Refah Devleti Analizi Vize Deneme Sınavı

#1. Bir toplumun üretiminin, üretime katkıda bulunanlar veya daha genel olarak o toplumun bireyleri arasında dağıtımında layık olma, ihtiyaç ve eşitlik ilkeleri dikkate alınarak uygulanacağı varsayılan bir değer ölçüsü aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

#2. Refah devletlerinin geleneksel sınıflandırma modellerinden biri olan “Bismark sistemi” için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#3. Modern anlamda refah devletinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilmektedir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi devleti müdahaleciliğe ve sosyal görevler üstlenmeye iten nedenler arasında yer almaz?

#5. Refah devletinin üstlendiği temel sosyal görevlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi refah sistemlerinin yakınlaşmasıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

#7. Refah devletlerinin geleneksel sınıflandırma modellerinden biri olan “Beveridge sistemi” için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#8. Refah sistemlerinde “evrensellik” ve “seçicilik” yaklaşımlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9. 1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başında etkili olmaya başlayan “neoliberalizm” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#10. Sosyal yardım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Esping–Andersen’in tasnifindeki sosyal demokrat refah rejimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi devletin (kamu sektörünün) büyümesiyle ilgili hipotezlerden biri değildir?

#13. Refah devletinin “altın çağı” aşağıdaki dönemlerden hangisine denk gelmektedir?

#14. Devlet müdahalesini tamamıyla reddeden ve adil bir gelir ve servet dağılımının ancak piyasanın doğal işleyişi sonucunda sağlanacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Sosyal liberal görüş ya da “dağıtıcı adalet” olarak bilinen sosyal adalet anlayışının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan yeni üretim ilişkilerinin yol açtığı gelişmelerden biri değildir?

#17. Refah devletlerinin sınıflandırma çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre farklı bir refah rejiminde yer almaktadır?

#19. Genel olarak sol çizgide sayılmalarına rağmen, piyasaya ve bireyselliğe düşman olmayan, piyasa süreçlerinin yarattığını düşündükleri eşitsizlik ve adaletsizliklerin, hayırsever bir devlet tarafından sürekli müdahalelerle düzeltilmesini talep eden ve bunun özgürlüğün daha iyi korunmasını sağlayacağına inanan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Esping–Andersen’in tasnifindeki muhafazakâr refah rejimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

#21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah düşüncesinin gelişiminde rol oynayan insancıl düşünceler arasında yer almaz?

#22. Aşağıdakilerden hangisi refah devleti görevlerinin temel olarak yoğunlaştığı alanlardan biri değildir?

#23. Refah devletinin temellerinin atıldığı kabul edilen yıl ve ülke eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

#24. Bireylerin gereksinimlerinin, aile ve piyasa ekonomisi gibi diğer sosyal kurumlar tarafından uygun bir biçimde yerine getirilmediği takdirde, devlet kurumlarının sosyal refah hizmetlerini sağlaması gereği üzerinde duran refah yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Avrupa Birliği’nin güney kısmındaki “Latin Kuşağı Ülkeleri”nden oluşan ve dördüncü bir refah rejimi olarak kabul edilen “Güney Avrupa Refah Rejimleri” sınıflaması kim tarafından ortaya atılmıştır?

#26. Aşağıdakilerden hangisi sosyal adalet ile ilgili anlayışlar arasında yer almaz?

#27. Aşağıdakilerden hangisi “reformcu (demokratik) sosyalizm”in öncüleri arasında yer almaz?

#28. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen 9 sosyal güvenlik tehlikesinden biri değildir?

#29. Sosyal hizmetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#30. Sanayileşmenin doğrudan ya da dolaylı ürünü olarak görülen ve sanayileşmenin doğurduğu sosyal problemlerle savaşmak ya da bunları çözmek üzere geliştirilen kamu politikalarının toplamı olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#31. “Klasik sosyal demokrasi” ile “neo–liberalizmi” bağdaştırmaya çalışan ve 1990’larda ortaya çıkan politikalar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

#32. Piyasa ekonomisini ve minimal devlet anlayışını benimseyen, toplumun genel refahının, toplumdaki bireylerin refahları toplamından ibaret olduğunu kabul eden düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

#33. “Paternalist bir anlayışın hâkim olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, sorunların giderilmesinde ailelerin, gönüllü kuruluşların, hayırseverlik duygularıyla hareket eden kurumların, bireysel olarak sorumluluk duyan işverenlerin ve devlet gelir transferlerinin var olduğu görülmektedir.” Yukarıda tanımlanan dönem refah devletinin gelişimi aşamasında hangi döneme denk gelmektedir?

#34. Sosyal politika kavramı ilk olarak ne zaman kullanılmıştır?

#35. Sanayi Devrimi ile II. Dünya Savaşı arası döneme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Refah Devleti Analizi Vize Deneme Sınavı

Refah Devleti Analizi Vize Deneme Sınavı

Refah Devleti Analizi Vize Soruları

Sosyal Hizmetler Ön Lisans e Lisans Tamamlama Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: