Banka Hukuku 2021 Final Soruları

Banka Hukuku 2021 Final Soruları

Banka Hukuku 2021 Final Soruları

Banka Hukuku 2021 Final Soruları

1Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamına girmez?

Cevap : -TTK’na tabii anonim şirketler

Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu sisteminde kamusal
denetimin uygulanacağı kurumlar ve kuruluşlar kapsamına dâhil değildir?

A- Türkiye’de kurulu katılım bankaları
B- Türkiye’de kurulu kalkınma ve yatırım bankaları
D- Türkiye’de kurulu mevduat bankaları
E- Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar

Cevap : C- T.C.M.B. (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası )

Bankaların doğmuş veya doğması muhtemel zararları için karşılık ve teminat ayırmaları hükmünü içeren düzenlemenin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Banka kaynaklarının ve mevduatın güvencesinin oluşturulmasıdır.
B- Krediler düzeninin etkinleştirilmesidir.
C- Ülke genelinde sağlıklı bir kredi politikasının yürütülmesinin sağlanmasıdır.
D- Bankanın iflasının engellenmesidir.
E- Ülke ekonomisinin korunmasıdır

Cevap : A- Banka kaynaklarının ve mevduatın güvencesinin oluşturulmasıdır.

Bankalar üzerindeki denetim sisteminin yetersizliği veya zayıflığı banka pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olur?

A. Bu kişiler daha fazla çalışma fırsatı bulurlar
B. Bu kişiler mevduatın korunmasına yönelik sıkı tedbirlerin alınmasında etkili olurlar
C. Bu kişiler bankanın mali kaynaklarını kötüye kullanma fırsatı bulurlar
D. Bu kişiler daha fazla tatil yapma fırsatı bulurlar
E. Bu kişiler banka müşterileri ile daha çok ilgilenebilirler.

Cevap : C. Bu kişiler bankanın mali kaynaklarını kötüye kullanma fırsatı bulurlar

5411 sayılı Bankacılık Kanunun ile Türkiye’deki bir kredi kuruluşunun yurt dışındakibankalar veya finansal kuruluşlar için yönlendirici bir işlem yapmasının yasaklanmışolmasınıngerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : -böyle yönlendirici işlemlerle yurt dışı bankacılık faaliyetleri off-shore bankaları aracılığıyla kötüye kullanılmasının engellenmesi ve kötüye kullanımlarını sonucunda ortaya çıkabilecek banka krizlerinin engellenmek istemesi

5411 sayılı Bankacılık Kanunun temel amaçlarından biri olan tasarruf sahiplerininhak ve menfaatlerinin korunması amacına aşağıdakilerden hangisiyle ulaşılabilir?

Cevap : -mevduatın korunması suretiyle

7. Gayrinakdi kredi kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kişisel kredilerdir.
B- Gayrimenkul mal kredileridir.
C- Menkul mal kredileridir.
D- Banka tarafından bir sorumluluk üstlenilmesine ilişkin kredilerdir.
E- Ayni hak kredileridir.

Cevap : D- Banka tarafından bir sorumluluk üstlenilmesine ilişkin kredilerdir.

Dünyada modern bankacılığın gelişimine yönelik aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : -18.yüzyılda sanayi devrimi sonrasında kapitalist iktisadi sistemin temel sektörlerinden biriolarak gelişmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu sisteminde kamusal denetimin uygulanacağı kurumlar ve kuruluşlar kapsamına dâhil değildir?

A- Türkiye’de Kurulu katılım bankaları
B- Türkiye’de Kurulu kalkınma ve yatırım bankaları
C- T.C.M.B. (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası )
D- Türkiye’de Kurulu mevduat bankaları
E- Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlarla kurulmuş olanbankalar

Cevap : C- T.C.M.B. (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası )

Banka işletmesinin zorunlu hukuki türü aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?

A. Kolektif şirket
B. Anonim şirket
C. Adi şirket
D. Komandit şirket
E. Limited şirket

Cevap : B. Anonim şirket

“Banka İşletmesi Hukuku” kurallarının hukuki niteliği aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A. Tamamlaycı nitelikte hukuk kurallarıdır.
B. Yorumlayıcı nitelikte hukuk kurallarıdır.
C. Yedek nitelikte hukuk kurallarıdır.
D. Örfi nitelikte hukuk kurallarıdır.
E. Emredici nitelikte hukuk kurallarıdır.

Cevap : E. Emredici nitelikte hukuk kurallarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi banka işletmesinin denetlenmesine ilişkin temel amaçlardan biri değildir?

A. Sosyal dayanışmanın etkinliğinin sağlanması
B. Kredilerin ekonomik kalkınmanın ihtiyaçlarına göre yönlendirmesi
C. Mevduatın korunması
D. Bankacılık sektörünün dayanaklığının arttırılması
E. Bankacılık sektörünün daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması

Cevap : A. Sosyal dayanışmanın etkinliğinin sağlanması

Mevduat kabul eden bankaların faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Yatırımları finanse ederler
B. Mevduat olarak topladıkları parayı kredi olarak sattıklarından Cinlerce tasarruf sahibi ile çalışırlar, paranın ticaretini yaparlar.
C. Sanayiinin kalkınmasını desteklerler
D. Ekonomik kalkınmayı desteklerler
E. Uluslararası bankacılık yaparlar

Cevap : B. Mevduat olarak topladıkları parayı kredi olarak sattıklarından Cinlerce tasarruf sahibi ile çalışırlar, paranın ticaretini yaparlar.

Dünyada modern bankacılığın gelişimine yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. 18. Yüzyılda Sanayi Devrimi sonrasında kapitalist iktisadi sistemin temel sektörlerinden biri olarak gelişmiştir.
B. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki barış sürecinde gelişmiştir.
C. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İsrail’de gelişmiştir.
D. 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişmiştir.
E. Orta Çağ’ın sonlarında Avrupa’da gelişmiştir.

Cevap : A. 18. Yüzyılda Sanayi Devrimi sonrasında kapitalist iktisadi sistemin temel sektörlerinden biri olarak gelişmiştir.

Bankalar üzerindeki denetim sisteminin yetersizliği veya zayıflığı banka pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olur?

A. Bu kişiler daha fazla çalışma fırsatı bulurlar
B. Bu kişiler mevduatın korunmasına yönelik sıkı tedbirlerin alınmasında etkili olurlar
C. Bu kişiler bankanın mali kaynaklarını kötüye kullanma fırsatı bulurlar
D. Bu kişiler daha fazla tatil yapma fırsatı bulurlar
E. Bu kişiler banka müşterileri ile daha çok ilgilenebilirler.

Cevap : C. Bu kişiler bankanın mali kaynaklarını kötüye kullanma fırsatı bulurlar

Banka işletmesi hangi piyasalar kapsamında önem arz etmektedir?

A. Endüstri piyasalarında
B. Bankalar arası piyasalarda
C. Ticari piyasalarda
D. Sermaye piyasalarında
E. Finansal piyasalarda (Mali piyasalarda )

Cevap : E. Finansal piyasalarda (Mali piyasalarda )

Eski çağda bankacılığın başlangıcı veya ilk izleri olarak kabul edilen olgu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kişilerin para biriktirmesi
b. Uluslararası kıymetli taş ve madenlerin değiştirilmesi
c. Saraylara ve tapınaklara genellikle güvenlik amacıyla para ve eşya ile tevdiat yapılması
d. Sarraflara kıymetli taş ve madenlerin satılması
e. İtibarlı tüccarlara saklanması amacıyla kıymetli taşların ve madenlerin tevdi edilmesi

Cevap : c. Saraylara ve tapınaklara genellikle güvenlik amacıyla para ve eşya ile tevdiat yapılması

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir banka denetiminin sağlanması için gerekli ön koşullardan biri değildir?

A. Uygun ve sistemli koruma düzeyi sağlamak için mekanizmalar oluşturulması
B. Sosyal bilincin geliştirilmesi
C. Etkin bir piyasa disiplininin varlığı
D. Sağlam ve sürdürülebilir macroeconomi politikaların varlığı
E. İyi gelişmiş bir piyasa disiplininin varlığı

Cevap : B. Sosyal bilincin geliştirilmesi

Banka Hukuku 2021 Final Soruları

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamınagirmez

Cevap : -TTK’na tabii anonim şirketler

5411 sayılı Bankacılık Kanunun temel amaçlarından biri olan tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacına aşağıdakilerden hangisiyle ulaşılabilir?

Cevap : -mevduatın korunması suretiyle

Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri arasında yer alır?

A. İçişleri Bakanlığının kararlarına onay vermek
B. İdari yargı kararlarını denetlemek
C. Sayıştay raporlarını incelemek
D. Banknot ihraç etmek
E. Ticaret Bakanlığının hesaplarını denetlemek

Cevap : D. Banknot ihraç etmek

Bankacılık sektöründe uluslararası ilke ve standartların oluşması kaçıncı yüzyıldabaşlamıştır?

Cevap : 20.Yüzyıl

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının temek görev ve yetkileri arasında yer alır?

Cevap : Banknot ihraç etmek

Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri arasında yer alır?

A. İçişleri Bakanlığının kararlarına onay vermek
B. İdari yargı kararlarını denetlemek
C. Sayıştay raporlarını incelemek
D. Banknot ihraç etmek
E. Ticaret Bakanlığının hesaplarını denetlemek

Cevap : D. Banknot ihraç etmek

Aşağıdakilerden hangisi banka işletmesinin denetlenmesine ilişkin temel amaçlardan biri değildir?

A. Sosyal dayanışmanın etkinliğinin sağlanması
B. Kredilerin ekonomik kalkınmanın ihtiyaçlarına göre yönlendirmesi
C. Mevduatın korunması
D. Bankacılık sektörünün dayanıklığının arttırılması
E. Bankacılık sektörünün daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması

Cevap : A. Sosyal dayanışmanın etkinliğinin sağlanması

Banka işletmesinin zorunlu hukuki türü aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?

A. Kolektif şirket
B. Anonim şirket
C. Adi şirket
D. Komandit şirket
E. Limited şirket

Cevap : B. Anonim şirket

Mevduat kavramının tam ve doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya ivaz karşılığında istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere sadece TL cinsinden kabul edilen paraları ifade eder.
B ) Herhangi bir şekilde belirli bir kesime duyurulmak suretiyle ivasiz veya ivaz karşılığında istendiğinde ya da belli bir vadede geri odenmek üzere kabul edilen paraları ifade eder.
C ) Yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya İvaz karşılığında istendiğinde ya da Belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paraları ifade eder
D ) ivazsız bir şekilde, istendiğinde ya da belirsiz bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paraları ifade eder.
E ) ivazsız veya ivaz karşılığında istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paraları ifade eder

Cevap : C ) Yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya İvaz karşılığında istendiğinde ya da Belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paraları ifade eder

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu m37/11 düzenlemesindeki bankaların kanuni ve yardımcı defter kayıtlarını, şubelerini, yurt içi ve yurt aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Banka krediler sisteminin etkinliğinin sağlanmasıdır.
B ) Denetim etkinliğinin sağlanmasıdır
C ) Finansal tabloların oluşturulmasında işletme içi uyum ve bütünlüğün sağlanmasıdır.
D ) Banka hesaplarının saydamlığın sağlanmasıdır.
E ) Mevduatın korunmasının sağlanmasıdır.

Cevap : C ) Finansal tabloların oluşturulmasında işletme içi uyum ve bütünlüğün sağlanmasıdır.

Katılım fonu kavramının tam ve doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Katılım Bankalar nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait olabilen özel cari hesaplarda ye
B ) Katilim bankaları nezdinde açtırılan sadece gerçek kişilere ait olabilen özel cari hesap ve katılım
C ) Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesap
D ) Mevduat bankaların nezdinde açtıran gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesa
E ) Katilim bankaları nezdinde açtırılan sadece tüzel kişilere ait olabilen özel cari hesap ve katılma

Cevap : C ) Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesap

Aşağıdakilerden hangisi bankaların bağımsız denetiminde bağımsızlığı ortadan kaldıran sebeplerden biridir?

A ) Bankada bağımsız denetçilere ait mevduat hesabı açılmış olması
B ) Banka pay sahipleri ile bağımsız denetçiler arasında kişisel ilişkiler kurulması
C ) Bağımsız denetçilerin yürüteceği denetim çalışmalarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyecek müdahalelerde bulunulması
D ) Bağımsız denetçinin bankanın kredi müşterisi olması
E ) Bağımsız denetçiler ile banka çalışanları arasında yakın kişisel ilişkiler kurulmuş olması

Cevap : C ) Bağımsız denetçilerin yürüteceği denetim çalışmalarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyecek müdahalelerde bulunulması

Banka hukukuna ilişkin uluslararası ilke ve standartların temel amacı nedir?

Cevap : Farklı ülkelerin banka hukuklarının küresel düzeyde olması gerekene uygun ve yeknesak olarak işlemesinin sağlanmasıdır

Aşağıdakilerden hangisi banka hukukuna ilişkin uluslararası düzeyde ilke ve kriterlerin oluşturulmuş olmasının temel gerekçesidir?

Cevap : Çağımızda iletişim teknolojisindeki gelişmelere ve küreselleşme olgusuna bağlı olarak banka işletmesinin öneminin artmış olması sebebiyle; ülkelerin bankacılık sistemlerinin küresel düzeyde olması gerekene uygun olarak işlemesinin sağlanmasıdır
– Bankaların güçlendirilmesidir
– Bankaların karlarının arttırılmasıdır
– Bankaların alacaklılarının korunmasıdır
– Banka kredilerinin geri dönüşünün sağlanmasıdır

Banka hukukunun konusu ve kapsamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğruolarak ifade edilmiştir?

Cevap : Banka işletmesi ve bu işletmenin üçüncü kişilerle olan hukuki işlerinden ibarettir

Bankaların denetlenmesinde konsolide denetimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bankanın hesaplarının daha ayrıntılı incelemesini amaçlayan bir denetim şeklidir.
B ) Bankaların finansal durumlarının içinde oldukları organizasyonun bütünü (yani hâkim ortaklık, bağlı ortaklık ve yurt dışı şube ve temsilcilikleri ile hep beraber bütün olarak ) ile birlikte denetlenmesidir.
C ) Tek başına banka merkezinin denetlenmesi sistemidir.
D ) Faaliyet denetimini esas alan bir denetim şeklidir.
E ) Denetimde saydamlığı esas alan bir denetim şeklidir.

Cevap : B ) Bankaların finansal durumlarının içinde oldukları organizasyonun bütünü (yani hâkim ortaklık, bağlı ortaklık ve yurt dışı şube ve temsilcilikleri ile hep beraber bütün olarak ) ile birlikte denetlenmesidir.

Banka hukukunun bölümleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A ) İşletme merkez ve şubelerin hukuku
B Bankanın kuruluşu ve faaliyet süreci hukuku
C Mevduat hukuku ve krediler hukuku
D Tahsilat işlemleri hukuku ve akreditif hukuku
E ) Banka işletmesi hukuku ve bankacılık işlemleri hukuku

Cevap : E ) Banka işletmesi hukuku ve bankacılık işlemleri hukuku

Aşağıdakilerden hangisi 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun temel amaçlarındandır?

A ) Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması
B ) Tarım sektörünün desteklenmesi
C ) Diş piyasalarla finansal uyum sağlanması
D ) Siyasi istikrar sağlanması
E ) Ülkenin ekonomik kalkınmasının desteklenmesi

Cevap : A ) Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması

Bankaların denetlenmesi siteminin bir parçası olan bağımsız denetim faaliyeti hangi kişiler veya kuruluşlar tarafından yerine getirilir?

A ) TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu )
B ) Banka denetim komitesi
C ) Banka mufettişleri
D ) BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu )
E ) SMMMYMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler )

Cevap : D ) BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu )

 

Banka Hukuku 2021 Final Soruları

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu m37/111 düzenlemesinde BDDK Kurul’una finansal tabloların gerçeğe aykırı olduklarının tespit edilmesi durumunda gerekli tedbirleri almak yetkisi verilmiş olmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Finansal tabloların kamuya açıklanmasıdır.
B ) Finansal tabloların saydamlığının korunmasıdır.
C ) Finansal raporlama sisteminin denetime yeterli desteği vermesinin saklanmasıdır!
D ) Finansal raporlama ilkesinin etkinliğinin sağlanmasıdır.
E ) Finansal tablolardaki gerçeğe aykin kayıtların gerçek durumların araştinimasidir

Cevap : D ) Finansal raporlama ilkesinin etkinliğinin sağlanmasıdır.

Bankaların denetlenmesi organizasyonunda denetim komitesi, işlevini hangi denetim türü kapsamında icra etmektedir?

A ) Kamusal denetim
B ) Bağımsız denetim
C ) Muhasebe denetimi
D ) iç denetim
E ) Dış denetim

Cevap : D ) iç denetim

Kredi kavramının tam ve doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Anonim şirketler tarafından belirli bir süre sonra geri ödenmesi vaadi ile bir satın alma gücünün başka bir gerçek veya tüzel kişiye devred
B ) Kredi vermeye yetkili bir kredi kuruluşu tarafından belirli bir süre sonra geri ödenmesi vaadi ile bir satın alma gücünün sadece baska tuze
C ) Kredi vermeye yetkili bir kredi kuruluşu tarafından belirli bir süre sonra geri ödenmesi vaadi ile bir satın alma gücünün başka bir gerçek v
D ) Kredi vermeye yetkili bir kredi kuruluşu tarafından belirli bir süre sonra geri ödenmesi vaadi ile bir satın alma gücünün sadece başka gero
E ) Herhangi bir kredi kuruluşu tarafından belirli bir süre sonra geri odenmesi vaadi ile bir satın alma gücünün başka bir gerçek veya tüzel kiş

Cevap : C ) Kredi vermeye yetkili bir kredi kuruluşu tarafından belirli bir süre sonra geri ödenmesi vaadi ile bir satın alma gücünün başka bir gerçek v

Aşağıdakilerden hangisi 5411 sayılı bankacılık kanunu düzenlemesinde yer alan banka işletmesinin denetlenmesi sisteminin temel ilkelerindendir?

A- Faaliyet denetimi ilkesi
B- İç denetimin güçlendirilmesi ilkesi
C- Geçici denetim ilkesi
D- Hesap denetimi ilkesi
E- Konsolide denetim ilkesi

Cevap : E- Konsolide denetim ilkesi

Bankaların iç denetim birimi görevlileri kimler?

Cevap : Bankalarda iç denetim görevi ‘iç denetim birimi’ tarafından yürütülür. İç denetim birimi banka müfettişlerinden meydana gelen bir teftiş kuruludur.

Bankaların iç denetim Birimi görevlileri kimlerdir?

A Bankanın kurucuları
B ) Bankanın ortaklar
C ) Banka pay sahipleri
D ) Mevduat sahipleri
E ) Banka Müfettişleri

Cevap : E ) Banka Müfettişleri

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Türkiye’deki bir kredi kuruluşunun yurt dışındaki bankalar veya finansal kuruluşlar için yönlendirici işlem yapmasının yasaklanmış olmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bankacılık krizlerinin bulaşma etkisini engellenmesi
B ) Boyle yonlendirici işlemlerle yurt dışı bankacilik faaliyetlerin offshore bankalar arası kartmasine gellenmesi ve bu kötüye kullamamlanin sonucunda ortaya çıkabilecek banka kriderinin engellenmek istenmesi
C ) Ülke ekonomisinin korunması
D ) Doviz değerinin TL değerinden daha yuksek olması
E ) Türk lirasının değerinin korunması

Cevap : B ) Boyle yonlendirici işlemlerle yurt dışı bankacilik faaliyetlerin offshore bankalar arası kartmasine gellenmesi ve bu kötüye kullamamlanin sonucunda ortaya çıkabilecek banka kriderinin engellenmek istenmesi

Mevduat kavramının belirleyici unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Belirli bir vadede geri ödenmesi
B ) Halka duyսման
C ) Belirli bir faiz karşılığında olması
D ) Bankada saklanması
E ) Bir ön sözleşme yapılmasını gerektirmesi

Cevap : B ) Halka duyսման

Bankaların denetlenmesinde Finansal Raporlama ilkesinin işletilmemesi veya kabul edilmemesi durumunda aşağıdaki olumsuzluklardan hangisi gerçekleşebilirdi?

A ) Kredileri düzenleyen hükümler ihlal edilmiş olurdu.
B ) Denetim süreci hata hile ve yanlışlarla ilerler ve bu bağlamda ulaşılan denetim sonuçları da gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı olurdu.
C ) Mevduat sahiplerinin haklar ihlal edilmiş olurdu.
D ) Bankanın müşteri çevresi azalmış olurdu.
E ) Kredi sinirları ihlal edilmiş olurdu.

Cevap : B ) Denetim süreci hata hile ve yanlışlarla ilerler ve bu bağlamda ulaşılan denetim sonuçları da gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı olurdu.

Bankaların denetlenmesi sisteminin bir parçası olan iç denetimin tam ve doğru anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : -BDDK tarafından veya bağımsız denetçiler tarafından dışardan yapılan denetimi dışlayıcıbankanın bünyesinde olan dışarıdan olmayan denetim anlamında kullanılmak

Kredilerin ana türleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmektedir?

A- Ayni ve şahsi krediler
B- Üretici ve tüketici kredileri
C- Nakdi krediler ve Gayrinakdi krediler
D- Mutlak ve şahsi krediler
E- Para ve mail kredileri

Cevap : C- Nakdi krediler ve Gayrinakdi krediler

Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen konu banka işletmesinin faaliyet konuları arasında yer almaz?

A ) Saklama hizmetleri
B ) Gayrımenkul yatırımı yapmak
C ) Kredi vermek
D ) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik işlemleri
E ) Mevduat toplamak

Cevap : B ) Gayrımenkul yatırımı yapmak

Aşağıdaki mevduat türlerinden hangisi TMSF(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ) tarafından sigorta edilmektedir?

A ) Tasarruf mevduatı
B ) Diğer kuruluşlar mevduatı
C ) Resmi mevduat
D ) Bankalararası mevduat
E ) Ticari kuruluşlar mevduatı

Cevap : A ) Tasarruf mevduatı

Banka Hukuku 2021 Final Soruları

Auzef Banka Hukuku telegram adalet

Banka Hukuku 2021 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: