134 Tarih 4

134 Tarih 4

134 Tarih 4

1) İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : II. Mehmet

2) Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Şahkulu isyanı

3) Osmanlı Devleti Çaldıran Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapmıştır?

Cevap : Safevi Devleti

4) Turnadağ Muharebesi ile Osmanlıya katılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dulkadiroğulları

5) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Orta Çağ kapanmıştır Yeni Çağ başlamıştır?

Cevap : İstanbul’u fethi

6) Gerçekleştirdiği reformlar ve adalet prensibini ön plana çıkarması nedeniyle “Kanuni” olarak anılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : I. Süleyman

7) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Turnadağ Muharebesi

8) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine adli ve mali kapitülasyonlar verilmiştir?

Cevap : Fransa

9) Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği gün, günümüzde Türk Denizcilik günü olarak kutlanmaktadır?

Cevap : Preveze Deniz Muharebesi

10) Osmanlı Devleti Hint Deniz Seferlerini aşağıdaki devletlerden Hangisine karşı düzenlemiştir?

Cevap : Portekiz

11) Aşağıdakilerden hangisi sarayın Bölümlerinden değildir?

Cevap : Payitaht

12) II. Mehmed’den sonra divan toplantılarına aşağıdakilerden hangisi Başkanlık yapmıştır?

Cevap : Veziriazam

13) Aşağıdakilerden hangisi divan Üyelerinden değildir?
Cvp:Lala
14) Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin Başında bulunan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Beylerbeyi

15) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda görülen dinî tören türü Değildir?

Cevap : Panayır

16) Osmanlıda görülen meddah, orta Oyunu ve karagöz gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Eğlence

17) Osmanlı Devleti’nde tarımsal faaliyetler aşağıdaki sınıfların hangisi Tarafından yapılmıştır?

Cevap : Reaya

18) Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklardır?

Cevap : Haraci Topraklar

19) Aşağıdakilerden hangisi ticari mekânlardan değildir?

Cevap : Saray

20) II. Mehmed aşağıdaki yerlerden Hangisini fethettikten sonra “Fatih”Unvanını almıştır?

Cevap : İstanbul

21) Aşağıdaki beyliklerden hangisi Fatih Sultan Mehmed tarafından ortadan kaldırılmıştır?

Cevap : isfendiyaroğlları

22) Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisini Akkoyunlu Devleti ile yapmıştır?

Cevap : Otlukbeli Muharebesi

23) Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmed Dönemi gelişmelerinden değildir?

Cevap : Belgrand in Fethi

24) Fatih Sultan Mehmed Amasra’yı aşağıdakilerin hangisinden almıştır?

Cevap : Cenevizliler

25) Bizans İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisinin fethiyle ortadan kalkmıştır?

Cevap : İstanbul

26) Mısır Seferi sonucunda Osmanlı Devleti’nin denetimine giren ticaret Yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Baharatyolu

27) I. Viyana kuşatması aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap : Kanuni Sultan Süleyman

28)Dulkadiroğulları Beyliği hangi savaş İle Osmanlı Devleti’ne katılmıştır?

Cevap : Turnadağ Muharebesi

29) 1533 tarihli İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti’nin hangi seferi Sonucunda imzalanmıştır?

Cevap : Almanya Seferi

30) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri sonucunda topraklarına kattığı Yerlerden biri değildir?

Cevap : Tunus

31) Topkapı Sarayı’nı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi yaptırmıştır?

Cevap : Fatih Sultan Mehmet

32) Osmanlı Devleti’nde padişahın ailesi ve saray kadınlarının gündelik hayatlarını geçirdikleri yer Topkapı Sarayı’nın hangi bölümüdür?

Cevap : Harem

33) Osmanlı Devleti’nde Divân-ı Hümayun toplantıları Topkapı Sarayı’nda ……….. denilen yerde yapılmıştır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kubbealtı

34) Padişah adına yazılan ferman, berat ve mektuplara padişahın tuğrasını çekmekle görevli divan üyesi Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Nişancı

35) Osmanlı Devleti’nde sancakların Birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Eyalet

36) Divân-ı Hümâyun teşkilatı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde oluşturulmuştur?

Cevap : Orhan Bey

37) Osmanlı Devleti’nde gelirleri devlet hazinesine aktarılan topraklara ne ad verilir?

Cevap : Mukataa

38) Loncada yer alan her mesleğin sırrını çok iyi bilen, malların niteliği Hakkında görüş bildiren, fiyatların Tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen uzman kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ehli hibre

39) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un Fethi için yapmış olduğu hazırlıklardan biri değildir?

Cevap : Roma ve papalık ile dostluk anlaşmaları yapılmıştır.

40) Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un Fethinden sonraki ilk seferini aşağıdakilerden hangisine yapmıştır?

Cevap : Sırbistan

41) Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde Kırım, Sinop ve Trabzon’un Alınması aşağıdaki denizlerden Hangisinde Osmanlı hâkimiyetini güçlendirmiştir?

Cevap : karadeniz

42) Memlûk Devleti’ne son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden Hangisidir?

Cevap : Yavuz Sultan Selim

43) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinin siyasi nedenlerindendir?

Cevap : Fransa’yı Avrupa’da oluşması Muhtemel Haçlı ittifaklarından Koparma

44) 15. Yüzyılın sonlarına doğru açık Denizlere dayanıklı gemilerin yapılması, pusulanın geliştirilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Başlamasında etkili olmuştur?

Cevap : Coğrafi Keşifler

45) Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Muharebesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Osmanlı Devleti’nin denizlerde Uğradığı ilk büyük yenilgidir.

46) Osmanlı Devleti’nde, devletin yıllık Bütçesini hazırlamak, hazineyi ilgilendiren konularda hüküm vermekle görevli kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Defterdar

47) Osmanlı Devleti’nde amacı merkez Ve taşra yönetimi ile orduda görev Alacak kişileri yetiştirmek olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Enderun

48) Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde müsadere sisteminin getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Merkezî yönetimi güçlendirmek

49) I. Halkın refah ve huzurunu sağlamak
II. Halka adaletli davranmak
III. Devleti iç ve dış tehlikelere karşı Korumak
IV. Tımar ile ilgili işleri yürütmek
Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’nde padişahın görev ve sorumluluklarındandır?

Cevap : I, II ve III

50) Osmanlı Devleti’nde şehzadeler Sancaklara vali olarak tayin edildiklerinde yanlarında kendilerine yardımcı Olmak için devlet işlerinde bilgili veTecrübe sahibi hocaları bulunmaktaydı.Bu bilgide bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lala

134 Tarih 4

51) Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Divan’ıHümayun

52) Osmanlı Devleti’nde nüfusun çoğunluğunu oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Müslüman Türkler

53) Osmanlı toprak sisteminde devlet Adamlarına hizmetleri karşılığında mülk olarak verilen toprak çeşidi Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Malikane

54) Osmanlı Devleti’nde ekonominin Temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

Cevap : Tarıma

55) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı eğlence kültürü İçerisinde yer alan bir unsur değildir?

Cevap : Opera

56) Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği ticaret merkez aşağıdakilerden Hangisidir?

Cevap : Kapan

57) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki vakıfların faaliyet Alanlarından biri değildir?

Cevap : Narh sistemini uygulanmak.

58) Osmanlı’da klasik dönemdeki Lonca teşkilatı Türkiye Selçuklu Devleti’nde kurulmuş hangi esnaf Teşkilatının devamı niteliğindedir?

Cevap : Ahilik

59) Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

Cevap : milliyetçilik

60) İngiltere, Amerika’nın bağımsızlığını aşağıdaki hangi antlaşmayla Kabul etmiştir?

Cevap : Versay

61) Fransız İhtilaline karşı Avrupa’daki Krallıkların ilk defa bir araya gelerek, Avrupa’nın sınırlarını çizdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1815 Viyana Kongresi

62) Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?

Cevap : Enderun Mektebi in açılması

63) Osmanlı Devletinde yenilik hareketlerinin gerçekleştiği Lale Devri aşağıdaki hangi olayla son bulmuştur?

Cevap : Patrona Halil İsyanı

64) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da köylerden şehirlere göçler yaşanmış, fabrikalarda Çalışan işçi sınıfı ile sendikacılık Faaliyetleri ortaya çıkmıştır?

Cevap : Sanayi İnkılabı’nin

65) Avrupa başkentlerine ilk kez daimi Elçiliklerin açılması aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde Gerçekleşmiştir?

Cevap : III. Selim

66) Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyılda Mühendishane-i Bahri Hümayun Ve Humbaracı Ocağı gibi okulların Açılması, hangi alandaki ıslahatlara örnektir?

Cevap : Askeri

67) II. Mahmut Dönemi’nde Padişah İle Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İlk defa padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.

68) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle isyan edip Osmanlı Devleti’nden ayrılmamıştır?

Cevap : Kırım

69) Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda Rusya’nın izlediği politikalardan birisi değildir?

Cevap : Karadenize inmek

70) Avrupa’da, XIX. Yüzyılın sonlarına Doğru siyasi birliklerini tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Almanya-İtalya

71) Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez Seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

Cevap : Kanuni Esasi

72) Avrupalı Devletler 1828 tarihinde Navarin Limanında Osmanlı Donanması’nı yakmışlardır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak

73) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yapılan bir yenileşme hareketi değildir?

Cevap : Panslavizm hareketleri

74) XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik Akımından ve yabancı devletlerin kışkırtmalarından etkilenerek Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini Kurup özellikle Doğu Anadolu’da İsyanlar çıkaran azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ermeniler

75) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ninİçine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak için aydın ve düşünürler arasında fikir akımları ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?

Cevap : sömürgecilik

76) Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet Yanlısı aydınlar tarafından kurulan Ve daha sonra ülke yönetiminde Söz sahibi olan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İttihat ve Terakki

77) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı İngilizlerden Geri almak ve İngilizler’in sömürgeleri ile bağlantısını kesmek için Almanya’nın isteği üzerine açtığı Cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : kanal

78) Avrupa karşısında Osmanlı Devleti’nin saldırı gücünün sona erdiği Ve ilk toprak kaybettiği antlaşma, Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karlofça Antlaşması

79) Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyıl Osmanlı tarihine ait bir özellik Değildir?

Cevap : Osmanlı’da anayasal hareketlerin Başlaması

80) Aşağıdakilerden hangisi, Küçük Kaynarca ve Yaş antlaşmalarında değinilen ortak konulardan biridir?

Cevap : Kırım sorunu

134 Tarih 4

81) Kanuni Dönemi’nde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, 18. Yüzyılın sonunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda Bozulmuştur?

Cevap : Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi

82) Avusturyanin Avusturya’nın 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Ziştovi Antlaşması’nı imzalayıp Rusya’nın Yanında girdiği savaştan çekilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fransız İhtilali’nin kendi ülkesini Etkilemesinden çekinmesi

83) Osmanlı Devleti, Fransa ile 1535 Yılında imzaladığı antlaşmanın “Kapitülasyonlar, antlaşmayı imzalayan hükümdarın dönemi için Geçerli olacaktır.” Hükmünü, hangi Yıl “Kapitülasyonlar sürekli hâle Getirilmiştir.” Şeklinde değiştirerek Fransa’ya tanıdığı kapitülasyonları Sürekli yapmıştır?

Cevap : 1740

84) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler arasında yoktur?

Cevap : Emperyalizm

85) Aşağıdaki okullardan hangisinin Adı Cumhuriyet Dönemi’nde “DenizHarp Okulu” olarak değiştirilmiştir?

Cevap : Mühendis hanei bahri hümayun

86) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi 1720’de Lehistan’a, 1725’te de Rusya’ya mehter takımı göndermiştir?

Cevap : III. Ahmet

87) İstanbul’daki Selimiye Kışlası’nı Yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : III. Selim

88) Osmanlı egemenliğindeki Balkan Milletlerini kendi çıkarları için bağımsızlık mücadelesine kışkırtan Devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Rusya

89) 1804 yılında Sırplar, aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde ayaklanmışlardır?

Cevap : Kara Yorgi

90) Rusya, aşağıdaki hangi antlaşma İle hem Karadeniz’deki güvenliğini artırmış hem de Akdeniz’e Donanmasını geçirme hakkını elde Etmiştir?

Cevap : Hünkâr İskelesi Antlaşması

91) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere, aşağıdakilerden hangisiyle devlet memuru olma hakkı tanınmıştır?

Cevap : Islahat Fermanı

92) Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar Sarf eden grup, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yeni Osmanlılar

93) Osmanlılar, aşağıdaki topluluklardan hangisini “Milletisadıka” olarak adlandırmışlardır?

Cevap : Ermenililer

94) Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, Aşağıdaki hangi olaydan olumsuz Etkilendiği için ilk kez İngiltere’den Dış borç alınmıştır?

Cevap : Kırım savaşı

95) Mustafa Kemal’in tanınması ve Millî Mücadele’de önder olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden Hangisinin payı en çoktur?

Cevap : Çanakkale savaşındaki başarılarının

96) Milletler Cemiyeti adına bir ülkenin Başka bir devlet tarafından yönetilmesine …………. yönetimi denir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi İçin boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : Manda

97) I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar arasında, aşağıdakilerden Hangisi yoktur?

Cevap : Atina Antlaşması

98) Avrupa devletlerinin 18. Yüzyılda Devletler arası politikalarında Benimseyip uyguladıkları “amacaUlaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayış tarzı, Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Makyavelizm

99) 18. yüzyılda İngiltere, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Avrupa hürriyetinin savunucusu Olmuştur?

Cevap : Fransa

100) İran’ın Kafkasya’daki toprakları, aşağıdaki hangi antlaşmayla Rusya ve Osmanlı devletleri arasında paylaşılmıştır?

Cevap : İstanbul Antlaşması

101) Osmanlı Devleti’nde ki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

Cevap : İstanbul İhtilali

102) Kasrışirin Antlaşması’nın şartlarını içeren ve son Osmanlı – İran Antlaşması olma özelliğini taşıyan Antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kerden Antlaşması

134 Tarih 4

103) Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

Cevap : Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması

104) Osmanlılar, 18. Yüzyılın ilk çeyreğinde imzaladığı aşağıdaki Hangi antlaşmayla Avrupa’nın Askerî üstünlüğünü kabul ederek “Batılılaşma Hareketleri” denilen Islahatlara başlamak zorunda kalmışlardır?

Cevap : Pasarofça Antlaşması

105) Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ham madde ve Pazar İhtiyacındaki artışın sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Coğrafi Keşiflerin Başlaması

106) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Toprak yönetiminde uygulanan Sistemlerden biri değildir?

Cevap : Esham

107) Avusturya, aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti ile Barışçıl bir politika izlemeye karar Vermiştir?

Cevap : Ziştovi Antlaşması

108) Hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale (Florans Naytıngel), aşağıdaki hangi savaşta gönüllü hasta bakıcı olarak İstanbul’a gelmiştir?

Cevap : Kırım

109) Padişah II. Mahmut’un âyanlarla İmzaladığı sözleşme, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Senediittifak

110) İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden kurulmuş müttefik donanma, aşağıdaki şehirlerin hangisinde Bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır?

Cevap : Navarin

111) 1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını elde eden ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yunanistan

112) Devleti oluşturan bütün milletlerin Din, mezhep ve ırk farkı gözetilmeden Adalet, özgürlük ve eşitlik prensipleriİçinde bir arada yaşamalarını amaçlayan fikir akımıdır.”Verilen tanım, aşağıdaki devleti Kurtarmaya yönelik olarak ortaya Atılan hangi fikir akımına aittir?

Cevap : Osmanlicilik

113) Milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti’nde imtiyaz elde Eden ilk toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sırplar

114) Avrupa devletleri, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nden alacaklarını Tahsil etmek için, aşağıdakilerden hangisini kurmuşlardır?

Cevap : Düyunuumumiye İdaresini

115) Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kanuni esasi

116) Osmanlı Devleti, tarihe “93 Harbi” Olarak geçen savaşı, aşağıdaki hangi devletle yapmıştır?

Cevap : Rusya

117) Padişah II. Mahmut Dönemi’nde Devlet memuru yetiştirmek için açılan okulun adı, aşağıdakilerden Hangisidir?

Cevap : Mektebimaarifiadliye

118) Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar Sarf eden grup, aşağıdakilerden Hangisidir?

Cevap : Yeni Osmanlılar

119) Osmanlı Devleti 1739 tarihli Belgrad Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi devletlerle ayrı ayrı İmzalamıştır?

Cevap : Rusya ve Avusturya’yla

120) Aşağıdakilerden hangisinin Masraflarının karşılanması için İradıcedit Hazinesi kurulmuştur?

Cevap : nizamıcedit Ordusunun

121) Rusya’nın, Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma Hakkını elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Küçük Kaynarca

122) . Meşrutiyet aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde İlan edilmiştir?

Cevap : II. Abdülhamit

123) Kuruluş Dönemi’nden itibaren Bir bakanlar kurulu gibi görev Yapan Divan’ı hümayun, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı Döneminde kaldırılarak yerine “Nazırlar Kurulu” kurulmuştur?

Cevap : II. MAHMUT

124) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kendi valisiyle imzalamak zorunda kaldığı bir antlaşmadır?

Cevap : Kütahya

125) 1856 Paris Antlaşması’nın;
I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa Devleti sayılması,
II. Eflak ve Boğdan’da yönetimin Özerk bir komisyona verilmesi,
III. Osmanlı toprak bütünlüğünün Büyük devletlerce tanınması,
IV Karadeniz’in tarafsız hâle getirilmesi
Maddelerinden hangileri, batılılaşma süreci bağlamında bir Dönüm noktası olduğu savunulabilir?

Cevap : Yalnız I

134 Tarih 4

126) Sanayi devrimi aşağıdaki Osmanlı kurumlarından özellikle hangisini olumsuz yönde etkilemiştir?

Cevap : Loncaları

127) Avrupa’da Rönesans ve Reform Hareketleri ile başlayan pozitif ve Özgür düşüncenin etkisiyle aşağıdakilerden hangisi yıkılmıştır?

Cevap : Skolastik düşünce

128) Fransız İhtilali ile sona eren çağ, Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yenicağ

129) Aşağıdakilerin hangisinde ilkDefa “Şark Meselesi” deyimi kullanılmıştır?

Cevap : Viyana Kongresi

130) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Pozitif düşüncenin gelişmesi

131) Tanzimat Fermanı’yla yenilik Yapılmayan alan, aşağıdaki hangisidir?

Cevap : Tarım

132) Türk tarihinde “Vakayıhayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : yeniçeri ocağının kaldırılması

133) 31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hareket ordusu

134) Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : George Washington

135) Osmanlı Divan teşkilatında Bulunan reisülküttabın görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dışişleri

136) II. Mahmut Dönemi’nde
• Devlet memurlarının elbiselerinin yerli kumaştan yapılması
• Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması
• Türk tüccar ve esnafa kolaylık sağlanması
Gibi faaliyetlerle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek İstenmiştir?

Cevap : Ülkenin ekonomi ve sanayisinin kalkınmasını sağlamak

137) İtalya’nın 1911 yılında Osmanlı Toprağı olan Trablusgarp’ı işgal Etmesinde;
I- Ham madde arayışı
II- Pazar arayışı
III- Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanmak
IV- Bölgedeki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek
Amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

Cevap : I ve II

138) Avrupa gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Abdülaziz

139) Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk Kadın dergisi aşağıdakilerden Hangisidir?

Cevap : Terakki-i Muhadderat

140) I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan aşağıdaki hangi antlaşma İle Macaristan’ın bir kısım toprakları Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya’ya verilmiştir?

Cevap : Triyanon

141) Osmanlı Devleti’nde ilk Türk Matbaası hangi yıl açılmıştır?

Cevap : 1727

141) Aşağıdakilerden hangisi padişah III. Selim Dönemi gelişmelerinden değildir?

Cevap : İlk Türk Matbaasının açılması

142) Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki hangi antlaşma ile kabul etmiştir?

Cevap : yaş

143) İttifak Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

Cevap : ABD nın savaşa katılması

144) Osmanlı Devleti’nde 18. Yüzyılda yapılan ıslahatlar aşağıdaki alanlardan hangisinde değişikliğe neden olmamıştır?

Cevap : Dini

145) Osmanlı Devleti’nde Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete ağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tercümanı ahval

146) Prut Antlaşması’nın hangi maddesi Karlofça Antlaşması’yla Kaybedilen toprakların geri Alınabileceği umudunu güçlendirmiştir?

Cevap : Azak kalesi Osmanlılara geri verilecek

147) Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet döneminden itibaren Türkçülük Akımının güç kazanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden Hangisi yoktur?

Cevap : Müslüman tebaanın isyan eylemlerine kalkışması

148) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde eğitim Alanında yapılan ıslahatlardan biridir?

Cevap : İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

149) Almanya, Osmanlı Devleti’ni Aşağıdaki hangi özelliğinden Dolayı I. Dünya Savaşı’nda Kendi yanında savaşa sokmak İstemiştir?

Cevap : Jeopolitik konumu

150) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda İngiliz ilerleyişini Durdurmak, İslamiyet’in kutsal Şehirleri Mekke ve Medine’yi Korumak için savaştığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hicaz ve yemen

134 Tarih 4

151) Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi Ekonomik alanı daha çok olumsuz etkilemiştir?

Cevap : Dokuma sanayisini

152) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Yunanistan bağımsız hâle gelmiştir?

Cevap : Edirne

153) Hangisi Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yaşanmıştır?

Cevap : Çaldıran Muharebesi

154) Hangisi Divân-ı Hümâyunda “İlmiye Sınıfı”nı temsil eder?

Cevap : Kadıasker

155) Lonca Teşkilatı’nda yer alan her mesleğin sırrını çok iyi bilen, malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleme konusunda uzman kişidir. Hakkında bilgi verilen görevli hangisidir?

Cevap : Ehl-i Hibre

156) Osmanlı Devleti Çaldıran Savaşı’nı hangisine karşı yapmıştır?

Cevap : Safevi Devleti

157) Osmanlı Devleti’ndeki “Çifthane Sistemi” hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Tarım

158) Hangisi sarayın bölümlerinden değildir?

Cevap : Payitaht

159) Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması, coğrafya bilgisinin gelişmesi ve cesur gemicilerin yetişmesi hangisinin başlamasında etkili olmuştur?

Cevap : Coğrafi Keşifler

160) Osmanlı Devleti’nde sancakların birleşmesiyle olan en büyük yönetim birimine ne ad verilir?

Cevap : Eyalet

161) Hangisi Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında yapılmıştır?

Cevap : Otukbeli Muharebesi

162) Preveze Deniz Muharebesi’nde haçlı donanmasının komutanı hangisidir?

Cevap : Andrea Doria

163) Kanuni Dönemi’nde, hangi politika ile Akdeniz ticaretinin yeniden canlandırılması amaçlanmıştır?

Cevap : Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi

164) Osmanlı Devleti’nde tarımsal faaliyetler hangi sınıf tarafından yapılmıştır?

Cevap : Reaya

165) Hangisi Divân-ı Hümâyun’da padişahın mutlak vekilidir?

Cevap : Veziriazam

166) Hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri sonucunda topraklarına kattığı yerlerden biri değildir?

Cevap : Tunus

167) 1514 yılında Üsküdar’da, Karaca Ahmet’te vakıflar tarafından cüzzamlıların tedavi edilmesi amacıyla …… adı verilen bir hastane açılmıştır.
Cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

Cevap : Miskinler Tekkesi

168) Osmanlı Devleti’nde siyasi, askeri, örfi, şeri, adli ve mali işler ile davaların görüşülüp karara bağlandığı yer hangisidir?

Cevap : Divân-ı Hümâyun

169) Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli hangisine dayanmaktadır?

Cevap : Tarıma

170) Hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri’nde başarısız olmasının nedenlerinden değildir?

Cevap : Devletlerin idari yapısının bozulması

171) Hangisi İstanbul’un Fethi için yapılan hazırlıklardan biridir?

Cevap : Venedik, Sırbistan ve Eflak ile anlaşmalar yapılması

172) Hangisi Osmanlı Devleti’ndeki ticaret mekânlarından biri değildir?

Cevap : Medrese

134 Tarih 4

173) Hangisinin gerçekleştiği gün, günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır?

Cevap : Preveze Deniz Muharebesi

174) II. Mehmed’in İstanbul kuşatması için döktürdüğü topraklara ne ad verilmiştir?

Cevap : Şahi

175) Osmanlı Devleti’nde millet sistemi belirlenerek hangisi göz önünde tutlmuştur?

Cevap : Din ve mezhep

176) Osmanlı Devleti’nde ustalığa yükselen bir kimsenin loca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine ne ad verilmiştir?

Cevap : Gedik

177) Divan’da verilen hükümleri ve kararları düzelttikten sonra tamamlamak, fermana uygun olarak emirleri yazmak hangi divan üyesinin görevidir?

Cevap : Reisülküttâb

178) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde hangi devlete adli ve mali kapitülasyonlar verilmiştir?

Cevap : Fransa

179) Osmanlı Devleti Hint Deniz Seferleri’ni hangisine karşı düzenlemiştir?

Cevap : Portekizliler

180) Hangisinin sonucunda Basra Körfezi’nin kontrolü Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir?

Cevap : Sancak

181) Hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri sonucunda topraklarına kattığı yerlerden biridir?

Cevap : Sudan

182) Osmanlı Devleti’nde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelenlerin hem ürünlerini sattıkları hem de toplumsal kaynaşma, dayanışma ve bir arada bulunma kültürünü yaşattıkları yer hangisidir?

Cevap : hisar

183) Divân-ı Hümâyun’da adalet, din ve eğitim alanlarından sorumlu olan görevli hangisidir?

Cevap : Kadıasker

184) Hangisi Osmanlı Devleti’nde padişahın görev ve sorumluluklarından biri değildir?

Cevap : Medreselerde derslere girmek

185) Osmanlı Devleti’nde İstanbul dışında kalan bütün ülke topraklarına ne ad verilmiştir?

Cevap : Taşra

186) Osmanlı Devleti’nde toprağı işleten köylü, yöreye ve toprağın verimlilik durumuna göre devlete …… adında bir vergi ödemiştir.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Çift resmi

187) Mısır’ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz’in Akdeniz’e bağlamak isteyen devlet adamı hangisidir?

Cevap : Sokullu Mehmet paşa

188) Hangisi Fatih Sultan Mehmed Dönemi gelişmelerinden değildir?

Cevap : Belgrad’ın fethi

189) Lonca Teşkilatında, pazardan hammadde alarak ustalar arasında eşit dağıtmak, işlenen malın loncanın belirlediği ölçülere uyup uymadığını denetlemek ve bu malları öbür loncalara ve dükkanlara dağıtmak hangisinin görevidir?

Cevap : Yiğitbaşı

190) İstanbul Antlaşması’nın (1533) “Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı veziriazamına eşit sayılacaktır.” Maddesi ile Osmanlı Devleti Avusturya’ya karşı hangi anlamda üstünlük kazanmıştır?

Cevap : Siyasi

191) Hangisi Osmanlı Devleti’nde vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz?

Cevap : Narh sistemini uygulamak

192) İpek ve Baharat Yollarının önemini yitirmesinde hangi gelişme etkili olmuştur?

Cevap : Coğrafi Keşifler

134 Tarih 4

193) Hangisi İstanbul’un Fethi’nin sebeplerinden değildir?

Cevap : Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama hedefi

194) Hangisi Kanuni Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Turnadağ Muharebesi

200) Osmanlı Devleti’nde kişinin malına devlet tarafından el konulmasına ne ad verilir?

Cevap : Müsadere

201) Osmanlı Devleti’nde nüfusun çoğunluğunu oluşturan unsur hangisidir?

Cevap : Türkler

202) Osmanlı Devleti’nde Divân-ı Hümâyun toplantıları Topkapı Sarayı’nda ………. denilen yerde yapılmıştır.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hazine Odası

203) Topkapı Sarayı’nın dış bölümüne ne ad verilir?

Cevap : Birun

204) Rodos Adası’nın fethi hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?

Cevap : I Süleyman

205) Osmanlı toprak sisteminde gelirleri sınır güvenliği için ayrılan topraklara ne ad verilir?

Cevap : Yurtluk

206) Hangisi Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği ticaret merkezidir?

Cevap : Kapan

207) Hangisi divan üyelerinden değildir?

Cevap : Lala

208) Osmanlı Devleti’nde toprağı üç senelik dinlendirme süresinin dışında boş bırakıp işletmeyen çiftçilerden alınan vergiye ne ad verilirdi?

Cevap : Çiftbozan

209) Hangisi Coğrafi Keşifler’in sonuçlarından biri değildir?

Cevap : İpek ve Baharat yollarının canlılığını kaybetmesi

210) Osmanlıda görülen meddah, orta oyun ve karagöz gibi unsurlar hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Eğlence

211) Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki “Ahi Teşkilatı” Osmanlı Devleti’nde hangi isim altında devam etmiştir?

Cevap : Lonca

212) Osmanlı Devleti’nde amacı, merkez ve taşra yönetimi ile orduda görev alacak kişileri yetiştirmek olan kurum hangisidir?

Cevap : Enderun

213) 1533 tarihli İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti’nin hangi seferi sonucunda imzalanmıştır?

Cevap : Almanya Seferi

134 Tarih 4

214) Osmanlı devleti’nde kazalarda devletin şer’i ve örfi kanunlarını uygulamakla sorumlu olan görevli hangisidir?

Cevap : Kadı

215) Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucunda halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesiyle hangi durum ortaya çıkmıştır?

Cevap : Osmanlı devleti İslam dünyasının lideri olmuştur

216) Hangisi Osmanlı’da divan üyesi olan nişancının görevlerindendir?

Cevap : Padişahın tuğrasını çekmek

217) Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslümanlara ait topraklara ne denir?

Cevap : Öşri

218) Hangisi Osmanlı devleti’nde donanma şenliklerinde geceleri düzenlenen bir eğlencedir?

Cevap : Fener alayı

219) Hangisi İstanbul’un Fethi’nin sebeplerinden değildir?

Cevap : Doğu’dan gelebilecek tehlikeleri önleme düşüncesi

220) Fatih Dönemi’nde Akdeniz ticareti için hangi devlette 16 yıl savaşılmıştır?

Cevap : Venedik

221) Osmanlı devleti hangi savaşta Safevileri yenilgiye uğratmıştır?

Cevap : Çaldıran

222) Hangisi “Ümit burnu”nu geçerek Hindistan’a ulaşmayı başaran ilk denizcidir?

Cevap : Vasko de Gama

223) Hangisi “Lonca Teşkilatı”nın üstlendiği görevlerden değildir?

Cevap : Gümrük vergilerinin toplanması

224) Osmanlı devleti’nde Divan’ı Hümayun (Divân-ı Hümâyun) Teşkilatı hangi Padişah döneminde oluşturulmuştur?

Cevap : Orhan bey

225) Hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri’nde başarısız olmasının nedenlerinden değildir?

Cevap : Süveyş kanalı projesinin gerçekleştirilememesi

226) Osmanlı devleti’nde Venedik ve Cenevizli tüccarlara ilk imtiyazlar hangisinin döneminde verilmiştir?

Cevap : Fatih Sultan Mehmet

134 Tarih 4

Açık Lise Çıkmış Sorular
facebook Açık Lise

134 Tarih 4

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: