Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final

1) Gönüllü personel sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere yardım eder. Örneğin çocukları sağlık merkezlerine muayene götürme, ebeveyn eğitimine yardımcı olma gibi. İfadesi aşağıdaki programlardan hangisini tanımlar?

A) Regilo Emilia
B) Head Start
C) Waldorf
D) High Scope
E) Bank Street

Cevap : B) Head Start

2) ……… farklı yaş ve gelişim düzeylerindeki çocukların basit veya karmaşık tarzlarda kullanabilecekleri açık uçlu öğrenme materyalleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bloklar
B) Nesneler
C) Materyaller
D) Artık materyaller
E) Oyuncaklar

Cevap : A) Bloklar

3) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki çocukları gözlemlemenin amaçlarından biri değildir?

A) Çocukların davranışlarını anlamak
B) Standart testlerle elde edilemeyen bilgilere ulaşmak
C) Okul yönetimine bilgi vermek
D) Öğrenme sürecini değerlendirmek
E) Çocukların gelişimini değerlendirmek

Cevap : C) Okul yönetimine bilgi vermek

4) – Montessori yaklaşımı – Maria Montessori
– Regio Emilla yaklaşımı – Rudolf Steiner
– Waldorf yaklaşımı – Loris Malaguzzi
Yukarıda erken çocukluk eğitimi yaklaşımları ve öncüleri verilmiştir yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) II, III
E) I, II, III

Cevap : B) Yalnız I

5) Ali öğretmen sınıfındaki çocukların belirli bir zaman diliminde bulunduğu davranışları düzenli olarak bir deftere kaydetmektedir. Çocukların ses tonu, konuşmaları ve neler yaptıklarını ayrıntılı bir şekilde yazmaktadır.
Yukarıdaki açıklaması yapılan çocuğu tanıma yönteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubrik
B) Görüşme yöntemi
C) Hatıra defteri yöntemi
D) Gelişim kontrol listesi kullanma

Cevap : C) Hatıra defteri yöntemi

6) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde aile katılımının tanımıdır?

A) Öğretmenlerin yüklerini hafifletmek
B) Programın planlanmasına ve yazılmasına yardımcı olmak
C) Okulda etkinliklere katılım sağlamak
D) Doğumdan yetişkinliğe kadar çocuklarının eğitim ve gelişmelerinin her aşamasında yer almak
E) Seminerlere ve toplantılara katılmak

Cevap : D) Doğumdan yetişkinliğe kadar çocuklarının eğitim ve gelişmelerinin her aşamasında yer almak

7) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğretmenlerinin mesleki ve kişilik özelliklerinden biridir?

A) Disiplinli ve kurallı olması
B) Eğitim sürecinde teknolojiyi kullanmaması
C) Çocukça davranışlardan sıkılması
D) Ders odaklı olması
E) Öğrencilerin gereksinim duydukları her konuda yardım alabilecekleri özelliklere sahip olması

Cevap : E) Öğrencilerin gereksinim duydukları her konuda yardım alabilecekleri özelliklere sahip olması

8) Montessori’ye göre 4-6 yaş çocukların ilgi alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Dünyayı keşfetmek için tüm duyuları kullanmak için güçlü bir dürtü
B) Kesin bilgi, kontrollü hareket
C) Sayılara ve saymaya ilgi
D) Duygusal algı ve ayırt etmeyi geliştirmek için bir dürtü
E) Düzen ve rutine ilgi

Cevap : C) Sayılara ve saymaya ilgi

9) Montessoriye göre çocukların okumaya ilgisinde artış olduğu yaş aralığı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) 0-3 yaş
B) 2-3 yaş
C) 3-4
D) 4 (1/2) 6 yaş

Cevap : D) 4 (1/2) 6 yaş

10) Çocuğun temel gereksinimlerini (yemek yeme, giyinme, kişisel bakım, tuvalet vs.) yetişkin desteği olmadan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesidir.
Yukarıda verilen bu açıklama çocukların hangi becerileri ile ilgilidir?

A) bilişsel becerileri
B) sosyal becerileri
C) dil becerileri
D) Özbakım becerileri
E) Öz düzenleme becerileri

Cevap : D) Özbakım becerileri

11) Okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri ücretsizdir bireylerin yaz sosyal sınıfları ile ilgili ayrım yapılmaksızın anadil cinsiyet ve ekonomik durum ikamet ve özel gereksinimleri doğrultusunda bütün imkanlar sunulur.
Yukarıdaki Finlandiya eğitim sistemine ait hangi temel hedefin açıklamasına yer verilmiştir?

A) Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği vardır
B) İyi eğitimli Ebeveynler önemsenir.
C) Eğitimciler çocukların okul süreçlerinde odak noktasıdır
D) Eğitim hizmetlerinde bölgesel bakımdan ayrım yapılmaz
E) zorunlu eğitim önceliklidir

Cevap : A) Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği vardır

12) ……….. küçük oyuncaklarla oynama boncuk dizme puzzle yapma nesneleri sınıflama gibi el becerisini geliştirme türü oyunlardır
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yapı inşa oyunları
B) büyük kas oyunları
C) beceri oyunları
D) küçük kas oyunları
E) kurallı oyunlar

Cevap : D) küçük kas oyunları

13) Sanatı anlama ve sanattan zevk alma orijinal eserleri oluşturma Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan hangi hangi ihtiyaç türü ile ilgilidir?

A) Ait olma ve sevgi ihtiyaçları
B) kendini geliştirme ihtiyaçları
C) güvenlik ihtiyaçları
D) özsaygı ihtiyaçları
E) estetik ihtiyaçları

Cevap : E) estetik ihtiyaçları

14) I. Bir realist felsefenin gerektirdiği eğitim modelini tasarlamıştır
II. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir
III. Anne adaylarının bedensel ve zihinsel yorgunluktan kaçınmalarını sağlıklı beslenme düzenli yürüyüş yapmalarını tavsiye etmiştir
IV. Benden önce ruhun masallarla duyulması gerektiğini söylemiştir
Yukarıdaki verilenlerden hangisi hangileri Aristo Aristoteles ile ilgilidir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II, III ve IV
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

15) Türkiye’de yürürlükte olan okul öncesi eğitim programı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

A) 2002
B) 1994
C) 2004
D) 2006
E) 2013

Cevap : E) 2013

16) Portfolyoya dayalı değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken husus aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Çocukların çok boyutlu değerlendirilmesi için çeşitli ürünlerin yer alması
B) Ailenin gözüne Şirin gözükecek çalışmaların bulundurulması
C) Öğretmenin çocuğun en beğendiği ürünlerini dosyayı seçtirmesi
D) Öğretmenin tüm sunumu yapması
E) Çocuğun akademik başarısına odaklanması

Cevap : A) Çocukların çok boyutlu değerlendirilmesi için çeşitli ürünlerin yer alması

17) lık çıkışında oyuna vurgu yapılmış olmasına rağmen 1960 ve 1970’lerde erken bilişsel gelişime daha fazla odaklan aldığı için programın entelektüel hedeflere hitap edecek şekilde evrimleştiği gözlenmektedir bu eleştiri aşağıdaki erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarından hangisine yapılmıştır?

A) Head Start
B) Bank Street
C) Montessori
D) Waidorff
E) Regio Emilia

Cevap : B) Bank Street

18) – Okullar kentin mimarisini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.
– Her okulda çocukların kendi sınıflarına geçmeden önce buluştukları ve sosyalleştiği sınıflara açılan merkezi bir meydan ya da toplanma alanı vardır.
– Avlu (plaza) adı verilen bu alan aynı zamanda grup tartışmaları ve yaratıcı oyun için bir buluşma yeridir.
Yukarıda eğitim ortamının özellikleri sıralanan erken çocukluk eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bank Street
B) Regio Emilia
C) High/Scrope
D) Montessori
E) Waldorff

Cevap : B) Regio Emilia

19) Bank Street okullarında çocukların içinde yaşadığı dünyayı anlamak için yaptıkları işe ……. adı verilir. Benlik, aitlik ve toplum arasında bağlantı kurmakla ilgilidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyal çalışmalar
B) Sanat çalışmaları
C) Matematik çalışmaları
D) Fen çalışmaları
E) Hareket ve oyun çalışmaları

Cevap : A) Sosyal çalışmalar

20) Weikart ve arkadaşları tarafından dezavantajlı ortamlarda yetişen çocukların okul başarılarının arttırılması amacıyla başlatılmıştır. ifadesinde hangi yaklaşım vurgulanmıştır?

A) Regio Emilia
B) Bank Street
C) Head Start
D) High/Scrope
E) Waldorff

Cevap : D) High/Scrope

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final

21) Aşağıdakilerden hangisi Bark Street erkek çocukluk eğitimi yaklaşımının öncülerinden biri değildir?

A) Rudolf Steiner
B) Lucy Sprague
C) Harriet Johnson
D) Barbara Biber
E) Caroline Pratt

Cevap : A) Rudolf Steiner

22) I. Planlama (10-15 dakika)
II. Çalışma – temizleme (60-120 dakika)
III. Hatırlatma (40-45 dakika)
IV. Büyük grup zamanı (30-35 dakika)
V. Küçük grup zamanı (15-20 dakika)
VI. Dış mekan zamanı (30-40 dakika)
Yukarıdaki High Scope yaklaşımına dayalı yarım günlük eğitim akışında yer alan etkinlikler ve süreleri verilmiştir.
Yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IV
B) Yalnız II
C) I, IV, V
D) I, II, III
E) II, III, IV

Cevap : E) II, III, IV

23) Aşağıdakilerden hangisi Montessori’nin oluşturmuş olduğu sınıf düzeni ile ulaşmak istediği hedeflerden biri değildir?

A) Bağımlı hareket etmeyi teşvik etmek
B) Çocuklara mümkün olduğunca fazla özgürlük ve bağımsızlık kazandırmak
C) Çocukların kendi etkinlikleriyle öğrenmeleri mümkün kılmak
D) Deneyerek öğrenmesini sağlamak
E) Konsantrasyon gerektiren amaçlı faliyetler için motivasyon sağlamak

Cevap : A) Bağımlı hareket etmeyi teşvik etmek

24) High Scope yaklaşımına dayalı bir eğitim programında çocukların öğretmenlerinin yerleştirilmiş olduğu materyaller ya da bildikleri nesneler ile keşfetme sürecine dahil olduğu etkinliğin adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Küçük grup zamanı
B) Planlama zamanı
C) Hatırlatma zamanı
D) Aile eğitimi
E) Ara öğün

Cevap : A) Küçük grup zamanı

25) Eğitim yapıları asgari tasarım standartları kavuzuna göre anaokulu/anasınıfı etkinlik ve oyun odaları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıfta çocuk başına düşen brüt alan minimum 2.40 m2 olması gerekir.
B) Sınıftaki eğitim ortamları farklı malzemeler, çocuğun boyunu aşmayan kapaksız dolaplar gibi malzemelerle birbirinden ayrılmalıdır.
C) Çocukların dinlenmesi için dinlenme/uyku odası bulunmalıdır.
D) Çocukların fiziksel büyüme ve hareket gelişimini destekleyecek uygun malzemelerde kaplanmalıdır.
E) Sınıfta en fazla 40 çocuk olmalıdır.

Cevap : E) Sınıfta en fazla 40 çocuk olmalıdır.

26) – Harf kartları asılıdır.
– Üzerinde harflerin olduğu bir halı zemine serpiştirilmiştir.
– Sınıf kuralları listesi duvara asılmıştır.
Yukarıdaki eğitim ortamının özellikleri verilen erken çocukluk eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Regio Emilia
B) Montessori
C) Waldorff
D) High Scope
E) Head Start

Cevap : E) Head Start

27) Sınıf ve sanat öğretmenleri çocukların günlük gelişimleri paylaşmak için daha sık bir araya gelir. Çocukların çalışmalarının bir sonraki adımları planlamak için çocukların diyaloglarını birlikte tartışır ve yorumlar.
Yukarıda verilen açıklama hangi erken çocukluk eğitimi yaklaşımına aittir?

A) Waldorff
B) Montessori
C) Bark Street
D) Regio Emilia
E) High Scope

Cevap : D) Regio Emilia

28) Neslihan öğretmen standart terslerin yanı sıra çocukların doğal sınıf ortamında sergiledikleri davranışları da değerlendirmek istemektedir. Öğretmenin çocukların gerçek yaşantılar esnasındaki performanslarını değerlendirmek için hangi yöntemden yararlanması gerekir?

A) Yıl sonu gösterisi için çalışılan rand
B) Otantik değerlendirme aracı olarak eğitici drama
C) Girişim ölçeği
D) Okul öncesi eğitim programı kazanımları
E) Girişim kontrol listesi

Cevap : B) Otantik değerlendirme aracı olarak eğitici drama

29) Erken çocukluk eğitimi aşağıdaki hangi yaş aralığını kapsamaktadır?

A) 0-8 yaş
B) 0-12 yaş
C) 0-6 yaş
D) 0-3 yaş
E) 0-5 yaş

Cevap : C) 0-6 yaş

30) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarından yöneticinin görevlerinden değildir?

A) Öğretmenlerin mesleki becerilerini arttırmak
B) Pozitif öğrenme ortamının temellerini atmak
C) Öğretimin kalitesini iyileştirmek
D) Öğretmen ve personel maaşlarını vermek
E) Okulda öğretimin etkililiğini artırmak

Cevap : D) Öğretmen ve personel maaşlarını vermek

31) Montessori’ye göre 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişim aşamasının adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Bilinçli emici zihin
B) Çocukluk
C) Olgunluk
D) Bilinçsiz emici zihin
E) Ergenlik

Cevap : A) Bilinçli emici zihin

32) Loris Malaguzzi önderliğinde daha iyi bir gelecek inşa etme sözünün sembolü olarak yıkılan binaların enkazından anaokulu kurulan ve çocuğun kendine güvenen yetkin potansiyel açısından zengin olduğunu vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montessori
B) Regio Emilla
C) High Scope
D) Waldorff
E) Bark Street

Cevap : B) Regio Emilla

33) Aşağıdakilerden hangisi Gordon’ın tanımladığı aile katılımı rollerinden biri değildir?

A) Ailenin yetişkin olarak öğrenci rolu
B) Ailenin eğitim alarak ücretli uygulayıcı rolu
C) Ailenin öğretmen rolü
D) Ailenin kendi çocuğunu eğitici rolü
E) Ailenin bilgi alıcı rolü

Cevap : C) Ailenin öğretmen rolü

34) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yeni Zellanda’da uygulanan okul öncesi eğitim programının adı bulunmaktadır?

A) Te Whariki
B) Ho Oponopono
C) Tanatahu
D) Montessori
E) TL Waikiki

Cevap : A) Te Whariki

35) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki çocukları tanımak için kullanılan yöntemlerden biridir?

A) Toplantı
B) Slayt gösterisi
C) Seminer
D) Regresyon
E) Gözlem

Cevap : E) Gözlem

36) Küçük çocukların eğitiminde bir araç olarak blokların kullanılması üzerine vurgu yapan ilk eğitimci hangisidir?

A) Maria Montessori
B) Patty Smit Hill
C) Frobel
D) John Dewey
E) Caroline Pratt

Cevap : C) Frobel

37) I. -Plan yapma önemli bir aşamadır.
II. -Oyun, programın zorunlu elamanıdır.
III. Sosyal çalışmalar programın merkezinde yer alır.
IV. -Programda demokratik yaşam ve inanç üzerine vurgular yapılır.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarından hangisine aittir?

A) Waldorf
B) Bank Street
C) Montessori
D) Regio Emilla
E) High/Scope

Cevap : B) Bank Street

38) Montessori’ye göre 0-3 yaş çocukların ilgi alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : Konuşulan dile yoğun ilgi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Final

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: