Segem 2021 Deneme Sınavı -3

Segem 2021 Deneme Sınavı-3

#1. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

b) Brüt Prim

#2. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar

#3. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

b) Asgari sermayenin yanısıra branş bazında ek sermaye konulması gereklidir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

d) Hepsi

#5. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

b) Eksedan, Kotpar

#6. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

d) İhtiyari deprem sigortası DASK diye adlandırılır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

a) Zeyilname

#8. Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

a) Acente

#9. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

#10. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?

b) Sorumluluk sigortaları dışındaki sigortaların da zorunlu hale getirilebilmesine imkan tanınmıştır.

#11. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

b) Mutabakatlı poliçe

#12. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

a) Hazine Müsteşarlığı

#13. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehdar kimdir?

b) Lehine poliçe düzenlenen kişidir.

#14. Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?

b) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

#15. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?

d) Sigorta

#16. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

d) Yangın

#17. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

d) Hepsi

#18. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

c) Sosyal güvenlik kurumları

#19. Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

c) SEGEM

#20. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

c) Halefiyet

#21. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

a) Paket poliçe

#22. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

d) Hepsi

#23. Eksik sigorta nedir?

a) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

#24. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

a) Reasürans anlaşmaları yapmak

#25. İlk ciddi anlamda sigortacılık faaliyeti hangi ülkede görülmüştür ?

c) ABD

#26. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

c) Yükümlülük Karşılama Yeterliliği/ Sermaye Yeterliliği

#27. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

b) 6 ay

#28. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

d) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

#29. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

d) 15 iş günü

#30. Aşağıdaki durumlardan hangisinde malik (sahip) olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir?

d) Hepsi

#31. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?

b) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Seçim Usulüne göre il bazında seçilecek olan delegeler

#32. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

d) Hepsi

#33. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

c) Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.

#34. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

d) Muafiyetli poliçe

#35. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?

c) Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere sosyal güvenlik teminatı sunar

#36. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

c) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

#37. Müşterek sebep nedir?

a) Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep

#38. Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakanlar Kurulu

#39. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?

c) TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıt olunmaması

#40. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?

c) 40

#41. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

c) Hakların devri (rücu)

#42. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

#43. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?

d) Hepsi

#44. Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

#45. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

b) 2 sene

#46. Levha nedir?

#47. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

a) Tarım Sigortaları Havuzu

#48. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

d) Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.

#49. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

c) TOBB

#50. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

#51. Sovtaj nedir?

a) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.

#52. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

c) Prim

#53. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

d) Hepsi

#54. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

a) Lise veya dengi

#55. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

d) Hepsi

#56. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

b) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.

#57. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?

d) Riskin ahlâka aykırı olması

#58. Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

d) Mal ve sorumluluk sigortaları

#59. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

d) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

#60. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

c) Sigorta hakemi

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Segem 2021 Deneme Sınavı -3

Segem 2021 Deneme Sınavı -3

telegram SEGEM Segem ÇIKMIŞ SORULAR

 

Segem Çıkmış Sorular

Segem Deneme Sınavları

Segem Konu Özetleri

Segem 2021 Soruları

Segem 2021 Deneme Sınavı -3

Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: