Çalışma Ekonomisi 2021 Vize Deneme Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. I. Üretim genellikle küçük atölyelerde gerçekleştirilmektedir. II. Üretimde iş bölümü gelişmemiştir. III. Dinsel kurallara dayanan “paternalist ilişkiler” çalışma ilişkilerinin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Yukarıda “Lonca” düzeninde hâkim olan çalışma ilişkilerine ait verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

#2. Aşağıdaki yargılardan hangisi özel istihdam bürolarının gelişme nedenleri arasında gösterilmemektedir?

#3. Aşağıda “Boş zaman” kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıda feodal düzendeki çalışma hayatına ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıda endüstri öncesi çalışma düzeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#6. I – Emek – ücret II – Müteşebbis – kar III – Sermaye – Faiz IV – Doğal kaynaklar – rant (kira) Yukarıda verilen üretim fonksiyonuna dair eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?

#7. Aşağıda sanayi devrimi sonrası çalışma hayatına dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8. I. Doğal ücret teorisi II. Ücret fonu teorisi III. Artık değer teorisi IV. Pazarlık teorisi Yukarıda verilen ücret teorilerinden hangisi/hangileri klasik ücret teorilerinin içerisinde yer almamaktadır?

#9. I. Meslek seçiminde yol göstericilik ve danışmanlık yapmak. II. İşe yerleştirme ve işsizlik sigortası uygulamalarını gerçekleştirmek. III. Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam politikası izlemek. Yukarıda kamu istihdam kurumlarına ait verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#10. Aşağıda verilen çalışma modellerinden hangisi “esnek süreli çalışma modelleri” arasında yer almamaktadır?

#11. I. Sayısal anlamda kadın işsiz sayısı, erkek işsiz sayısından daha fazladır. II. Erkeklerin işsizlik oranı, kadınlara göre daha düşüktür. III. Gençler arasındaki işsizlik oranı, yetişkinlere göre daha yüksektir. IV. Sayısal anlamda yetişkin işsiz sayısı, genç işsiz sayısından daha fazladır. Yukarıda küresel iş gücü piyasaları ile ilgili verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

#12. Aşağıda iş gücü piyasalarına ait verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

#13. I. Doğal ücret teorisi II. Ücret fonu teorisi III. Artık değer teorisi IV. Pazarlık teorisi Yukarıda verilen ücret teorilerinden hangisi/hangileri klasik ücret teorileri arasında yer almamaktadır?

#14. Ekonomik yapıda meydana gelen dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin en yaygın kullanılan sınıflandırılmasıdır?

#16. I. Üretim II. Tüketim III. Değişim IV. Gelir Dağılımı Yukarıda verilen faktörlerden hangisi ekonomik hayatı düzenleyen fonksiyonlar arasında yer almamaktadır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO )’nun kuruluş yılıdır?

#18. Aşağıda “Çalışma” kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19. I. Çıraklık sözleşmesi 2 yıldan 10-12 yıla kadar uzayabiliyordu. II. Kalfalar genel olarak günlük çalışırlardı. III. Loncalık düzeninde hangi malların hangi yöntemlerle üretileceğine, pazarla olan ilişkilere usta karar verirdi. Yukarıda Lonca çalışma düzeninde görülen “usta-kalfa-çıraklık” çalışma sistemine ait verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#20. I. iç esneklik II. Sayısal esneklik III. Ücret esnekliği IV. Tele çalışma Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri esneklik türleri arasında gösterilmektedir?

#21. I. Üretim genellikle küçük atölyelerde gerçekleştirilmektedir. II. Üretimde iş bölümü gelişmemiştir. III. Dinsel kurallara dayanan “paternalist ilişkiler” çalışma ilişkilerinin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Yukarıda “lonca” düzeninde hakim olan çalışma ilişkilerine ait verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

#22. I. Çıraklık sözleşmesi 2 yıldan 10-12 yıla kadar uzayabiliyordu. II. Kalfalar genel olarak günlük çalışırlardı. III. Loncalık düzeninde hangi malların hangi yöntemlerle üretileceğine, pazarla olan ilişkilere usta karar verirdi. Yukarıda Lonca çalışma düzeninde görülen“usta-kalfa-çıraklık” çalışma sistemine ait verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#23. I. Üretim ve istihdamın, "mavi-yakalı" endüstrilerden (imalat sanayiden), "beyaz yakalı" endüstrilere (hizmetlere) doğru yer değiştirmesi II. Daha az ziksel güç ve daha çok entellektüel birikim gerektiren yeni teknolojinin uygulanmaya başlaması III. OECD ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere doğru net yabancı sermaye yatırım akımının artış göstermesi Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri eğitimli iş gücüne olan talebin artış nedenleri arasında gösterilmektedir?

#24. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle iş gücünün iş yerine bağımlılığının ve işverenin denetiminin azaldığı çalışma şeklini ifade eden esnek çalışma şekli ...................... olarak ifade edilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#25. İş gücü piyasalarının küreselleşmesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#26. Aşağıdakilerden hangisi “Emek Piyasası” türlerinden biri değildir?

#27. I. Kamu personelinin eşleştirilmesi II. İş arayan ve işçi arayanların bizzat kendilerinin yaptığı eşleştirmeler III. Aranılan bütün bilgilerin bilgisayar ekranında aracısız biçimde gerçekleşmesi yolu ile yapılan eşleşmeler Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri kamu istihdam kurumlarının işe yerleştirmede kullandığı metotlar arasında yer almaktadır?

#28. Aşağıda “teknolojik işsizlik” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#29. Aşağıdakilerden hangisi ücret hadleri dışında ücret gelirine etki eden faktörlerden biri değildir?

#30. I. Kamu personelinin eşleştirilmesi II. İş arayan ve işçi arayanların bizzat kendilerinin yaptıkları eşleştirmeler III. Aranılan bütün bilgilerin bilgisayar ekranında aracısız biçimde gerçekleşmesi yolu ile yapılan eşleşmeler Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri kamu istihdam kurumlarının işe yerleştirmede kullandığı metotlar arasında yer almaktadır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi bir açık işsizlik türü değildir?

#32. I. Çalışma, bireye kimlik ve aidiyet sağlar. Bireyin toplumda kabul görmesine imkân tanır. II. Çalışma, kişisel hedeere ve psikolojik tatmine ulaşmada bir araçtır. III. Çalışma, bireyin yaratıcılığını azaltan; yetenek, beceri ve gelişimini durduran bir faaliyettir. Yukarıda “çalışma” kavramı ile ilgili verilen yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

#33. I. Makineleşme, merkezîleşmeyi de beraberinde getirmiştir. II. Üretimin büyümesi yeni ulusal ve uluslararası pazarların fethedilmesine neden olmuştur. III. Makineleşme üretim sürecinde uzmanlaşmayı ve iş bölümünü, yeni üretim ve yönetim teknik ve yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri sanayileşmenin getirdiği sosyoekonomik sonuçlar arasında gösterilmektedir?

#34. I. Kentleşme düzeyi II. Göç hareketleri III. İş gücünün sektörel dağılımı Yukarıda verilen faktörlerden hangisi/hangileri ülkelerin iş gücü piyasalarına yönelik farklı politikalar uygulamasına neden olmaktadır?

#35. Ücret ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#36. Aşağıda “geçici işsizlik” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#37. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?

#38. I. İş gücü piyasaları ile mal piyasaları arasındaki ilişki üretim fonksiyonu sayesinde şekillenir. II. İş gücü piyasalarının değişkenleri, fiyatlar ve mal miktarıdır. III. Mal piyasası değişkenleri, ücret ve günlük çalışma saatidir. Yukarıda iş gücü piyasalarına ait verilen yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çalışma Ekonomisi 2021 Vize Deneme Sınavı

Çalışma Ekonomisi 2021 Vize Deneme Sınavı

Telegram İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Ekonomisi
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: