Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

 Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Davranış süreci aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralamada verilmiştir?

a) Organizma-Uyaran-Tepki-Davranış.
b) Uyaran-Organizma-Tepki-Davranış.
c) Tepki-Uyaran-Organizma-Davranış.
d) Uyaran-Organizma-Davranış-Tepki.
e) Tepki-Davranış-Uyaran-Organizma.

Cevap : b) Uyaran-Organizma-Tepki-Davranış.

Davranış bilimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?
I.Davranış bilimleri, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal psikoloji gibi disiplinleri kapsar.
II.Davranış bilimleri sadece insan davranışlarını inceler.
III.Davranış bilimlerinin temel araştırma sorularından biri de “İnsan davranışlarının nedenleri nelerdir?” sorusudur.

a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) Sadece I
e) Sadece III

Cevap : b) I ve III

Davranış bilimlerinin konusunu oluşturan bilim dalları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Sosyoloji, toplumdaki olgu ve olaylarla toplum arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır.
II. Antropoloji ise, daha çok ilkel toplumlardaki insan toplulukları ve kültürel ilişkileri açıklamaya çalışır.
III. Sosyal psikoloji, sadece bireyin toplumu nasıl etkilediği ile ilgilenir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III

Cevap : c) Sadece III

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin temel amaçlarından biri değildir?

a) Betimleme
b) Yordama
c) Açıklama
d) Düzenleme
e) Kontrol

Cevap : d) Düzenleme

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen temel faktörlerden biri değildir?

a) Dış görünüm
b) Ahlak
c) Yetenek
d) Kardeş sayısı
e) Toplumsal özellikler

Cevap : d) Kardeş sayısı

Aşağıdakilerden hangisi bir mizaç türü değildir?

a) Neşeli mizaç
b) Kızgın mizaç
c) Somurtkan mizaç
d) Soğukkanlı mizaç
e) Melankolik mizaç

Cevap : c) Somurtkan mizaç

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin ilgilendiği temel konulardan biri değildir?

a) Öğrenme
b) Algılama
c) Sosyal Etki
d) Tutum
e) Göç

Cevap : e) Göç

Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Benlik, insanın kendi kişiliğine ilişkin kanıların bütünüdür.
II.Informel gruplar, bir örgüt tarafından belirli bazı işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan gruplardır.
III.İkincil gruplar, daha çok yüzyüze ilişkilerin gerçekleştirildiği belirli bir hiyerarşinin olmadığı ve samimi ilişkilerin olduğu gruplardır.

a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) II ve III

Cevap : e) II ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Sosyal etki süreci, uyma davranışı ile başlar.
II.Öğrenme, tekrarlar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklerdir.
III.Tutum, duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri örgütleyip yorumlamaktadır.

a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) Sadece III

Cevap : e) Sadece III

Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?
I.Önyargıların temel özellikleri, sınıflandırma, basmakalıp yargı, sosyal uzaklık ve düşmanlık duygusudur.
II. Bir kişinin plajda takım elbise değil de diğer insanlar gibi mayo giymesi normatif etki olarak ifade edilebilir.
III. Her tutum bir önyargıdır, ancak her önyargı tutum değildir.

a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) Sadece III

Cevap : a) I ve II

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Çalışma kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çalışma sadece ekonomik yönü olan bir kavramdır.
b) Çalışma, arkadaşlık ilişkileri kurmaya olanak tanır.
c) Çalışma bireye statü olanağı sağlar.
d) Çalışma bireye saygı duymayı sağlar.
e) Çalışma bireye aidiyet duygusu kazandırır.

Cevap : a) Çalışma sadece ekonomik yönü olan bir kavramdır.

Çalışma psikolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Çalışma psikolojisi bireyin daha iyi ve olumlu hale gelebilmesi adına uğraş veren bilim dalıdır.
II. Çalışma psikolojisi bireyin sadece çalışma ortamındaki psikolojik durumuyla ilgilenir.
III. Motivasyon, çalışma psikolojisinin bir konusudur.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) I ve II
d) I ve III
e) Hiçbiri

Cevap : b) Sadece II

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışla çalışma psikolojisinin kesiştiği konulardan biri değildir?

a) Motivasyon
b) Stres
c) İş Arama Davranışı
d) Mobbing
e) Örgütsel Bağlılık

Cevap : c) İş Arama Davranışı

Mesleki psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Mesleki psikoloji çalışma psikolojisinin bir alt disiplinidir.
II. Mesleki psikoloji birey ile meslek arasında ilişki kurarak mesleklere yönelik tutum ve davranışları inceleme konusu yapar.
III. Kişilik özellikleri meslek seçiminde önemli bir yer tutmaktadır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : e) Hiçbiri

Çalışma psikolojisinin konuları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. İş arama davranışı sadece işsiz bireyler tarafından da gerçekleştirilen bir davranıştır.
II. Stresin kaynağı sadece örgütsel faktörlere dayanmaktadır.
III. Tükenmişlik, stresin kronikleşmiş halidir.

a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) Hepsi

Cevap : a) I ve II

Tükenmişlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I. Tükenmişliğin ilk aşaması duyarsızlaşmadır.
II. Tükenmişliğin son aşaması duygusal tükenmedir.
III. Tükenmişlik daha çok diğer insanlarla yüz yüze çalışmak zorunda kalanlarda görülür.

a) I ve III
b) Sadece I
c) Sadece II
d) I ve II
e) Hepsi

Cevap : d) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi mobbingin gerçekleşmesi için gereken şartlardan biri değildir?

a) Sistematik olması
b) Kötü muamele veya şiddet içermesi
c) Periyodik olması
d) Üstten alta doğru olması
e) Hiçbiri

Cevap : d) Üstten alta doğru olması

Örgütsel motivasyon ile ilgili bilgilerden hangsi ya da hangileri doğrudur?
I. Motivasyonun kökeninde güdüler vardır.
II. Hijyen faktörler, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci aşamasında yer almaktadır.
III. Valens, birşeye duyulan ihtiyacın derecesidir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) I ve II
d) I ve III
e) Hepsi

Cevap : d) I ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?
I. İş-yaşam dengesi, bireyin iş rolü ve özel yaşamı ile ilgili konularda eşit derecede tatmin sağlamasını temel alır.
II. Devam bağlılığı, kişinin örgütte çalıştığı süre boyunca elde ettiği kazanımları yitirmemek için örgütüne devam etmesi anlamına gelmektedir.
III. İş tatmini sadece maddi kazanımlarla sağlanabilir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) I ve II
d) I ve III
e) Hepsi

Cevap : c) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun sağlanmasında kullanılan psiko-sosyal araçlardan biri değildir?

a) Çalışmada bağımsızlık tanınması
b) Takdir edilme ve olumlu eleştiri
c) İşin yeniden tasarlanması
d) Sosyal etkinlikler
e) Hiçbiri

Cevap : c) İşin yeniden tasarlanması

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Bakım verme güçlüğü ile ilgili aşağıdaki ifade ya da ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Bakım verme güçlüğü, başkasına bakım veren kişinin zorlanması, gerilmesi, kendini baskı altında hissetmesi anlamına gelmektedir.
II. Bakım verme güçlüğü sadece psikolojik yönü olan bir kavramdır.
III. Objektif bakım verme güçlüğü, bakım verenin fiziksel sorun ve sıkıntıları ile ilgilidir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III

Cevap : b) Sadece II

Aşağıdakilerden hangisi genellikle yaşlı bakım hizmeti verenin bu sorumluluğu üstlenmesinin bir nedeni değildir?

a) Toplumsal değerler
b) Empati kurma
c) Duygusal yakınlık
d) Kişisel doyumu artırma
e) İnanç

Cevap : d) Kişisel doyumu artırma

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımında bulunanın genellikle bu hizmeti sunma nedenlerinden biri değildir?

a) Yaşlının evine ve parasına ihtiyaç duyulması
b) Başarısızlık duygusunun yaşanmak istenmemesi
c) Yaşlının bakıcı tarafından anne-baba yerine konulması
d) Çaresiz kalınması
e) Bakım verenin kendini bu iş için en uygun kişi olarak görmesi

Cevap : e) Bakım verenin kendini bu iş için en uygun kişi olarak görmesi

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmeti verenlerde oluşan stresin doğrudan nedenlerinden biri değildir?

a) Yaşlının iletişim kurma yetersizliği
b) Yaşlının kişilik değişiklikleri
c) Yaşlıyla ilgili davranışsal değişiklikler
d) Yaşlının cinsiyeti
e) Yaşlı hastanın hastalık seviyesi

Cevap : d) Yaşlının cinsiyeti

Aşağıdakilerden hangisi genellikle yaşlının ailesinin stres düzeyini belirleyen faktörlerden biri değildir?

a) Bakım verenin cinsiyeti
b) Bakım verenin başarılı olamama korkusu
c) Bakım verenin çalışma süresi
d) Bakım verenin sağlığında oluşan bozulmalar
e) Bakım verenin yaşlıyla olan uyumu

Cevap : c) Bakım verenin çalışma süresi

Yaşlı bakım veren kişide oluşan “Rol yüklemesi” kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Yaşlı bakım verenin yaşlı yakınlarına karşı hissettiği sorumluluk duygusu.
b) Yaşlı bakım verenin mesleki rolünün yaşlı tarafından anlaşılma düzeyi.
c) Yaşlı bakım verenin rolünün toplum tarafından değerlendirilme düzeyi.
d) Yaşlı bakım görev ve sorumluluklarının yaşlı bakım veren tarafından aşırı yüklenilmesi soncunda hissedilen içsel yaşantı.
e) Hiçbiri

Cevap : d) Yaşlı bakım görev ve sorumluluklarının yaşlı bakım veren tarafından aşırı yüklenilmesi soncunda hissedilen içsel yaşantı.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinde oluşan sorunlardan biri değildir?

a) Aile üyelerinin yaşlı bakım rolü ile iş rollerinin çatışması sonucu oluşan iş kayıpları.
b) Yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinde yaşanan ekonomik sorunlar.
c) Yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinin her zaman psikolojilerinin bozuk olması.
d) Yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinde oluşan benlik kaybı.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinin her zaman psikolojilerinin bozuk olması.

Aşağıdaki faktörlerden hangisi yaşlı bakım hizmeti verenin tükenmişlik yaşamasına neden olan faktörlerden biri olamaz?

a) Yaşlılara bakım verme konusunda bilgi eksikliği
b) Ağır iş yükü
c) İş ortamının stres kaynakları
d) Personel yetersizliği
e) Yaşlı bakım hizmeti verenin ücret seviyesi

Cevap : e) Yaşlı bakım hizmeti verenin ücret seviyesi

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım hizmeti verenin yaşayacağı tükenmişlik sendromunun aşamalarından biri değildir?

a) İdealist coşku
b) Durgunluk
c) Devamsızlık
d) Düş Kırıklığı
e) İlgisizlik

Cevap : c) Devamsızlık

Tükenmişliğin duyarsızlaşma aşamasında yaşlı bakım hizmeti veren kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme eğiliminde bulunmaz?

a) Yaşlıdan kaçmak
b) Yaşlıya bir eşya gibi davranmak
c) Yaşlıyla konuşmaktan kaçınmak
d) Donuk bir yüz ifadesi takınmak
e) Yaşlıdan çok ailesine ilgi göstermek

Cevap : e) Yaşlıdan çok ailesine ilgi göstermek

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Pozitif psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Pozitif psikoloji, ilk olarak Friedman tarafından tanıtılmıştır.
II. Pozitif psikolojinin amacı, psikolojinin olumsuz olayarı iyileştirmesi yerine olumlu özellikleri geliştirmeye yönelmesidir.
III. Mutluluk psikolojisi, pozitif psikolojinin bir parçası durumundadır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : a) Sadece I

Pozitif psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Pozitif psikolojinin amaçlarından biri de yaşam kalitesini artırmaktır.
II. Pozitif psikolojinin odak noktasında, umut, bilgelik ve farkındalık gibi kavramlar bulunmaktadır.
III. Pozitif psikoloji hem bilimsel hem de klinik bir yöne sahiptir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : e) Hiçbiri

Mutluluk ile ilgili ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Demokritos, mutluluğu temel alan görüşlere sahip bir filozoftur.
II. Mutluluk, genel olarak iyinin ne olduğunun bilinmesiyle anlaşılır.
III. Mutluluk, her ne olursa olsun haz almakla sağlanmalıdır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : c) Sadece III

Mutluluk ile ilgili ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Sokrates’e göre mutluluğun en önemli kaynağı erdemli olmaktır.
II. Çalışma ortamları mutluluk arayışının en fazla olduğu yerlerden biridir.
III. Aristo’ya göre mutluluk bir çalışmanın ve fiilin bir sonucudur.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : e) Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi mutluluk yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

a) Çalışanlara yeterince özgürlük tanınmalıdır.
b) Çalışanlar her konuda bilgilendirilmelidir.
c) Çalışanların işlerini aksatmalarına göz yumulmalıdır.
d) Kurum içinde gönüllü çalışmalar desteklenmelidir.
e) Çalışanların çalışma saatleri esnetilmelidir.

Cevap : c) Çalışanların işlerini aksatmalarına göz yumulmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi mutluluk yönetiminin uygulanmadığı örgütlerde karşılaşılabilecek problemlerden biri değildir?

a) Çalışanların iş tatminlerinin düşmesi
b) Çalışanların mobbinge maruz kalması
c) Eğitim maliyetlerinin artması
d) Çalışanların motivasyonlarının düşmesi
e) İşe alım süreçlerinin etkinliğinin artması
h4>Cevap : e) İşe alım süreçlerinin etkinliğinin artması

Aşağıdakilerden hangisi mutluluk yönetiminden sorumlu yöneticide olması gereken özelliklerden biri değildir?

a) İletişim beceresine sahip olmalı.
b) Empati kurabilmeli.
c) Tecrübeli olmalı.
d) Psikoloji mezunu olmalı.
e) Aktif dinlenme yapmayı bilmeli.

Cevap : d) Psikoloji mezunu olmalı.

Çalışanların mutluluğunun sağlanmasında iletişimin rolü ile ilgili olarak aşağıdaki ifade ya da ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I.Söylenmesi gereken sözler çalışanlar tarafından düşünülerek söylenmelidir.
II.Örgüt çalışanlarına yönelik duyuruları esprili ve daha az ciddi yayınlayabilir.
III. Örgütün sahip olduğu kültürün iletişimin doğru sağlanmasında bir rolü yoktur.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : c) Sadece III

Mutluluk yönetimi ile ilgili ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Mutluluk yönetimi için örgüt kültürünün bu yönde değiştirilmesi gerekmektedir.
II. Mutluluk yönetimi için çalışma ortamında çatışma ve mobbing gibi olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
III. Çalışma ortamında mutluluk konusunun fikir babası Aristo’dur.

a) Sadece I
84
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : c) Sadece III

Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri iş ortamındaki mutluluğun sağlanmasının sonuçlarından biri değildir?

a) Çalışanların daha az sosyal desteğe ihtiyaç duyması.
b) Çalışanların başarılı olması.
c) Çalışanların işlerinden haz alması.
d) Çalışanların performanslarının artması.
e) Çalışanların mesai kavramının dışında çalışması.

Cevap : e) Çalışanların mesai kavramının dışında çalışması.

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Prososyal davranışlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I.Prososyal davranışlara yönelik ilgi 1960’lardan sonra artış göstermiştir.
II.Diğergamlık, diğerlerini düşünmek anlamına gelen Farsça bir kavramdır.
III. Alturizm ise, ingilizceden Türkçe’ye geçmiş ve başkalarını düşünmek anlamına gelen bir kavramdır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : e) Hiçbiri

Prososyal davranışlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Prososyal davranış kavramına ilk dikkat çeken William McDougall olmuştur.
II. Prososyal davranışın gelişiminde Katherine (Kitty) Genovese’in 1964’te öldürülmesi olayının önemli bir rol oynamıştır.
III. Prososyal davranışın temelinde sadece gönüllü çalışmak vardır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : c) Sadece III

Yardım etme davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Yardım etme davranışı, gönüllü olarak bir başka kişiye yarar sağlamak için yapılan davranışlardır.
II. Yardım etme davranışı sadece maddi yardımlarla sınırlıdır.
III. Auguste Comte, yardım etme davranışı egoist bir davranış olarak tanımlamıştır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : b) Sadece II

Yardım etme davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?
I. Yardım etmeye sevk eden dürtüler sadece iç kaynaklıdır.
II. Suçluluk duygusu da yardım etmenin bir aracı konumundadır.
III. Dini inançlar yardım etme davranışını şekillendirmemektedir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d )I ve II
e) I ve III

Cevap : e) I ve III

Yardım etme davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Yardım etme davranışı içerik bakımından sınıflandırılmıştır.
II. Yardım etme davranışı motivasyonel açıdan sınıflandırılmıştır.
III. Yardım etme davranışı kapsam bakımından sınıflandırılmıştır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri

Cevap : c) Sadece III

Aşağıdakilerden hangisi yardım etme davranış türlerinden biri değildir?

a) Planlı yardım
b) Karşılıksız yardım
c) Önemli yardım
d) Rastgele yardım
e) Dolaylı yardım

Cevap : d) Rastgele yardım

Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yardım etme davranışını şekillendiren durumlardan biridir?
I. Bireyin ruh hali
II. Bireyin acele işinin olması
III. Bireyin olayları algılama düzeyi

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Yardım etme davranışını davranışsl açıdan açıklayanlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Yardım etme davranışını ödül-ceza bağlamında değerlendirenlere göre yardım etme karşılıklı yapılan bir eylem olmalıdır.
II. Yardım etme davranışı hiçbir şekilde başkalarını tembelliğe itmez.
III. Yardım etme davranışı sosyal öğrenme yoluyla edinilir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III

Cevap : e) I ve III

Prososyal davranışın çalışma ortamında gerçekleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Çalışanlar kendi görev tanımlarında olmayan herhangi bir işi gerçekleştirdiklerinde bu prososyal bir davranıştır.
II. Bireylerin çalışma arkadaşlarına yardım etmeleri prososyal bir davranıştır.
III. Bireylerin örgütlerinin yararına ekstra çaba göstermesi prososyal bir davranıştır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) II ve III
e) I ve III

Cevap : d) II ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yardım etme davranışını doğrudan etkileyen durumlardan biri değildir?
I. Bireyin mutsuz olup olmadığı
II. Bireyin şüpheci olması
III. Bireyin yaşı.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi

Cevap : c) Sadece III

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Aşağıdaki ifadelerden hangisi duygusal zekâyı en iyi şekilde tanımlar?

a) Duyguların içten geldiği gibi kullanımıdır.
b) Duyguların çıkarlar doğrultusunda kullanımıdır.
c) Duyguların akıllıca kullanımıdır.
d) Duyguların yeniden kullanımıdır.
e) Duyguların olduğu gibi kullanımıdır.

Cevap : c) Duyguların akıllıca kullanımıdır.

Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekânın bir göstergesi değildir?

a) Dürtüleri kontrol edebilme
b) Tatmini erteleyebilme
c) Başkalarını kendi yerine koyabilme
d) Ruh halini düzenleyebilme
e) Kendini harekete geçirebilme

Cevap : c) Başkalarını kendi yerine koyabilme

Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekâ kapsamındaki beş temel yetenekten biri değildir?

a) Özbilinç
b) Öz kontrol
c) Özdenetim
d) Empati
e) Motivasyon

Cevap : b) Öz kontrol

Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekâyı etkileyen faktörlerden birisi değildir?

a) Yaş
b) Anne tutumu
c) Cinsiyet
d) Irk
e) Eğitim

Cevap : d) Irk

Duygusal emek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
I.Duygusal emek bir tür duygu yönetimidir.
II.Duygusal emek ücret karşılığı bir davranıştır.
III. Duygusal emekte çalışanın kendi hissettiği duyguları yansıtması söz konusudur.

a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) Hepsi
e) Sadece I

Cevap : a) I ve II

Duygusal emek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?
I. Yüzeysel davranmada çalışan hissettiği duyguyu gözden geçirip yeniden düşünerek göstermekle yükümlü olduğu duyguyu bizzat yaşayarak gösterir.
II. Duygusal emek genellikle müşterilerle yakından ilişkiler kurulması gereken işlerde gösterilir.
III. Duygusal emeğin bir amacıda başka insanların duygularını etkilemek, yönlendirmektir.

a) Sadece I
b) I ve II
c) I ve III
d) Sadece II
e) Hepsi

Cevap : a) Sadece I

Duygusal emek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?
I. Duygusal emek davranışında gösterilmesi gereken duyguların hepsi pozitif olmak zorundadır.
II. Örgüt yöneticileri tarafından çalışanın duygularını denetlenebilir.
III.Duygusal emek sürecinde duygular negatif yönlü de olabilir.

a) Sadece I
b) I ve II
c) I ve III
d) Sadece III
e) Hepsi

Cevap : a) Sadece I

Aşağıdakilerden hangisi duygusal emeğin boyutlarından biri değildir?

a) Duyguların gösterim sıklığı
b) Davranış kurallarına verilen dikkat
c) Yansıtılan duyguların çeşitliliği
d) Duyguları karşı tarafın algılama düzeyi
e) Duygusal çelişki düzeyi

Cevap : d) Duyguları karşı tarafın algılama düzeyi

Bakım hizmeti açısından duygusal zekâ ilgili olarak aşağıdaki ifade ya da ifadelerden hangisi doğrudur?
I. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal zekâ yaşlıyla empati kurmada etkilidir.
II. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal zekâ özellikle kritik durumlarda doğru karar vermeyi sağlar.
III. Yaşlı bakım hizmetinde çalışanlara duygusal zekâ eğitimleri verilmelidir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Bakım hizmeti açısından duygusal zekâ ilgili olarak aşağıdaki ifade ya da ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal emek sadece bakımevi vb. yerlerde söz konusu olabilir.
II. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal emek gösterim sıklığı her zaman çalışanı tükenmişliğe iter.
III. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal emek çelişki düzeyi hizmetin kalitesini şekillendirir.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi

Cevap : b) Sadece II

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Ahlakta ampirik temellendirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ahlaki kuralların belirlenmesinde dini referans alır.
b) En önemli temsilcilerinden biri Kant’tır.
c) Diğer bir ifade ediliş biçimi psikolojik ahlaktır.
d) Mutluluk sorunu ilk defa bu temellendirmede ele alınmıştır.
e) Varoluşçu felsefenin önemli bir boyutudur.

Cevap : c) Diğer bir ifade ediliş biçimi psikolojik ahlaktır.

Ahlak alanında bilimsel ve materyalist yaklaşımın ahlak alanına uygulanmasını ifade eden etik türü hangisidir?

a) Normatif etik
b) Meta etik
c) Deontoloji
d) Betimleyici etik
e) Hiçbiri

Cevap : d) Betimleyici etik

Ahlakın akla dayalı temellendirilmesinde karşımıza çıkan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sokrates
b) Kant
c) Platon
d) Aristoteles
e) Demokritos

Cevap : b) Kant

Anglo-Sakson dünyasında etkili olan ve felsefenin biricik görevinin dinin mantıksal analizini veya kavramsal çözümlemesi olduğunu öne süren etik anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deontoloji
b) Meta etik
c) Normatif etik
d) Betimleyici etik
e) Hiçbiri

Cevap : b) Meta etik

Immanuel Kant, tarafından geliştirilen etik sistem hangisidir?

a) Teleojik etik
b) Yararcı etik
c) Deontojik etik
d) Meta etik
e) Hiçbiri

Cevap : c) Deontojik etik

Toplam iyi sonucu veya çıktıyı maksimum hale getirmeyi amaç edinen etik anlayış hangisidir?

a) Teleolojik etik
b) Meta etik
c) Yararcı etik
d) Deontolojik etik
e) Hiçbiri

Cevap : a) Teleolojik etik

Hangi etik anlayış, gençlerin ahlak eğitimine yetişkinlere göre daha fazla ağırlık vermektedir?

a) Teleolojik etik
b) Yararcı etik
c) Erdem etiği
d) Meta etik
e) Hiçbiri

Cevap : c) Erdem etiği

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik türü olamaz?

a) Siyaset etiği
b) İş etiği
c) Kamu etiği
d) Erdem etiği
e) Tıp etiği

Cevap : d) Erdem etiği

Aşağıdakilerden hangisi etik kuramı değildir?

a) Deontoloji
b) Teleolojik etik
c) Yararcı etik
d) Normatif etik
e) Uygulamalı etik

Cevap : e) Uygulamalı etik

Antik Yunan filozofları ahlakı daha çok neye ulaşmakta bir araç olarak ele almışlardır?

a) Faydaya
b) Huzura
c) Mutluluğa
d) İyiliğe
e) Hiçbiri

Cevap : c) Mutluluğa

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: