Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2020

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2020

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2020

1. Erken çocukluk eğitimi aşağıdaki yaş aralığının hangisini kapsamaktadır?

A) 0-12 yaş
B) 0-6 yaş
C) 0-8 yaş
D) 0-3 yaş
E) 0-5 yaş

Cevap : C) 0-8 yaş

2. I.Drama odası 30 m2 den az olmamalıdır
II. Görsel sanatlar ve müzik dersliği 30 m2 den az olmamalıdır
III. Küpüthane 20 m2 den az olmamalıdır
IV. Sınıf en fazla 15 m2 olmalıdır.
Yukarıdaki Özel Öğretim Kurumları Standart Yönergesinde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken bölümler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız IV
B) I,II,III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) I ve II

Cevap : A) Yalnız IV

3. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin çocuklara öğrenme merkezlerinde oynarken açık uçlu soru örneklerinden biri değildir?

A) Bana resmini anlat
B) Sence daha önce ne oldu?
C) Hikayeni bitirdin mi?
D) Bu nasıl çalışıyor?
E) Neden böyle düşünüyorsun?

Cevap : C) Hikayeni bitirdin mi?
NOT: Öğrenme merkezlerinde öğretmenler, birden fazla olası cevabı olan açık uçlu soruları daha fazla kullanmalıdır. Açık uçlu sorular çocukların dil gelişimini ve düşünmelerini teşvik etmektedir. Sorular çocuğun düşünme düzeyini belirlemek için kullanılabilir. Açık uçlu soru örnekleri şunlardır: “Bana resmini anlat.”, “Bunlar nasıl / farklı mı?”, “Sence daha önce ne
oldu?”, “Neden üzgün?”, “Bu nasıl çalışıyor?”, “Neden böyle düşünüyorsun . . .?” gibi.

4. Eğitim yapıları asgari tasarım standartları kılavuzuna göre anaokulu/anasınıfı etkinlik ve oyun odaları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıfta çocuk başına düşen brüt alan minimum 2,40 m2 olması gereklidir
B) Sınıftaki eğitim ortamları farklı malzemeler, çocuğun boyunu aşmayan kapaksız dolaplar gibi malzemelerini birbirinden ayırmalıdır.
C) Çocukların dinlenmesi için dinlenme/uyku odası bulunmalıdır
D) Çocukların fiziksel büyüme ve hareket gelişimini destekleyecek uygun malzemelerle kaplanmalıdır
E) Sınıfta en fazla 40 çocuk olmalıdır.

Cevap : E) Sınıfta en fazla 40 çocuk olmalıdır.
NOT: Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’na (2015) göre anaokulu/ana sınıfı etkinlik ve oyun odaları:
– Çocukların fiziksel büyüme ve hareket gelişimini destekleyecek uygun malzemelerle kaplanmalıdır.
– Çocukların dinlenmesi için dinlenme/uyku odası bulunmalıdır. Bu oda her çocuk için en az 1,5 m² alan olacak şekilde planlanmalıdır.
– Sınıfta en az 20, en fazla 25 çocuk olmalıdır.
– Sınıfta çocuk başına düşen brüt alanın en az 2,40 m² olması gereklidir.
– Sınıftaki eğitim ortamları, farklı malzemeler, çocuğun boyunu aşmayan kapaksız dolaplar gibi malzemelerle birbirinden ayrılmalıdır.

5. Okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri ücretsizdir. Bireylerin yaş, sosyal sınıfıyla ilgili ayrım yapılmaksızın ana dil, cinsiyet, ekonomik durum, ikamet ve özel gereksinimleri doğrultusunda bütün imkanlar sunulur.
Yukarıda Finlandiya eğitim sistemine ait hangi temel hedefin açıklamasına yer verilmiştir?

A) Eğitim hizmetlerinde bölgesel bakımdan ayrım yapılmaz
B) Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği vardır.
C) Zorunlu eğitim önceliklidir
D) İyi eğitimli ebeveynler önemsenir
E) Eğitimciler çocukların okul süreçlerinde odak noktasıdır

Cevap : B) Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği vardır.

6. Kaliteli okul öncesi eğitim; sosyal duygusal yeterlilik, değerler ve eğilimlerin yanında yaşam boyu öğrenme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olan erken akademik bilgi ve becerileri de kapsamalıdır.
Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki erken çocukluk eğitimi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır
B) Erken çocukluk dönemi yaşamın temelidir
C) Eğitimde çocuğun etkin katılımı ve ilgili önemlidir
D) Her çocuk farklı bir bireydir
E) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir.

Cevap : E) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir.

7. Anaokulunda okulunda bulunan bölümlerden biri olan uyku/dinlenme odası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyku odası dizayn edilirken yataklar arasından bir
kişinin geçebileceği aralık bırakılmalıdır
B) Ranza sistemi kullanılabilir.
C) Öğrenci başına düşen hava hacmi 10 M3 olmalıdır
D) Oda ısısı 18-20 C arasında olmalıdır
E) Havalandırmaya uygun sessiz bir yerde bulunmalıdır

Cevap : B) Ranza sistemi kullanılabilir.

8. Çocuklar öğrenme merkezlerinde çalışırken öğretmen gözler ve gözlemlerini kaydeder. Verilen açıklama öğretmenin çocukların öğreme merkezlerinde oyun esnasında hangi görevi ile ilgilidir?

A) Planlama
B) Etkileşim
C) Kurulum
D) Değerlendirme
E) Hakemlik

Cevap : D) Değerlendirme

9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bebeklerde 6 aya kadar sadece anne sütü verilmelidir.
B) Çocuklar öz bakım becerilerini 12 aylıktan sonra kendi kendilerine gerçekleştirebilmektedir.
C) Prematüre, bebeğin 37. Gebelik haftasından önce dünyaya gelmesidir
D) Çocuklar öz bakım becerilerini üç yaştan sonra kendi kendilerine gerçekleştirebilmektedir.
E) 2500 gramın altında olması durumunda düşük doğum ağırlıklı bebek denir.

Cevap : B) Çocuklar öz bakım becerilerini 12 aylıktan sonra kendi kendilerine gerçekleştirebilmektedir.
NOT: Öz bakım becerileri, çocuğun temel gereksinimlerini yetişkin desteği olmadan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesidir. Çocuklar öz bakım becerilerini üç yaştan sonra kendi kendilerine gerçekleştirebilmektedir

10. Kağıt kesme çalışması esnasında çocuğa kesilen şekli çıkarmada yardım eden öğretmen hangi etkileşim türünü kullanmaktadır?

A) Yönlendirici olmayan ifadeler
B) Sorgulama
C) Gözlem
D) Direkt (doğrudan) katılım
E) Yönerge ifadeleri

Cevap : D) Direkt (doğrudan) katılım

11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esnasında kullandığı yönlendirici olmayan ifade örneklerinden biri değildir?

A) Kırımızı boyayı kullanıyorsun.
B) Hikaye saati başlıyor. Hemen toplanın.
C) Bloklar düştü
D) Matematik problemlerini neredeyse bitirdin.
E) Gerçekten çok çalışıyorsun.

Cevap : B) Hikaye saati başlıyor. Hemen toplanın.
NOT: Yönlendirici olmayan ifade örnekleri şunlardır: “Kırmızı boyayı kullanıyorsun.”, “Bloklar düştü.”, “Matematik problemlerini neredeyse bitirdin.”, “Gerçekten çok çalışıyorsun.” gibi.

12. I. Realist felsefenin gerektirdiği eğitim modelini tasarlamıştır.
II. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir
III. Anne adaylarının bedensel ve zihinsel yorgunluktan kaçınmaları, sağlıklı beslenmelerini, yürüyüş yapmalarını tavsiye etmiştir.
IV. Bedenden önce ruhun masallarla doyurulması gerektiğini söylemiştir.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Aristo/Aristoteles ilgilidir?

A) III, IV
B) Yalnız I
C) II, III
D) I, II, III
E) I, II, III, IV

Cevap : D) I, II, III

13. Özel Öğretim Kurumları Standart Yönergesinde okul öncesi eğitim kurumları binalarının bölümleri ve açıklamalarına yer verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde yönergede yer alan ifade yanlış olarak verilmiştir?

A) İdareci odası en az 10 m2 olmalıdır.
B) İsteğe bağlı uyku odası açılabilir
C) İhtiyaç duyuluyorsa yönetici yardımcısı odası olmalı. Bu oda 10 m2 den daha az olmamalıdır.
D) Rehberlik odası zorunludur.
E) Öğretmenler odası ihtiyaç duyulursa açılabilir. Büyüklüğü öğretmen sayısına göre ayarlanmalıdır.

Cevap : D) Rehberlik odası zorunludur.

14. Okul yılının başında öğretmenin öğrenme merkezlerinde oyun esnasında en fazla kullandığı etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorgulama
B) Yönlendirici olmayan ifadeler
C) Gözlem
D) Yönerge ifadeleri
E) Direkt (doğrudan) katılım

Cevap : C) Gözlem

15. “Çocuğun temel gereksinimlerini (yemek yeme, giyinme, kişisel bakım, tuvalet vs) yetişkin desteği olmadan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesidir.”
Yukarıda verilen bu açıklama çocukların hangi becerileri ile ilgilidir?

A) Öz düzenleme becerileri
B) Sosyal becerileri
C) Öz bakım becerileri
D) Dil becerileri
E) Bilişsel becerileri

Cevap : C) Öz bakım becerileri

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2020

16. Anaokulunda bulunan yemek salonu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yemek masalarının yerden yüksekliği 60 cm olalı
B) Sandalyelerin yerden yüksekliği 35 cm olmalı
C) Yemek salonu bahçeye bakacak şekilde tasarlanmalı
D) Yemek salonunda doğal aydınlatma olmalı
E) Yemek masalarının yerden yüksekliği en az 1 metre olmalı

Cevap : E) Yemek masalarının yerden yüksekliği en az 1 metre olmalı
NOT: Anaokulunda bulunan yemek salonunda doğal aydınlatma ve havalandırma olmalı ve bahçeye bakacak şekilde tasarlanmalıdır. Yemek odalarında kullanılan masalar ve sandalyeler çocuğun boyuna uygun olmalı, yemek masalarının yerden yüksekliği 60 cm, sandalyelerin yerden yüksekliği 35 cm olmalıdır

17. Türkiye’de yürürlükte olan okul öncesi eğitim programı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

A) 2006
B) 2004
C) 2013
D) 1994
E) 2002

Cevap : C) 2013

18. Aşağıdakilerden hangisi sessizlik gerektiren öğrenme alanlarından biridir?

A) Müzik alanı
B) Dramatik oyun alanı
C) Blok alanı
D) Okuma alanı
E) Kum ve su oyunları alanı

Cevap : D) Okuma alanı

19. Erken çocukluk döneminde beyin gelişimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aksonun görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır
B) Aksonlar yalnızca dendritler ile bağlantı kurar
C) Sinapslar, hücreden hücreye bilgi geçişinin olduğu ve sinir yapı taşları arasındaki bağlantı noktalarıdır.
D) Dendritler diğer aksonlar gelen girdileri alır.
E) Dentritin görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır.

Cevap : E) Dentritin görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır.

20. Bireyin kendinden yaşça büyüklerine saygı göstermeli, ağırbaşlı, nazik alçak gönüllü olmalı ve gerçekleri söylemelidir
Yukarıda verilen bu açıklama J.J. Rousseou’nun çocuk eğitimi ile ilgili hangi ilkesine aittir?

A) Ölçülülük
B) Deneyimlemenin önemi
C) Özerklik
D) Doğacılık
E) Hümanizm (İnsancılık)

Cevap : A) Ölçülülük
NOT: Rousseau Emile’de ölçülülüğü iki başlıkta inceler.
*Birincisi öğretimde ölçülülük, öğretirken denge sağlanması durumudur. Çocuk ne fazla ısrarcı ne de tamamen başıboş bırakılmalıdır. Özgür hissettiği bir ortam yaratılarak uzaktan izlenmelidir.
*İkincisi ise bireyin davranışlarının yaşı ile uyumlu olması durumudur. Birey kendinden yaşça büyüklerine saygı göstermeli; ağırbaşlı, nazik, alçakgönüllü olmalı ve gerçekleri söylemelidir.

21. – Sinema, tiyatro, bayram törenleri, yıl sonu sergileri, gösteriler için kullanılabilir.
– Okul yönetim toplantıları yapabilir
– Beslenme, büyük grup etkinlikleri, uyku/dinlenme, anne baba eitimleri, aile kütüphaneleri için kullanılabilir.
Yukarıda verilen açıklamalar anaokulunda bulunan bölümlerden biri ile ilgilidir.
Anaokulunda bulunan bu bölümün adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A) Çok amaçlı salon
B) Gözlem odası
C) Oyun odası
D) Revir
E) Sınıf

Cevap : A) Çok amaçlı salon

22. …………, bir sınıf içindeki alanları belirlemek, ilgi alanları oluşturmak, trafiği kontrol etmek ve çocukları sınıfa dağıtmak için hizmet eden herhangi bir fiziksel nesnedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ayırıcılar
B) Ölçme merkezleri
C) Nesneler
D) Depolama

Cevap : A) Ayırıcılar

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2020

23. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yeni Zelanda da uygulanan Okul öncesi eğitim programının adı bulunmaktadır?

A) TL Waikiki
B) Tanatahu
C) Te Whariki
D) Montessori
E) Ho’oponopono

Cevap : C) Te Whariki
NOT: Yeni Zelanda’da okul öncesi eğitim hizmetleri, bakım ve erken eğitim merkezleri, ev temelli eğitim, anaokulları olarak çeşitlilik göstermektedir. 2-5 yaş arasındaki çocuklar anaokulu eğitimi almaktadır. Te Whariki isimli erken çocukluk eğitim programı uygulanmaktadır. Bu program “bütünsel gelişim, güçlendirme, aile ve toplum ilişkiler” üzerine dört temel ilke üzerine kurulmuştur. Dünya Bankası verilerine göre Yeni Zelanda’da okul öncesi dönemde eğitime katılım oranı %93’tür

24. John Bruer’e göre insan beyninde sinaptik yoğunluğunun zirve yaptığı yaş grubu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) 2-4 yaş
B) 0-1 yaş
C) 1-2 yaş
D) 5-6 yaş
E) 0-3 yaş

Cevap : E) 0-3 yaş
NOT: Sihirli yıllar (0-3 yaş) adlı kitabın yazarı olan John Bruer’e göre insan beyninde doğumdan üç yaşına kadar sinaptik yoğunluk zirve yapmaktadır. Bu sürede ortadan kalkan sinapslardan çok daha fazlası oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde sinaptik yoğunluk, yetişkinlerinkini aşacak derecede artar. Ergenlikle birlikte bu sayı normal yetişkin seviyesine iner.

25. “Okul öncesi eğitim ortamlarının ısısı pasif etkinlikler için………….°C, hareketli etkinlikler için ……………….°C olmalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 20-21 °C / 18 °C
B) 15-16 °C /25 °C
C) 10-12°C /30 °C
D) 8-10°C /32 °C
E) 17-18 °C /31 °C

Cevap : A) 20-21 °C / 18 °C

26. …….. belli dönemlerde belli öğrenme durumlarına karşı duyarlılık ve ilgili olma olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gelişme
B) Öğrenme
C) Gelişim
D) Öğretim
E) Kritik dönem

Cevap : E) Kritik dönem

27. “Çocuk doğa içinde özgür biçimde yetişmelidir. Baskı altında büyüyen çocuklar daha dayanıksızdır. Beklentiler çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuklara yetişkin gibi davranılmamalı onlardan da yetişkin gibi davranmaları beklenmemelidir”
Yukarıdaki açıklama J.J. Rosseou’nun çocuk eğitimi ile ilgili ilkesine aittir?

A) Deneyimlemenin önemi
B) Ölçülülük
C) Özerklik
D) Doğacılık
E) Hümanizm (insancılık)

Cevap : D) Doğacılık

28. I. Annenin çocuğun hayatındaki önemi anne-çocuk ilişkisinin çocuğun gelişimi üzerindeki etkisinin önemi değinmiştir.
II. Çocuk doğa ile uyumlu deneyimleyerek öğrenen ölçülü davranan ve yaşayan hümanist ve özerk bir birey olarak yetiştirmelidir
III. çocukların zihinlerinin boş bir levha olarak görmekte ve istenilen şekilde yönlendirilebileceğini savunmaktadır.
IV. doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir.
Yukarıdaki maddelerde erken çocukluk eğitimine temel olan görüşlere yer verilmiştir. Görüşleri verilen bilim insanlarının aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırayla verilmiştir?

A) H. Pestalozzi / Aristo / J. Lockes / J.J. Rouseau
B) Aristo / J. Lokes / J.J. Rousseau / H. Pestalozzi
C) J. Locke / J. Rousseau / Aristo / H. Pestalozzi
D) J. H. Pestalozzi / J.J. Rousseau / J. Locke / Aristo
E) J.J. Rousseau / J.H. Pestalozzi / Aristo / J. Locke

Cevap : D) J. H. Pestalozzi / J.J. Rousseau / J. Locke / Aristo

29. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esasında çocuklarla düşük düzeyde etkileşime girdiği yöntemdir?

A) Direkt katılım
B) Gözlem
C) Sorgulama
D) Yönlendirici olmayan ifadeler
E) Yönerge ifadeleri

Cevap : B) Gözlem

30. Sanatı anlama ve sanattan zevk alma, orijinal eserler oluşturma Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan hangi ihtiyaç türü ile ilgilidir?

A) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
B) Estetik ihtiyaçlar
C) Güvenlik ihtiyaçlar
D) Öz saygı ihtiyaçlar
E) Ait olma ve sevgi ihtiyaçları

Cevap : B) Estetik ihtiyaçlar

31. Aşağıdakilerden hangisi Demokratik eğitim anlayışı çerçevesinde oluşturulan eğitim ortamının özelliklerinden biri değildir?

A) Öğretmenin ilgi ve istekleri doğrultusunda tüm etkinliklerin planlanıp uygulanması
B) Sınıfta bulunan panolarda çocukların etkinliklerinin sergilenmesi
C) Toplumsal katılımı teşvik etmesi
D) Çocuklara kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda seçim yapabilme fırsatını sağlaması
E) Mekân ve ortamların kolay erişilebilir olması

Cevap : A) Öğretmenin ilgi ve istekleri doğrultusunda tüm etkinliklerin planlanıp uygulanması

32. 5-6 yaş grubu çocuklara hizmet veren ve çoğunlukla ilkokulların içinde açılan okul öncesi eğitim kurumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Uygulama anaokulu
B) Uygulama sınıfı
C) Anasınıfı
D) Bağımsız anaokulu
E) Anaokulu

Cevap : C) Anasınıfı

33. Steiner’e göre mekân ve objelerin renkleri insanın ruh hali ve duyguları ile ilişkilidir. Steiner okulunda ……. kullanmıştır.
Açıklamada geçen renk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeftali rengi
B) Mavi
C) Kahverengi
D) Beyaz
E) Siyah

Cevap : A) Şeftali rengi

34. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sınıf ortamı düzenlenirken gürültü yönetimi açısından yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Okuma merkezini blok merkezinin yanına yerleştirmek
B) Farklı öğrenme merkezlerinin zemininde halı kullanmak
C) Sessizlik gerektiren öğrenme merkezleri sesli merkezlerden daha uzağa yerleştirilmeli
D) Gürültülü faaliyet gerçekleştirildiği merkezleri geniş bölgelere konulandırmak
E) Blok merkezi dramatik oyun merkezi gibi sesli bir alanın yanına yerleştirilebilir.

Cevap : A) Okuma merkezini blok merkezinin yanına yerleştirmek

35. Küçük oyunlarla oynama, boncuk dizme, puzzle oynama, nesneleri sınıflandırma gibi el becerisini geliştirme türü oyunlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Küçük kas oyunları
B) Kurallı oyunlar
C) Büyük kas oyunları
D) Beceri oyunları
E) Rol oynama oyunu

Cevap : A) Küçük kas oyunları”

36- ………. İngiltere’de eğitim işlerinden sorumlu ve yetkili olan  makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim ve organizasyon müsteşarı
B) Eğitim organizasyonu sorumlusu
C) Eğitim işleri yönetmeni
D) Devlet sekreteri
E) Genel sekreter

Cevap : D) Devlet sekreteri

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2020

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2020

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: