Yönetim ve Organizasyon 2021 Bütünleme Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2021 Bütünleme Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2021 Bütünleme Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2021 Bütünleme Soruları

Yöneticilerin, temsilci, lider ve birleştirici rolleri, yöneticilerin ………… rolleri olarak sınıflandırılabilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kişiler arası

Juran’a göre ………………, tüketici ihtiyaçlarını tatmin eden ve üründen sağlanan tatmini arttıran bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Deming ise aynı kavramı, “Tüketicinin işletmenin ürettiği mal ya da hizmet hakkındaki yargısı ve  işletmenin ürettiği ürün ve performansının istenen özelliklere uygun olması.” şeklinde tanımlamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kalite

………………………. , belirli parçalardan (alt birimlerden, alt sistemlerden) oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan ve bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütün olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Sistem

………………. işletmenin varoluş nedenidir ve bu işletmenin tüm faaliyetlerine yön verir, strateji oluşturma sürecinin başlangıcını oluşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Misyon

Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal (Neo-klasik) yaklaşım ile ilişkili değildir?

Cevap : Davranışsal yaklaşım bireyi yok sayar ve örgütün teknik olarak geliştirilmesine odaklanır.

Yönetsel yetke…. konusu analitik olarak incelenerek kaynaklarına göre sınıflandırılmış, üç tipe ayrılmıştır. Buna göre söz konusu yetke türleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Geleneksel Yetke, Karizmatik Yetke, Yasal Yetke

…………… sürekli olarak küçük adımlarla çalışanların tümünün katıldığı, küçük yatırımlara ihtiyaç duyan, özellikle yavaş gelişen ekonomilerde etkin olan bir sistemdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kaizen

– Tipik olarak insanlar çalışmaktan hoşlanmazlar, doğuştan tembeldirler ve fırsat buldukları takdirde çalışmaktan kaçarlar.
– Tipik olarak insanlar için güvenlik en önemli unsurdur. Bu nedenle sorumluluktan kaçar, kendisini riske atmaz ve insiyatif kullanmazlar.
– Tipik olarak insanlar, yaptıkları işte yeterli ölçüde güç sarf etmezler. Bu nedenle onları çalıştırabilmek için zorlamak, sürekli olarak denetlemek ve ceza vermek veya ceza ile korkutmak gerekir.
Yukarıdaki ifadeler Douglas McGregor’a göre aşağıdaki insan tiplerinden hangisini tarif etmektedir?

Cevap : X tipi insan

…………., organizasyonun amaçlarına ulaşması için gerekli mal ya da hizmetleri üretebilmesi amacıyla fiziksel, finansal, insan ve bilgi kaynaklarını bir araya getiren bir süreçtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Yönetim

İşletmenin faaliyetlerinden ortaya çıkacak olan kâr ve zarar etme riski …………… aittir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Girişimciye

Fiedler’e göre yaratıcı, yeterince iyi tanımlanmamış ARGE, stratejik planlama gibi işler zayıf nitelikli işler olarak ifade edilmektedir ve liderlik için …………. bir ortam yaratır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Olumsuz

Liderlikle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Liderlik ancak önceden belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi sistemin bir unsuru değildir?

Cevap : Yönetici

Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un geliştirdiği yaklaşımın prensiplerinden biri değildir?

Cevap : Bir işi yerine getirmek için en iyi metot olarak uzun süredir kullanılan- alışılmış metot seçilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi resmî iletişim kanallarından biri değildir?

Cevap : Şirket telefonlarıyla yapılan kişisel görüşmeler

Yöneticiler, problemin ortaya çıkışı, onu yaratan unsurlar tanımlanıp tahmin edilip analiz edilebiliyorsa o problem, ……………… karardır. Lord Pdf’idir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Programlı

……………. her çeşit bilginin tüm fonksiyonlar ve hiyerarşik kademelerde paylaşılmasını ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Açık iletişim

…………… bir amaca ulaşmak için gönüllü olarak hareket etmeyi ifade eden psikolojik bir süreçtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Motivasyon

I- Yöneticilik bir meslektir ancak, liderlik insanları etkilemeyi amaçlar doğrultusunda harekete geçirme gücüdür.
II- Yöneticilik için belirlenmiş bir organizasyon yapısı gerekirken liderlik için formal bir yapıya gerek yoktur. Her türlü grup içinde liderlik söz konusu olabilir.
III- Hem yöneticiler hem de liderler için açık olarak belirlenmiş görev tanımının olması gerekir.
IV- Liderin sahip olduğu güç kişisel özelliklerinden kaynaklanır
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : I-II-IV

“Bu güç tamamen liderin kişilik özelliklerinden kaynaklanır. Grup üyeleri liderin, kişiliği davranış biçimini kendilerine örnek olarak alırlar ve ona benzemek için çabalarlar. Bu beğenilme ve benzeme isteği sayesinde lider kendisine benzemek isteyen kişiler üzerinde kolaylıkla güç kullanabilir”
Yukarıda açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : Referans olma gücü

Fiedler’in liderlik modelinde liderin etkinliğini belirleyen ana durumsal değişkenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Lider- çalışan ilişkisi, işin niteliği, pozisyon gücü

…………….., önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada maksimum etkinliği sağlayacak; bölümler arasında görevlerin belirlenmesi ve şirket çalışanlarının çalışmalarının koordine edilmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Organizasyon

Şema Sorusu

Yukarıdaki şebeke yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinden doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Dinamik şebeke organizasyon

………………. duygu ve düşüncelerin anlatılması için kullanılan semboller topluluğudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Mesaj

Yöneticilerin organizasyon içinde ………….. gücü varken, liderlerin …………. vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Pozisyon-Kişisel güçleri

Matriks organizasyonlar, Henry Fayol’un klasik yönetim düşüncesinde ortaya koyduğu hangi temel ilkeyle uyuşmamaktadır?

Cevap : Fayol köprüsü

………………. teorileri her hangi bir durumda son derece etkin olan bir liderlik davranışının durum değişince eskisi kadar etkin olamayabileceği, yeni durumda başka bir liderlik davranışının daha etkin olabileceği ifade edilmektedir. Bu teoriler tek bir mükemmel liderlik tarzını reddederler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Durumsal liderlik

Proje temeli üzerine çalışan işletmelerde proje yöneticisinin astı olarak çalışan kişi üzerinde otoritesi ve onun performansını kontrol etme yetkisi vardır. Pek çok proje temelli çalışan işletmede çalışanlar proje bittiğinde kendi fonksiyonel bölümüne geri döner. Bu tip organizasyon yapılarında faaliyet sorumlulukları iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan biri işin yönetilmesi için gerekli sorumlulukları alan bölümdür ve yöneticisine işten sorumlu müdür unvanı verilir. Diğer bölüm ise işin yapılabilmesi için personel ve diğer kaynakların temini için gerekli sorumlulukları alan bölümdür.
Yukarıda anlatılan yapılara ne ad verilmektedir?

Cevap : Matriks organizasyon yapısı

İletişim kaynağının verdiği mesajın anlaşıp anlaşılmadığını kaynağa gösteren; yazılı, sözlü, jest, mimik vb. şekillerde de oluşabilen tepkilere ……………. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Geri besleme

Kurt Levin yaptığı çalışmalar sonucunda liderlik davranışlarını üç grupta toplamıştır. Bunlar ……………………………… olarak sıralanabilirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Otokratik liderlik, özgür bırakıcı liderlik ve demokratik liderlik

Aşağıdakilerden hangisi programlı kararın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Programlı kararları almada geçerli olan süreçler ve seçimler standarttır.

Vroom’un bekleyiş teorisine göre :
Motivasyon = …………….. X Bekleyiş
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Valens

………………….. bugünden gelecekte nereye ve nasıl ulaşılmak istendiğinin ve nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır. Kavram aynı zamanda kararlar topluluğu olarak da tanımlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Plan

…………… bireyin kendi içinde yaşadığı tatmin duygusudur. Örneğin: yaptığımız işten dolayı kendimizi iyi hissetmemiz, başarılı olma duygusu gibi ödüller bu tarz ödüllerdir ve bireyin kendi kendine yaşadığı bir tatmin duygusudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : İçsel ödül

Fiedler’e göre önceden iyi tanımlanış, belirgin prosedürleri olan, rutin işler yüksek nitelikli işlerdir ve bu işler liderlik için ………….. ortam yaratır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Olumlu

…………….liderler güçten kaçınırlar. Grup politikalarının oluşturulmasında katkılarını en azda tutar. Grubun amaçlarını saptaması ve sorunları
çözmesinde büyük oranda özgür bırakır. Ancak astları kendisine danıştıkları zaman duruma müdahale eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Özgür bırakıcı

Bunlar insanların temel ihtiyaçlarıdır. Örnek olarak yeme, içme, s(e)ks ihtiyaçları verilebilir. İşletmeler açıdan düşünülürse çalışılan ortamın sıcaklığı, temizliği, yaşamı sürdürmeye yeterli ücret …………. ihtiyaçlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Fizyolojik

Bir kişinin, başka bir kişide gördüğü tek bir olumsuz özellik nedeniyle, o kişideki bütün olumlu özellikleri yok sayması veya tersine iyi bir özelliği görülen kişinin diğer özelliklerinin de iyi olduğu varsayımını yapmasına
…………………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
……… derecesinin yüksek olması kararların tepe yönetim tarafından alındığını gösterir. Bu derece düştükçe karar alma yetkisinin alt kademelere doğru itildiği görülür. Lord Pdf’idir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Merkezileşme

Aşağıdakilerden hangisi matriks organizasyon yapısının sağladığı faydalardan biri değildir?

Cevap : İletişim ön planda olduğu için yöneticiler arasında çıkabilecek sorunlar en aza indirir.

İşletmelerin hitap ettiği pazarlar fiziksel olarak çok yaygınsa ve işletme pek çok farklı coğrafi bölgede hizmet veriyorsa ……….. esasına göre bölümlere ayırma bu işletmelerin organizasyon yapılarının belirlenmesinde uygun
olabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Bölge

Maslov ihtiyaçlar Hiyerarşisi

Yukarıdaki Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde A-B-C ile gösterilen katlarda bulunması gereken ihtiyaçlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A:Kendini gösterme ihtiyacı B: Sosyal ihtiyaçlar C:Güvenlik ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi resmî iletişim kanallarından biridir?

Cevap : İşletme dergileri

Yönetim ve Organizasyon 2021 Bütünleme Soruları

Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon 2021 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: