Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi, hekim yükümlülükleri arasında sayılamaz?

A) Hastanın istemesi durumunda uzmanlık dışı müdahale yükümlülüğü
B) Tıbbi standartlara uyma yükümlülüğü
C) Anamnez alma yükümlülüğü
D) Doğru tedavi yükümlülüğü
E) Doğru teşhis yükümlülüğü

Cevap : A) Hastanın istemesi durumunda uzmanlık dışı müdahale yükümlülüğü

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İdarenin sorumlu olabilmesi için manevi zarar oluşması yeterlidir.
B) İdarenin sorumululuğu için zararla olgu arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
C) İdarenin sorumluluğu için zarar tehlikesi yeterlidir.
D) İdarenin sorumlu olabilmesi için maddi zarar oluşması yeterlidir.
E) Görev kusurunda hastaya karşı sorumlu olan idaredir.

Cevap : C) İdarenin sorumluluğu için zarar tehlikesi yeterlidir.

3. Kişisel verilerin otomatik işlemden geçirilme sürecinde bireylerin korunması hakkında sözleşmesinde yer almayan ilke hangisidir?

A) Kişisel veriler ancak özel bir maksatla toplanabilir ve başka amaçlarla kullanılamaz.
B) Veriler kişinin ölümüne kadar saklanabilir.
C) Hakkında veri toplanan kişi bunları öğrenme ve gerektiğinde yanlış olanlarını düzeltme hakkına sahiptir.
D) Kişilerin dini,siyasi inancı,genetik ve tıbbi özellikleri gibi özel niteliği olan hassas veriler özel yöntemlerle korunmalıdır.
E) Veriler güncel ve amaca uygun olmalıdır.

Cevap : B) Veriler kişinin ölümüne kadar saklanabilir.

4. Özel hastanelerde meydana gelen zararların giderimi için nerede dava açılır ?

A) İş mahkemelerinde
B) Asliye hukuk mahkemelerinde
C) İdare mahkemesinde
D) Ticaret mahkemesinde
E) Tüketici mahkemesinde

Cevap : B) Asliye hukuk mahkemelerinde

5. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri değildir?

A) Tıbbi gerekliliğin bulunması
B) Müdahalenin yetkili sağlık personelince yapılması
C) Hastanın türk vatandaşı olması
D) Hastanın aydınlatılmış onamı
E) Tıbbi standartlara uygunluk

Cevap : C) Hastanın türk vatandaşı olması

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Tedaviyi üstlenen hekim,hastayı bizzat aydınlatmak zorunda değildir.
B) Her türlü tedavi alernatifi hastaya anlatılmalı ve aydınlatılmış seçim hakkı hastaya tanınmalıdır.
C) Tüm riskler değil,önemli olanlar
D) Hekim kendisi ile ilgili sağlık bilgilerinde hastaya vermelidir.
E) 16 yaşından büyük çocukların rızası geçerlidir.

Cevap : B) Her türlü tedavi alernatifi hastaya anlatılmalı ve aydınlatılmış seçim hakkı hastaya tanınmalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün ‘sağlık’ tanımıdır?

A) Sağlık insanların ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardından eşit şekilde faydalanmasına olanak tanıyan bir sağlık sistemine sahip olma hakkıdır.
B) Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için yiyecek,giyim,mesken,tıbbi bakım hakkı vardır.
C) Sağlık yanlızca hasta ya da sakat olmama değil, fiziksel zihinsel ve sosyal anlamda tam bir iyi olma halidir.
D) Sağlık hasta olmama durumudur.
E) Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Cevap : C) Sağlık yanlızca hasta ya da sakat olmama değil,fiziksel zihinsel ve sosyal anlamda tam bir iyi olma halidir.

8. Devlet hastanesinde çalışan bir hekimin gerçekleştirdiği tıbbi işlemler için haricen hastadan menfaat temin etmesi ………………..
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hırsızlık suçudur.
B) İrtikap suçudur.
C) Suç değildir meslekten men edilir.
D) Rüşvet suçudur.
E) Suç değildir tazminat gerektirir.

Cevap : D) Rüşvet suçudur.

9. Kamu hastanelerinde meydana gelen zararların giderimi için nerede dava açılır?

A) Asliye hukuk mahkemesinde
B) İdare mahkemesinde
C) Ticaret mahkemesinde
D) Tüketici mahkemelerinde
E) İş mahkemelerinde

Cevap : B) İdare mahkemesinde

10. Aşağıdakilerden hangisi özel hastaneler yönetmeliğinde talebi halinde hastaya ücretsiz olarak
verilecek belgelerden biri değildir?

A) Özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları filmleri
B) Özel hastanelerde kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste
C) Hastanede kadrolu olarak çalışan sağlık çalışanlarının listesi
D) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri
E) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları

Cevap : C) Hastanede kadrolu olarak çalışan sağlık çalışanlarının listesi

11. Okuldan kaytarmak isteyen öğrenciye tıbbi endikasyon olmadığı halde bir hafta rapor veren hekimin işlediği suçaşağıdakilerden hangisidir?

A) Görevi ihmal
B) Kasten yaralama
C) Taksirle yaralama
D) Görevi suistimal
E) Belgede sahtecilik

Cevap : D) Görevi suistimal

12. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir tıbbi müdahaledir?

A) Sadece güzelleştirme amacıyla dişlerin beyazlatılması
B) Pratisyen hekimin kısırlaştırma (sterilizasyon) uygulaması
C) Türkiye de çalışma ruhsatı olan yabancı bir hekimin yaptığı tedaviler
D) Hepsi
E) Endikasyonun varlığı halinde bacağın kesilmesi

Cevap : B) Pratisyen hekimin kısırlaştırma (sterilizasyon) uygulaması

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hepsi
B) Oslo bildirgesi temel hasta haklarını düzenleyen ilk metindir.
C) Lizbon bildirgesi Türkiye açısından bağlayıcıdır.
D) Lizbon bildirgesi beyin sapı ölümü kriterlerini içerir.
E) Hastanın saygın bir biçimde ölmeye hakkı olduğu Oslo bildirgesinde düzenlenmiştir.

Cevap : A) Hepsi

14. Güvenlik hakkının tanımı nedir?

A) Tıbbi kayıtların belirli sürelerle saklanması zorunluluğu
B) Tedavi öncesi hastaya tedavi ücreti hakkında bilgi verilmesi
C) Komplikasyonların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
D) Hastaların kendilerinin,ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması
E) Hasta dosyasının isteği halinde bir suretinin hastaya verilmesi

Cevap : D) Hastaların kendilerinin,ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması

15. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri değildir?

A) Hastanın Türk vatandaşı olması
B) Müdahalenin yetkili sağlık personelince yapılması
C) Tıbbi gerekliliğin bulunması
D) Tıbbi standartlara uygunluk
E) Hastanın aydınlatılmış onamı

Cevap : A) Hastanın Türk vatandaşı olması

16. Aşağıdakilerden hangisi hekim yükümlülükleri arasında sayılamaz?

A) Anamnez alma yükümlülüğü
B) Hastanın istemesi durumunda uzmanlık dışı müdahale yükümlülüğü
C) Doğru teşhis yükümlülüğü
D) Tıbbi standartlara uyma yükümlülüğü
E) Doğru tedavi yükümlülüğü

Cevap : B) Hastanın istemesi durumunda uzmanlık dışı müdahale yükümlülüğü

17. İcapçı hastaneye yaralı olarak gelen hastaya müdahale etmeyen hekimin işlediği suç………..suçudur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kasten öldürme
B) Bilinçli taksirle yaralama
C) Kasten yaralama
D) Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama
E) İhmal suretiyle kastan yaralama

Cevap : E) İhmal suretiyle kastan yaralama

18. Aşağıdakilerden hangisi hastanın aydınlatılması gereken kanular arasında değildir?

A) Tıbbi müdahalenin alternatifleri
B) Tıbbi müdahalenin başarı şansı
C) Tıbbi müdahalenin nedeni
D) Tıbbi müdahalenin niteliği ve türü
E) Kullanılacak ilaçların imalatçıları

Cevap : E) Kullanılacak ilaçların imalatçıları

19. Aşağıdaki hangi organlar vasiyet yoluyla bağışlanabilir?

A) Böbrek
B) Karaciğer
C) Kalp
D) Dalak
E) Tümü

Cevap : E) Tümü

20. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biridir?

A) Prevelans
B) Yan etki
C) Epidemiyoloji
D) Kontrendikasyon
E) Endikasyon

Cevap : E) Endikasyon

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

21. Kast ve taksir suçun………..
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Maddi unsurudur.
B) Kanunilik unsurudur.
C) Manevi unsurudur.
D) Herhangi bir unsuru değildir.
E) Hukuka aykırılık unsurudur.

Cevap : C) Manevi unsurudur.

22. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hekimler sadece sözleşmenin olduğu durumlarda değil,sözleşmesiz tıbbi müdahalenin yapıldığı durumlarda da belli standartlara uygun davranmak zorundadır.
B) Tıbbi gereklilik ;(endikasyon) olmadan yapılan tüm müdahaleler hukuka aykırıdır.
C) Bölgesellik kuralı hekimin çalıştığı ülkenin kurallarının uygulanmasıdır.
D) Standart dışı tüm uygulamalar suçtur.
E) Tıbbi müdahale öncesi hastanın rızası yeterlidir,endikasyon aranmaz.

Cevap : A) Hekimler sadece sözleşmenin olduğu durumlarda değil,sözleşmesiz tıbbi müdahalenin yapıldığı durumlarda da belli standartlara uygun davranmak zorundadır.

23. Aşağıdakilerden hangisi ölüden organ nakliyle ilgili olarak verilen yanlış bir bilgidir?

A) Vericinin yaşı önemli değildir.
B) Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir.
C) Vericinin beyin ölümü gerçekleşmiş olmalıdır.
D) Adli olaylarda önce otopsi yapılır, organ sonra alınır.
E) Her türlü organ alınabilir.

Cevap : D) Adli olaylarda önce otopsi yapılır, organ sonra alınır.

24. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Hastanın bigilerinin kaydedildiği formun eksiksiz olması hekimin sorumluluğudur.
B) Formun hasta tarafından doldurulması durumunda form hekimin sorumluluğudur.
C) Formdaki bilgilerin hasta tarafından yanlış verilmesi de hekimin sorumululuğundadır.
D) Anamnez formunda,tıbben gerekenden fazla bilgi bulunmamalıdır.
E) Anamnez formunda ,varsa ilaç kullanımına ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

Cevap : C) Formdaki bilgilerin hasta tarafından yanlış verilmesi de hekimin sorumululuğundadır.

25. Yaşayan kişilerden organ ve doku nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rıza nakil gerçekleşinceye kadar her zaman geri alınabilir.
B) Vericinin ölümcül bir hastalığı bulunmaktadır.
C) Yazılı rıza zorunludur.
D) Verici 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
E) Vericinin ayırtım gücü bulunmalıdır.

Cevap : B) Vericinin ölümcül bir hastalığı bulunmaktadır.

26. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hekimler sadece sözleşmenin olduğu durumlarda değil,sözleşmesiz tıbbi müdahalenin yapıldığı durumlarda da belli standartlara uygun davranmak durumundadır.
B) Tıbbi gereklilik (endikasyon) olmadan yapılan tüm müdahaleler hukuka aykırıdır.
C) Bölgesellik kuralı hekimin çalıştığı ülkenin kurallarının uygulanmasıdır.
D) Standart dışı tüm uygulamalar suçtur.
E) Tıbbi müdahale öncesi hastanın rızası yeterlidir,endikasyon aranmaz.

Cevap : A) Hekimler sadece sözleşmenin olduğu durumlarda değil,sözleşmesiz tıbbi müdahalenin yapıldığı durumlarda da belli standartlara uygun davranmak durumundadır.

27. Kişisel verilerin otomatik işlemden geçirilme sürecinde bireylerin korunması hakkında sözleşmesinde yer almayan ilke hangisidir?

A) Veriler kişinin ölümüne kadar saklanabilir.
B) Kişisel dini,siyasi inancı,genetik ve tıbbi özellikleri gibi özel niteliği olan hassas veriler özel yöntemlerle korunmalıdır.
C) Kişisel veriler ancak özel bir maksatla toplanabilir ve başka amaçla kullanılamaz.
D) Hakkında veri toplanan kişi bunları öğrenme ve gerektiğinde yanlış olanlarını düzeltme hakkına sahiptir.
E) Veriler güncel ve amaca uygun olmalıdır.

Cevap : A) Veriler kişinin ölümüne kadar saklanabilir.

28. Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarından biri değildir?

,
A) Öncelik sırasının belirlenmesini isteme
B) Yanlış tıbbi kayıtların düzeltilmesini isteme
C) Sağlık çalışanlarını denetleme
D) Sağlık hizmetlerinden yararlanma
E) Bilgilerin gizli tutulması

Cevap : C) Sağlık çalışanlarını denetleme

29. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sözleşme özgürlüğü mutlak değildir.
B) Sözleşmeler mutlaka yazılı olmalıdır.
C) Vekalet sözleşmesi ile hekim sonuç garantisi veriri.
D) Sözleşmenin içeriğini belirlemede bir sınır yoktur.
E) Sözleşmenin geçerli olması için altının imzalanması yeterlidir.

Cevap : B) Sözleşmeler mutlaka yazılı olmalıdır.

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

30. Aşağıda sıralanan hekimlerin hangisinin görev başında işledikleri suçların soruşturma usulü dğerlerinden farklıdır?

A) Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler
B) Özel hastanede çalışan hekimler
C) Serbest çalışan hekimler
D) Devlet hastanesinde çalışan hekimler
E) Hiçbiri

Cevap : D) Devlet hastanesinde çalışan hekimler

31. Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir vericiden organ ve doku alınabilmesi için gerekli şartlardan biridir?

A) Alıcı şahsın,vericinin erkek veya kız kardeşi olması
B) Verici ile alıcının kan gruplarının aynı olması
C) Vericinin en az iki tanık huzurunda açık,bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden vermiş olduğu yazılı ve imzalı bir belge bulunması
D) Vericinin daha önce organ bağışında bulunmamış olması
E) Alıcı ile vericinin akraba olmaları

Cevap : C) Vericinin en az iki tanık huzurunda açık,bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden vermiş olduğu yazılı ve imzalı bir belge bulunması

32. Muvafakat verme yeteneği olmayan bir kimseden rejeneratif dokular alınabilirmi ?

A) Verici ölümcül bir hastalığa yakalanmışsa alınabilir.
B) Belirli bir ücret ödemek kaydıyla alınabilir.
C) Hiçbiri
D) Hayır alınamaz
E) Belirli şartların varlığı halinde alınabilir.

Cevap : E) Belirli şartların varlığı halinde alınabilir.

33. Aşağıdakilerden hangisi,hekim yükümlülükleri arasında sayılamaz?

A) Hastanın istemesi durumunda uzmanlık dışı müdahale yükümlülüğü
B) Doğru teşhis yükümlülüğü
C) Tıbbi standartlara uyma yükümlülüğü
D) Doğru tedavi yükümlülüğü
E) Anamnez alma yükümlülüğü

Cevap : A) Hastanın istemesi durumunda uzmanlık dışı müdahale yükümlülüğü

34. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hekim özelde çalışıyorsa öğrendiği suçu bildirmek zorunda değildir.
B) Hiçbiri
C) 10 haftadan fazla gebeliklerde tıbbi gereklilik dışında rızayla çocuk düşürtülmesi suçtur.

Cevap : C) 10 haftadan fazla gebeliklerde tıbbi gereklilik dışında rızayla çocuk düşürtülmesi suçtur.

35. İdarenin sağlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili zarara sebep olmaması için nelere dikkat etmesi gereklidir?

A) Tedavi tıbbi esaslara uygun olmak
B) Uygun altyapı ve organizasyon sağlanmalı
C) Gerekli özen gösterilmeli
D) Yeterliliğe sahip personel bulundurmalı
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

36. Tedavi yükümlülüğü bakımından hangisi doğru değildir?

A) Hekim önceki muayene kayıtlarına istinaden doğrudan tedaviye geçmemelidir.
B) Kendisi muayene etmeden başka hekim tarafından önerilen ilacı verebilir.
C) Hekim muayeneyi tıbbın ulaştığı yeterli ekipman ve olanaklarla yapmalıdır.
D) Hekim ,acil vakalar gibi zorunlu durumlar dışında hastanın bizzat muayene etmeden tedavisine başlayamaz
E) Gerekli durumlarda hastaların sağlık durumu hakkında rapor verebilir.

Cevap : B) Kendisi muayene etmeden başka hekim tarafından önerilen ilacı verebilir.

37. Aşağıdakilerden hangisi organ nakli kanununun kapsamı dışındadır?

A) Kalp
B) Böbrek
C) Göz
D) Parmak
E) Kan

Cevap : E) Kan

38. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların tutulmasında önem verilmesi gerekli durumlardır?

A) Hepsi
B) Test sonuçları ve sair incelemeler,gecikmeler ve iptaller belirtilmelidir.
C) Randevulara dair ertelemeler,gecikmeler ve iptaller belirtilmelidir.
D) Yanlış girişler okunamayacak şekilde karalanmamalı üzeri çizilerek düzeltilmelidir.
E) Birden fazla sağlık çalışanın kayıt tutması halinde girişi yapanın kimliği de kaydedilmelidir.

Cevap : A) Hepsi

39. Anayasanın 90. maddesi hangi düzenlemeyi içerir?

Cevap : Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalar ile kanunların,aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır.

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: