Eski İran Tarihi 2021 Vize Soruları

Eski İran Tarihi 2021 Vize Soruları

Auzef Eski İran Tarihi 2021 Vize Soruları
1 – Lydia kralı Kroisos’un asıl zenginliği aşağıdakilerden hangisine dayanıyordu?

Cevap : Ülkesindeki altın madenleri

2- İran’da ilk kent merkezleri Batı İran düzlüklerindeki hangi bölgelerde ortaya çıkmıştır?

Cevap : Kuzistan ve Luristan

3 – Pers savaşlarının ardından oluşturulan Peloponnesos Birliği hangi kentin öncülüğünde kurulmuştur?

Cevap : Sparta

4 – Paradeisos adı verilen Pers parklarının en güzellerinden birinin yakınlarında yer aldığı Anadolu’nun önemli Pers satraplık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Daskyleion

5 – Perslerin gümüş sikkesine ne ad verilmekteydi?

Cevap : Siglos

6 – Atinalı komutan Ksenophon’un Anabasis isimli eseri asıl olarak hangi olayı anlatır?

Cevap : Kyros’un ordusundaki onbin Yunan askerinin yurtlarına dönüş yolculuğu

7- Attika Delos Deniz Birliği’ne vergi veren 300’e yakın kentin isimleri mermer steller üzerine yazılarak aşağıdakilerin hangisinde sergileniyordu?

Cevap : Atina Akropolisi’nde

8- Avcı-toplayıcı grupların Zagros Dağları’ndaki mağaralarda yaşadıkları M.Ö. 18 bin-11 bin yılları arasındaki dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

Cevap : Epipaleolitik

9 – M.Ö. 490’da gerçekleşen Marathon Savaşı esnasında, Persler’in Yunanlardan toprak ve su istemeleri ne anlama geliyordu?

Cevap : Teslim olma çağrısı

10- İran’ın kuzeybatısındaki Zagros bölgesinde yer alan Bisitun Mağarası’ndaki kazılarda hangi döneme ait kalıntılar bulunmuştur?

Cevap : Paleolitik

11 – Aşağıdakilerden hangisi Eski Çağ’da İran’la birlikte Yakın Doğu’nun büyük kültürlerinden biri sayılmaz?

Cevap : Çin

12- İranlılar’ın Eski Çağ’da ülkelerine verdikleri İranşehir ismi dışındaki diğer adlandırmaları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Parsua

13- II. Artakserkses döneminde gerçekleşen en önemli isyan olaylarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Genç Kyros’un İsyanı

14- İran güneyde hangi coğrafyayı etki alanına almıştır?

Cevap : Güney Arabistan

15- Persler hangi yüzyıldan itibaren kendi sikkelerini basmaya başlamıştır?

Cevap : M.Ö. 6. yy.’ın ortalarından itibaren

16- Marathon Savaşı esnasında Pers ordusuna sürgünde bulunan hangi ünlü Atinalı tiran rehberlik ediyordu?

Cevap : Hippias

17- Atinalı aristokrat bir ailenin çocuğu olan Ksenophon aşağıdakilerden hangisinin öğrencisi olmuştur?

Cevap : Sokrates

18 – Kral Dareios’un Marathon yenilgisinin ardından Yunanistan’ı imparatorluğa katmak için düzenlemek istediği kapsamlı sefer aşağıdakilerden hangisi yüzünden sekteye uğramıştır?

Cevap : Mısır ayaklanması ve oğulları arasındaki taht kavgaları

19- Aşağıdakilerden hangisi Herodotos ve Pers vergi listelerinde adı geçen Anadolu halklarının biri değildir?

Cevap : Galatialılar

20- Batı Anadolu’da Yunanca lejantlarla basılmış bazı sikkelerin satrap sikkesi olduğu hangi özelliğinden anlaşılmaktadır?

Cevap : Sikkelerin üzerinde Yunancanın yanı sıra Aramice yazıların da bulunması

21- Aşağıdakilerden hangisi Pers hakimiyeti altında Anadolu’da tedavülde olan sikke gruplarından biri değildir?

Cevap : Attika Delos Deniz Birliği sikkeleri

22- Pers Kralı Büyük Dareios’un M.Ö. 6. Yüzyılda gerçekleştirdiği İskit seferinin İonia kentleri için ortaya çıkan önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karadeniz’den Ege’ye akan buğday trafiğinin sekteye uğraması

23- Daskyleion’da Pers varlığı ağırlıklı olarak hangi buluntularda kendini göstermektedir?

Cevap : Stel, kabartma ve küçük buluntular

24- Atina önderliğinde M.Ö. 478’de kurulan Attika-Delos Deniz Birliği’nin merkezi en başta aşağıdakilerden hangisi idi?

Cevap : Delos

25- Pers Kralları içinde hakimiyeti en uzun süren kral aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : II. Artakserkses

26- Persler’in M.Ö. 468’de Anadolu’nun güneyinden temizlendiği Eurymedon Savaşı’nda, Attika-Delos Deniz Birliği’ne hangi ünlü komutan komuta etmiştir?

Cevap : Kimon

27- İran’ın kuzeyindeki bölgenin en yüksek tepesi olan Demavent Tepesi hangi sıradağlar üzerinde yer alır?

Cevap : Elbruzlar

28- Aşağıdakilerden hangisi Kallias Barışı’nın sonuçlarından biridir?

Cevap : Atina’nın doğuya müdahale girişimlerinin bitmesi

29- Lydialılar Perslere yenildikten sonra Anadolu’nun hangi bölgelerindeki kentler,
Sardeis’teki Pers Kralı Kyros’a elçiler göndermişlerdi?

Cevap : Ionia ve Aiolia kentleri

30- Pers sikkelerinin üzerinde görülen sonradan vurulmuş damgaların amacı ve işlevi neydi?

Cevap : Kontrol damgası olarak kalpazanlığın ve sahteciliğin önüne geçmek için

31- Gyges’ten Kroisos’a Lydia Krallığını hangi hanedana mensup krallar yönetmişti?

Cevap : Mermnadlar

32- Peloponnesos Savaşı hangi iki kent arasında gerçekleşmiştir?

Cevap : Atina-Sparta

33- Pers Ülkesi ifadesi Basra körfezi kıyısındaki hangi güney bölgenin adından gelmektedir?

Cevap : Fars

34- Aşağıdakilerden hangisi Ksenophon’a göre Babil saldırısında gönüllü olarak Kyros’un yanında yer aldıkları için üzerine satrap gönderilmeyen bölgelerden biidir?

Cevap : Paphlagonia

35- İran kelimesi modern Farsçaya hangi Proto-İrani bir terimden girmiştir?

Cevap : Aryanam

36- Perslerin de bir dönem basıp kullanmaya devam ettikleri Lydialıların Kroiseios sikkelerinin ön yüzünde hangi betim yer almaktaydı?

Cevap : Aslan ve boğa

37- İran’ın kuzeydoğusunda Elbruz Dağları’nın bir uzantısı olan ve bölge ile Türkmenistan arasında doğal bir sınır oluşturan dağlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Horasan Dağları

38- M.Ö. 480’de gerçekleşen hangi savaşlar sonucu Persler Orta Yunanistan’ı Ele geçirip Atina’yı yakıp yıkmışlardı?

Cevap : Artemision ve Termopylai

39- Klikia’nın M.Ö. 4. yy ortalarında bilinen ilk satrabı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Datames

40- Aşağıdakilerden hangisi Kallias Barışı’nın sonuçlarından biridir?

Cevap : Atina’nın doğuya müdahale girişimleri bitmesi

42- Pers Kralı Büyük Kyros, hangi ünlü Lydia Kralını 547’de yenilgiye uğratmıştır?

Cevap : Kroisos

43- M.Ö 386’da imzalanan ve maddelerinden birinin Batı Anadoludaki Yunanca konuşan ve Yunan kültürünün etkisi altındaki kentlerin tekrar Pers hakimiyetine geçmesini sağlyan barış anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

 

Cevap : Kral Barış Antlaşması

44- Palatia Savaşının hemen ardından Sparta kralı Leotykhhides komutasındaki donanma ile kazanılan Batı Anadoludaki hangi savaşla Batı Anadolu kentleri İona isyanındaki gibi ayaklanıp bir süreliğine Pers hakimiyetinden kurtulmuşlardır?

Cevap : Mykale

45- Pers-Yunan Savaşları kapsamında gerçekleşen ilk Pers-Yunan savaşı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Marathon

46- Attika Delos Deniz Birliği’nin kuruluşuna öncülük eden fakat hegomonik tutumuyla dağılmasına da sebep olan kent aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Atina

Auzef Tarih Telegram Tarih

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: