İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

1- Çalışanların meslek, organizasyon, görev ve kendini gerçekleştirecek pek çok faaliyetin seçimi ile ilgili çabaları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetenek yönetimi
B) Kariyer planlama
C) Kariyer geliştirme
D) Yedekleme
E) Personel planlama

Cevap : B) Kariyer planlama

2- Hızlı büyüyen bir organizasyonda İnsan Kaynakları Yönetimi işlevlerinden hangisinin iş yükü en çok artacaktır?

A) Planlama işlevi
B) Endüstri ilişkileri
C) Ödüllendirme işlevi
D) Koruma işlevi
E) Kadrolama işlevi

Cevap : E) Kadrolama işlevi

3- Performans yönetimi sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel hedeflerin saptanması
B) Fiili performansın belirlenmesi
C) Çalışanlara geri-besleme sağlanması
D) Ücret-maaş artışlarının belirlenmesi
E) İşin yapılması için gerekli standartların oluşturulması

Cevap : A) Bireysel hedeflerin saptanması

4- Aşağıdakilerden hangisi ıurı yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Daha çok operasyonel nitelikli ve sınırlı kararlar alabilir.
B) Emir-komuta yetkisi vardır.
C) Organizasyonun rekabet edebilirliğine doğrudan katkıda bulunma misyonu taşır.
D) Organizasyon içinde konumu üst yönetim kademesindedir.
E) Tüm yönetim kademeleri ve çalışanları kapsar.

Cevap : A) Daha çok operasyonel nitelikli ve sınırlı kararlar alabilir.

5- Aşağıdakilerden hangisi iş analizinin kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Performans değerlendirme
B) İnsan kaynakları temin ve seçimi
C) İnsan kaynakları geliştirme
D) İş sağlığı ve güvenliği
E) Piyasa ücret araştırmaları

Cevap : E) Piyasa ücret araştırmaları

6- İnsan kaynakları bilgi sisteminin hazırlanması hangi işlevin gerekli bir evresidir?

A) Sağlama-seçme
B) Ödüllendirme
C) Planlama
D) Değerleme
E) İş analizleri

Cevap : E) İş analizleri

7- Aşağıdakilerden hangisi eğitim sonucunda oluşan değişimin ölçülmesi sürecinde yer almamaktadır?

A) Öğrenme
B) Tekrar
C) Performans
D) Tepki
E) Davranış

Cevap : B) Tekrar

8- Aşağıdakilerden hangisi sistemli bir iş gören temin ve seçim (kadrolama) sürecinin temel aşamalarını göstermektedir?

A) İş analizleri – İş yükü analizleri – İş gücü analizleri
B) İş gören ihtiyacının belirlenmesi – Aday temini – İş gören seçimi
C) Aday temini – İnsan kaynakları planlaması – İş gören seçimi
D) Başvuru kabulü – Mülakat – Seçim
E) İş yükü analizi – İş analizi – İş gören seçimi

Cevap : B) İş gören ihtiyacının belirlenmesi – Aday temini – İş gören seçimi

9- Aşağıdakilerden hangisi işletmede iş gören açığına karşı alınabilecek önlemlerden biridir?

A) Rütbe indirme yoluna gitmek
B) Vardiya sayısını artırmak
C) Kısmi süreli/iş paylaşımına dayalı esnek çalışma programları uygulamak
D) Erken emekliliği teşvik etmek
E) Geçici işten çıkarma yapmak

Cevap : E) Geçici işten çıkarma yapmak

10- Aşağıdakilerden hangisi ekip performansının yönetiminde rol oynamaz?

A) Ekip içi uyum
B) Ekip liderinin niteliği
C) Ekibin sahip olduğu sistem ve kaynak desteği
D) İşlerin ekip içi dağılımı
E) Bireylerin fiziksel özellikleri

Cevap : E) Bireylerin fiziksel özellikleri

11- Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan aday/iş gören sağlama yöntemlerinden biri değildir?

A) Staj uygulaması
B) İş ilanları
C) Okul ziyaretleri
D) Nakil
E) Özel istihdam firmaları

Cevap : D) Nakil

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

12- Aşağıdakilerden hangisi iş analizi sonucunda elde edilen bilgilerden biridir?

A) İş değerleme
B) İş dizaynı
C) Doğrudan veya dolaylı olarak mlu olunan kişi sayısı
D) Kök ücret
E) Ücret haddi

Cevap : B) İş dizaynı

13- Aşağıdakilerden iş değerlendirme yöntemlerinden hangisinde değerleme ölçeğinin oluşturulması için “mastar (anahtar) işler” kullanılır?

A) Faktör karşılaştırma yöntemi
B) Puan yöntemi
C) İş ölçümü yöntemi
D) Sınıflama yöntemi
E) Sıralama yöntemi

Cevap : A) Faktör karşılaştırma yöntemi

14- İK’de gösterilen esaslara uymadan işi terk eden işçi, ya da aynı şekilde işçinin işine son veren işveren, kanunda gösterilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarını tazminat olarak ödemek zorundadır, bu tazminata ………………….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Manevi tazminat
B) Kıdem tazminatı
C) İhbar tazminatı
D) Kötü niyet tazminatı
E) Maddi tazminat

Cevap : C) İhbar tazminatı

15- İşçinin rızası olmadan, işçinin ücretinin ………………………………… haczedilemez.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1/3’ünden fazlası
B) 1/8’inden fazlası
C) 1/5’inden fazlası
D) 1/2’sinden fazlası
E) 1/4’ünden fazlası

Cevap : E) 1/4’ünden fazlası

16- Aynı işverenin aynı işkolunda birden fazla iş yeri için yapılan toplu iş sözleşmesine ……………………….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Grup toplu iş sözleşmesi
B) Çerçeve sözleşmesi
C) İş kolu toplu iş sözleşmesi
D) İşletme toplu iş sözleşmesi
E) İş yeri toplu iş sözleşmesi

Cevap : D) İşletme toplu iş sözleşmesi

17- İşletmelerin daha iyi sonuçlar (çıktılar) elde edebilmek için, uygulamadaki “en iyileri” iş ve hizmet açısından karşılaştırmaları gerekmektedir. En iyi uygulamaya (üstün ürünler, hizmetler veya sistemler) sahip olanları diğerleri ile karşılaştırma işlemine …………….denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kıyaslama
B) İK Muhasebesi
C) Vaka incelemesi
D) İK denetimi
E) Yatırımın karlılığı

Cevap : A) Kıyaslama

18- Tazminat ödeme amaçlı kaza istatistikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Daha çok idari amaçlarla yapılırlar.
B) Genellikle kaza sayısı, kaza ağırlığı ve iş göremezlik sürelerini kapsar.
C) Standart nitelikli istatistiklerdir.
D) Bu tür istatistiklere konu olan kazaların ilgili kurumlara bildirilmesi zorunludur.
E) Bu tür istatistikler teknik açıdan yapılan kaza tanımı ile bağlıdır.

Cevap : E) Bu tür istatistikler teknik açıdan yapılan kaza tanımı ile bağlıdır.

19- Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan iş gören sağlamanın yararlarından biri değildir?

A) Daha ucuz olması
B) Çalışanların işletmeye bağlılıklarının olumlu etkilenmesi
C) Uyum nu olmaması
D) Çalışanlar hakkında daha doğru bilgi edinilmesi
E) Yeterince uygun kişilerce iş gören ihtiyacının karşılanması

Cevap : E) Yeterince uygun kişilerce iş gören ihtiyacının karşılanması

20- Terör ya da devletleştirme gibi riskleri izleyerek karar veren bir global işletme, uluslararası İK faaliyetlerini etkileyen hangi faktörü dikkate almış olacaktır?

A) Ekonomik faktörler
B) Yasal faktörler
C) Kültürel faktörler
D) İşçi-işveren ilişkilerine yönelik faktörler
E) Politik faktörler

Cevap : B) Yasal faktörler

21- Yeni işe giren veya görevi değişen personele, görevini gerektiği gibi yapabilmesi için verilen eğitime ne ad verilmektedir?

A) Koçluk
B) Staj
C) İş rotasyonu
D) İşbaşı eğitimi
E) İşe alıştırma (Oryantasyon eğitimi)

Cevap : E) İşe alıştırma (Oryantasyon eğitimi)

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

22- Yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisine itiraz, ilgililer tarafından ilgili İş Mahkemesine ………………………………. yapılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 6 iş günü içinde
B) 3 iş günü içinde
C) 15 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
E) 45 iş günü içinde

Cevap : A) 6 iş günü içinde

23- İş değerlemesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş değerlemesinde en çok tercih edilen yöntem sıralama yöntemidir.
B) Faktör karşılaştırma ölçeğinin geliştirilmesinde puan yönteminde olduğu gibi “değerleme faktörleri” kullanılır, ama ana-alt faktör ayrımı yapılmaz.
C) İş değerlemesinde işler değerlendirilirken o işleri yapan iş görenlerin yeterliliklerine ve performanslarına bakılmaz.
D) Puan yöntemine göre iş değerlendirme ölçeği oluşturulurken “ana ve alt faktörler” kullanılır.
E) İş değerlendirme faktörleri, işin önemini belirleyen iş özellikleri/gerekleri ile ilgilidir.

Cevap : B) Faktör karşılaştırma ölçeğinin geliştirilmesinde puan yönteminde olduğu gibi “değerleme faktörleri” kullanılır, ama ana-alt faktör ayrımı yapılmaz.

24- Teknik açıdan iş kazalarının tanımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir olayda iş görenlere bir zarar gelmemişse bu olay iş kazası olarak tanımlanamaz.
B) İş kazalarında bireysel tehlike ve/veya maddi zarar unsurlarının bulunması gerekir.
C) Bireysel bir hasar olmasa da üretim veya işin akışını engelleyebilecek ve maddi hasara yol açan bir olay iş kazasıdır.
D) Bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için, olayın iş yeri ve istihdamla bağlantılı olması gerekir.
E) İş kazalarının teknik tanımı, iş güvenliği çalışmaları ve araştırmaları bakımından önemlidir.

Cevap : A) Bir olayda iş görenlere bir zarar gelmemişse bu olay iş kazası olarak tanımlanamaz.

25- 2 yıllık kıdemi olan ve doğum yaptığı için işe gelemeyen kadın işçinin hizmet akdi işveren tarafından İK m. 25/II’ye göre doğumdan ………………………………. sonra feshedilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 28 hafta
B) 12 hafta
C) 30 hafta
D) 20 hafta
E) 14 hafta

Cevap : B) 12 hafta

26- Yüksek performanslı iş sistemlerine yönelik olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim, esnek çalışma, bağlılık gibi uygulamalarla çalışanlara yatırım yapılır.
B) Sistem kapsamında ölçülebilir performans çıktıları oluşturulmakta ve değerlendirilmektedir.
C) Alınan kararların tüm işletmede paylaşılması ve duyurulması esastır.
D) İşletmenin performansının arttırılmasında maliyetlerin en aza indirilmesi esastır.
E) Çalışanın katılımını, becerilerinin geliştirilmesini ve motivasyonunun sağlanmasını kolaylaştırır.

Cevap : D) İşletmenin performansının arttırılmasında maliyetlerin en aza indirilmesi esastır.

27- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 20 yıl aynı işletmede çalışan bir kişinin ücretli izin hakkı 26 iş günüdür.
B) Ücretlerin ödenmesinde, eşit işlem yapma borcunun mutlak olarak uygulanması zorunlu değildir.
C) Bir kişinin İK bakımından “alt işveren” sayılabilmesi için, bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alması yeterlidir.
D) Feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını iddia eden işçi, fesih tarihinden
itibaren en geç 30 gün içinde iş mahkemesine dava açabilir.
E) Genel tatil günlerinde çalışan işçiye ücreti %100 fazlasıyla ödenir.

Cevap : B) Ücretlerin ödenmesinde, eşit işlem yapma borcunun mutlak olarak uygulanması zorunlu değildir.

28- Ev sahibi ve üçüncü ülke vatandaşları dışında kalan uluslararası çalışanlara ne isim verilir?

A) Uluslararası çalışanlar
B) Yerel Çalışan
C) Üçüncü ülke vatandaşları
D) Çok uluslu çalışan
E) Sanal çalışan

Cevap : C) Üçüncü ülke vatandaşları

29- İşletmelerde “ücret yapısı”nın oluşturulmasında, genellikle hangi ücretler esas alınır?

A) Ek yararlar ve sosyal yardımlar
B) Yıllık toplam ücret kazancı
C) Temel (kök) ücretler
D) Giydirilmiş ücretler
E) Performansa dayalı değişken ücretler

Cevap : C) Temel (kök) ücretler

30- İlgili yasalar bakımından iş kazalarının tanımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İş yerinde aralarında kavga eden iş görenlerin yaralanmaları iş kazası olarak kaydedilebilir.
B) İş görenin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında yaşadığı kaza kayıtlara iş kazası olarak geçmeyecektir.
C) İş saatleri dışında iş yerinde kalarak top oynayan bir iş görenin ayağının kırılması kayıtlara iş kazası olarak geçecektir.
D) Yasal açıdan bakıldığında kaza sayıları olduğundan fazla şekilde istatistiklere yansıyacaktır.
E) Bir olayın iş kazası olarak değerlendirilmesinde bedensel hasarların ötesinde ruhsal hasarlar da iş kazası olarak kabul edilmektedir.

Cevap : D) Yasal açıdan bakıldığında kaza sayıları olduğundan fazla şekilde istatistiklere yansıyacaktır.

31- ………………………….. uluslararası/global işletmenin bağlı kuruluşunun bulunduğu ülke vatandaşlarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Komşu ülke vatandaşları
B) Ev sahibi ülke vatandaşlarıdır
C) Üçüncü ülke vatandaşları
D) Yabancı ülke vatandaşları
E) Ana ülke vatandaşları

Cevap : B) Ev sahibi ülke vatandaşlarıdır

32- Ücret kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Giydirilmiş ücret, çıplak ücrete diğer ücret kalemlerinin eklenmesiyle bulunur.
B) Parasal ücret, ücretin geçerli para cinsinden tutarını ifade eder.
C) Çıplak ücret, ücret haddi kullanılarak hesaplanan “temel ücreti” ifade eder.
D) Ücret haddi, ürün ya da zaman birimi başına belirlenen temel ücret düzeyini ifade eder.
E) Ücret maliyeti, ücretler için yapılan ödemeler veya harcamaların tutarıdır.

Cevap : E) Ücret maliyeti, ücretler için yapılan ödemeler veya harcamaların tutarıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

33- Kaza oluşmasında insanın önemli bir belirleyici olduğunu kabul eden yaklaşım …………………….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bağlamsal kuramlardır.
B) Durumsallık kuramlarıdır.
C) İçsel kuramlardır.
D) Dış faktörler kuramlarıdır.
E) Davranışsal kuramlardır

Cevap : B) Durumsallık kuramlarıdır.

34- 8 saatlik çalışma sonunda saatlik ücretleri 20 TL olan işçilerden Ali Yılmaz 40 birim, Mehmet Genç ise 60 birim üretti ise, bu işçilerin geleneksel zaman ücret sistemine göre hakettiği ücret kaç TL’dır?

A) Ali 20, Mehmet 30 TL Kontrol Edin
B) Ali 15, Mehmet 20 TL
C) Ali 20, Mehmet 20 TL
D) Ali 25, Mehmet 37,5 TL
E) Ali 20, Mehmet 25 TL

Cevap : C) Ali 20, Mehmet 20 TL

35- Kişinin yaşamı boyu üstlendiği işlere ilişkin tutum ve davranışlarının kişi tarafından algılanan sırası ya da çalışma yaşamı boyunca üstlendiği iş rolleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kariyer
B) Terfi
C) İş aileleri
D) Kariyer yolları
E) Yetkinlik

Cevap : A) Kariyer

36- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının yol açtığı indirekt maliyetlerden biridir?

A) Kaza ve hastalık sigortası primleri
B) Hastane masrafları
C) Sigortalıya ödenen tazminat
D) Malzeme masrafları
E) Devletçe yapılacak soruşturma masrafları

Cevap : E) Devletçe yapılacak soruşturma masrafları

37- Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesi yapmaya ehil değildir?

A) 16 yaşının altındaki çocuklar
B) Kural olarak 15 yaşının altındaki çocuklar
C) Yabancılar
D) 65 yaşının üstündekiler
E) 18 yaşının altındaki işçiler

Cevap : B) Kural olarak 15 yaşının altındaki çocuklar

38- Bay X, A ülkesinde faaliyet gösteren Y işletmesinin yöneticisidir. Haziran ayı itibari ile astlarının performansını değerlendirmesi gerekmektedir. Bay X astlarının performansını etkili bir biçimde değerlendirebilmek için …………………………………
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çalışanların ikramiyelerini performansa bağlamalıdır.
B) Sayısal ve objektif hedeflere odaklanmalıdır.
C) Her bir takımın performanslarını işletme içinde paylaşmalıdır.
D) Astlarına kişisel görüşlerini aktarmalıdır.
E) Ast- yönetici ilişkisinin oluşturulmasına odaklanmalıdır.

Cevap : B) Sayısal ve objektif hedeflere odaklanmalıdır.

39- İş değerlendirmesinde amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamamlanan bir işin maliyet ve kazancının analizi
B) İş görenlerin işlerini ne ölçüde iyi yaptıklarının belirlenmesi
C) İşlerin nerede, nasıl, hangi koşullarda yapıldığı, vb.nin incelenmesi
D) İşlerin önem ve güçlük düzeyinin belirlenmesi
E) Bir işe girişmeden önce o işin yarar ve maliyetlerinin sistemli bir biçimde değerlenmesi

Cevap : E) Bir işe girişmeden önce o işin yarar ve maliyetlerinin sistemli bir biçimde değerlenmesi

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

40- Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan (kalitatif) iş değerleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Basit sıralama
B) Sınıflama
C) Faktör karşılaştırma
D) Kart eşleştirme
E) İkili karşılaştırma

Cevap : D) Kart eşleştirme

41- Temel ücret yapıları, ………………….. ve………………….. dayalı ücret yapıları olarak ikiye ayrılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kıdeme-Başarıya
B) İşe-Kişiye
C) Beceriye-Performansa
D) Kişiliğe-Yetkinliğe
E) Beceriye-Yetkinliğe

Cevap : B) İşe-Kişiye

42- İş değerlendirmesi, aşağıdakilerden hangisindeki bilgilere dayalı olarak yapılır?

A) Organizasyon şeması
B) Piyasa ücret araştırması
C) İş analizleri
D) Performans değerleme sonuçları
E) İş tanımları

Cevap : C) İş analizleri

43- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dayanışma aidatı üyelik aidatının 2/3’üdür.
B) Sendikanın işçiyi üyelikten çıkarması için genel kurul kararı gerekir.
C) Grev ve lokavta başvurmadan önce arabuluculuk aşamasından geçmek zorunludur.
D) Sendika üyesi olmayanların dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları, taraf sendikanın iznine bağlı değildir.
E) Sendikalar Kanunu’na göre işçi sayılmayanlar, işçi sendikasına üye olamazlar.

Cevap : A) Dayanışma aidatı üyelik aidatının 2/3’üdür.

44- İş görenin yaptığı işten dolayı oluşan sağlık bozukluklarına ……………………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İş yeri hastalığı
B) İş hastalığı
C) Meslek hastalığı
D) İş kazası
E) İş rahatsızlığı

Cevap : C) Meslek hastalığı

45- Farklı değerdeki her bir iş için farklı ve tek bir temel ücretin verilmesinin öngörüldüğü ücret yapısına ne ad verilir ?

A) Geniş band yapısı
B) Tekil iş ücret aralıkları
C) Basamak(merdiven) tipi
D) Braket/band tipi
E) Nokta ücretleme

Cevap : E) Nokta ücretleme

46- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesi sona erse de mutlaka devam eder.
B) Geçici iş ilişkisi kurulabilmesi, ancak işçinin aynı holdingin bir başka işletmesinde çalıştırılması ile mümkün olur.
C) İşverenin işçiyi koruma borcu, sadece işçinin sağlığının korunmasını içerir.
D) Ayda üç kez izinsiz ve mazeretsiz olarak iş yerine gelmeyen işçinin iş sözleşmesini işveren, devamsızlık(haklı neden) nedeniyle feshedebilir.
E) İş yerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan bir suç işleyen işçinin iş
sözleşmesi, işveren tarafından geçerli nedene dayanarak feshedilebilir.

Cevap : A) İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesi sona erse de mutlaka devam eder.

47- Bir piyasa ücret araştırmasında mutlaka sorulması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlere göre temel ücretlerin ne düzeyde olduğu
B) Yıllık ücret artış oranları
C) İşletmelerin ücret politikaları
D) Anahtar işlerin ortalama ücretleri
E) Toplam yıllık ücret kazancının ne gibi ücret unsurlarını içerdiği

Cevap : C) İşletmelerin ücret politikaları

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

Auzef İktisat telegram iktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Final

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: