Refah Devleti Analizi Final Soruları

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi, Küreselleşmenin Doğuşu Ve Değişen Koşullar – 2

1) Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin gelişmesinde önemli bir payı olan bazı uluslararası kuruluşların uluslararası belgelerinin arasında yer almaz?

a) 1941 tarihli “Atlantik Paktı”
b) 1944 tarihli “Philadelphiya Bildirgesi”
c) 1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”
d) 1942 tarihli “Beveridge Raporu”
e) 1961 tarihli “Avrupa Sosyal Şartı”

Cevap : d) 1942 tarihli “Beveridge Raporu”

2) Refah devletinin “Altın Çağı” olarak bilinen 1945-1975 dönemine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Genel olarak istihdamda bir artış yaşanmıştır.
b) Kamu harcamaları artmış, mali açıklar sürekli hâle gelmiştir.
c) Bu dönemde en fazla refah harcamasını yapan ülke İngiltere olmuştur.
d) Refah hizmetleri olukça çeşitlenmiştir.
e) İsveç vergi oranlarının en yüksek olduğu ülke olmuştur.

Cevap : c) Bu dönemde en fazla refah harcamasını yapan ülke İngiltere olmuştur.

3) Refah devletinin “Altın Çağı” olarak bilinen 1945-1975 döneminde istihdama ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İskandinav ülkeleri en yüksek istihdam oranına sahiptir.
b) Devlet istihdamı en yüksek Anglo-Sakson ülkelerinde gerçekleşmiştir.
c) Hizmet sektöründe istihdamda artış yaşanmıştır.
d) Kadınların işgücüne katılım oranları yükselmiştir.
e) Keynesyen refah devletlerinin en önde gelen amaçlarından bir tanesi “tam istihdam” sağlamak olmuştur.

Cevap : b) Devlet istihdamı en yüksek Anglo-Sakson ülkelerinde gerçekleşmiştir.

4) Küreselleşmeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bilgi–işlem ve iletişim teknolojilerinde sağlanan yenilikler küreselleşme sürecinin en büyük sürükleyici gücü olmuştur.
b) Bütün devletler, 1974 yılında ABD’nin liderliğinde, II. Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods Anlaşması’yla getirilen sermaye kontrolü sistemini büyük oranda terk etmiştir.
c) Sosyalizmin çöküşü ve demokratik sosyalizmin geri çekilişi küreselleşme sürecini hızlandırmıştır.
d) Ekonomik küreselleşme üretimin küreselleşmesi ve finans alanının küreselleşmesi şeklinde iki yönlüdür.
e) Ekonomik küreselleşme, temelde Keynesyen politikalar ve ideolojisi tarafından şekillendirilmektedir.

Cevap : e) Ekonomik küreselleşme, temelde Keynesyen politikalar ve ideolojisi tarafından şekillendirilmektedir.

5) Aşağıdakilerden hangisi 1945-1975 döneminde refah devletlerinde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

a) Bu dönemde ekonomik gelişmeye paralel olarak vergi oranlarında düşmeler yaşanmıştır.
b) Eğitim ve sağlık harcamaları artmış, sosyal hizmetler hem kapsam, hem de kalite olarak çok gelişmiştir.
c) Kamu sosyal harcamalarının GSMH’ye oranı da sürekli bir artış içerisinde olmuştur.
d) Neredeyse her ülkede, yaşlılık, malüllük, ölüm, hastalık, analık ve iş kazaları– meslek hastalıkları sigortaları kurulmuştur.
e) Bu dönemde ailenin yapısı değişmiş, kadın istihdamı artmış, istihdamla birlikte işsizlik de işgücü giderek daha yaşlı hâle gelmiştir.

Cevap : a) Bu dönemde ekonomik gelişmeye paralel olarak vergi oranlarında düşmeler yaşanmıştır.

6) Refah devletinin finansman aracı olan vergiler en yüksek oranlara ……………. ülkelerinde sahiptir.

Cevap : İskandinav

7) 1945-1975 döneminde en yüksek özel sektör istihdamı ……………. ülkelerinde gerçekleşmiştir.

Cevap : Anglo-Sakson

8) Küreselleşmenin anlamı, bir bakıma her şeyin …………. terk edilmesi ve onun egemen kılınmasıdır.

Cevap : Piyasaya

9) ……………. kavramı “ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarda, bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılmasını” ifade etmektedir.

Cevap : Küreselleşme

10) Ekonomik küreselleşme, temelde …………….. politikaları ve ideolojisi tarafından şekillendirilmektedir.

Cevap : Neo–liberalizm

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi, Küreselleşmenin Doğuşu Ve Değişen Koşullar – 3

1) 1970 sonrasında yaşanan ve refah devletinin ekonomik, politik ve ideolojik çerçevesini önemli bir şekilde değiştiren gelişmelerden hangisinin refah devletine etkisi diğerlerinden farklı olmuştur?

a) Sosyalist alternatifin çöküşü
b) Partilerarası rekabet
c) Liberal felsefenin yükselişi
d) Ekonominin küreselleşmesi
e) Ulus–devletin görece düşüşü

Cevap : b) Partilerarası rekabet

2) Küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişimlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Liberal düşünce yeniden yükselişe geçmiş ve “yeni sağ” olarak kendini göstermiştir.
b) 1980’lerin başından itibaren, sosyalizm korkusu giderek azalmış ve sağa doğru bir dönüş başlamıştır.
c) IMF, OECD, Dünya Bankası ve WTO gibi devletlerararası örgütler bu süreçte önemli bir rol oynamıştır.
d) Gittikçe yaygınlaşan çokuluslu şirketler, yatırımlarını daha düşük işgücü avantajı sunan ülkelere kaydırmışlardır.
e) Küreselleşme süreci ile birlikte ulus devlet yapısı güçlenmeye devam etmiştir.

Cevap : e) Küreselleşme süreci ile birlikte ulus devlet yapısı güçlenmeye devam etmiştir.

3) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte sosyal politikanın niteliğinde yaşanan değişimlerden biri olarak nitelendirilemez?

a) Neo-liberal anlayış refah devletinin tamamıyla ortadan kaldırılması gerektiğini kabul etmektedir.
b) Devletler, küresel ekonomik güçlerin yönlendirmesi doğrultusunda sosyal politikalarını yeniden şekillendirmek zorunda kalmışlardır.
c) Refah devleti”nden “rekabet devleti”ne doğru genel bir kayış yaşanmaktadır.
d) Devletlerin sosyal refah önlemlerini sürdürmesini gittikçe zorlaştırdığı gözlenmektedir.
e) Sosyal refah devleti hizmetlerinin yerel yönetimlere, özel sektöre ve kâr gütmeyen kuruluşlara doğru yayıldığı gözlenmektedir.

Cevap : a) Neo-liberal anlayış refah devletinin tamamıyla ortadan kaldırılması gerektiğini kabul etmektedir.

4) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde etkin rol oynayan kuruluşlar arasında gösterilemez?

a) Uluslararası Para Fonu (IMF)
b) Dünya Bankası (WB)
c) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
d) Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
e) Birleşmiş Milletler (BM)

Cevap : c) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

5) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişimlerle ilgili olarak doğru bir bilgi değildir?

a) Uluslararası kuruluşların nüfuzlarının giderek artmasının, ulus–devletleri zayıflattığı, onların bağımsızlık ve egemenliklerini tehlikeye düşürdüğü öne sürülmektedir.
b) İşletmeler “vatansız” bir görünüme bürünmüş ve ulusal devletler bu küresel işletmeleri artık kontrol edemez ve denetim altında tutamaz hâle gelmiştir.
c) Ulus–devletin otorite ve yetkilerinden bir kısmının ya “ulus–altı” (yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve diğer sivil toplum örgütleri) örgütlere kaydığı görülmektedir.
d) Ulusal devletlerin politika özerkliğinin eski döneme göre oldukça kısıtlı bir hâle geldiği gözlenmektedir.
e) Küreselleşme sürecinin, geniş halk kitlelerinin yoksulluktan daha az zarar görmesine ve gelir dağılımının iyileşmesine yol açtığı görülmektedir.

Cevap : e) Küreselleşme sürecinin, geniş halk kitlelerinin yoksulluktan daha az zarar görmesine ve gelir dağılımının iyileşmesine yol açtığı görülmektedir.

6) Sosyalist görüşler ve Bolşevik İhtilal sonrası vücut bulan ………, Batı’da da yeni bir toplum yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Cevap : SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği)”,

7) Dünya Savaşı yılları boyunca Batı kapitalizminin yaşadığı ekonomik ve politik krizler, …………….. ile doruğa ulaşmıştır.

Cevap : Büyük
Depresyon

8) Laissez–faire kapitalizmi ile devlet sosyalizmi arasında “orta bir yol” olarak ortaya çıkan …………., komünizmin çöküşüyle birlikte zayıflama sürecine girmiştir.

Cevap : Refah devleti

9) 1970’lerden sonra yaşanan değişimin en önemli özelliği, sosyal politikadaki ………….. yapıdan uzaklaşılmasıdır.

Cevap : Merkeziyetçi

10) Çokuluslu şirketlerin, faaliyetlerini daha düşük ücret ve çalışma koşullarına sahip bölgelere taşıyarak, “………..” avantajını kullanmaları ve böylece maliyetleri azaltıp, kârlarını artırmaları söz konusudur.

Cevap : Sosyal damping

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Küreselleşme Sonrası Refah Devletinin Bunalımı – 1

1 ) Küreselleşmenin yoğunlaştığı 1975 sonrası dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a ) Keynesyen refah devletinden neo–liberal refah anlayışına geçiş söz konusudur.
b ) Özelleştirmelerle devletin ekonomideki rolü zayıflamaya başlamıştır.
c ) Yeni yapı sosyal ilişkileri değiştirmiş, insanlar arasındaki dayanışma duygusu zayıflamaya başlamıştır.
d ) Refah devleti görev ve fonksiyonlarında ve hacminde olağanüstü bir küçülme olmuştur.
e ) Sermaye ve örgütlü işgücü arasındaki uzlaşma ortamı kırılmıştır.

Cevap : d ) Refah devleti görev ve fonksiyonlarında ve hacminde olağanüstü bir küçülme olmuştur.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi refah devlerinin bunalımını doğuran faktörlerden biri değildir?

a ) Genel ve sosyal kamu harcamalarının artması
b ) Vergilerin düşmesi ve devlet gelirlerinin azalması
c ) Refah hizmetlerine olan talebin azalması
d ) Geleneksel aile yapısının bozulması
e ) Nufüsun yaşlanması

Cevap : c ) Refah hizmetlerine olan talebin azalması

3 ) 1975 sonrasında refah devletlerinde yaşanan finansal krizlerin nedenleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a ) Genel ve sosyal kamu harcamalarının oldukça artması
b ) Vergi gelirlerinde yaşanan azalmalar
c ) Sosyal güvenlikte yaşanan açıklar
d ) Keynesyen ekonomik politikaların başarısızlığı
e ) Vatandaşların daha iyi kamu hizmeti beklentisinde azalma

Cevap : e ) Vatandaşların daha iyi kamu hizmeti beklentisinde azalma

4 ) Keynesyen refah devletinden neo-liberal refah anlayışına geçişle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a ) 1973 ve 1979 yıllarındaki petrol fiyatları artışından kaynaklanan bunalım bu geçişi hızlandırmıştır.
b ) Refah hizmetlerine olan talebin azalması, ekonomide hâkimiyetin piyasaya geçmesine yol açmıştır.
c ) Neo-liberal politikalar Keynesyen politikalara alternatif olarak ortaya çıkan klasik liberal düşüncenin çağdaş bir yorumudur.
d ) Yaşanan bunalımlar, devlet müdahalelerinin azaltılması, devletin ekonomik ve sosyal yaşama daha az karışacak şekilde küçültülmesi taleplerini doğurmuştur.
e ) Uluslararası sermaye ve ürün piyasalarında yoğunlaşan rekabet söz konusudur.

Cevap : b ) Refah hizmetlerine olan talebin azalması, ekonomide hâkimiyetin piyasaya geçmesine yol açmıştır.

5 ) Aşağıdakilerden hangisi neo-liberal politikalara geçişle birlikte gündeme gelen oluşumlardan/gelişmelerden biri değildir?

a ) Avrupa’da tek pazar programı
b ) Parasal birlik (European Monetary Union–EMU )
c ) GATT
d ) Bretton Woods para sistemi
e ) 24 Ocak Kararları

Cevap : d ) Bretton Woods para sistemi

6 ) 1970’li yıllarda durgunluk içinde enflasyon ve yüksek işsizliğin bir kombinasyonu olarak nitelendirilen …………….. yoğun bir şekilde etkisini göstermiştir.

Cevap : Stagflasyon

7 ) Krizden çıkmanın yolu olarak, yeni bir politik ve ekonomik felsefenin benimsenmeye başladığı, öncülüğünü ise ………… dönemi ABD’si ile ………… dönemi İngiltere’sinin yaptığı görülmüştür.

Cevap : Reagan- Thatcher

8 ) Ekonominin küreselleşmesi ile birlikte, istikrarlı ekonomik büyüme, tam istihdam, iyi ücretler ve çalışma koşullarını benimseyen …………. önemli oranda zayıflamıştır.

Cevap : Keynesyen refah
devleti

9 ) 1980 sonrası dönemde işsizlik sigortası, aile yardımları ve malüllük yardımları gibi gelir desteği sağlayıcı ……….. politikalar yerine, aktif emek piyasası politikalarına yönelinmiştir.

Cevap : Pasif emek piyasası

10 ) ……………… Kararları ile Türkiye de dünyadaki genel gidişe uygun politikaları benimsemeye başlamış, dönemin en belirleyici uygulaması olan özelleştirme uygulamalarına yönelen az sayıda ülke arasında yer almıştır.

Cevap : 24 Ocak 1980

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Küreselleşme Sonrası Refah Devletinin Bunalımı – 2

1) Aşağıdakilerden hangisi refah devletini bunalıma sürükleyen nedenlerden olan refah hizmetlerinin artma sebeplerinden biri değildir?

a) Yüksek işsizlik
b) Nüfusun yaşlanması
c) Hasta ve özürlü vb. kişilerden oluşan grupların büyümesi
d) Ailedeki birey sayısının artması
e) Yoksulluğun derinleşmesi

Cevap : d) Ailedeki birey sayısının artması

2) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte iş piyasalarında yaşanan değişmelerden biri olarak gösterilemez?

a) İşsizliğin yükselişe geçişi ve yapısal bir nitelik kazanması
b) Çalışanlar arasında ücret farklarının çok büyük oranda artması
c) Standart olmayan esnek çalışma biçimleri yaygınlaşmaya başlaması
d) İşsizliğin çözümüne yönelik aktif istihdam politikalarının artması
e) Çalışanların kendi kendine dayanışmalarının / yardımlaşmalarının bir ifadesi olan sendikacılığın güç kazanması

Cevap : e) Çalışanların kendi kendine dayanışmalarının / yardımlaşmalarının bir ifadesi olan sendikacılığın güç kazanması

3) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte geleneksel aile yapısının bozulmasıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

a) Evli kadınların ücretli işe daha fazla oranda katılımı söz konusudur.
b) Tek ebeveynli ailelerin sayısı artışa geçmiştir.
c) Çocuk sahibi olma daha erken yaşlarda tercih edilir olmuştur.
d) Geleneksel erkeklerin aile reisi olduğu model zayıflamaktadır.
e) Çocukların ve yaşlıların bakım sorumluluğu aileden devlete kaymaktadır.

Cevap : c) Çocuk sahibi olma daha erken yaşlarda tercih edilir olmuştur.

4) Demografik yapının krizi ve nüfusun yaşlanması sorunuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Doğum oranlarının düşmesi nüfusun yaşlanmasına yol açmaktadır.
b) Yaşlılık sigortası henüz sosyal güvenlik harcamaları içerisinde en yüksek harcama kalemi hâlini almamıştır.
c) Genel refah düzeyinin yükselmesi gibi nedenlerle ortalama ömür uzamaktadır.
d) Gelişmiş ülkelerde, 65 yaş üzeri nüfusun çalışma çağı nüfusuna oranı yaklaşık olarak dörtte bir oranına ulaşmıştır.
e) Birçok ülkede emeklilik yaşının yükseltimesi söz konusudur.

Cevap : b) Yaşlılık sigortası henüz sosyal güvenlik harcamaları içerisinde en yüksek harcama kalemi hâlini almamıştır.

5) Aşağıdakilerden hangisi refah devletine yönelik yapılan eleştirilerden biri değildir?

a) Refah devleti, temel amacı olan tam istihdama ulaşmada başarılı olamamış ve eşit bir toplum sağlayamamıştır.
b) Liberal yapı özel yatırımı dışlamış ve cömert işsizlik yardımları çalışmanın teşvik edilmesini sağlamıştır.
c) Birçok sosyal refah programı hedefine ulaşamamamış, başarılı olamamıştır.
d) Refah olanakları aile yapısının bozulması, bağımlılık kültürünün artması gibi görülmeyen bazı olumsuzluklara yol açmıştır.
e) Yüksek vergiler, işverenleri ilave iş yaratmaktan ve çalışanlarının sayılarını artırmaktan uzaklaştırmıştır.

Cevap : b) Liberal yapı özel yatırımı dışlamış ve cömert işsizlik yardımları çalışmanın teşvik edilmesini sağlamıştır.

6) 1975’lerden sonraki dönemin en bariz özelliği, birçok gelişmiş refah devletinde ……….. yükselişe geçişi ve yapısal bir nitelik kazanmasıdır.

Cevap : İşsizliğin

7) Boşanmaların ve beraber yaşamanın artmasıyla birlikte ………….. ailelerin sayısı da artışa geçmiştir.

Cevap : Tek ebeveynli

8) 60 yaşın üzerindeki insanların 20–59 yaşları arasındaki insanların sayısına oranı …………… olarak nitelendirilmektedir.

Cevap : Yaşlı bağımlılık oranı

9) Avrupa’da yaşlanma sürecinin en dikkat çekici olduğu ülke,…………’dır.

Cevap : İtalya

10) …………, sosyal güvenlik sistemi içindeki en önemli sigorta kolu olup, uzun dönemli sosyal sigortalar arasındadır.

Cevap : Yaşlılık sigortası

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Küreselleşme Sonrası Refah Devletinin Bunalımı Ve Çözüm Arayışları

1) Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin krizden çıkma arayışları arasında gösterilemez?

a) Sosyal refah hizmetlerinin kısılması
b) Sosyal refah hizmetlerinin özelleştirilmesi
c) Merkezi devletlerin sosyal görevlerini yerel yönetimlerle paylaşmaları
d) Kâr gütmeyen kuruluşların önem kazanması
e) Özel sektör refah harcamalarının azaltılması

Cevap : e) Özel sektör refah harcamalarının azaltılması

2) Aşağıdakilerden hangisi devletin üzerindeki sosyal sorumlulukların azaltılmasına yönelik arayışlardan birisi değildir?

a) Devlet – aile – piyasa olarak adlandırılan refah karmasında, devletin, aile ve piyasa lehine geri çekilmeye başlaması
b) Keynesyen politikaların tekrardan güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmesi
c) Yerel yönetimlerin, sosyal refah hizmetlerinin sunumunda artan oranda öne çıkmaya başlaması
d) Refah sunumunun hiyerarşik ve bürokratik olmayan kendi kendine yönetim biçimlerine (kâr gütmeyen kuruluşlara) aktarılması
e) Refah devletinin sosyal görevlerini piyasalara vererek (sosyal refah kurumlarının özelleştirilmesi) devlet müdahalesinin sınırlandırılması

Cevap : b) Keynesyen politikaların tekrardan güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmesi

3) Belirli bir coğrafi alanda birlikte yaşayan bireylerin bir arada bulunmalarından kaynaklanan ve en çok gereksinim duydukları ortak hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenen kamu tüzel kişileri olarak tanımlanan kurumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Merkezi yönetimler
b) Dinî kurumlar
c) Yerel yönetimler
d) Sivil toplum kuruluşları
e) Sivil sektör

Cevap : c) Yerel yönetimler

4) Yerel yönetimlerin sosyal refah hizmetlerinin sunumunda artan payıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Yerel yönetimler, gelirin yeniden dağıtımı başta olmak üzere, eğitim, sağlık, konut, bireysel sosyal refah hizmetleri gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde etkin kurumlar hâline gelmiştir.
b) Yerel yönetimlerin sorumlulukların yerine getirilmesindeki katkısı, devlete göre oldukça sınırlı kalmaktadır.
c) Yerel yönetimlerin sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasına yoğun katılımı, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinde önemli gelişmelerin meydana geldiği II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır.
d) Yerel yönetimlerin 20. yüzyıl öncesinde temel sosyal politika ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında görev aldıkları söylenemez.
e) Yerel yönetimlerin sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasına katkı ve katılımındaki değişikliğin bütünüyle gözlemlenebildiği ülke İngiltere’dir.

Cevap : d) Yerel yönetimlerin 20. yüzyıl öncesinde temel sosyal politika ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında görev aldıkları söylenemez.

5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetlerinin özel kesime devrine (özelleştirilmesine) ilişkin arayışlarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

a) Neo-liberal politikalarla gündeme gelmiştir.
b) Sosyal güvenlik, özelleştirilecek alanlar içerisinde yer almamaktadır.
c) Piyasalaşma şeklinde de adlandırılmaktadır.
d) Muhafazakâr devletlerde yoğun bir biçimde uygulanmaktadır.
e) Çocuklar, özürlü yetişkinler ve yaşlılar için gündüz bakımı ve evde sağlık hizmetleri özel sektör tarafından sunulabilen refah hizmetlerindendir.

Cevap : b) Sosyal güvenlik, özelleştirilecek alanlar içerisinde yer almamaktadır.

6) ………… çoğunlukla emeklilik aylıkları, nakit yardımlar, işsizlik ödenekleri ve kamu sağlık harcamalarından oluşmaktadır.

Cevap : Kamu sosyal harcamaları

7) Bir yılın gelirleri ile aynı ya da bir sonraki dönemin giderlerinin karşılandığı sosyal güvenlik finansman yöntemi ………… olarak adlandırılmaktadır.

Cevap : Dağıtım

8) ……………, yerel sınırlar içinde yaşayan halkın yararlanabileceği mahalli (bölgesel) nitelikteki hizmetleri yerine getirmekle görevli olan kuruluşlardır.

Cevap : Yerel
yönetimler

9) İngiltere’de kendi kendine bakamayan bireylerin korunması amacıyla 1601 yılında çıkarılan ……….. , yoksullukla mücadelede yerel yönetimlere önemli görevler yüklemiştir.

Cevap : Yoksulluk Yasası

10) ……………; sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler üçlüsünden oluşan uygulamalar topluluğudur.

Cevap : Sosyal güvenlik

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Sosyal Refah’ın Sağlanmasında “refah Karması” Kavramı Ve Sosyal Refah Sağlayıcı Kurumlar

1) Aşağıdakilerden hangisi “refah karması” olarak ifade edilen ve sosyal refah hizmetlerinin sunumunda gittikçe artan bir paya sahip olan çeşitli refah sağlayıcıları arasında yer almaz?

a) Sivil sektör
b) Dinî kurumlar
c) Gönüllü sektör
d) Bireyler
e) Piyasa

Cevap : d) Bireyler

2) Aşağıdakilerden hangisi refah sağlayıcıları arasında yer alan “sivil sektör” kapsamında değerlendirilemez?

a) Aile
b) Dernekler
c) Akrabalar
d) Komşular
e) Arkadaşlar

Cevap : b) Dernekler

3) Aşağıdakilerden hangisi “refah karması” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Sosyal refah alanında devletin “tek sağlayıcı” olma yapısındaki değişimi ifade eder.
b) Gönüllü kuruluşlar 1970 sonrası dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır.
c) Devlet, sosyal refah sağlamada temel aktör olmayı sürdürmektedir.
d) Devlet, kendisi hizmet üretmek yerine, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde bu kesimlere finansal destek sağlamayı ve hizmetlerin düzenlenmesinden sorumlu olmayı yöntem olarak benimsemektedir.
e) Sivil sektör sosyal örgütlenmenin en eski örneğini teşkil etmektedir.

Cevap : b) Gönüllü kuruluşlar 1970 sonrası dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır.

4) Özel sektörün sosyal refahın sağlamasındaki rolüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hizmetlerin finansmanı ve sunumunun sorumluluğu özel sektörde olmakta, ancak hizmetlerin üretim ve dağıtımı kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
b) ABD’de toplam sosyal refah harcamalarının büyük bir kısmını özel sektör gerçekleştirmektedir.
c) Liberal yaklaşıma göre sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasında özel sektör ve gönüllü sektör başat bir rol oynamalıdır.
d) Özelleştirme politikaları, sosyal refah alanında da özel sektörden yararlanma olanaklarını artırmıştır
e) 1975’lerden itibaren neo–liberal düşüncenin ve politikaların yeryüzüne hâkim olmasıyla gündeme gelmiştir.

Cevap : a) Hizmetlerin finansmanı ve sunumunun sorumluluğu özel sektörde olmakta, ancak hizmetlerin üretim ve dağıtımı kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetlerinin özel sektör eliyle sunulması anlayışına yönelik eleştirilerden birisi değildir?

a) Piyasalar yalnızca bireysel gereksinimlere karşılık vermekte, sosyal gereksinimler cevapsız kalabilmektedir.
b) Bütün risklerin özel sektörce kavranması mümkün olamayacaktır.
c) Özel sektörce gerçekleştirilecek sosyal hizmetler devletin sunduğu hizmetlerin büyüklüğünü aşacaktır.
d) Özel kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, kurumlar arasında istenmeyen rekabete yol açabilecek ve böylece refahın gerçekleşmesini sınırlayacaktır.
e) Eğer insanlar piyasada seçim tercihine sahip değilse piyasalar düzgün çalışmayacak, başarısız olacaktır.

Cevap : c) Özel sektörce gerçekleştirilecek sosyal hizmetler devletin sunduğu hizmetlerin büyüklüğünü aşacaktır.

6) …………, genel olarak bir mal ya da hizmetin ne tam anlamıyla özel, ne de tam anlamıyla kamu tarafından sağlanmadığı bir piyasa yapısını ifade etmektedir.

Cevap : Quasi–market

7) Sosyal örgütlenmenin en eski örneğini oluşturan aile akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık gibi kurumlar, bir bütün olarak “………….” olarak ifade edilmektedir.

Cevap : Sivil sektör

8) ………. hem insanlara yardımlaşma, dayanışma ve merhamet duygusu aşılamaya çalışmış, hem de emir ve tavsiyeleriyle kamu yönetimi aygıtının işleyişini de etkisi altına alarak, devletin sosyal politikalar izlemesine zemin hazırlamıştır.

Cevap : Dinler

9) Sanayi Devrimi’ne kadar olan çok uzun zaman boyunca, gelişmiş ülkelerde ve diğer ülkelerde sosyal politika uygulamalarının karşılıklı yardım esasına dayalı olan …………. tarafından sağlandığı görülmektedir.

Cevap : Gönüllü
kuruluşlar

10) “…………” olarak ifade edilen kavram, sivil sektör, gönüllü sektör ve özel sektörün, kamu sektörüne sosyal refah sağlamada yardımcı olmaya başlamasını ifade etmektedir.

Cevap : Refah karması

Refah Devleti Analizi Final Soruları

“kâr Gütmeyen Kuruluşlar” (kgk) Ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü

1) Aşağıdakilerden hangisi kâr gütmeyen kuruluşları nitelemek üzere literatürde kullanılan diğer kavramlardan biri değildir?

a) Gönüllü kuruluşlar
b) Hükûmet–dışı kuruluşlar
c) Hayırsever yardım kuruluşları
d) İkinci sektör
e) Bağımsız sektör

Cevap : d) İkinci sektör

2) Aşağıdakilerden hangisi “kâr gütmeyen kuruluşlar” olarak nitelendirilen organizasyonların ortak özelliklerinden biri değildir?

a) Kurumsallaşmış yapının varlığı
b) Bağımsız bir yönetimin varlığı
c) Kamusal amaçlı faaliyet
d) Hiçbir şekilde kâr elde edilmemesi
e) Gönüllü olarak ortaya çıkması

Cevap : d) Hiçbir şekilde kâr elde edilmemesi

3) Aşağıdakilerden hangisi kâr gütmeyen kuruluşların diğer refah sağlayıcı kuruluşlara göre sahip olduğu avantajlar arasında yer almaz?

a) KGK genelde küçüktür ve bu kuruluşlar hızlı bir şekilde değişim yönünde karar alabilmektedir.
b) Bu kurumlar lobicilik yapmakta oldukça yeteneklidir.
c) Finansal olarak diğer refah sağlayıcı kurumlardan güçlüdürler.
d) Sosyal yardıma ihtiyaç duyan bazı özel gruplara ulaşmada daha başarılıdırlar.
e) Kamuya göre daha az bürokratiktirler.

Cevap : c) Finansal olarak diğer refah sağlayıcı kurumlardan güçlüdürler.

4) Kâr gütmeyen kuruluşların tarihsel gelişim süreciyle alakalı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Modern refah devletlerinin oluşumundan önce de refah hizmetlerinin bir şekilde toplum, din, piyasalar, gönüllü kuruluşlar gibi kurumlar tarafından sunulduğu görülmektedir.
b) Sanayi Devrimi ve beraberinde getirdiği kentleşme süreci, geleneksel sosyal koruma kurumlarını yetersiz bırakmıştır.
c) Küreselleşme ve neo-liberal politikalar KGK’nın nitelik ve nicelik olarak gerilemesine yol açmıştır.
d) Geleneksel sosyal yardım kurumları, kentlerde yığılan çalışanların iş kazaları ve sağlık bakımları gibi gereksinimlerine cevap verememiştir.
e) Sanayileşmeyle birlikte, sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasında devletin ön plana geçtiği, uzunca bir süre, devletin sosyal refah sağlama işlevini tek başına üstlendiği görülmektedir.

Cevap : c) Küreselleşme ve neo-liberal politikalar KGK’nın nitelik ve nicelik olarak gerilemesine yol açmıştır.

5) Aşağıdakilerden hangisi kâr gütmeyen kuruluşların sosyal refahın sunumunda yer alması ya da almaması gereği ile ilgili tartışmalar arasında yer almamaktadır?

a) Devletçi görüşe göre devlet dışında hiçbir kurum hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi risklere yönelik hizmet sunmamalıdır.
b) Piyasacı yaklaşıma göre devlet, herhangi bir ülkede refah sağlayan tek kurum değildir. Refahın sağlanmasında karma bir yapı söz konusudur.
c) Devletçi görüş, devletin sosyal görevlerinin bütünüyle piyasalar, KGK ya da sivil sektör tarafından yerine getirilemeyeceğini savunmaktadır.
d) Ilımlı yaklaşım, refah hizmetlerinin KGK benzeri kuruluşlara devredilmesinin son derece sağlıklı olacağını belirtmekte, ancak bunun refah devletine bir alternatif olarak anlaşılmaması gerektiğini ifade etmektedirler.
e) Devletin sosyal sorumluluklarından geri çekilmesi planlanmamıştır. Aksine, refah devletinin amacına ulaşmada mevcut olan kapasitesi, bu yolla genişletilmeye çalışılmıştır.

Cevap : a) Devletçi görüşe göre devlet dışında hiçbir kurum hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi risklere yönelik hizmet sunmamalıdır.

6) …………. kavramı, devlet devreden çıkartılmadan, hizmetlerin sunulmasında diğer sosyal politika sağlayıcı kurumlardan da yararlanma anlamına gelmektedir.

Cevap : Refah karması

7) ………., kısaca, özel sektörde kurulu olan, fakat (sağlık, eğitim, bilimsel ilerleme, sosyal refah ya da özgür düşüncenin geliştirilmesi gibi) birtakım kamusal amaçları olan kuruluşları ifade etmektedir.

Cevap : Kâr gütmeyen kuruluşlar

8) Devlet–KGK işbirliğinin en yaygın olarak kullanıldığı ülke ………..’dir.

Cevap : ABD

9) Selçuklular döneminden itibaren …………… şeklinde örgütlenen KGK’nın, ekonomik ve sosyal yaşamda sayısız önemli görevler üstlendikleri, daha sonra Osmanlı döneminde daha da güçlendikleri görülmektedir.

Cevap : vakıf

10) Osmanlı’nın son zamanları ve Cumhuriyet döneminde diğer bir KGK örgütlenme biçimi ise, …………… yoluyla olmuştur.

Cevap : Dernekler

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Sosyal Hizmetler Ön Lisans e Lisans Tamamlama Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: