HUK101U Hukukun Temel Kavramları Final Soruları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Final Soruları

#1. Roma-Cermen Hukuku olarak da anılan, Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hâline ne ad verilir?

#2. İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir. Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine denir. Senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi hukuki sonuçlar doğuran bir irade beyanıdır. Yukarıda tanımları verilen ticaret hukuku kavramları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin organlarından birisi değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden birisi değildir?

#5. Herkesin yeteneğine ve toplumdaki durumuna göre pay almasını esas alan adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

#6. İdare hukukunda ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi için açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun kapsamına girmez?

#8. Bugün yürürlükte olan anayasa aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#9. "Objektif hukukun kişilere sağladığı yetkileri ifade eden kısmıdır." şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Common Law’ın aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılamasından doğan içtihat hukuku aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Anayasa mahkemesi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

#12. Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardandır?

#13. Vergi hukukunda vergilendirmenin mali güce göre yapılmasını vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından bir değildir?

#15. Yalnızca yargısal değil, aynı zamanda idari görevi de bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girer?

#17. "Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez." Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

#18. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar olarak da ifade edilen hak türü aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardandır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarındandır?

#22. Aşağıdakilerden hangisi asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına girer?

#23. I. Nafaka II. Boşanma III. Gaiplik IV. Miras Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri aile hukukunun konuları arasında yer almaktadır?

#24. “Sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğraf çevre nasıl ifade edilir?

#26. İslam hukukunun hukuk bilimi olarak fıkıhta ceza hükümleri hangi başlık altında incelenmektedir?

#27. Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılandeğerlendirmelerin bütününe ne ad verilir?

#28. Resmi şekle tabi bir işlemin şekle uyulmaksızın yapılması halinde aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?

#29. Türk hukukunun genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#30. Adli yargı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#31. İdari yargı organlarının idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken izleyecekleri yöntem ve usulleri düzenleyen kurallar genel olarak aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde yer alır?

#32. Yargılama hukukuna ilişkin kanunlar bakımından... ilkesi geçerlidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#33. Özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözen ilk derece mahkemesi hangisidir?

#34. I. Kişiler II. Borçlar III. Şeyler IV. Davalar V. Ticaret Gaius’a göre kurumlar yukarıda verilen bölümlerin hangilerinden oluşur?

#35. I. Uluslararası sözleşme II. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi III. Yönetmelik IV. Anayasa Yukarıda numaralandırılan kaynakları normlar hiyerarşisine göre sıraladığımızda daha genel, üstün ve soyuttan daha özel ve somuta göre sıralama hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#36. "Sekiz veya 15 gün olarak belirlenmiş süre bir veyaiki haftayı değil, tam sekiz veya 15 günü ifadeeder. " Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

#37. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan anayasalardan biri değildir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve filleri konu almaktadır?

#39. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardandır?

#40. Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

#41. Aşağıdakilerden hangisi Kıta Hukuk Sisteminin ilk olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer almaktadır?

#42. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun kapsamı içindedir?

#43. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardandır?

#44. Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardandır?

#45. Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler için uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

#46. I) Irk II) Hukuk Tekniği III) Dil IV) Ortak Tarihsel Geçmiş V) İdeoloji Yukarıdakilerden hangisi karşılaştırmalı hukukta sınıfandırma ölçütü olarak kullanılmıştır?

#47. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun aile hukuku kapsamı içinde düzenlenmektedir?

#48. Osmanlı Devletinde halkın hukuki sorunlarını çözmek amacıyla yargı görevini kimler yerine getirirdi?

#49. Özel hukuk alanındaki hak sahiplerinin, haklarını devlet eliyle ve zorlamasıyla ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin kurallar aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde yer alır?

#50. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun en temel özelliğidir?

#51. I. Anayasanın sözüne uygun olma II. Ölçülülük ilkesine uygun olma III. Yönetmelikle sınırlama IV. Anayasanın ruhuna uygun olma Yukarıda verilenlerden hangileri temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilme şartlarındandır?

#52. "Kanun’un ne zaman yürülüğe gireceğine ilişkin bir madde bulunmaması hâlinde, o kanun Resmî Gazete’de yayımdan sonraki ...yürürlüğe girer." Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#53. Bir ceza normunun unsuru / unsurları nelerdir?

#54. Güçlendirilmiş alacak hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#55. Objektif hukuk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#56. Kolhozlar aşağıdaki mülkiyet türlerinin hangisinde bulunmaktadır?

#57. Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardandır?

#58. I. Kanun II.Anayasa III. Uluslararsı anlaşmalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aykırı olamaz?

#59. Birçok ulusal hukuk düzeninde yer alan ve uluslararası hukuk düzenine aktarılmalarında, ne hukuk mantığı ne de devletlerin değer yargıları bakımından herhangi bir engel bulunmayan, devletlerin ortak hukuk değerini içeren kurallar olarak adlandırılan milletlerarası hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

#60. 1215 tarihinde Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında imzalanan, Kralın bazı yetkilerini sınırlandıran ve hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir?

#61. Hukuki yaptırımlar, hukuk kurallarının ihlali halinde uygulanır. Hukuki yaptırımlar türlerine göre kişiler üzerinde farklı etkiler yaratır. Tek bir hukuka aykırı eylem varsa sadece bir hukuki yaptırım uygulanacaktır. Hukuki yaptırım uygulama yetkisi devlet tekelindedir. Hukuki yaptırımlar da diğer sosyal düzen kurallarında olduğu gibi manevi yaptırımlar da içerir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

#62. 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte hangi sistem benimsenmiştir?

#63. Farklı vatandaşlığa sahip kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini düzenler. Hakim yabancılık unsuru taşıyan olaya uygulanacak hukuku resen tespit eder. Uygulanan yabancı hukukun kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde Türk hukuku uygulanır. Hak ve fil ehliyeti yargılamanın yapıldığı ülkenin hukuk kurallarına göre belirlenir. Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, bu evlililik nedeniyle doğrudan Türk vatandaşlığını kazanır. Devletler özel hukuku ile ilgili verilen, yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

#64. Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararıno kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?

#65. Kanun-u Esasî'nin ilan edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

#66. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda yargı kollarından birisi değildir?

#67. Davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış olarak sınıfandıran ve toplumdan topluma değişiklik gösteren sosyal düzen kurallarına ne ad verilir?

#68. Yasama yorumu aşağıda verilen anayasalardan hangisinde yer almıştır?

#69. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir?

#70. Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlanın özelliklerinden değildir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Final Soruları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Final Soruları 2021
HUK101U Hukukun Temel Kavramları Final Soruları 2021
Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI lolonolo play google uygulaması

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: