İnfaz Hukuku 2021 Final  Soruları

İnfaz Hukuku 2021 Final  Soruları

İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

İnfaz Hukuku 2021 Final  Soruları

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : Kurumda görevli hekimlerin maaşları hükümlüler tarafından verilir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Herkes kendisini yargılayacak olan hakimi seçmekte özgürdür

Aşağıdakilerden hangisi 2006 tarihli Avrupa Konseyi bakanlar komitesinin üye devletlere Avrupa cezaevi
kuralları hakkında REC ( 2006) 2 sayılı Tavsiye Kararlarında yer alan temel ilkelerden biri değildir?

Cevap : Hükümlü ağır bir suç işlemiş ve temel ilkeler askıya alınabilir

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine yazılacak hususlardan biri değildir?

Cevap : Hükümlünün mağdurdan özür dileyip dilemediği

Aşağıdakilerden hangisi hapis cezasının infazına gözetilecek ilkelerden biri değildir?

Cevap : Hükümlülerin infaz sırasında pişman olmalarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapılır

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çalışmada eşitlik ilkesine uygunluk için bütün hükümlüleri aynı iş verilir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dava zamanaşımı suresi bazı olaylarda hakim tarafından belirlenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme programının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlardan biri değildir?

Cevap : Mağdurun talebi

Aşağıdakilerden hangisi hapis cezası türlerinden biri değildir?

Cevap : Adli para cezası

Aşağıdakilerden hangisi infaz hakimliklerinin görevlerinden biri değildir?

Cevap : Hükümlülerin cezalarının ne kadar süre infaz edileceğine karar vermek

Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle Kapalı Ceza İnfaz
kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıktan firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik
görevlileri bulunan eğitim ve öğretime dayalı kurumlar?

Cevap : Çocuk eğitim evi

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu nedenlerle nakil hallerinden biri değildir?

Cevap : Travma

Aşağıdakilerden hangisi cezanın infazını ara verildiği hallerden biridir?

Cevap : Hapis cezasının ertelenmesi

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün hakları arasından sayılmaz?

Cevap : Keyfiyet hakkı

Aşağıdakilerden hangisi 2006 tarihli Avrupa Konseyi bakanlar komitesinin üye devletlere Avrupa cezaevi
kuralları hakkında REC 2006/2 sayılı tavsiye kararı unda mahpusların özel cezaevlerine veya bir cezaevinin özel
bölümlerine yerleştirilmesine karar verilirken tutulma ihtiyaçları bakımından dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri olarak düzenlenmemiştir?

Cevap : Mahpusların hepsinin birbirinden ayrı olması

Aşağıdakilerden hangisi onarma Tazmin etme ve eski hale getirme cezasını gerektiren eylemlerden değildir?

Cevap : İşinde yetenekli olmamak

Açık kurumlar ile çocuk eğitim evlerindeki idare ile infaz ve koruma görevlileri Aşağıdakilerden hangisi ile
yükümlüdürler?

Cevap : Firarların önlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi iznin ertelenmesi cezasını gerektiren eylemlerden değildir?

Cevap : Suç işlemiş olmak

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile süresine bakılmaksızın suç işlemek amacıyla örgüt
kurmak yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda yer alan insanlığa karşı
suçlardan dolayı mahkumiyet almış olan hükümlülerin cezaları hangi tip cezaevi infaz kurumunda edilir?

Cevap : Yüksek güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve 1 tutuklama nedeninin bulunması halinde
şüpheli veya sanık hakkında hangi koruma tedbiri ne karar verilir?

Cevap : Tutuklama

Hükümlülerin iyileştirilmelerinde çalıştırılmaları ve meslek edindirme lerine öncelik verilen firari karşı
engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile
yetinen kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Açık ceza infaz kurumları

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler için iznin ertelenmesi cezasını uygulanmasını gerektirecek
eylemlerden biri değildir?

Cevap : Kurum dışına izinsiz çıkmak

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumlarında uygulanabilecek mescidin cezalarından biri değildir?

Cevap : Fiziksel kastrasyon uygulama

Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden biri değildir?

Cevap : Suç işleme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi infazın amaçlarından biri değildir?

Cevap : Hükümlülerin acı çekmelerini sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi şikayet yoluna başvurma hakkına sahip olan kişilerden değildir ?

Cevap : Hükümlünün komşusu

Aşağıdakilerden hangisi kapalı ceza infaz kurumuna iade cezasının uygulanmasını gerektiren eylemlerden?

Cevap : Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerin görevini engellemek

Aşağıdakilerden hangisi yükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka bir kuruma
nakledilmeleri için gerekenlerden biri değildir?

Cevap : Nakli istemesinin nedeninin pişmanlık olması

Erteleme süresi içinde hüküme hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı Kamu davası açılması halinde ne
olur?

Cevap : Erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kasten işlediği suçtan dolayı aldığı mahkumiyetin sonucu olarak yoksun
bırakılan bileceği hususlardan biri değildir?

Cevap : Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olmaktan

Erteleme En fazla kaç kez uygulanabilir ?

Cevap : 2 defa

Mahkumiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek Ceza’nın hesabında duraksama olursa cezanın kısmen
veya tamamen yerine getirilip getirilmediği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlünün
beynine olursa Durak zamanın giderilmesi veya yerine getirilecek Ceza’nın belirlenmesi için hangi merciinin
karar vermesi istenir ?

Cevap : Hükmü Veren Mahkemeden

Aşağıdakilerden hangisi denetimli serbestlik hizmetlerinde esas alınacak ilkelerden biri değildir?

Cevap : İnsan onuruna saygı

Denetimli serbestlikle ilgili esaslar aşağıdaki kanunlardan hangisi ile düzenlenmiştir?

Cevap : Denetimli serbestlik Hizmetleri Kanunu

Cezanın infazını denetleyen ve izleyen mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Cumhuriyet Savcılığı

İç ve dış güvenlik görevlileri bulunan firara karşı teknik mekanik elektronik veya fiziki engellilerle donatılmış
oda ve koridor kapıları kapalı tutulan belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevreyle
temasın olanaklı bulunduğu yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlülerin hükümlere göre bireysel grup
halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemleri uygulanabileceği Tesisler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yüksek Güvenlikli Kapalı ceza infaz kurumları

Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında güvenliği sağlamak için bulunan engel çeşitlerinden
biri değildir?

Cevap : Nükleer

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesinde kasten işlenen suçlarda en fazla kaç yıl hapis cezalarının infazı
ertelenebilir?

Cevap : 3 yıl

Erteleme isteminin kabulü güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanması ile ilgili madde hükümleri
aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Mağdurum Dur daha vermemiş oldukları

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları İyileştikten sonra tekrar suç isteseler bile haklarında
mahkumiyet hükmü verilemez

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin nakli sebeplerinden biri değildir?

Cevap : Hava Değişikliği

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin kendi istekleri ile bir kurumdan başka bir kuruma nakilleri için verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Nakledilecekleri Kurumu kendilerinin seçmeleri

Aşağıdakilerden hangisi kanunda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kapsamında sayılmamıştır?

Cevap : Vatani hizmet görevinden yoksun bırakılmak

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin kendi istekleri ile bir kurumdan bir kuruma nakilleri için aranan
koşullardan biri değildir?

Cevap : İstekte bulunulan kurumun aynı ilçede olması

İnfaz Hukuku 2021 Final  Soruları

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram

İnfaz Hukuku 2021 Final  Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: