Örgütsel Davranış 2021 Bütünleme

Örgütsel Davranış 2021 Bütünleme

Örgütsel Davranış 2021 Bütünleme

1- Aşağıdakilerden hangisi ahlakı etkileyen faktörlerden değildir?

A) Toplumsal yapı
B) Kültürel yapı
C) Din
D) Hava durumu
E) Çevre

Cevap : D) Hava durumu

2- Aşağıdakilerden hangisi “kamu yöneticilerinden beklenen etik davranışlar” arasında Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.?

A) Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz
B) Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm mluluğu kabul etmeyiniz.
C) Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.
D) Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.
E) Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış gösteriniz

Cevap : B) Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm mluluğu kabul etmeyiniz.

3- “Sürekli olarak değişen çevre koşullarına uymaya çalışırken vücudumuzun karsı karsıya kaldığı yıpranma” ifadesi hangi kavramı tanımlar?

A) Motivasyon
B) İş tatmini
C) Kültür
D) Örgütsel bağlılık
E) Stres

Cevap : E) Stres

4- “Bir kişi, başka bir kişi ya da grup tarafından engellendiği ya da rahatsız edildiği ve kendi lehine ya da aleyhine sonuçlanacak bir tepki gösterdiği zaman ……………. içindedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çatışma
B) Üzüntü
C) Motivasyon
D) Beklenti
E) Heyecan

Cevap : A) Çatışma

5- “………………….. ihtiyaçlar; insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden, doğal ve hayatın devam ettirilmesi için gerekli olan beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları içerir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fizyolojik
B) Nörolojik
C) Toplumsal
D) Psikolojik
E) Sosyal

Cevap : A) Fizyolojik

6- Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme dışı faktörler arasında değildir?

A) Haksız kazanç yollarının artışı ve bu durumun insanları kolay yoldan
kazanmayı teşvik etmesi,
B) Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış,
C) Toplumun dayanışma içinde olması,
D) Adalet mekanizmasının etkin olmayışı ve yavaş işlemesi,
E) Genel olarak toplum ahlakının zedelenmesi,

Cevap : C) Toplumun dayanışma içinde olması,

7- Aşağıdakilerden hangisi grupların oluşma nedenleri arasındadır?

A) Saygınlık
B) Sosyal ihtiyaçlar
C) Kişiliği geliştirme
D) Kendini gerçekleştirme
E) Güvenlik

Cevap : B) Sosyal ihtiyaçlar

8- “Eleştirel veya analitik etik” olarak ifade edilen olgu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Metaetik
B) Ahlak
C) Kültür
D) Örf
E) Etik

Cevap : A) Metaetik

9- “Stres” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Evlilik, kavuşma, terfi, üniversiteyi kazanma haberleri olumlu içeriklerine rağmen stres nedenidir.
B) Kökeninin 14. yüzyılın gündelik hayatına kadar uzandığı görülmektedir.
C) Tek bir tanımı bulunmaktadır.
D) 17. yüzyılda sistematik bir şekilde olmasa da fiziki bilimler dâhilinde kullanılmıştır
E) Stresin sosyal ve sağlık bilimleri bağlamında kullanımı 19. yüzyılda yeni başlamıştır.

Cevap : C) Tek bir tanımı bulunmaktadır.

10- “Genellikle kenara çekilme, ilgilenmeme ya da olumsuz hiçbir şey duymak istememe gibi tutumlarla birlikte ortaya çıkan” çatışma yönetimi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzlaşma yaklaşımı
B) Problem çözme yaklaşımı
C) Uyma yaklaşımı
D) Zorlama yaklaşımı
E) Kaçınma yaklaşımı

Cevap : E) Kaçınma yaklaşımı

11- “Motive” kelimesinin kökeni hangi dile/dillere dayanmaktadır?

A) Farsça
B) Arapça
C) Rusça
D) Felemenkçe ve Almanca
E) Fransızca ve İngilizce

Cevap : E) Fransızca ve İngilizce

12- Aşağıdakilerden hangisi zaman kazanma yöntemleri arasında değildir?

A) Gereksiz alışkanlıklardan kurtulmak
B) İşleri basit yöntemlerle gerçekleştirmek
C) Yapacağımız işleri kolaylaştırmak
D) Bir işin olmasını uzun süre denemek
E) Birden fazla işi aynı anda yapabilmeyi sağlamak

Cevap : D) Bir işin olmasını uzun süre denemek

13- “Çatışma hâlindeki tarafları iş yüküne boğarak onlara birbirleriyle uğraşacak, birbirlerini çekiştirecek boş zaman bırakılmaması” hangi çatışma yönetimi tekniğinde yer almaktadır?

A) Uzlaşma yaklaşımı
B) Meşgul etme yaklaşımı
C) Uyma yaklaşımı
D) Kaçınma yaklaşımı
E) Zorlama yaklaşımı

Cevap : B) Meşgul etme yaklaşımı

14- Aşağıdakilerden hangisi Holmes ve Reha tarafından yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen ve psikoloji alanında yaygın olarak kabul gören stres ölçeğine göre olumlu bir stres nedenidir?

A) Eşin vefatı
B) Hastalık
C) Ev satın alma
D) Boşanma
E) İşsiz kalma

Cevap : C) Ev satın alma

15- “Zaman” kavramı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam ve doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Zamanı, mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi
B) İçinde olayların birbirini kovaladığı, başı sonu olmayan, saatle ölçülen somut kavram
C) Olayları, mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi
D) İçinde olayların birbirini kovaladığı, başı sonu olmayan, saatle ölçülen soyut kavram
E) İçinde olayların aynı anda gerçekleştiği somut kavram

Cevap : D) İçinde olayların birbirini kovaladığı, başı sonu olmayan, saatle ölçülen soyut kavram

16- 1916 yılında 75 yaşında iken “Genel ve Endüstriyel Yönetim” başlıklı kitabını yayınlayan kişi kimdir?

A) Henri Fayol
B) Frederick Taylor
C) Elton Mayo
D) Henry Ford
E) Max Weber

Cevap : A) Henri Fayol

17- Kişilik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan, çeşitli durumlarda kişilik yapısına uygun davranır.
B) Normal bir insanın kişiliği zamanla oldukça değişir.
C) Bireylerin doğuştan getirdiği özellikler ile sonradan toplum içerisinde hayatına kazandırdığı özelliklerin toplamıdır.
D) Oldukça sürekli ve kararlı bir nitelik taşır.
E) Dinamik ve her zaman hareket hâlinde olan bir yapısı vardır.

Cevap : B) Normal bir insanın kişiliği zamanla oldukça değişir.

18- Lider ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Takipçileri vardır
B) Taklitçidir
C) Yöneticiyle aynıdır
D) Sabit fikirlidir
E) Gerileme peşindedir

Cevap : A) Takipçileri vardır

Örgütsel Davranış 2021 Bütünleme

19- Aşağıda “kişilik” kavramı ile ilgili verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Bireye özgü duygu, düşünce ve davranışların örgütlenip bütünleşmesi
B) Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların tümü
C) Bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü
D) Bireyin belirgin değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümü
E) İç dünya ile yüzleştiğimizde giydiğimiz maske

Cevap : E) İç dünya ile yüzleştiğimizde giydiğimiz maske

20- Aşağıdakilerden hangisi Klasik yönetim teorisinin belli başlı özelliklerinden biridir?

A) Sadece örgütün dış etkinliği üzerinde durmuştur.
B) Zayıf bir hiyerarşik yapıyı önemser.
C) Ödüllendirmeye dayalı ve esnek bir denetimi öngörür.
D) Merkeziyetçi bir yönetim tarzını benimser.
E) Örgütün psiko-sosyal yönüne önem verir.

Cevap : D) Merkeziyetçi bir yönetim tarzını benimser.

21- Aşağıdakilerden hangisi George ve Junes’a göre lider tanımıdır?

A) Hem örgütsel nları hem de örgüt içindeki kişilerarası nları çözebilme yeteneğidir.
B) Bazı amaçlara ulaşılması yönünde insan davranışlarının yönlendirilme sürecidir.
C) Grupların ve organizasyonların amaçlarına ulaşmalarını sağlamak üzere gruptaki ve organizasyondaki bireyleri etkileyen kişidir.
D) Hedeflenen amaçlara ulaşmak için örgütün diğer elemanlarını etkileme, motive etme ve yönlendirme yeteneğidir.
E) Diğer bireylerin faaliyetlerini etkilemekte kullanılan güç şekli olarak tanımlamaktadır.

Cevap : C) Grupların ve organizasyonların amaçlarına ulaşmalarını sağlamak üzere gruptaki ve organizasyondaki bireyleri etkileyen kişidir.

22- Çatışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İki veya daha fazla insan ya da grup arasında uyumsuzluk sonucu ortaya çıkabilir.
B) Sürekli ve önemli çatışmaların olduğu örgütlerde kararların gecikmesi ve verilememesi gibi nlarla karşılaşılır.
C) İnsan ilişkilerinin yüksek seviyede olduğu örgütler, bireyler arası çatışmanın en az görüldüğü birimlerdir.
D) Hiç çatışmanın olmadığı örgütlerde yenilik, değişim, yaratıcılık ve performans etkilenir.
E) Günümüzdeki yönetim ve örgüt anlayışına göre çatışmalar kaçınılmazdır.

Cevap : C) İnsan ilişkilerinin yüksek seviyede olduğu örgütler, bireyler arası çatışmanın en az görüldüğü birimlerdir.

23- “Belli bir alanda işin yürütümü ve uygulanması sırasında yararlı görülen kurallar ve davranış şekilleri” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür
B) Etik
C) İş ahlakı
D) Ahlak
E) Örf

Cevap : C) İş ahlakı

24- Aşağıdakilerden hangisi Robbins ve Judge’ye göre çatışma sürecinin beş aşaması arasında değildir?

A) Niyetler
B) Davranış
C) Uyuşmazlık
D) Algı ve kişiselleştirme
E) Öngörü

Cevap : E) Öngörü

25- Aşağıdakilerden hangisi stres konusu üzerine çalışmalar yapan Friedman ve Rosenman tarafından ortaya konulan “A tipi kişilik özellikleri” arasında yer almamaktadır?

A) Rekabetçidir.
B) Zaman baskısını hisseder.
C) İki şeyi aynı anda yapar.
D) Sabırsızdır.
E) Eğlenmek için oyun oynar.

Cevap : E) Eğlenmek için oyun oynar.

26- “……………….. stres, bireyin çevresiyle dengeli bir ilişki kurmasında başarısını arttırmaktadır.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kritik
B) Yararlı
C) Kararlı
D) Uzun süreli
E) Kronik

Cevap : B) Yararlı

27- Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi konusunda baskı hissedilen bir düşünce veya olaylardan değildir?

A) “Geçen sene tatil yapmam iyi fikirdi”
B) “Eşime ve çocuklarıma zaman ayırmalıyım”
C) “İşimde başarılı olmalıyım”
D) “Günlerimin nasıl geçtiğini anlayamıyorum…”
E) “Sosyal faaliyetlere katılmak, sinema, tiyatro vs. ye gitmeliyim”

Cevap : A) “Geçen sene tatil yapmam iyi fikirdi”

28- “Stres kelimesinin kökeninin ……………. gündelik hayatına kadar uzandığı görülmektedir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 10. yüzyıl
B) 18. yüzyıl
C) 14. yüzyıl
D) 6. yüzyıl
E) 21. yüzyıl

Cevap : C) 14. yüzyıl

29- Zamanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zaman, arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır.
B) Zaman geri döndürülebilir.
C) Zamanın, harcandıktan sonra hiçbir değeri kalmaz.
D) Zaman yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır.
E) Zamanı yönetemeyiz, yalnızca kendimizi zamana göre yönetebiliriz.

Cevap : B) Zaman geri döndürülebilir.

30- “Savaş ya da kaç kararlarını içeren alarm aşaması sonrası stres kaynağı varlığını hâlâ sürdürüyorsa beden ikinci aşama olan ………… aşamasına geçmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gücenme
B) Direnme
C) Düşünme
D) Bekleme
E) Övünme

Cevap : B) Direnme

31- Aşağıdakilerden hangisi sosyal motivler arasında değildir?

A) Saygı görmek
B) Yardım etmek
C) Sevgi görmek
D) Barınmak
E) Takdir görmek

Cevap : D) Barınmak

32- “Grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücüne ……….. denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İktidar
B) Grup bağlılığı
C) Etkileme
D) Yönetim
E) Kuvvet

Cevap : B) Grup bağlılığı

33- “……………..; Kişinin davranışlarını temel alan ahlak ilkelerinin tümüdür. İnsanlara işlerini nasıl yapmaları gerektiğini belirlemede yardımcı olan değerler ve ilkelerdir.” İfadesinde boş bırakılan kısma hangi kavram gelmelidir?

A) Adetler
B) Normlar
C) Etik
D) Örfler
E) Kodlar

Cevap : C) Etik

34- “İngilizce ‘de …………… kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “ethics” kelimesinin kökeni ise Yunanca “ethos”dan gelmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Örf
B) Çalışma
C) İş
D) Ahlak
E) Değer

Cevap : D) Ahlak

35- “Motive” kelimesi Türkçe’de hangi kavrama karşılık gelmektedir?

A) Kuvvet
B) Etki
C) Başarı
D) İhtiyaç
E) Güdü

Cevap : E) Güdü

Örgütsel Davranış 2021 Bütünleme

 

Auzef Örgütsel Davranış, Örgütsel Davranış Vize Deneme Sınavı
Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu

Örgütsel Davranış 2021 Bütünleme

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: