Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku biliminin konusudur?

A ) İdari yaptırımlar
B ) Ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış olan suç
C ) Yaptırıma bağlanmış kabahat
D ) Suçun ve suçlunun deneysel yöntemlerle incelenmesi
E ) Vergi ziyaı

Cevap : B ) Ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış olan suç

Şüphe üzerine yapılan yargılama sonucunda kişinin suçlu olduğu sonucuna varılması halinde aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku anlamında uygulanabilecek bir yaptırım değildir?

A ) Adli para cezası
B ) Müsadere güvenlik tedbiri
C ) Hapis cezası
D ) Uyarma
E ) Hak yoksunluğu

Cevap : D ) Uyarma

Aşağıdakilerden hangisi maddi anlamda hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?

A ) Cezai yaptırım düzenleyen hükümlerin toplumsal değerleri koruması B ) Toplum
barışı içinde bir arada yaşanması
C ) Ceza hukuk düzenlemelerinde eşitliğe uyulması
D ) Ceza hukuku yaptırımlarının infazının aşağılayıcı olmaması
E ) Kıyas serbestliğinin ceza hukukunda gerekli olması

Cevap : E ) Kıyas serbestliğinin ceza hukukunda gerekli olması

Türkiye’de modern anlamda kanunlaştırma ile diğer ülkelerden kanunların iktibas edilmesi, ceza hukuku……..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Fetret devri
B ) Tanzimat dönemi
C ) Roma hukuku dönemi

D ) Cumhuriyet dönemi
E ) Osmanlı yükseliş dönemi

Cevap : B ) Tanzimat dönemi

Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biri değildir?

A ) 1889 tarihli İtalyan Zanerdelli Kanunu
B ) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
C ) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

D ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
E ) Anayasa

Cevap : B ) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

Ceza hukukunun müdahalesini daha iyi anlayabilmek amacıyla neden cezalandırıldığımızı ortaya koyabilmek için başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A ) İzafiyet teorisi

B ) İdari
yaptırım teorileri
C ) Kuantum teorisi
D ) Ceza teorileri
E ) Kütle çekim teorisi

Cevap : D ) Ceza teorileri

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz hukukunun asıl kaynaklarından biri değildir?

A ) Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
B ) Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun
C ) İnfaz Hakimliği Kanunu
D ) Denetimli Serbestlik Kanunu
E ) Ceza Muhakemesi Kanunu

Cevap : E ) Ceza Muhakemesi Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve 1876 Anayasası dönemine ait belgelerden biri değildir?

A ) Islahat Fermanı
B ) 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
C ) Tanzimat Fermanı
D ) Kanun-i Esasi
E ) Ceza Kanunname-i Hümayunu

Cevap : B ) 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

Aşağıda belirtilen Türk ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından olan milletlerarası sözleşmelerden hangisine Türkiye taraf değildir?

A ) Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
B ) Medeni ve Siyasi Hakları SözleşmesiC ) Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
D ) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
E ) Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin UluslararasıSözleşme

Cevap : E ) Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin UluslararasıSözleşme

Tehlike ve zarar suçları ayrılma suçun hangi unsuruna göre ayrılmaktadır?

A ) Mağdur
B ) Hukuka aykırılık
C ) Suçun konusu
D ) Fiil/netice
E ) Netice

Cevap : C ) Suçun konusu

Ceza hukukuna ilişkin bir meselenin çözümünde failin fiiliyle netice arasındaki ilişkide Bir problem
varsa Aşağıdakilerden hangisinde bir problem olduğu söylenebilir?

A ) Taksir
B ) Hukuka aykırılık unsuru
C ) Kast
D ) Nedensellik bağı- objektif isnadiyet
E ) İçtima

Cevap : D ) Nedensellik bağı- objektif isnadiyet

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

A, kendisine borcu olan ve borcunu ödemeyen B’yi öldürmek istemektedir. Eşi C’ye B’nin işini bitirmesini söyler. C. B’nin yemeğine zehir katarak B’yi öldürür. A’nın fiili aşağıda yer alan iştirak statülerinden hangisi kapsamındadır.

A ) Yardım etme
B ) Azmettirme
C ) A’nın fiilinin suça herhangi bir nedensel katkısı yoktur. Bu nedenle A’nın iştirakstatüsü bulunmamaktadır.
D ) Müşterek fail
E ) Dolaylı fail

Cevap : B ) Azmettirme

Ceza hukukunda suçun unsurları ayrılarak incelenmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kişinin kusurlu olup olmadığını anlamak
B ) İktibas edilen kanunun özelliğinin devam ettirilmek istenmesi
C ) Suçun özel görünüş şekillerini öğretmek
D ) Suç yaptırımlarının neler olduğunu ortaya koymak
E ) Mahkeme kararlarının bilimsel esaslara göre incelenip duygu ve keyfilikten uzak hukuka uygun kararlar verilmesini sağlamak

Cevap : E ) Mahkeme kararlarının bilimsel esaslara göre incelenip duygu ve keyfilikten uzak hukuka uygun kararlar verilmesini sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi bir fiilin hukuka uygun olmasını sağlayan durumlardan değildir?

A ) İlgilinin Rızası
B ) Hakkın Kullanılması
C ) Kanun hükmünü yerine getirmr
D ) Zorunluluk Hali
E ) Meşru Savunma

Cevap : D ) Zorunluluk Hali

Suçun oluşumu bakımından bir zararın meydana gelmesinin aranmadığı, sadece zarar tehlikesinin oluşmasıyla yetinilen suçlardır.
Yukarıda tanımı verilen suç tipi aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A ) Tehlike suçu (Doğru )
B ) Sırf hareket suçu
C ) İcrai Suç
D ) İhmali suç
E ) Zarar suçu (Akrep cevap )

Cevap : A ) Tehlike suçu (Doğru )

Bu teoriye göre cezanın uygulanması bir araç değil amaç olma niteliğini haizdir. Öyleyse cezadan herhangi bir fayda ya da netice beklenmemelidir. Zira bu teoriye göre cezanın amacı, suçlunun topluma karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle acı ve ıstırap duyması ve işlemiş olduğu kusurlu davranışın bedelini, kefaretini ödemesidir.Yukarıdaki açıklama aşağıdaki teorilerden hangisiyle ilgilidir?

A ) Adaletçi teori
B ) İzafiyet teorisi
C ) Kuantum teorisi
D ) Uzlaştırıcı (karma ) teori
E ) Faydacı teori

Cevap : A ) Adaletçi teori

”Kast suçun kanuni tanımındaki unsurların………ve……… gerçekleştirilmesidir.” ifadesinde boş bırakılan yerlere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Öngörerek-kabullenerek
B ) bilerek-kabullenerek
C ) öngörerek-istenerek
D ) Bilerek-istenerek
E ) Bilerek-öngörerek

Cevap : D ) Bilerek-istenerek

Bu tür suçlarda aranan Teklik hukuki anlamda Hareketim tekliğidir. Bu bakımdan kişinin 50 bıçak darbesi ile hasmını öldürmesi durumunda hukuki anlamda tek hareket mevcuttur. Yukarıda özelliklerine yer verilen suç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Seçimlik hareketli suçlar
B ) Çok hareketli suçlar
C ) İcra hareketlisuçlar
D ) İhmali hareketli suçlar
E ) Tek hareketli suçlar

Cevap : E ) Tek hareketli suçlar

Aşağıdakilerden hangisi görünüşte içtima halidir?

A ) birleşik suç
B ) Aynı neviden fikri içtima
C ) Zincirleme Suç
D ) Farklı neviden fikri içtima
E ) Gerçek İçtima

Cevap : A ) birleşik suç

20.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) K,L’nin başına sert bir cisimle vurduktan sonra öldüğünü zannederek göle atarsa ve henüz ölmeyen L gölde boğularak ölürse kasten işlenerek tamamlanmış iki adet öldürme suçu gündemegelecektir.
B ) Düşmanı G’yi öldürmek için G’nin bineceği uçağa yerleştirdiği bombayı uçak seyir halindeyken patlatan H;G’yi doğrudan kastla öldürmekten,uçaktaki yolcu ve çalışanları ise olası kastla öldürmekten sorumlu olur.
C ) C’nin kamu görevlisi E’nin kafasına silah dayayarak sahte bir resmi belge düzenlettirmesihalinde E’nin bilerek ve isteyerek hareket ettiği kabul edilemeyeceğinden kast yoktur
D ) A’nın B’ye ait olduğu halde kendisinin zannettiği ceketi alarak uzaklaştığı olayda B’nin maddi zarara uğraması sebebiyle mağduriyet oluştuğundan A hırsızlık suçunu olası kastla işlemişsayılır
E ) F hırsızlık yapmayı düşündüğü kuyumcuya girdiği esnada çocukları aklına gelir ve hırsızlık yapmaktan vazgeçer.F her ne kadar hırsızlık suçunu işleme kastıyla kuyumcuya girsede icra hareketlerine başlamadan önce F;hırsızlıktan vazgeçmesi sebebiyle hırsızlık suçundan sorumlu…..

Cevap : E ) F hırsızlık yapmayı düşündüğü kuyumcuya girdiği esnada çocukları aklına gelir ve hırsızlık yapmaktan vazgeçer.F her ne kadar hırsızlık suçunu işleme kastıyla kuyumcuya girsede icra hareketlerine başlamadan önce F;hırsızlıktan vazgeçmesi sebebiyle hırsızlık suçundan sorumlu…..

Suçun konusu hareketin yöneldiği kişi veya şey olarak tanımlanmaktadır. Buna göre adam öldürme
suçunun konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çalınan eşya
B ) Seyahat hakkı
C ) İnsan vücudu
D ) Yaşayan insan
E ) Cinsel dokunulmazlık

Cevap : D ) Yaşayan insan

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasının çevrilebileceği seçenek yaptırımlardan biri değildir?

A ) Belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma
B ) Mağdurun zararını aynen tazmin
C ) Meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla eğitim kurumuna devametme
D ) Kamu yararına bir işte çalışma
E ) Cezanın yarısından bir katına kadar belirlenecek süre içerisinde kitap okuma

Cevap : E ) Cezanın yarısından bir katına kadar belirlenecek süre içerisinde kitap okuma

“Bir fiilin haksızlık teşkil ettiğinin bilincinde olmamak……………., kanuni tanımda yer alan tipik fiilin unsurları gerçekleştirdiğini bilmek ve istemek…………… kapsamındadır.” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

A ) kusurluluğun,saikin
B ) olası kastın – doğrudan kastın
C ) taksirin – kastın (Doğru )
D ) amacın – kastın
E ) kusurluluğun – kastın (akrep cevap )

Cevap : C ) taksirin – kastın (Doğru )

TCK’nın 207. maddesindeki özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için sahte özel bir
belgenin düzenlenmesi ve düzenlenen özel belgenin kullanılması gerekmektedir. Buna göre
belgede sahtecilik suçunun hareket bağlamında suç türlerinden hangisiyle yakın ilişkisi vardır?

A ) Tek hareketli suçlar
B ) Kesintisiz suçlar
C ) Çok hareketli suçlar
D ) Mütemadi suçlar
E ) İhmalî hareketli suçlar

Cevap : C ) Çok hareketli suçlar

Suçun unsurlarının öğretiminde didaktiği sağlamak için öğrendiğimiz model aşağıdakilerden hangisidir

A ) Belirsizlik ilkesi
B ) Genel görelik
C ) Kepler modeli
D ) Termodinamik modeli
E ) Suç treni modeli

Cevap : E ) Suç treni modeli

Ceza hukukunda suçun unsurları ayrılarak incelenmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kişinin kusurlu olup olmadığını anlamak
B ) İktibas edilen kanunun özelliğinin devam ettirilmek istenmesi
C ) Suçun özel görünüş şekillerini öğretmek
D ) Suç yaptırımlarının neler olduğunu ortaya koymak
E ) Mahkeme kararlarının bilimsel esaslara göre incelenip duygu ve keyfilikten uzak hukuka uygun kararlar verilmesini sağlamak

Cevap : E ) Mahkeme kararlarının bilimsel esaslara göre incelenip duygu ve keyfilikten uzak hukuka uygun kararlar verilmesini sağlamak

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

I Akıl hastası üzerindeki bakim ve gözetim yükümlülüğünün başkalarının hayatı sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal edilmesi(TCK md.175 )
II. İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirlerin alınmaması(TCK md.176 )
III. Gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi(TCK md.177 ) Yukarıda örneklerine yer verilen suç türlerinin ilişkili olduğu seçenek aşağıdakilerdenhangisidir?

A ) Çok hareketli suçlar
B ) İcrai suçlar
C ) Tek hareketli suçlar
D ) Ani suçlar
E ) İhmali suçlar

Cevap : E ) İhmali suçlar

Davayı Sona erdiren nedenlerle ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

A ) Genel af için Türkiye Büyük Millet Meclisinin dörtte üç çoğunluğu onay vermelidir.
B ) Sanığın ölümü halinde müsadere amacıyla yargılamaya devam edilemez.
C ) Özel affa yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verebilir
D ) Cumhurbaşkanı belli durumlarda özel af yetkisini kullanabilir
E ) Bir suça ilişkin olarak genel af söz konusu olmuşsa kişi daha önce ödediği adli para cezasını
isteye bilir

Cevap : B ) Sanığın ölümü halinde müsadere amacıyla yargılamaya devam edilemez.

Doktrinde ihmali suçlar, iki alt başlığa ayrılmaktadır.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangileri ihmali suçların alt başlıklarındandır?

A ) İcrai ihmali suçlar- kesintisiz ihmali suçlar
B ) Soyut tehlike suçu- Somut tehlike suçu
C ) Gerçek ihmali suçlar- Görünüşte ihmali suçlar
D ) Kasten ihmali suçlar- Taksirli ihmali suçlar
E ) Tehlike suçu- Zararsuçu

Cevap : C ) Gerçek ihmali suçlar- Görünüşte ihmali suçlar

Aşağıdakilerden hangisi teşebbüsün unsurlarından biri değildir?

A ) suç işleme kastı
B ) İcra hareketlerine başlamak
C ) Tek bir fiilin olması
D ) Hareketin elverişli olması
E ) Suçun tamamlanmaması

Cevap : C ) Tek bir fiilin olması

36. Aşağıdakilerden hangisi amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesini
hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?

A ) Amir tarafından verilen bir Emir bulunmalıdır
B ) Emri alan bu emri yerine getirmeye görevli ve yetkili olmalıdır
C ) Verilen emrin kanunun aradığı şekli şartları taşıması gerekir
D ) Emir hukuka aykırı olmamalıdır
E ) Emri verenin bu konuda yetkili olmaması gerekir

Cevap : E ) Emri verenin bu konuda yetkili olmaması gerekir

(A ) ‘nin (B ) ‘yi bıçaklaması neticesinde (B ) ‘nin hastaneye kaldırılması ancak hastanede yanlış tedavi uygulanması nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunda ….
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Nedensellik bağı söz konusu değildir
B ) fill söz konusu olmadığı için nedensellik bağı incelenmez.
C ) nedensellik bağı söz konusu değildir ancak objektif isnadiyetin varlığındanbahsedilecektir.
D ) nedensellik bağının varlığından bahsedilecektir.
E ) içtima hükümleri uygulanır.

Cevap : D ) nedensellik bağının varlığından bahsedilecektir.

Suçun oluşması için suçun konusunun üzerinde bir zararın meydana gelmesinin arandığı
suçlardır. Buna göre yapılan tipe uygun hareket ile suçun konusu üzerinde bir zarar meydana
gelmektedir. Mala zarar verme (TCK 151 ) , hırsızlık (TCK 141 ) , kasten öldürme (TCK 81 ) suçlarını bu tip
suçlara örnek olarak vermek mümkündür.
Yukarıda bilgileri verilen suç türünün ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Somut tehlike suçu
B ) Sirf hareket suçu
C ) Soyut tehlike suçu
D ) Zarar suçu
E ) ihmali suç

Cevap : D ) Zarar suçu

Aşağıdakilerden hangisi gerçek içtimanın istisnalarından biridir?

A ) Özel norm- genel norm
B ) Zincirleme suç
C ) Geçit suç
D ) Asli norm-tali norm
E ) Tüketen- tüketilen norm

Cevap :  B ) Zincirleme suç

”Bir neticenin meydana gelmesinde birden fazla şart bir arada bulunuyorsa bu şartların hepsi neticenin meydana gelmesinde aynı öneme sahiptir” şeklinde ifade edilen Nedensellik bağı teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şartların tekdüzeliği teorisi B ) Şartların kayıtsızlığı teorisi
C ) Şartların eşdeğerliliği teorisi
D ) Şartların İcrası teorisi
E ) Şartların tekilliği teorisi

Cevap : C ) Şartların eşdeğerliliği teorisi

‘Olmazsa olmazdı’ formulu aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilebilir?

A ) Mağdurun haksız bir davranışı olmasaydı fail suç işlemezdi.
B ) Failin kastı olmasaydı ceza sorumluluğu olmazdı.
C ) Bir neticeyi birden fazla sebep meydana getiremez.
D ) Bir hareket olmasaydı netice meydana gelmezdi. (Akrep Cevabı )
E ) Fail fiilinden bazı durumlarda sorumlu tutulmayabilir

Cevap : D ) Bir hareket olmasaydı netice meydana gelmezdi. (Akrep Cevabı )

Nedensellik bağının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verişmiştir?

A ) Failin işlediği suçtan dolayı kınanabilir ligidir
B ) Birden Fazla Failin bir arada suç işlemesi durumudur

C ) Failin suçun kanuni tanımındaki neticeyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesidir.
D ) Failin fiiliyle meydana gelen netice arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir
E ) Failin fiilinden dolayı ceza sorumluluğunun doğmasıdır

Cevap : D ) Failin fiiliyle meydana gelen netice arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir

Aşağıdakilerden hangisi maddi ceza hukuku bakımından şekli anlamda hukuk devleti ilkesinin sonuçlarından biri değildir?

A ) Belirsiz ceza kanunları yasağı
B ) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ihdas etme yasağı
C ) Örf ve adet hukuku yasağı
D ) Aleyhe bozma yasağı
E ) Geçmişe uygulama yasağı

Cevap : D ) Aleyhe bozma yasağı

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunda yer alan fiil teorilerinden biri değildir?

A ) Sosyal hareket teorisi
B ) Kişisel hareket teorisi
C ) Doğal hareket teorisi
D ) Kusurlu hareket teorisi
E} Nedensel hareket teorisi

Cevap : D ) Kusurlu hareket teorisi

Olası kastın özellikle bilinçli taksir den ayrılması bakımından dikkate alınan örtü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İhmal teorisi
B ) Rıza teorisi
C ) Katı kast teorisi
D ) Kabullenme Ölçütü
E ) Kastın çifte fonksiyonu

Cevap : D ) Kabullenme Ölçütü

Kişinin belirli bir süre uygulaması nedeniyle öğrendiği fakat yaparken bilinçli bir şekilde düşünmediği davranışlardır. Örneğin, otomobil sürerken frene veya gaz pedalına basmak gibi. Bu tür hareketler yapılırken özel olarak üzerinde düşünülmemekle birlikte kişiliğin bir dışa vurumu olarak kabul edilip ceza hukuku anlamında hareket sayılır.
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sarhoşluk hali
B ) Viscompulsiva
C ) Otomatik hareketler
D ) Mutlak kuvvet
E ) Öfke

Cevap : C ) Otomatik hareketler

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi kolluğun silah kullanma yetkisinin hukuka uygunluk nedeni olması için gerekli şartlardan biri değildir

A ) Kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş etmek
B ) Uyarı ateşine rağmen kaçmakta israr etmesi dolayısıyla kişinin ele geçirilmesinin mümkün
olmaması
C ) Kişiyi kelepçe ile etkisiz hâle getirmek
D ) Kişinin dur çağrısına uymayarak kaçmaya devam etmesi hâlinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş etmek
E ) Silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde “dur” çağrısında bulunmakSoru

Cevap : C ) Kişiyi kelepçe ile etkisiz hâle getirmek

Bu teoriye göre hareket sosyal bakımdan önem taşıyan davranışlardır ancak bu görüş hangi hareketlere sosyal bakımdan önem taşıdığına ilişkin net bir ölçüt ortaya koyamadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir
Yukarıda özellikleri verilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Doğal hareket teorisi
B ) Kişisel hareket teorisi
C ) Sosyal hareket teorisi
D ) Nedensellik teorisi
E ) Final hareket teorisi

Cevap : C ) Sosyal hareket teorisi

Kastan farklı olarak bilinçli taksir de failin neticeyi öngörmesine rağmen ………. Bilinçsiz taksir de ise failin tipiklikte yer alan unsurları öngörmesi gerekirken…………. Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangileri gelmelidir?

A ) Önemsemezken- kabullenmektir
B ) Kabullenirken-önemsememektir
C ) İstemezken -gerçekleşebileceğini bilmemektir
D ) Kabullenirken -gerçekleşebileceğini bilmemektir
E ) İstemezken- önemsememektedir

Cevap : D ) Kabullenirken -gerçekleşebileceğini bilmemektir

Aşağıdakilerden hangisi genel hükümler kapsamında suçun oluşması için zorunlu bir
unsurdur?

A ) Kast
B ) Saik
C ) Taksir
D ) Kusuru yeteneği
E ) amaç

Cevap : A ) Kast

Rıza bulunmadığı halde yapılabilecek tıbbi müdahalelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ebeveyn denetimi ve gözetimi altında olan çocuğa bir tıbbi müdahale gerekli ise Ve çocuğun sağlığı
ve yaşamı bakımından önemli ise din mi müdahale ebeveyn izni olmasına yapılmalıdır
B ) Ebeveynlerin çocuk için yapılması gereken bir tıbbi müdahaleye izin vermemesi halinde TCK daki
Bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihmali suçu gündeme gelebilir
C ) Salgın hastalık nedeniyle kişiye aşı yapılması gerekiyorsa aşı yapılacak kişinin rızası aranır
D ) 0-2 Yaş grubu bebeklerin menenjit çocuk felci gibi bazı tehlikeli hastalıklardan korunabilmesinin
sağlanması amacıyla zorunlu aşı yapılmalıdır
E ) hasta rıza açıklayamayacak durumdaysa ve adını arıza verecek kişi de bulunmuyorsa acil hallerde rıza olmaksızın‘tan değil müdahalede bulunulması mümkündür

Cevap : C ) Salgın hastalık nedeniyle kişiye aşı yapılması gerekiyorsa aşı yapılacak kişinin rızası aranır

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Final Soruları

Auzef Ceza Hukuku Genel Hükümler 2021 Vize Soruları

Auzef Adalet telegram adalet

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: