132 Tarih 2

132 Tarih 2

132 Tarih 2 Soruları

132 Tarih 2

1. ” İhyan-ü Ulümi’d-Din” adlı eseri ile ün yapmış Müslüman ilim adamı hangisidir ?

Cevap : İmam Gazeli

2. Mantık ilmine katkılarından dolayı aristo’dan sonra ” İkinci Öğretmen” lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı hangisidir?

Cevap : Farabi

3. Tarihte Türk adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanmıştır. Bumin Kağan önderliğinde avarları mağlup ederek 552 yılında kurulmuştur. Mukan Kağan zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Hakkında bilgi verilen Türk devleti hangisidir?

Cevap : I. Kök Türk Devleti

4. Hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan birisi değildir?

Cevap :Ülüş

5. Hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan
birisidir?

Cevap : Kurultay

6. Hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan devletlerden biridir?

Cevap :Himyeri

7. Türkler Müslüman Araplarla İlk kez hangi savaştan sonra temas etmeye başlamıştır?

Cevap : Nihavend

8. Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği şehir hangisidir?

Cevap : Mekke

9. Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı Medine’yi, etrafında derin çukurlar kazarak savunmaya karar verdikleri savaş hangisidir?

Cevap : Hendek Savaşı

10. Hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Kilise ve papalık zayıflayıp özgür düşünce gelişti

11. Abbasi Halifesi’nin, Büyük Selçuklu Sultanı tuğrul Bey’i Doğu’nun ve Batı’nın Hüümdarı ilan etmesiyle hangi durum ortaya çıkmıştır?

Cevap : İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.

12. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı hangisidir?

Cevap : Teoman

13. İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerde az nüfulu Arap şehirlerind yerleşik hayat tarzını sürdüren insanlara ne ad verilir?

Cevap : Hadariler

14. Uygurlar, alım-satım ve borç alıp vermede belirli bir para sistemne sahip olmuşlardır. Borç olarak alınan mal ve para, faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı sonbharda ödenmiştir. Uygurların bu uygulamaları hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Ticaret

15. Divan-nı Lugati’t-Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır?

Cevap : Kaşgarlı Mahmut

16. Büyük Selçuklu Devleti’nde posta ve haberleşmeden sorumlu olan divan hangisidir?

Cevap : Divan-i Berid

17. Büyük Selçuklu Devlet’inde “Sultan-ı Azam” unvanını alan hükümdar hangisidir?

Cevap : Sultan Melikşah

18. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıla Türk tarihinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen eser hangisidir?

Cevap : Divan-ı Lugati’t-Türk

19. Eski Türklerde hükümranlık hakkı ve yetkisinin kağana, Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılır. Bu anlayışa ne ad verilmiştir?

Cevap : Kul

20. II. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında hangisi etkili olmamıştır?

Cevap : Uygurlar

21. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle devlet yapısına birçok değişiklikler yaşanmıştır. Hangisi bu değişimlerden birisi değildir?

Cevap : Askeri teşkilata önem vermeye başlamaları

22. İstemi Yagbu, kendisine karşı düşmanca tutum takınan Sasani hükümdarına karşı hangi devletle ittifak yapıştır?

Cevap : Bizanslılar

23. Tükler’in Orta Asa’da konargöçer yaşam tarzını sçmelerinin sebebi hangisidir?

Cevap : Hayvan sürülerine otlak ve su aramak

24. Kur’an’ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline gelmiştir?

Cevap : Hz. Osman

25. Hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan
birisidir?

Cevap : Budun

26. Hangisi Hz. Muhammed Dönemi gelişmelerinden değildir?

Cevap : Yermük Savaşı

27. İslam Devleti, Zatü’s Savari adı ilk deniz zaferini hangi halife döneminde kazanmıştır?

Cevap : Hz. Osman

28. Büyük Selçuklu Devlet’inde devletin ütün mali işlerinden sorumlu olan divan hangisidir?

Cevap : Dİvan-ı İstifa

29. Abbasilerde sosyal sınıflardan biri olan zimmilerin (Yahudi ve Hristiyanlar) askerlik yapmamaları karşılığında ödedikleri vergi hangisidir?

Cevap : Cizye vergisi

30. Orta Asya’daki İlk Müslüman Türk Devleti hangisidir?

Cevap : Gazneliler

31. Kudüs hangi halife zamanında fethedilmişdir?

Cevap : Hz. Ömer

32. Uygurların yaşam tarzının değişmesinin ve savaşçı özelliklerinin zayıflamasının nedeni hangisidir?

Cevap : Mani dinini kabul etmeleri

33. Bumin Kağan hangi devletin kurucusudur?

Cevap : I. Kök Türk Devleti

34. Karahanlı Devlet’inde vezirler hangi unvanı kullanmıştır?

Cevap : yuğruş

35. Hangisi Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk Devletlerinden biri değildir?

Cevap : Gazneliler

36. Mekke, Medine ve Suriye’yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan İlk Türk Devleti hangisidir?

Cevap : İhşidiler

37. Hangisi dini ilimlerden biri değildir?

Cevap : Astronomi

38. II. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında hangisi etkili olmamıştır?

Cevap : Uygurlar

39.Türk adının siyasi olarak ilk kez kullanılması hangi devlet döneminde olmuştur?

Cevap : I. kök Türk Devleti

40. Hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan devletlerden biridir?

Cevap : Himyeri

41. 744 yılında Kutluk Bilge Kağan tarfaından kurulan Türk devleti hangisidir?

Cevap : Uygur devleti

42. Alp Arslan ve Mlikşah hangi devletin hükümdarlarıdır?

Cevap : Karahanlılar Devleti

43. Hindistan’a yaptığı 17 sefer ile İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı hangisidir?

Cevap : Gazneli Mahmut

44. Abbasilerde devltin mali işlerine bakan divan hangisidir?

Cevap : Divanü’l beytülmal

45. Islam öncesi Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilirdi?

Cevap : Ficar

46. Hangisi Endülüs Emevi Devleti’nden günümüze kalan mimari eserlerden biridir?

Cevap : EL Hamra Sarayı

47. Ilk Türk Devleti dört esas üstüne kurulmuştur. Hangisi bu esaslardan biri değildir?

Cevap : Savaş

48. Türklerin en eski kültür merkesi hangisidir?

Cevap : Afanesyevo Kültürü

49. Çinliler hangi Türk topluluğunun akınlarına karşı Çin Seddi’ni inşa etmiştir?

Cevap : Hunların

50. Hangisi Hz. Muhammed Dönemi gelişmelerinde değildir?

Cevap : Yermük Savaşı

51. Türk adı Çin kaynaklarında hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap : Miğfer

52. Büyük Selçuklu Devleti’nde “Sultan-ı Azam” unvanını alan hükümdar hangisidir?

Cevap : Sultan Sencer

53. Babası tuman’ı tahtan indirerek Hunların başına geçen ve ordusunu onlu sisteme göre teşkilatlandıran kişi hangisidir?

Cevap : Mete Han

54. Bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’l- Hikme hangi Abbasi halifesi döneminde kurulmuştur?

Cevap : El-Me’mun

Açık Lise Çıkmış Sorular
facebook Açık Lise

132 Tarih 2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: