Yönetim Bilişim Sistemleri 2021 Final

Yönetim Bilişim Sistemleri 2021 Final

Yönetim Bilişim Sistemleri 2021 Final

1-Texas Instruments gelirlerini nasıl %30 arttırmıştır?

A) Bilgisayar destekli tasarımdan yararlanarak
B) Bir talep tahmin sistemi kullanarak
C) Siparişleri takip edene, kapasite durumunu yöneten ve perakende satışıyla
koordinasyonu sağlayan bir sistem kullanarak
D) Kontaktörleri ve röleleri elektrik motoru için bir araya getiren çalışanları
yalnızca gözlemci durumuna getiren bir sistem kullanarak
E) Bir sistem analizi yaklaşımı kullanarak

Cevap : A) Bilgisayar destekli tasarımdan yararlanarak

2-Hangi aşamada, ortaya konulan sistemin özelliklerine uygun yazılım geliştirilir?

A) Üretim ve bakım
B) Sistem tasarımı
C) Sistem analizi
D) Programlama
E) Dönüşüm

Cevap : D) Programlama

3-Linux işletim sistemi aşağıdakilerin hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A) Steve Jobs
B) Bill Gates
C) Linus Tovards
D) Linus Tovards ve Bil Gates
E) İlk olarak Linus Tovards ardından çeşitli uzmanların internet aracılığıyla katkı sunmasıyla

Cevap : E) İlk olarak Linus Tovards ardından çeşitli uzmanların internet aracılığıyla katkı sunmasıyla

4-Sindirim kapasitesi kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Teknolojik yatırım gücüdür.
B) Bilişim teknolojisinin anlaşılması ve kabul edilmesi seviyesini gösterir.
C) Bir analiz yöntemidir.
D) Çalışanların teknolojik bilgi birikimidir.
E) Teknolojik yeterliliktir.

Cevap : B) Bilişim teknolojisinin anlaşılması ve kabul edilmesi seviyesini gösterir.

5-Tüketicinin çoğu zaman gerçekten daha kaliteli olmayan bir ürünün öyle olduğuna ikna edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Pazara rakiplerin girişinin engellenmesidir.
B) Mal ve hizmetlerin farklılaştırılmasıdır.
C) Değiştirme maliyetinin yükselmesidir.
D) Yeni mal veya hizmet sunmaktır.
E) Mal ve hizmetlerin geliştirilmesidir.

Cevap : B) Mal ve hizmetlerin farklılaştırılmasıdır.

6-İş süreçlerinde özellikle sürekli gelişimin sağlanması için toplam kalite yönetiminin yapılması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Enformasyon sistem planı
B) Sistem analizi
C) İş süreçlerinin yeniden yapılanması ve süreç geliştirme
D) İş analizi
E) Sistem tasarımı

Cevap : C) İş süreçlerinin yeniden yapılanması ve süreç geliştirme

7-Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?

A) Örgütleme
B) Planlama
C) Koordinasyon
D) Satın alma
E) Denetleme

Cevap : D) Satın alma

8-Aşağıdakilerden hangisi sistemin tanımı değildir?

A) Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat
B) Yol ve Yöntem
C) Örgüt
D) Düzen
E) Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni

Cevap : C) Örgüt

9-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar türlerinden biri değildir?

A) Mini bilgisayar
B) Süper bilgisayar
C) İş istasyonu
D) Kişisel bilgisayar
E) Ev bilgisayarı

Cevap : E) Ev bilgisayarı

10-Aşağıdakilerden hangisinde bölgeler hücrelere ayrılmıştır ve iletişim için her bir hücrenin merkezinde bir alıcı-verici bulunmaktadır?

A) Görüntülü toplantı
B) Cep telefonu
C) Elektronik ticaret
D) Eşler arası dosya paylaşımı
E) Faks

Cevap : B) Cep telefonu

11-Aşağıdakilerden hangisinde veri iletimi merkezi bir bilgisayar üzerinden gerçekleşir?

A) Yıldız ağ topolojisi
B) Halka ağ topolojisi
C) Doğrusal ağ topolojisi
D) Hiçbiri
E) Ağaç ağ topolojisi

Cevap : A) Yıldız ağ topolojisi

12-Görsel programlama dilleri en fazla aşağıdakilerden hangisiyle karıştırılmaktadır?

A) Nesneye dayalı diller
B) Hiçbiri
C) C programlama dili
D) Çevirici dil
E) Yordamsal diller

Cevap : A) Nesneye dayalı diller

13-İlk bilgisayarlarda yazılım geliştirme …………………
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çevirici dil ile yapılırdı.
B) Özel IDE ile gerçekleştirilirdi.
C) C dili ile gerçekleşirdi.
D) Devrelerin yan yana getirilerek tasarlanması biçimindeydi.
E) Hiçbiri

Cevap : D) Devrelerin yan yana getirilerek tasarlanması biçimindeydi.

14-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanımının temel bileşenlerinden biri değildir?

A) Veri yolu
B) Girdi cihazları
C) Çıktı cihazları
D) İç bellek
E) Merkezi işlem birimi

Cevap : A) Veri yolu

15-Bir iletişim ortamında bir seferde yalnızca bir veri aktarılabiliyorsa bunlara ……………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ana bant
B) Hiçbiri
C) Hızlı bant
D) Geniş bant
E) Çok görevlilik

Cevap : A) Ana bant

16-Kelime işlemciler ve elektronik tablolar hangi gruba girer?

A) Grup yazılımları
B) Ofis yazılımları
C) Çoklu ortam yazılımları
D) Sanal gerçeklik yazılımları
E) Hiçbiri

Cevap : B) Ofis yazılımları

17-Aşağıdakilerden hangisi belirli bir konu üzerine çeşitli kişilerin yorumlarda bulunması ve fikirlerini paylaşması için ortam sağlar?

A) Çerez (Cookie)
B) İnternet günlüğü (Blog)
C) Dosya aktarım protokolü (FTP)
D) Ses yayıncılığı (Podcasting)
E) Gerçekten basit dağıtım (RSS)

Cevap : B) İnternet günlüğü (Blog)

18-Hangi topolojide iletilen sinyal kapalı bir çember içerisinde düğümden düğüme çevrim yapmaktadır?

A) Hiçbiri
B) Ağaç ağ topolojisi
C) Doğrusal ağ topolojisi
D) Halka ağ topolojisi
E) Yıldız ağ topolojisi

Cevap : D) Halka ağ topolojisi

19-Aşağıdakilerden hangisinde bir yazılım kullanıcının araştırdığı dosyayı aynı yazılımın kurulu olduğu başka bilgisayarlarda arar?

A) Cep telefonu
B) Hiçbiri
C) İnternet
D) Görüntülü toplantı
E) Eşler arası dosya paylaşımı

Cevap : D) Görüntülü toplantı

20-Aşağıda verilen hangi web programlama tekniği, kullanıcı bilgisayarında çalışır?

A) Visual Basic
B) Javascript
C) Delphi programlama
D) Hiçbiri
E) C programlama

Cevap : B) Javascript

21-Kimya çalışan bir öğrenciye laboratuvar ortamını sağlayan, kimyasal tepkimeleri sesli ve görüntülü olarak canlandırılabilen yazılımlar hangi türdendir?

A) Çoklu ortam yazılımları
B) Sanal gerçeklik yazılımları
C) Grup yazılımları
D) Hiçbiri
E) Ofis yazılımları

Cevap : E) Ofis yazılımları

22-Aşağıdakilerden hangisi birim zamanda iletilen veri cinsinden ölçülür ve verinin ne kadar hızlı iletildiğini veren bir göstergedir?

A) Bant genişliği
B) Yüksek bant
C) İletim oranı
D) Bant yüksekliği
E) Veri iletim hızı

Cevap : A) Bant genişliği

23-Uz iletişim ile coğrafi sınırların kalkması ne anlama gelmektedir?

A) Ülkeler birbirlerine internet hizmeti sunmaktadır.
B) Bir bölgedeki üretici, yerel fiyatların dışında, internet aracılığıyla başka bölgedeki satış fiyatlarını görebilmektedir.
C) Ülkelerin internet siteleri birçok dilde hazırlanmaktadır.
D) İnternet önem kazanmıştır.
E) İnternet önem kazanmıştır, böylece Ülkeler birbirlerine internet hizmeti sunmaktadır.

Cevap : B) Bir bölgedeki üretici, yerel fiyatların dışında, internet aracılığıyla başka bölgedeki satış fiyatlarını görebilmektedir.

24-Aşağıdakilerden hangisi pazara yeni rakip girişinin engellenmesini sağlar?

A) Girdi maliyetlerinin düşürülmesi
B) Vergilerin yükseltilmesi
C) Rakiplerle ittifak oluşturmak
D) Patent ve telif hakkı almak
E) Maliyetlerin yüksek olması

Cevap : D) Patent ve telif hakkı almak

25- Aşağıdakilerden hangisi ana bant örneğidir?

A) Çevirmeli (dial-up) bağlantı
B) Kablosuz bağlantı
C) Optik-lif kablo
D) Kablolu televizyon
E) Sayısal abone hattı

Cevap : A) Çevirmeli (dial-up) bağlantı

26-İğneli yazıcılar hangi grup içerisinde yer almaktadır?

A) Vuruşsuz yazıcılar
B) Lazer yazıcılar
C) Mürekkep püskürtmeli yazıcılar
D) Matris yazıcılar
E) Vuruşlu yazıcılar

Cevap : E) Vuruşlu yazıcılar

27-Aşağıdakilerden hangisi en temel enformasyon sistemidir?

A) Muhasebe enformasyon sistemi
B) Hareket işleme sistemi
C) Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri
D) Tedarik zinciri yönetim sistemleri
E) İşletme enformasyon toplama ve değerleme sistemleri

Cevap : B) Hareket işleme sistemi

28-Elektrik kabloları ……………………..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Elektromanyetik karışıklığa açık olma ölçütüne göre en az tercih edilen kablolardır.
B) Elektromanyetik karışmaları engellemek için birbirinden ayrılmış bakır tellerin kullanıldığı kablolardır.
C) Televizyon yayını aktarımında yaygın olarak kullanılan içinde birbirinden ayrılmış bakır tellerin bulunduğu kablolardır.
D) Yalnızca Kişisel Ağlarda tercih edilen kablolardır.
E) Televizyon yayını aktarımında yaygın olarak kullanılan kablolardır.

Cevap : B) Elektromanyetik karışmaları engellemek için birbirinden ayrılmış bakır tellerin kullanıldığı kablolardır.

29-Aşağıdakilerden hangisi 3-5 düğümden oluşan yıldız ağ topolojisinde tüm düğümlerin bağlandığı merkezî yol sağlayıcısıdır?

A) Yönlendirici
B) Anahtar
C) Göbek
D) Ağ geçidi
E) Hiçbiri

Cevap : C) Göbek

30-İşletmelerde temel olarak uz iletişim ağlarını kaç ana gruba ayırmak mümkündür?

A) Yerel ağ ve geniş ağ olmak üzere iki.
B) Telefon ağları ve bilgisayar ağları olmak üzere iki.
C) Hiçbiri
D) Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki.
E) İntranet, Extranet ve İnternet olmak üzere üç.

Cevap : B) Telefon ağları ve bilgisayar ağları olmak üzere iki.

31-Aşağıdakilerden hangisi “Pixel” teriminin karşılığıdır?

A) İki görüntü öğesi arasındaki uzaklıktır.
B) Bir ekrandaki en küçük görüntü ögesidir.
C) Profilli düz ekran teknolojisidir.
D) Bir görüntü öğesinin renk sayısıdır.
E) Katot ışınlı tüp teknolojisidir.

Cevap : B) Bir ekrandaki en küçük görüntü ögesidir.

32-E-posta aracılığıyla gönderilemeyecek kadar büyük dosyalar olabilmektedir. Böyle bir durumda bir sunucuya ………………….. aracılığıyla istenilen dosya aktarılabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) HTML
B) HTTP
C) XHTML
D) FTP
E) HTTPS

Cevap : D) FTP

33-Aşağıdakilerden hangisi iş süreçlerini gözlemek ve güncellemek için yöneticilere yardımcı olmamasına rağmen kurumsal kaynak planlama sistemleri (KKPS) ile karıştırılabilmektedir?

A) Hareket işleme sistemi
B) Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri
C) Tedarik zinciri yönetim sistemleri
D) Muhasebe enfromasyon sistemi
E) İşletme enformasyon toplama ve değerleme sistemleri

Cevap : C) Tedarik zinciri yönetim sistemleri

34-Elektromanyetik karışmaları engellemek için birbirinden ayrılmış bakır tellerin iki hat içinde yer aldığı kablolar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbirisi
B) İki damarlı kablo
C) Elektrik kabloları
D) Optif-lik kablo
E) Eşeksenli kablo

Cevap : B) İki damarlı kablo

35-Sistem yazılımları …………………………
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sistem analizi yapar.
B) Yalnızca bellek tahsisi yapar.
C) Yalnızca diski yönetir.
D) Yalnızca rutin işleri yapar.
E) Diski yönetir, rutin işleri ve bellek tahsisini yapar.

Cevap : E) Diski yönetir, rutin işleri ve bellek tahsisini yapar.

36-Aşağıdakilerden hangisinde bir belge resim olarak algılanır ve karşılık gelen sayısal kodlara (bir-sıfır) dönüştürülerek diğer uçtaki cihaza gönderilir ve alıcı cihaz da bu kodları tekrar resme dönüştür?

A) Tarayıcı
B) Faks
C) Hiçbiri
D) Görüntülü toplantı
E) Cep telefonları

Cevap : B) Faks

Yönetim Bilişim Sistemleri 2021 Final

37-IP numarasına karşılık gelen isimlere ne ad verilir?

A) DNS adı
B) Hiçbiri
C) Alan adı (Domain name)
D) Ana sistem adı (Host name)
E) IP adı (IP name)

Cevap : A) DNS adı

38-Hâl ve davranış örneklemesi aşağıdakilerden hangisine en uygundur?

A) Hiçbiri
B) Makine diline
C) Yordamsal dillere
D) Nesneye dayalı dillere
E) Çevirici dillere

Cevap : C) Yordamsal dillere

39-Aşağıdakilerden hangisi internete doğrudan bağlı bir cihazdır?

A) UDP
B) Hiçbiri
C) TCP/IP
D) Ana sistem (Host)
E) http

Cevap : D) Ana sistem (Host)

40-Yardımlı Metin Aktarım Protokolü’ne göre aşağıdakilerden hangisi Web sunucusunun adresi olarak bilinir?

A) Hiçbiri
B) ARPANET
C) Duraksız işlemle
D) Bir örnek kaynak bulucu (URL)
E) TCP/IP

Cevap : D) Bir örnek kaynak bulucu (URL)

41-Bir bilgisayarın kablosuz ağa bağlanabilmesi için bilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hizmet seti tanımlayıcı (SSID)
B) TCP/IP
C) UDP
D) Hiçbiri
E) Ethernet

Cevap : A) Hizmet seti tanımlayıcı (SSID)

42-Aşağıdakilerden hangisi en üst seviyedeki düğüme bağlı dallar olduğundan hiyerarşik ağ topolojisi olarak da bilinir?

A) Halka ağ topolojisi
B) Hiçbiri
C) Ağaç ağ topolojisi
D) Yıldız ağ topolojisi
E) Doğrusal ağ topolojisi

Cevap : C) Ağaç ağ topolojisi

43-Aşağıdakilerden hangisi TV kablosu veya yalnızca “kablo” olarak da adlandırılabilmektedir?

A) İki damarlı kablo
B) Eşeksenli kablo
C) Optif-Lik kablo
D) Elektrik kabloları
E) Hiçbiri

Cevap : B) Eşeksenli kablo

44-Kelime işlem yazılımları, elektronik tablo yazılımları, yatırım analiz yazılımları ve proje yönetimi yazılımları hangi yazılım türüne girer?

A) ERP yazılımları
B) Ticari yazılımlar
C) Uygulama yazılımları
D) Sistem yazılımları
E) Ofis yazılımları

Cevap : C) Uygulama yazılımları

45-Kablo ağ hizmetinde …………………..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çok yüksek hızlara ulaşabilen optik-lif kablolarla oluşturulan bağlantılar mevcuttur.
B) Her birinin bant genişliği 64 Kbps olan 672 kanal mevcuttur.
C) Bölgesel hizmet verici merkezi ile kullanıcının bilgisayarı arasındaki mesafe iletim hızına olumsuz etki etmektedir.
D) Televizyon izleyicilerinin arttığı saatlerde bağlantıda yavaşlamalar görülebilir.
E) Her birinin bant genişliği 64 Kbps olan 24 kanal mevcuttur.

Cevap : D) Televizyon izleyicilerinin arttığı saatlerde bağlantıda yavaşlamalar görülebilir.

46-Aşağıdakilerden hangisi bir sistem yazılımıdır?

A) Elektronik tablo yazılımları
B) Kelime işlem yazılımları
C) İşletim sistemi
D) Hepsi sistem yazılımıdır.
E) Yatırım analizi yazılımları

Cevap : D) Hepsi sistem yazılımıdır.

47-Aşağıdakilerden hangisi dışardan sınırlı sayıdaki kişi ya da kurum ile İşletme arasındaki ağdır?

A) Hiçbiri
B) İnternet
C) Extranet
D) İntranet
E) İntronet

Cevap : D) İntranet

48-Kaynak kod …………………….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amaç koddur.
B) Ücretsiz temin edilebilen herkese açık koddur.
C) Üst seviyeli herhangi bir dilde yazılmış olan programın tercüme edilmemiş halidir.
D) İşletim sisteminin temel kodlarıdır.
E) Programcının anlayabildiği ancak bilgisayarın çalıştıramadığı koddur.

Cevap : C) Üst seviyeli herhangi bir dilde yazılmış olan programın tercüme edilmemiş halidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri 2021 Final

Yönetim Bilişim Sistemleri telegram işletme

Yönetim Bilişim Sistemleri 2021 Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: