Etkili İletişim Becerileri Final 2021

Etkili İletişim Becerileri Final 2021

Etkili İletişim Becerileri Final 2021

1- “…………., tutumların kişilere faydaları olduğunu, kişinin bu tutumdan yeterince yararlandığını fakat bu yararın tükendiği, bittiği durumlarda tutumların değiştirildiğini belirtir.” cümlesi hangi tutum değişimini açıklayan yaklaşımdır?

A) Sosyal Yargı Kuramı
B) Tutarlılık Kuramı
C) Öğrenme Kuramı
D) İşlevsel Kuram
E) Davranışsal Kuram

Cevap : D) İşlevsel Kuram

2- “……………………….., bilgi, düşünce ve duyguların çeşitli yollarla bir bireyden diğer birey ya da bireylere aktarılması sürecidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) İletişim süreci
B) İletişim becerisi
C) İletim
D) Etkileşim
E) İletişim

Cevap : A) İletişim süreci

3- “………………… , sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanarak açık ve öz “ben” diliyle konuşabilme, etkin dinleyebilme, bireyin karşısındaki kişilerle etkin ve etkili ilişkiler kurabilmesini sağlayan, bireyin toplum içinde yaşamını kolaylaştıran saygı ve empati temelli davranışlar bütünüdür.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) İletişim süreci
B) İletişim
C) İletişim becerisi
D) İletim
E) Etkileşim

Cevap : C) İletişim becerisi

4- Çocuk benlik/ego durumunu tanımlayan ipuçları arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Gözleri ovuşturma
B) Parmak emme
C) Tırnak yeme
D) Dik duruş
E) Konuşmak için elini kaldırma

Cevap : D) Dik duruş

5- “Birisiyle birlikte acı çekmek, o kişinin sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaktır.” tanımına uygun kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Öz güven
B) Antipati
C) Öz saygı
D) Empati
E) Sempati

Cevap : E) Sempati

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişim, insan yaşamının tüm etkinlikleriyle ilgilidir.
B) İletişimin temel amacı insanın çevresi üzerinde etkili olma isteğidir.
C) İletişim her zaman ve her yerde vardır.
D) İletişim anlamların paylaşımıdır.
E) İletişim bireyseldir.

Cevap : E) İletişim bireyseldir.

7- “……………………davranışların, niyetlerin, duyguların, kanaatlerin değiştirilmesi ya da değiştirilmemesine yönelik olarak ileti enformasyonundan yararlanan psikolojik süreçtir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyal etki
B) Tutum
C) İkna
D) Algı
E) Halkla ilişkiler

Cevap : C) İkna

8- “Sözlü ve sözsüz iletiler aracılığıyla karşılıklı olarak duygu, düşünce bilgi aktarımı” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Bilişim
B) İleti
C) Etkileşim
D) İletim
E) İletişim

Cevap : E) İletişim

9- “…………., bir bireye mal edilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyal etki
B) Algı
C) İletişim
D) Tutum
E) İkna

Cevap : D) Tutum

10- “…………………., ailedeki mutluluğun kaynağı olabilecek bir zekâ türüdür.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Yaratıcı zekâ (CQ)
B) Politik zekâ
C) Dil zekâsı (LQ)
D) Ekolojik zekâ
E) Aile zekâsı (FIQ)

Cevap : E) Aile zekâsı (FIQ)

11- “Bedenin duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şeklidir.” tanımına uyan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beden dili
B) Sözsüz iletişim
C) Sesli iletişim
D) Sessiz iletişim
E) Susma

Cevap : A) Beden dili

12- “El sıkma sırasında, elin avucunun yönü aktarılmak istenen mesajı destekler. Kişi elinin avuç içinin yönü yere bakar şekilde ve elini yukarıda tutar bir şekilde uzatıyorsa bu bir üstünlük işaretidir. Bu konumda kişinin avucu doğrudan yere bakmakta karşıdaki kişi avucunu dilenci konumunda açar bir biçimde onun hâkimiyetine uzatmaktadır. Elin bu konumuyla gerçekleşecek olan görüşmede denetimin elde tutulmak istendiği mesajı aktarılır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımı yapılan el sıkma biçimidir?

A) Kol kavrayıcılar
B) Pis mendil
C) Eşitlik içeren el sıkma
D) Üstünlük, hâkimiyet anlamı içeren el sıkma
E) Boyun eğme mesajı veren el sıkma

Cevap : D) Üstünlük, hâkimiyet anlamı içeren el sıkma

13- “Sosyal bir atmosfer yaratmak için kişi bakışını diğer kişinin göz seviyesinin altına indirmelidir. Bu tür sosyal karşılaşmalarda da bakış üçgensel bir alanda odaklanır, bu alan gözler ve ağız arasındadır.” tanımına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş bakışı
B) Yan bakış
C) Sosyal bakış
D) Mahrem bakış
E) Gözle dışarıda bırakma

Cevap : C) Sosyal bakış

14- “Konuşma süreci içinde, sözlerin gerekli yerlerde ve değişik biçimlerde durdurulması ya da ayrılması olarak tanımlanır. Bu tip susmanın işlevi, hem kaynağa hem de hedefe düşünme süresi (zihinsel zaman) sağlamaktır. Kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki biçimde uygulanır. Kısa süreli susmalar, daha çok dilin gramatikal yapısından kaynaklanır. Uzun süreli susmalar ise, zihinsel süreçlerle ilgilidir. Yaşantıların yapısı ve bellekteki bilişsel malzemenin karmaşıklığı ölçüsünde susma süresi uzar. ”
Yukarıdaki tanıma uyan susma tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Etkileşimsel susma
B) Psikolojik susma
C) Sosyolojik susma
D) Psiko – linguistik susma
E) Sosyo – kültürel susma

Cevap : D) Psiko – linguistik susma

Etkili İletişim Becerileri Final 2021

15- “Duygusal Zekâ kavramı ilk olarak 1990’da …………………..tarafından yayımlanan bir makalede kullanılmıştır. “ cümcesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Thorndike
B) Goleman
C) Gardner
D) Marlowe
E) Peter Salovey ve John Mayer

Cevap : E) Peter Salovey ve John Mayer

16- Aşağıdakilerden hangisi jest ve mimiklerin sınıflandırılmasında kullanılan kategoriler arasında yer almaz?

A) Semboller
B) Düzenleyiciler
C) Göz teması
D) Adaptörler
E) Açıklayıcılar

Cevap : C) Göz teması

17- “……………………………., düzenli ve planlı okuma eylemiyle sözcük dağarcığının genişlemesi; bunun doğal sonucu olarak insan beyninin daha aktif ve verimli bir şekilde kullanılması; muhakeme, uyum, öğrenme ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) İş zekâsı (BQ)
B) Okuma zekâsı (RIQ)
C) Yapay zekâ
D) Spiritüel/Ruhsal zekâ (SQ)
E) Başarı zekâsı

Cevap : B) Okuma zekâsı (RIQ)

18- “Kişisel olmayan etkinliklerin gerçekleştirildiği mesafeyi ifade eder. İki meslektaşın ya da üst ile astın aralarında bulunan mesafe bu türden bir sosyal alandır. Örneğin çok yakın olunmayan bir iş arkadaşının bu alan uzaklığında kendisi ile ilgili özel bir yu diğerine sorduğunda nun yöneltildiği kişi kişiselliğini düşünerek olasılıkla karşısındakinin kişisel alanına doğru harekete geçer. lan iş arkadaşının buradaki amacı bellidir, soranın kişiliğine saygı duyarak onu ilgilendiren nu çözme eğilimindedir.”
Yukarıdaki tanıma uygun seçenek aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Kişisel alan
B) Genel alan
C) Yakın sosyal alan
D) Uzak sosyal alan
E) Mahrem alan

Cevap : C) Yakın sosyal alan

19- “Bir beden hareketini gösteren açıklayıcılardır. Örneğin konuşma sırasında ifade edilen koşma eylemini göstermek için kolların koşarken alınan pozisyona getirilmesi” tanımına uygun açıklayıcı jestler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Göstericiler
B) Uzamsal
C) Yönlendiriciler
D) Çiziciler
E) İşaret ediciler

Cevap : A) Göstericiler

20- Genel müdüre resmî ortamda, resmî olarak nasıl hitap edilmelidir?

A) Efendim
B) Üstadım
C) Sayın Genel Müdürüm (Unvanıyla)
D) Beyefendi
E) Sayın Sezer (Soyadıyla)

Cevap : C) Sayın Genel Müdürüm (Unvanıyla)

21- “Elin, yanakların ya da dudağın öpülmesi gibi farklı şekillerde gerçekleşen selamlama içerikli dokunma hareketlerinin yanı sıra yine selamlaşma amaçlı ancak bu kez kollarla yapılan dokunma hareketleri, ……………, proksemi kavramı içerisinde yer alan ikinci tür dokunma biçimi olarak incelenmelidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Öpüşme
B) Tokalaşma
C) Selamlaşma
D) Sarılma
E) Kucaklaşma

Cevap : D) Sarılma

22- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her iki iletişim biçimini başarılı bir biçimde sürdürmek zor olsa da sözsüz olan kıyasla biraz daha zordur.
B) Sözsüz mesajlar anlamlandırılırken içinde bulunulan ortamın özellikleri göz ardı edilmemelidir.
C) Sözel ve sözsüz iletişim becerileri arasındaki ilişkinin dört boyutu vardır (Sözel ve sözsüz iletişim arasındaki birbirinin yerine geçme ilişkisi, sözel ve sözsüz iletişim arasındaki destekleme ilişkisi, sözel ve sözsüz iletişim arasındaki vurgulama ilişkisi ve sözel ve sözsüz iletişim arasındaki çatışma ilişkisi).
D) Sözel ve sözsüz iletişim becerileri “zor durumlarda” birbirlerine arka çıkar.
E) Sözel ve sözsüz iletişim mesajları kültürden kültüre farklılık göstermez.

Cevap : E) Sözel ve sözsüz iletişim mesajları kültürden kültüre farklılık göstermez.

23- “Avucun yukarı baktığı el sıkma şekli, özellikle denetimin karşıdaki kişiye bırakılması ve durumun onun hâkimiyetinde olduğunun hissettirilmesi aşamalarında ya da hâkimiyet gösteren bir el sıkma biçimine karşı konulamadığında kullanılır.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımı yapılan el sıkma biçimidir?

A) Kol kavrayıcılar
B) Üstünlük, hâkimiyet anlamı içeren el sıkma
C) Eşitlik içeren el sıkma
D) Pis mendil
E) Boyun eğme mesajı veren el sıkma

Cevap : E) Boyun eğme mesajı veren el sıkma

24- “İnsan gelişimi ve ruh sağlığı için gereklidir ve etkili iletişimin en temel ögesidir; bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki güdüyü anlamak ve içselleştirmek anlamına gelmektedir.” biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatışma
B) Dinleme
C) İkna
D) Empati
E) Sempati

Cevap : D) Empati

Etkili İletişim Becerileri Final 2021

25- “Dinleyicinin, daha önce söylenilenlerle bir sonra söylenilen cümle arasında bağlantı kurma ve iletişim içindeki işlevini anlama yeteneğidir.” tanımına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyma
B) Geri bildirim
C) İleti
D) Dinleme
E) İşitme

Cevap : D) Dinleme

26- “……………………………, insanın iletişimde gerçek gücünü nasıl ortaya koyabileceğinin farkına varması, iletişim sihirbazlığıdır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Okuma zekâsı (RIQ)
B) İş zekâsı (BQ)
C) Spiritüel/Ruhsal zekâ (SQ)
D) Dil zekâsı (LQ)
E) Yapay zekâ

Cevap : D) Dil zekâsı (LQ)

27- İletişim sürüp giderken iletişim kanallarının tıkanması ya da iletişimi etkileyen başka etkenlerin araya girmesiyle ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

A) İletişim süreci
B) İletişim korkusu
C) Etkili iletişim
D) Susma
E) İletişim kazası

Cevap : E) İletişim kazası

28- “İnsanlara çeşitli kısıtlamalar getirebilen, insanları yanlış davranışlardan koruyan Sosyal Davranış Kuralları ………………………………” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) İletişim kazasıdır.
B) İletişimin yıkıcı engelleridir.
C) İletişim kopukluğudur.
D) İletişimin yapıcı engelleridir.
E) İletişim korkusudur.

Cevap : D) İletişimin yapıcı engelleridir.

29- “Ritme uymak için yapılan açıklayıcılardır. Örneğin bir şarkı dinlerken parmak şaklatarak müziğe eşlik etmek için ritim tutmak” tanımına uygun açıklayıcı jestler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Çiziciler
B) Göstericiler
C) Ritmik
D) İşaret ediciler
E) Yönlendiriciler

Cevap : C) Ritmik

30- Aşağıdakilerden hangisi “proksemi” kavramını ifade etmektedir?

A) Beden dili
B) Kroksemi
C) Davranışsal kinezik
D) Dokunma ile iletişim
E) Kişisel alan kullanımı

Cevap : E) Kişisel alan kullanımı

31- “Güvenli ve dengeli bir el sıkma, ellerin dik olarak ve avuçların birbirlerini bütünüyle kavramaları ile gerçekleşir. Bu şekilde el sıkan taraflar, birbirlerine kendi varlıklarını hissettirmiş olurlar. Eşitlik içeren el sıkma karşıdaki kişide, sakin, güvenilir ve özgüven sahibi izlenimi yaratır. Buradaki sözsüz mesaj, “sizinle tanışmaktan/karşılaşmaktan memnun oldum.” dur. Aynı zamanda “Ben mantıklı, etkin ve huzurluyum.” da denilir.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımı yapılan el sıkma biçimidir?

A) Pis mendil
B) Boyun eğme mesajı veren el sıkma
C) Kol kavrayıcılar
D) Eşitlik içeren el sıkma
E) Üstünlük, hâkimiyet anlamı içeren el sıkma

Cevap : D) Eşitlik içeren el sıkma

32- “Bir konuyu işaret eden açıklayıcılardır. Örneğin parmakla uzaktaki bir yeri işaret etmek.” tanımına uygun açıklayıcı jestler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Çiziciler
B) Yönlendiriciler
C) Uzamsal
D) İşaret ediciler
E) Göstericiler

Cevap : D) İşaret ediciler

Etkili İletişim Becerileri Final 2021

33- “Havada bir nesneyi “çiz”mek için kullanılan açıklayıcılardır. Örneğin futbol topunun şeklini eller, kollar ve parmak kullanarak havada çizmek” tanımına uygun açıklayıcı jestler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Çiziciler
B) Göstericiler
C) Uzamsal
D) İşaret ediciler
E) Yönlendiriciler

Cevap : A) Çiziciler

34- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sözel ve sözsüz beceriler, konuşmanın akışının belirlenmesine destek olur.
B) İletişimlerde tepki (geri bildirim) verilirken sözel mesajların yanında sözsüz mesajlar da kullanılmaz.
C) Sözel beceriler daha çok fikirlerle, sözsüz beceriler ise daha çok duygularla ilintilidir.
D) Sözel ve sözsüz iletişim becerileri kişisel imaj üzerinde oldukça etkilidir.
E) Sözel ve sözsüz iletişim becerileri çoğu zaman karşımıza “el ele” çıkar.

Cevap : B) İletişimlerde tepki (geri bildirim) verilirken sözel mesajların yanında sözsüz mesajlar da kullanılmaz.

35- “Bireye en yakın olan alandır. Türkiye’de bu alan Baltaşlar tarafından bedenden 25 cm yarıçapında bir çember olarak belirlenmiştir. Bu alan sevgililere, ara sıra olmak üzere aile üyelerine, birkaç yakın arkadaşa, kısaca kişinin kendisine yakın olmasına izin verdiği kişilere ayrılır. Teselli etmek, dokunmak, korumak gibi amaçlarla olduğu kadar, güreş, basketbol gibi sporlarda ve dans etmek gibi yakın temas gerektiren etkinliklerde de karşıdaki kişinin mahrem alanı içine girilebilir.”
Yukarıdaki tanıma uygun seçenek aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Uzak sosyal alan
B) Mahrem alan
C) Genel alan
D) Yakın sosyal alan
E) Kişisel alan

Cevap : B) Mahrem alan

36- “………………….., kültürel kurallar ve biyolojik yaklaşımlar çerçevesinde, kişilerin kapalı ortamlardaki davranışları, kişisel alan kullanımlarının günlük yaşamda kişiler arasındaki ilişkileri etkileme düzeyleri, mekan düzenlemelerinin ve bu bağlamda kullanılan araçların (statü göstergelerinin) etkili iletişim bağlamında kişilerarası iletişim açısından taşıdıkları önem, belli durumlarda kişilerinbirbirlerine yakınlık dereceleri ve dokunma motiflerini araştıran sözsüz iletişim alanıdır.” tümcesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Kinezik
B) Paralengüistik
C) Estetik
D) Kroksemi
E) Proksemi

Cevap : E) Proksemi

37- İknaya ilişkin bazı saptamalar yapıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

A) İkna edilecek olan kişi ya da grupların tutum ve davranışlarını etkilemeye yönelik organize edildiğini
B) İknanın bir iletişim süreci olduğu
C) Bireylerin seçimlerini etkileme amacıyla gerçekleştirildiği
D) İkna edici iletişimin kesinlikle bilinçsiz bir niyet barındırdığı
E) İknanın bireylerin özgür iradeleriyle gerçekleştiği zorlamanın kesinlikle olmadığı

Cevap : D) İkna edici iletişimin kesinlikle bilinçsiz bir niyet barındırdığı

38- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal davranış kurallarından biri değildir?

A) Ahlak kuralları
B) Örf ve adetler
C) Trafik kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Din kuralları

Cevap : D) Hukuk kuralları

39- “Kişinin kendisini yakın hissetmediği insanların girmesine izin veren yakın alan kişisel alandır. Kişisel alanın izinsiz aşılması kişide rahatsızlık yaratır ve kişi kendisine yaklaşmak için hamle yapan kişiye geriye doğru bir adım atar. İlgi duyulan bir insanın bu alana girmesi ise yakınlaşma isteği olarak yorumlanır. Türkiye’de 25 cm ile 100 cm arasında değişen bu uzaklık, özel işlerin tartışılması için dostlara ayrılmış ve özel nların tartışılması sırasında kişilerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan bir uzaklıktır. ”
Yukarıdaki tanıma uygun seçenek aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Yakın sosyal alan
B) Genel alan
C) Uzak sosyal alan
D) Mahrem alan
E) Kişisel alan

Cevap : E) Kişisel alan

40- “İki kişinin aynı anda birbirlerinin gözlerinin içine bakması. Sıklığı ve anlamı kültürler arasında farklılık gösteren ve sosyal davranış üzerinde büyük etkisi olan bir tür sözel olmayan iletişim biçimi” tanımına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Statü göstergesi
B) Kinezik
C) Kroksemi
D) Haptik
E) Göz teması

Cevap : E) Göz teması

41- “Kaynak ve hedef arasındaki etkileşimden doğar ve üç alt grupta incelenebilir: Karar verme ile ilgili susma, akıl yürütme ile ilgili susma ve denetim kurma amacıyla susma.”
Yukarıdaki tanıma uyan susma tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Sosyolojik susma
B) Etkileşimsel susma
C) Psiko-linguistik susma
D) Sosyo-kültürel susma
E) Psikolojik susma

Cevap : B) Etkileşimsel susma

42- I.Hanımefendi
II. Yaşlı biri
III.Ast
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri öncelik verilmesi gereken kişilerden biri olamaz?

A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : A) Yalnız III

43- “……………….., insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve bütün bunlardan bir sonuç çıkarma yeteneğidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) İkna
B) Tutum
C) Zekâ
D) Empati
E) Algı

Cevap : C) Zekâ

44- Etkili bir dinleyicinin yapması gerekenler arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Dinleme sürecinde dikkat dağıtıcı nesnelerle ilgilenmek.
B) Konuşma tamamlandığında ne anladığını değerlendirmek.
C) Fikirleri ve görüşleri dinlemek.
D) Kendi kendine “Ben bunu kullanabilir miyim?” şeklinde lar sormak.
E) Neye gereksinim duyduğunu bilmek.

Cevap : A) Dinleme sürecinde dikkat dağıtıcı nesnelerle ilgilenmek.

45- “Kişilerin zamanı kullanma ve düzenleme yolları, zamanın taşıdığı psikolojik anlam, bireylerin zamana uyma biçimi” tanımına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinezik
B) Göz teması
C) Haptik
D) Statü göstergesi
E) Kroksemi

Cevap : E) Kroksemi

Etkili İletişim Becerileri Final 2021

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram

Etkili İletişim Becerileri Final 2021

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: