Sağlık Politikaları 2021 Final

Sağlık Politikaları 2021 Final

Sağlık Politikaları 2021 Final

1- Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak bulaşıcı-bulaşıcı olmayan; kronik hastalıklar kanser ve anne çocuk ergen yaşlı engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme sürveyans inceleme araştırma bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak bunlarla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak gibi görevleri olan kurum hangisidir?

Cevap : Türkiye halk saglıgı kurumu

2- Sağlıkta dönüşüm programının hizmet sunumuna yönelik uygulamaları arasında yer almaz?

Cevap : Performansa dayalı ek ödeme sistemi

3- Kar amacı güden sigorta şirketlerinin ağırlıklı olduğu Medicare ve Medicaid gibi kamu sağlık siğortalarının da bulunduğu ülke hangisidir?

Cevap : ABD

4- Türkiye 1938-1960 dönemi sağlık politikları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : koruyucu sağlık hizmetlerinde en başarılı olunan dönemdir

5- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Yeşil Kart programlarını tek bir şemsiye (SGK) altında birleştiecek tek bir satın alıcı bünyesinde GSS’ nin kurulması hangi dönemde gerçekleşmiştir?

Cevap : 2000 ve sonrası

6- Medicaid ve Medicare sigorta programları hangi ülkede kullanılmaktadır?

Cevap : ABD

7- Ülkemizde bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler tıbbi cihazlar vücut dışı tıbbi tanı cihazları geleneksel bitkisel tıbbı ürünler, kozmetik ürünleri,
homeopatik tıbbi ürünler ve özel amaçlı diyet gıdaları hakkında düzneleme yapmakla görevli olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu

8- Bir ülkede sağlık sektörünün dönemin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve planlanmasına ne ad verilir?

Cevap : Sağlık politikası

9- Hastalık daha ortaya çıkmadan önce alınacak tüm önlemleri kapsayan, sağlık koşullarının iyileştirilmesi, sağlığı bozacak faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bütününe yönelik olarak sunulan hizmetler aşa. Han. Kapsamına girmektedir?

Cevap : koruyucu sağlık hizmetleri

10- Bu dönemde , sağlık ile ilgili hizmetlerin tümü asil bir devlet görevi ve sorumluluğu olarak algılanmış fakat bu görevler il özel idareleri ve belediyeler gibi yerel yönetim birimleri tarafından üstlenilmiştir. Sağlık hizmetlerinin ve personelin denetimi ve sağlık personeli atama yetkisi Sağlık Bakanlığında toplanmış böylelikle sağlık hizmetlerinin sunumu tek merkezde toplanmıştır.
Yukarıda bahsedilen denem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1920-1937

11- Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programının temel dokuz ilkesi arasında yer almamaktadır?

Cevap : Santralizasyon

12- Sağlık bakanlığının en üst amiridir ve Başbakana karşı sorumludur. Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda
diğer bakanlıklarla iş birliği ve koordinayonu sağlamakla görevlidir. Yukarıda görevleri belirtilen yetkili hangisidir?

Cevap : Bakan

13- Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programının hedeflerinden değildir?

Cevap : bireylerin sağlık hizmetlerini erişim düzeyini sınırlamak

14- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığına Bağlı kurum ve kuruluşlarda kaliteyi geliştirme ve performans değerlendirme yönergesi’ne göre krumsal performans ölçüm yöntemleri arasında değildir?

Cevap : kurumsal kapasite değerlendirme katsayı

15- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık politikasının temel paydaşları arasında yer almaz?

Cevap : Bankalar

16- 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun kabul ettiği temel ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?

Cevap : Desantralize hizmet

17- Associates in Process Improvement tarafından geliştirilen ve PUKÖ döngüsü ( PLANLA, UYGULA,kontrol et,,önlem al) olarak da bilinen modelin bilinen diğer ismi nedir?

Cevap : Shewhart döngüsü

18- Roemer’in 1993 yılında yapmış olduğu ülkelerin sağlık sistemlerinin devletin rolüne göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma başlığı olarak yer almaz?

Cevap : İlkel yapıda sağlık sistemleri

19- Sağlığın bireyler için vazgeçilmez olması yerine başka bir hizmet konulamaması sağlık hizmetlerinin hangi özelliği ile açıklanmaktadır?

Cevap : ikamesinin olmaması

20- Beveridge modelinde sağlık hizmetlerinin finansmanının çoğunluğunu aşağıdakilerden hangisi karşılar?

Cevap : Vergiler

21- Birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütünün kısaltılması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : FAO

22- Hangisi sağlık hizmetlerinin özelikleri arasında yer almaz?

Cevap : ikamesi kolaydır

23- Engelliliğe uyarlanmış yaşam yılı göstergesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : 0 ile 1 arasında değer alır ve 1’ e yaklaşması istenir

24- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün sınıflandırılmasına göre sağlık sistemi göstergelerinden biri değildir?

Cevap : karlılık göstergesi

25- Dünya Sağlık Örgütü hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap : 7 Nisan 1948

26- Bir hastalığın ortaya çıkması ve yayılması ile ilgili bütün konularda ve hastalığın önelenmesi çalışmalarına ne ad verilir?

Cevap : Sürveyans

27- İnsan hakları evrensel beyannemesindeki bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak tıp ve sağlık hizmetlerini belli bir program çerçevesinde sosyalleştirmek için çıkartılan 224 sayılı sağlık hizmetleri sosyalleştirmesine dair kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir ?

Cevap : 1961

28- Sağlık hizmetleri NHS tarafından sunulur Sağlık hizmetleri finansmanı vergilerden karşılanır herkesi kapsayan sağlık sigortası mevcuttur Beveridge sağlık sistemi olarak daadlandırılan ve yukarıda bazı özellikleri verilen sağlık sisteminin öncüsü hangi ülkedir?

Cevap : İngiltere

29- OECD ülkeleri arasında GSMH içerisinden sağlığa ayrılan payın %5 – 6 aralığında olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Türkiye

30- Özel sağlık sigortalarında taraflar arasında poliçe oluşturulurAşağıdakilerden hangisi bu poliçede yer alan bilgilerden birisi değildir ?

Cevap : Hizmet alınabilecek hekim listesi

31- Amerika birleşik devletlerinde 65 yaş üzeri herkesin kendi gelir seviyesine veya maddi durumuna bakılmaksızın dahil edildiği sigorta sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : medicare

32- Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında sağlık hizmetlerinin sunumunda ilk basamak olarak teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi koruyucu hizmetlerin geliştirilmesi için hayata geçirilen aile hekimliği modeli ilk kez hangi yıl uygulamaya girmiştir?

Cevap : 2005

33- TC Sağlık Bakanlığı hangi yıl çıkartılan kanun ile kurulmuştur?

Cevap : 1920

34- Bir veya daha çok amaca ulaşmak için birbiriyle ilgili ve birbirine bağımlı bileşenin düzenine verilen ad hangisidir?

Cevap : sistem

35- Türkiye de sağlık sistemlerini finanseetmekle sorumlu en önemli kurum hangisidir?

Cevap : sosyal güvenlik kurumu

36- Sağlık personelinin yetki ve sorumluklarının belirlenip hizmet disiplini altına alındıgı tababet ve şuubatı sanatlarının tarzı icraatina dair kanun ne zaman çıkmıştır?

Cevap : 1928

37- Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun kabul ettiği temel ilkelerden değildir?

Cevap : Desantralizasyon

38- Belli bir zaman ve alan sınırı olmayan, şartların değişme durumuna göre daha kaliteli hizmet üretilmesi ve kitlelerin kullanımına sunulması amacına yönelik sürekli bir süreçtir?

Cevap : Reform

39- Hasta evrak işlemlerinin MEDULLA sistemiyle doğrudan bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, hekim reçetelerinin onaylanma zorunluluğunun kaldırılması gibi yeni uygulamalar geliştirilip yaygınlaştırılması sağlıkta dönüşüm programının hangi bileşeni sayesinde
gerçekleşmiştir?

Cevap : Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi

40- Örgütlerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda amaçlara ulaşma derecesini belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Etkililik

41- Hangisi “Hastane Hizmet kalite Standartları” boyutları arasında yer almaz?

Cevap : Atık imha yönetimi

42- Aşağıdakilerden hangisi hastane performans ölçümünde kullanılan yöntemlerden değildir?

Cevap : Hasta memnuniyet araştırmaları

43- Son yıllarda dünya genelinde kişi başına yapılan toplam sağlık harcamasının en yüksek olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ABD

44- En uygun koşullar altında kullanıldığında sağlık hizmetleri bilim ve teknolojisinin sağlıkta iyileştirmeler meydana getirme yeteneği hangisi ile ifade edilebilir?

Cevap : Etkenlik

Sağlık Politikaları 2021 Final

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Politikaları 2021 Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: