkları için üzerine satrap gönderilmeyen bölgelerden biidir?

Cevap : Paphlagonia

35) İran kelimesi modern Farsçaya hangi Proto-İrani bir terimden girmiştir?

Cevap : Aryanam

36) Perslerin de bir dönem basıp kullanmaya devam ettikleri Lydialıların Kroiseios sikkelerinin ön yüzünde hangi betim yer almaktaydı?

Cevap : Aslan ve boğa

37) İran’ın kuzeydoğusunda Elbruz Dağları’nın bir uzantısı olan ve bölge ile Türkmenistan arasında doğal bir sınır oluşturan dağlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Horasan Dağları

38) M.Ö. 480’de gerçekleşen hangi savaşlar sonucu Persler Orta Yunanistan’ı Ele geçirip Atina’yı yakıp yıkmışlardı?

Cevap : Artemision ve Termopylai

39) Klikia’nın M.Ö. 4. yy ortalarında bilinen ilk satrabı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Datames

40) Aşağıdakilerden hangisi Kallias Barışı’nın sonuçlarından biridir?

Cevap : Atina’nın doğuya müdahale girişimleri bitmesi

42) Pers Kralı Büyük Kyros, hangi ünlü Lydia Kralını 547’de yenilgiye uğratmıştır?

Cevap : Kroisos

43) M.Ö 386’da imzalanan ve maddelerinden birinin Batı Anadoludaki Yunanca konuşan ve Yunan kültürünün etkisi altındaki kentlerin tekrar Pers hakimiyetine geçmesini sağlyan barış anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

 

Cevap : Kral Barış Antlaşması

44) Palatia Savaşının hemen ardından Sparta kralı Leotykhhides komutasındaki donanma ile kazanılan Batı Anadoludaki hangi savaşla Batı Anadolu kentleri İona isyanındaki gibi ayaklanıp bir süreliğine Pers hakimiyetinden kurtulmuşlardır?

Cevap : Mykale

45) Pers-Yunan Savaşları kapsamında gerçekleşen ilk Pers-Yunan savaşı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Marathon

46) Attika Delos Deniz Birliği’nin kuruluşuna öncülük eden fakat hegomonik tutumuyla dağılmasına da sebep olan kent aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Atina

Eski İran Tarihi 2021 Vize Soruları

Auzef Tarih Telegram Tarih

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!