Yönetim ve Organizasyon 2021 Final Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2021 Final Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2021 Final Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2021 Final Soruları

1- Yöneticilerin temsilci, lider ve birleştirici rolleri yöneticilerin ——- rolleri olarak sınıflandırılabilir.

Cevap : kişiler arası.

Aşağıdakilerden hangisi sistemin bir unsuru değildir,

Cevap : yönetici

Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un geliştirdiği yaklaşımın prensiplerinden biri değildir?

Cevap : bir işi yerine getirmek için en iyi metot olarak uzun süredir kullanılan alışılmış metot seçilmelidir.

-tipik olarak insanlar çalışmaktan hoşlanmazlar. Doğuştan tembeldirler ve fırsat buldukları takdirde çalışmaktan kaçarlar.
-tipik olarak insanlar güvenlik en önemli unsurdur. Bu nedenle sorumluluktan kaçar, kendisini riske atmaz.. inisiyatif kullanmazlar.
-tipik olarak insanlar yaptıkları işte yeterli ölçüde güç sarf etmezler. Bu nedenle çalıştırabilmek için zorlamak, sürekli olarak denetlemek ve ceza vermek veya cezayla korkutmak gerekir.
Yukarıdaki ifadeler du. insan tiplerinden hangisini tarif etmektedir?

Cevap : X tipi insan.

Yönetsel yetke otorite konusu analitik olarak incelenerek ya kaynaklara göre sınıflandırılmış üç tipe ayrılmıştır. Buna göre söz konusu yetki türleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : geleneksel yetke, karizmatik. yasal yetke

Işletmenin faaliyetlerinden ortaya çıkacak olan kar ve zarar etme riski —- aittir?

Cevap : girişimci

——–sürekli olarak küçük adımlarla çalışanların tümünün katıldığı küçük yatırımlara ihtiyaç duyan özellikle yavaş gelişen ekonomilerde etkin olan bir sistemdir.

Cevap : kaizen

——- bugünden gelecekte nereye ve nasıl ulaşılmak istendiğinin ve nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin karşılaştırılmasıdır. Kavram aynı zamanda kararlar topluluğu olarak da tamamlanabilir.

Cevap : plan

——- organizasyonun amaçlarına ulaşması için gerekli mal ya da hizmetleri üretebilmesi amacıyla fiziksel, finansal, insan ve bilgi kaynaklarını bir araya getiren bir süreçtir.

Cevap : yönetim.

-kullanılan teknolojiler
– çevresel unsurlar
– uygulanan stratejiler
– faaliyetler ve bölümler arası bağımlılık
yukarıdaki şekilde yer alan boşluğa aşağıdaki faydalardan hangisi getirilmelidir?

Cevap : işletme yapısı

—— belirli parçalardan alt birimlerden alt sistemlerden oluşan bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan ve bu parçaların aynı zamanda dış çevreyle ilişkisi olan bir bütün olarak tanımlanabilir.

Cevap : sistem

Fiedler in liderlik modelinde liderin etkinliğini belirleyen ana durumsal değişkenler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : lider, çalışan. ilişkisi işin niteliği pozisyon gücü.

I. yöneticilik bir meslektir ancak liderlik insanları etkilemeyi amaçlar doğrultusunda harekete geçirme gücüdür.
II. yöneticilik için belirlenmiş bir organizasyon yapısı gerekirken liderlik için formal bir yapıya gerek yoktur. Her tür. grup içinde liderlik söz konusu olabilir.
III. hem yöneticiden hem de liderler için açık olarak belirlenmiş görev tanımının olması gerekir. IV. lidere sahip olduğu güç kişisel özelliklerden kaynaklanır.
Yukarıdaki pazardan hangileri doğrudur?

Cevap : I , II, IV

——- derecesinin yüksek olması kararların tepe yönetim tarafından alındığını gösterip bu derece düşükte karar alma yetkisinin alt kademelere doğru itildiği görülür.

Cevap : merkezileşme

bu güç tamamen liderin kişilik özelliklerinden kaynaklanır. Grup üyeleri liderin kişiliği davranış biçimini kendilerine örnek olarak alırlar ve ona benzemek için çabalarlar. Bu beğenilme ve benzeme isteği saye. lider kendisine benzemek isteyen kişiler üzerinde kolaylıkla güç
kullanabilir. Bu açıklama aşağıdaki kavramlar hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : referans olma gücü

aşağıdakilerden hangisi davranışsal, ne o klasik yaklaşım ile ilişkili değildir.

Cevap : davranışsal yaklaşım bireyi yok sayar ve örgütün teknik olarak. geliştirilmesine odaklanır.

iletişim kaynağına verdiği mesajın anlaşıp anlaşılmadığını kaynağı gösteren yazılı, sözlü, jet, mimik ve benzeri şekillerde oluşabilen tepkilere —— denir.

Cevap : geri besleme.

Işletmelerin hitap ettiği pazarlar, fiziksel olarak çok yaygınsa ve işletme pek çok farklı coğrafi bölgede hizmet veriyorsa ——- esasına göre bölümlere ayırma bu işletmelerin organizasyon yapılarının belirlenmesinde. olabilmektedir.

Cevap : bölge.

——Her çeşit bilginin tüm fonksiyonlar ve kademelerle paylaşılmasını ifade etmektedir.

Cevap : açık iletişim

Yukarıdaki örnek organizasyon şemasındaki kesikli ve düz çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : kesikli çizgiler proje yetkisi, düz çizgiler komita etkisi

—– Teorileri herhangi bir durumda son derece etkin olan bir liderlik davranışının durum değişince etkisi kadar etkili olmayabileceği yeni durumda başka bir liderlik davranışına daha etkin olabileceği ifade edilmektedir. Bu teoriler tek. mükemmel liderlik tarzını reddeder.

Cevap : durumsal liderlik.

Aşağıdakilerden hangisi programlı kararın özelliklerinden biri değildir.

Cevap : programlı kararlarda karar alıcı en önemli unsurdur.

(Tablo sorusu) Yukarıdaki maslow’un ihtiyaçlar, ihtiyaçlar hiyearşi piramidinde A, B, C ile gösterilen, katlarda bulunması gereken ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A kendini gösterme ihtiyacı, B sosyal ihtiyaçların, C güvenlik ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi resmi iletişim kanallarından biri değildir?

Cevap : işletme dergileri

—— Işletmenin varoluş nedenidir ve bu işletmenin tüm faaliyetlerine yön verir, strateji oluşturma sürecinin başlangıcını oluşturur.

Cevap : misyon.

Juran’a göre —– tüketici ihtiyaçlarını tatmin eden ve üründen sağlanan tatmini arttıran bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Deming Ise aynı kavramı tüketicinin, işletmenin ürettiği mal yada hizmet hakkındaki yargısı Ve işletmenin ürettiği ürün ve performansının istenen
özelliklere uygun olması şeklinde tamamlanmaktadır.

Cevap : kalite.

Aşağıdakilerden hangisi matriks organizasyon yapısının sağladığı faydalardan biri değildir.

Cevap : iletişim ön planda olduğu için yöneticiler arasında çıkabilecek sorunlar en aza indirilir

yöNeticeler problemin ortaya çıkışı onu yaratan unsurlar tanımlayıp tahmin edilip analiz edilebiliyorsa o problem —– kararlardır.

Cevap : programlı

-Proje temeli üzerinde çalışan işletmelerde proje yöneticisinin aslı olarak çalışan kişi üzerinde otoritesi ve onun performansını kontrol etme yetkisi vardır. Pek çok
-proje temelli çalışan işletmede çalışan. proje bittiğinde kendi fonksiyonel bölümüne geri döner. Bu tip organizasyon yapılarında faaliyet sorumlulukları iki bölüme ayrılmaktadır.
Bunlardan biri işin yönetilmesi için gerekli sorumlulukları alan bölümdür ve yöneticisine işten sorumlu müdür unvan. verilir. Diğer bölümse işin yapılabilmesi için personel ve diğer kaynakların temini için gerekli sorumlulukları alan bölümdür.

Cevap : matriks organizasyon yapısı

Matriks Organizasyon’dan Henry fayol un klasik yönetim düşüncesinde ortaya koyduğu hangi temel ilkeye uyuşmamaktadır?

Cevap : Emir Birliği.

( TABLO SORUSU)
Genel müdür üretim müdürü , pazarlama müdürü, finans müdürü, insan kaynakları müdürü yukarıdaki yapı aşağıdaki organizasyon yapılarından hangisine bir örnektir

Cevap : fonksiyonel organizasyon yapısı

Yöneticilerin organizasyon içinde —— gücü varken liderleri — vardır

Cevap : unvan taktikleri

(TABLO SORUSU)
GENEL MÜDÜR
ÜRETİM MÜDÜRÜ, PAZARLAMA MÜDÜRÜ, FİNANS MÜDÜR, İNSAN KAYNAKLARI
PROJE A MD. Üretim grubu , pazarlama grubu, finans grubu, insan k grubu
PROJE B MD. Üretim grubu , pazarlama grubu , finans grubu , insan k grubu
PROJE C MD. Üretim grubu , pazarlama grubu , finans grubu , insan k grubu
PROJE D MD. Üretim grubu , pazarlama grubu , finans grubu , insan k grubu

Cevap : matriks

( TABLO SORUSU)
Finansal hiz.kuruluşu , dizayna işletmesi, üretici kuruluş, pazarlama işletmesi aracı organizatör kurruluş, faktöring işletmesi, bakım onarım işlt, aracı organizatör kur, kentin hizmetleri kurulu, pazarlama işletmesi, aracı organizatör kuruluş, satınalma işlt, sekreterlik hz
yukarıdaki şebeke yapısı hangi seçeneklerden hangisinden doğru olarak verilmiştir

Cevap : dinamik şebeke organizasyon

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi resmi iletişim kanallarından biri değildir?

Cevap : şirket telefnlarıyla yapılan kişisel görüşmeler

——— önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada maksimum etkinliği sağlayacak bölümler arasında görevlerin belirlenmesi ve şirket çalışanlarının çalışmalarının koordine edilesidir

Cevap : organizasyon

Kurt levin yaptığı calısmalar sonucunda liderlik çalışmalarını 3 grupta toplamıştır bunlar—– olarak sıralanabilirler

Cevap : otokratik liderlik, özgür bırakıcı liderlik ve demokratik liderlik

——– duygu ve düşüncelerin anlatılması için kullanılan semboller topluluğudur

Cevap : mesaj

—— bireyin kendi içinde yaşadığı tatmin duygusudur örneğin yaptığımız işten dolayı kendimizi iyi hisetmemiz başarılı olma duygusu gıbı oduller bu tarz ödüllerdir ve bireyin kendi kendine yaşadığı bir tatmin duygusudur

Cevap : içsel ödül

Liderlikle ile ilgili hangisi yanlıştır

Cevap : liderlik ancak önceden belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde mümkündür

——– bir amaca ulaşmak için gönüllü olarak hareket etmeyi ifade eden pskolojik bir süreçtir

Cevap : motivasyon

Bunlar insanların temel ihtiyaçlarıdır. Örnek olarak yeme içme, seks ihtiyaçları verilebilir. Işletmeler açıdan düşünülürse çalışılan ortamın sıcaklığı temizliği yaşamı sürdürmeye yeterli ücret ……………. ihtiyaçlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir ?

Cevap : fizyolojik

Fiedler’e göre önceden iyi tanımlanmış, belirgin prosedürleri olan, rutin işler yüksek nitelikli işlerdir Ve bu işler liderlik için ……….. ortam yaratır.

Cevap : olumlu

Vroom’un bekleyiş teorisine göre:
Motivasyon = ………….. x bekleyiş
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : valens

………… liderler güçten kaçınırlar grup politikalarının oluşturulmasında katkılarını en az da tutar. Grubun amaçlarını saptaması ve çözmesinde büyük oranda özgür bırakır. Ancak astları kendisine danış zaman duruma müdahale eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : özgür bırakıcı

Yönetim ve Organizasyon 2021 Final Soruları

Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Yönetim ve Organizasyon

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: