SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2021 Deneme Sınavı -3

Segem 2021 Deneme Sınavı-3

#1. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

d) Yangın

#2. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?

c) Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere sosyal güvenlik teminatı sunar

#3. İlk ciddi anlamda sigortacılık faaliyeti hangi ülkede görülmüştür ?

c) ABD

#4. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?

b) Sorumluluk sigortaları dışındaki sigortaların da zorunlu hale getirilebilmesine imkan tanınmıştır.

#5. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

a) Tarım Sigortaları Havuzu

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

c) Sigorta hakemi

#7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

d) Hepsi

#8. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

b) Eksedan, Kotpar

#9. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

c) Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.

#10. Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

c) SEGEM

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

#12. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

d) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

#13. Aşağıdaki durumlardan hangisinde malik (sahip) olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir?

d) Hepsi

#14. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

d) Hepsi

#15. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

c) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

a) Lise veya dengi

#17. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

b) Mutabakatlı poliçe

#18. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

d) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

#19. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

#20. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?

c) TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıt olunmaması

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?

b) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Seçim Usulüne göre il bazında seçilecek olan delegeler

#22. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?

d) Sigorta

#23. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?

c) 40

#24. Müşterek sebep nedir?

a) Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep

#25. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

c) Sosyal güvenlik kurumları

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

c) Hakların devri (rücu)

#27. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

c) Yükümlülük Karşılama Yeterliliği/ Sermaye Yeterliliği

#28. Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakanlar Kurulu

#29. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

c) Prim

#30. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

d) Hepsi

#32. Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?

b) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

#33. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

d) Hepsi

#34. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

d) Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.

#35. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

b) Asgari sermayenin yanısıra branş bazında ek sermaye konulması gereklidir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

d) Muafiyetli poliçe

#37. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

a) Paket poliçe

#38. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

b) 6 ay

#39. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

b) Brüt Prim

#40. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

c) TOBB

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?

d) Hepsi

#42. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

d) Hepsi

#43. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

c) Halefiyet

#44. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?

d) Riskin ahlâka aykırı olması

#45. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

a) Reasürans anlaşmaları yapmak

#47. Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

d) Mal ve sorumluluk sigortaları

#48. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

b) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.

#49. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

d) Hepsi

#50. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

a) Hazine Müsteşarlığı

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehdar kimdir?

b) Lehine poliçe düzenlenen kişidir.

#52. Sovtaj nedir?

a) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.

#53. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

d) İhtiyari deprem sigortası DASK diye adlandırılır.

#54. Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

a) Zeyilname

#55. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

b) 2 sene

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#56. Levha nedir?

#57. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

#58. Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

a) Acente

#59. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

d) 15 iş günü

#60. Eksik sigorta nedir?

a) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem 2021 Deneme Sınavı -3

Segem 2021 Deneme Sınavı -3

telegram SEGEM Segem ÇIKMIŞ SORULAR

 

Segem Çıkmış Sorular

Segem Deneme Sınavları

Segem Konu Özetleri

Segem 2021 Soruları

Segem 2021 Deneme Sınavı -3

Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: