Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Vize 2021

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Vize 2021

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi 2021 Vize

1- İnovasyon kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sadece var olmayan ürün ve hizmeti geliştirmeye yönelik bir yaklaşımdır.

2- I. Kuluçka
II. Deneme
III. Bilgi toplama
IV. Aydınlanma
V. Formülleştirme
Yaratıcılık sürecinin aşamalarının sırasıyla nasıl olması gerektiği aşağıdakilerin hangisinde gösterilmiştir?

Cevap : III-I-IV-II-V

3- “işletmenin ürettiği ürünlerin tüketiciye ulaştırılması aşamasında yeni ve daha etkin pazarlama
yöntemi uygulaması” aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi destekleyen bir inovasyon
çeşididir?

Cevap : Pazarlama inovasyonu

4- Aşağıdakilerden hangisi yenilik (inovasyon) süreçlerinden biri değildir?

Cevap : Teknolojik inovasyon

5- “Eğer inovasyon sonucunda meşteri daha önce o ürünle yapamadığı işleri yapabiliyor veya mevcut
bir özelliğin tamamen daha kolay ucuz ve daha kısa sürede kullanım olanağı bulunuyorsa bu değişime …….. denir. Meşteriye sunulan ürün ve hizmetler inovasyon dışındaki farklılık ve yenilikler ise ……. olarak adlandırılır”
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : radikal inovasyon – aşamalı inovasyon

6 Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmelerinin yetenekli çalışanları elde tutma stratejilerinden biri
olamaz?

Cevap : Kuruma olan aidiyetlerini önemsememe

7 “ …….. günümüzde destekleyici olmanın ötesinde mal ve hizmet üretiminin satışının kendisini
gerçekleştirmesidir” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: Teknoloji

8- Teknolojiyi organizasyon bazında planlama örgütleme yöneltme koordine etme ve kontrolü içerir.
Asıl hedef organizasyonun katma değerini ve üretimini maksimize etmeye dönük olarak teknik
imkanlarıyla insan gücü kaynaklarını yönetmektir.
Yukarıdaki cümleyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : mikro yaklaşım

9- “ Entelektüel sermaye terimi ilk olarak …… yılında …………….. tarafından kullanılmıştır”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 1997 – Wilg

10- Aşağıdakilerden hangisi potansiyel yetenekleri çekme kanallarından biri değildir?

Cevap : amaç / niyet mektubu

11- Ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerine uygun olarak. Bilim-teknolojiyi planlaması politika
tespiti teknoloji yatırım ve alt yapı faaliyetlerini yürütmesidir.
Yukarıdaki cümleyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : çevre yaklaşımı

12- Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan teknolojilere örnektir?

Cevap : uygun örgüt yapısı

13- Aşağıdakilerden hangisi entelektüel sermaye modellerinden biri değildir?

Cevap : fiziksel varlıkları değerlendirme modeli

14- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık ve yenilik (inovasyon) sürecinde yer alan “formülleştirme”
aşamasıyla doğrudan ilgilidir?

Cevap : Yaratıcılıkla yeniliğin birleştiği noktaları göstermektedir.

15- Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan teknolojilere örnektir?

Cevap : Uygun örgüt yapısı

16- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık ve yenilik (inovasyon) sürecinde yer alan “Kuluçka”
aşamasıyla doğrudan ilgili değildir?

Cevap : Sorular ve cevaplar alanıdır.

17- Yaratıcılık ve yenilik (inovasyon) arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yaratıcılık olmadan yenilik (inovasyon) de olmayacaktır.

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

18- İnovasyon kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sadece var olmayan ürün ve hizmeti geliştirmeye yönelik bir yaklaşımdır.

19- Bir şirketin piyasa değerini belirlemek için, finansal sermayesi ile entelektüel sermayesinin
ayrımının çok iyi yapılması gerekir. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

Cevap : Skandie değer şeması modeli

20- Aşağıdakilerden hangisi maddi olan teknolojilere örnektir?

Cevap : Doğal kaynak şirketinin arsaları

21- Kurumsal performans ölçüm yöntemi olarak da kullanılabilen model aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dengelenmiş başarı karnesi modeli

22- Aşağıdakilerden hangisi yetenek yönteminin önem kazanma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Nitelikli çalışanların özlük haklarını koruma

23- Sağlık işletmelerinde etkili bir yetenek yöntemi süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Cevap : Yetenekli çalışanlara yönelik eğitim ve gelişimin sağlanması artık önem taşımamaktadır.

24- Skandia pusulası modelinde göstergeler belirlenirken kullanılan boyutlar aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Geçmiş – Şimdiki – Gelecek zaman boyutu

25- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık ve yenilik (inovasyon) sürecinde yer alan “deneme” aşamasıyla
doğrudan ilgili değildir?

Cevap : Bu aşamada buluş uygulanabilir bir sonuca ulaşamadığında vazgeçilir.

26- Yeni kariyer yaklaşımlarına yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İş güvencesi bulunmamaktadır.

27- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeyi açıklamaya yönelik iki yaklaşımdan biridir?

Cevap: Neoklasik yaklaşım

28- I. Sorun ayıklama aşamasıdır.
II.Buluş koşullar halinde ortaya konur.
III.Deneme yanılmalarla mantıksal ve rasyonelleştirilmiş olarak tekrara tekrar ele alınır
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki aşamaları ifade etmektedir?

Cevap : Deneme

29- Aşağıdakilerden hangisi insan gücü tarafından sağlık hizmeti üretmek amacıyla kullanılan sağlık
tekniklerine yönelik gruplandırmalardan biri değildir?

Cevap : Kişilerarası ilişkilere dayalı teknikler

30- Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin benimsediği ancak yetenek yönetiminde geçerli olmayan bir anlayıştır?

Cevap : Tüm seviyedeki pozisyonlar için işe alım yapılmalıdır.

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

31- İnsan sermayesinin “yeri zor dolar , düşük katma değerli” bölümüne öncelikle uygulanması
gerekli olan strateji aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : bilgiyle donatın

32- Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan teknolojiye örnek gösterilemez?

Cevap : Mağazanın envarteri

33- Teknoloji öznel olarak belirlenmiş iki unsura dayanır. Aşağıdakilerden hangisinde bu iki unsur
doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Süreç ve ürün

34- Farklı, düşünülmemiş yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaya çalışmaktır. Yukarıdaki tanım
aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

Cevap : inovasyon

35- “Organizasyonel anlamda entelektüel sermayenin ilk olarak Thomas Stewart tarafından haziran 1991 tarihinde kaleme alınan ……… adlı makalesi gündeme geldiği kabul edilmektedir”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Beyin gücü (brainpower)

36- Yaratıcılık ve yenilik (inovasyon) arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yaratıcılık olmadan yenilik (inovasyon) de olmayacaktır

37- Aşağıdakilerden hangisi finansal sermayeye örnek değildir?

Cevap : Marka

38- Aşağıdakilerden hangisi maddi teknolojiye örnek gösterilemez?

Cevap : bilgili ve yaratıcı iş gücü

39- Teknoloji kavramı genel işletmecilik alanında aşağıdaki ögelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Cevap : Kritik öge

40- Aşağıdakilerden hangisi yetenek yönteminin önem kazanma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : nitelikli çalışanların özlük haklarını koruma

41- Sağlık teknolojisi yöntemi Avrupa’da ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap : 1970’lerde

42- Entelektüel sermayenin en kısa formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Piyasa değeri – defter değeri

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: