SEGEMTarsim

Tarsim Performans Bitki Deneme Sınavı 2021

Tarsim Performans Bitki Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu ile Tarım ve Orman Bakanlığına verilen görev ve yetkidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun görevlerinden biri değildir?

#3. İşletici Şirket (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.)'nin görev ve sorumluluğu ile ilgili hangisi doğrudur?

#4. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları nasıl belirlenir?

#5. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile kapsama alınan ürünlerin yıllar itibariyle (2017, 2018 ve 2019) sıralamasının doğru yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Cumhurbaşkanı Kararı ile “Terör riski” Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2019 yılında hangi hayvanlar için isteğe bağlı olmak üzere teminat kapsamına dahil edilmiştir?

#7. Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu üyeliği için Tarım ve Orman Bakanlığında görevli kamu görevlilerinin seçiminde bulunmaları şartı ile Yönetim Kuruluna kaç yıllık süre için görevlendirilir?

#8. Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesine göre; Meslekten çıkarma ve geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen Havuz eksperleri, cezanın uygulanmasından sonra bu disiplin cezasının sicilinden silinmesini ne zaman talep edebilir?

#10. Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesine göre; aşağıdakilerden hangi durumda Havuz eksperine “Geçici Olarak Meslekî Faaliyetten Alıkoyma Cezası” verilmez

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından biri değildir?

#12. Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasına ne ad verilir?

#13. Sigorta esperleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Açağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortalarına bir örnektir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç e yükümlülüklerinden değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. I. Sigorta sözleşmelerine sigortacı adına aracılık eder. II. Sigorta sözleşmelerine sigortalı adına aracılık eder III. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişidir. Yukarıdaki kişi ya da kuruluşlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Sigortacılıkla ilgili denetleme ve düzenleme yapma yetkisine sahip kamu otoritesi hangisidir?

#19. I- Sigorta bedeli, sigorta değerinden yüksek ise aşkın sigorta vardır ve fazla alınan prim iade edilmelidir. II- Sigorta bedeli, sigorta değerine eşit ya da sigorta değerinden küçükse eksik sigorta vardır. III- Sigorta bedeli, r izikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerini aşarsa sigortacı fazladan prim alarak tazminat ödemesi gerçekleştirebilir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#20. 300.00-TL rayiç bedele sahip bir evin tapusu eşit oranda olmak üzere iki kişi üzerinedir. Sahiplerden biri, diğeri istememesine rağmen evi sigortalatmaya karar veriyor. Ev sigorta yaptıran kişinin hissesi üzerinden 150.000-TL ile sigortalanıyor. Sigorta sözleşmesine göre muafiyet bedeli sigorta bedeli üzerinden % 2 olarak belirleniyor. Bir süre sonra 100.000-TL tutarında hasar oluyor. Sigorta şirketinin bu hasar için hesapladığı muafiyet kaç liradır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Poliçedeki verim değeri 25 Kg/ağaç olan bir meyve poliçesinde dolu hasarı meydana gelmiştir. Yapılan hasar tespitinde mevcut yetiştirme ve bakım koşullarına göre alınabilecek verim değerinin 30 Kg/ağaç olduğu, dolu hasarından kaynaklı 8 Kg ürünün döküldüğü ve hasardan sonra ağaç üzerinden kalan verimin 22 Kg/ağaç olduğu tespit edilmiştir. Aynı sigortalı parselde daha sonra ikinci bir dolu hasar meydana gelmiş olup, yapılan hasar tespitinde, birinci dolu hasarından sonra teminat dışı nedenlerden verimin 16 Kg/ağaç değerine düştüğü ve bu verim değerinden 4 Kg ürünün ikinci dolu hasarından kaynaklı miktar kaybı olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre dolu hasar oranı kaçtır?

#22. Birbirinden sınırları ile ayrılabilen yan yana 3 parselde aynı ürün ekili olup, aynı hasar nedeni için hasar tespiti yapılacaktır. Birleştirme işlem ile hasar tespiti yapılması bakımından aşağıdaki ifadelerinden hangisi doğrudur? I. İşlem kolaylığı bakımından üç parsel birleştirilebilir II. Hepsinde aynı hasar olması bakımından üç parsel birleştirilebilir III. Hepsinde aynı verim olması bakımından üç parsel birleştirilebilir

#23. Yukarıda yer alan ve toplam sigorta bedeline göre hesaplanan hasar oranlarına göre, 3 ürüne ait toplam hasar oranını “büyükten küçüğe doğru” sıralayınız.

#24. İlçe bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

#25. Bir meyve poliçesindeki verim değeri 40 Kg/ağaçtır. Dolu hasarı sonrasında mevcut bakım ve besleme koşullarına göre alınabilecek verim değeri 42 Kg/ağaç olarak tespit edilmiştir. Doludan kaynaklı meyve dökümü belirlenmemiştir. Ağaç üzerinden alınan 50 meyvenin sınıflandırılmasına göre dağılım 20 meyve %0,20 meyve %50 ve 10 meyve ise %100 hasarlı olarak ayrılmıştır. Aynı bahçede meydana gelen fırtına hasarı sonrasında %30 hasar tespit edilmiştir. Buna göre en son tespit edilen hasardan sonra kalan verim değeri kaç Kg/ağaçtır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Yukarıdaki görüntüde yer alan 1, 2 ve 3 numaralı poliçeler aynı üreticiye ait aynı ürün yetiştirilen parsellere aittir. 3 poliçe için dolu hasar ihbarı yapılmıştır. Buna göre hasar tespiti için aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

#27. Yukarıdaki görüntüde yer alan 1 numaralı parsel için poliçe tanzim edilmiş olup, hasar tespit aşamasında sigortalı tarafından sigorta edilen alan olarak 2 numaralı parsel gösterilmiştir. Görevli eksperler tarafından yapılacak uygulama ne olmalıdır?

#28. Sera sigortası risk analiz öncelikli değerlendirme esasları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Örtü malzemeleri bağlantı durumu fırtına hortum, sel su baskını ve heyelan kar dolu ağırlığı risk analizi ve kategorisinde kullanılmaktadır. II. Çevre betonu fırtına hortum, sel su baskını ve heyelan kar dolu ağırlığı risk analizi ve kategorisinde kullanılmaktadır. III. Sera projesi ve temel yapısının durumu sadece heyelan ile kar dolu ağırlığı risk analizi e kategorisinde kullanılmaktadır.

#29. Elma ürününde meydana gelen 1. dolu hasarında %22 kalite kaybı tespit edilmiştir. Aynı sigortalı bahçede meydana gelen ikinci dolu hasarında ise %28 kalite kaybı tespit edilmiştir. Aynı bahçede meydana gelen fırtına hasarında ise %25 miktar kaybı tespit edilmiştir. Buna göre bahçedeki “toplam hasar oranı” kaçtır?

#30. Bitkisel ürün sigortası ağaç poliçesi ile sigortalı kiraz bahçesinde hasar ihbarı yapılmış olup, yerinde yapılan incelemede ürünlerde dolu hasarından kaynaklı %44 kalite kaybı ve yağmur hasarından kaynaklı %25 miktar kaybı tespit edilmiştir. Buna göre sigortalı alandaki toplam hasar oranı nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Sigortalı çilek bahçesi için dolu hasar tespiti yapılmaktadır. Yapılan incelemelere göre bulunan sonuçlar yukarıdadır. Bu verilere göre hasar oranı kaçtır?

#32. 80 ağaçlık portakal bahçesinde dolu hasarı meydana gelmiş olup, yapılan tespitte %40 kalite kaybı belirlenmiştir. Aynı bahçede ikinci bir dolu hasar ihbarı yapılmış olup, yapılan tespitte 30 ağacın tamamen hasat edildiği, geri kalan ağaçlardaki üründe %44 kalite kaybı hasarı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre tüm bahçe için hasar oranı kaçtır?

#33. Bağlarda hasar tespiti bakımından aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Bağın terbiye şekli, yeşil budama durumu ile dolunun geliş yönü zararlanma oranına etkilidir. II- Erken dönem hafif şiddetli dolular, salkımlar iç kesimde kaldığından hiçbir zarar yapmazlar. III- Koruk meyve döneminden itibaren yağan dolular için gerekirse direk kesin ekspertiz yapılır.

#34. Tahılda fırtına hasarı bakımınan aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Tahıllarda yatmanın fırtına etkisinden olup olmadığını tespiti için o bölgede sigortalı alan dışındaki fırtına etlileri çok iyi gözlemlenmelidir. II- Fırtına bitkileri tek düze değil karıştırarak yatırır. III- Bitkilerde yatma, fırtınanın ilk etki yeri olan tarlanın baş kısımlarında daha fazladır.

#35. Aşağıda verilen alan büyüklükleri bakımından mısırda hasar tespiti için alınması gereken minimum örnek sayısı olarak aradaki farklar kaçtır? I- 105 dekar II- 145 dekar III- 185 dekar

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Turunçgil meyvelerinde düşük sıcaklıklara “en hassastan az hassasa” sıralama bakımından aşağıdaki gruplardan hangisi doğrudur?

#37. yukarıda sırasıyla elma ve armutta fenolojik evreler görülmektedir. Buna göre dolu teminatının başladığı evre hangisidir?

#38. Makarnalık buğdaylar ile ekmeklik buğdaylar arasındaki farklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I. S a p b o ğ um a ra sı e km e kli k buğdaylarda boş, makarnalık buğdaylarda doludur. II. Dane görünüş ve rengi ekmeklik buğdaylarda unsu ve mat, makarnalık buğdaylarda camsıdır. III. Dane embriyo kısmı ekmeklik buğdaylarda tüylü, makarnalık buğdaylarda tüysüzdür

#39. İlçe bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında 5 ilçede aynı ürün için her ilçede 100 dekarlık alanlar sigorta edilmiştir. Verim tespit sonuçları aşağıda olup, bu sonuçlara göre yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#40. Mevcut bakım ve yetiştirme koşullarına göre 25 Kg/ağaç verimdeki bir meyve bahçesinde dolu hasarı sonrasında %40 miktar kaybı ve toplam sigorta bedeline göre %76 dolu hasarı belirlenmiştir. Buna göre kalite kaybı hasar oranı (%) ve ekspertiz anında tespit edilen verim miktarı(Kg/ağaç)kaçtır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Kayısıda düşük sıcaklıklara karşı hassasiyet sıralaması bakımından en az hassastan en çok hassasa doğru çeşit sıralaması bakımından hangi seçenek doğrudur?

#42. Mevcut bakım ve yetiştirme koşullarına göre 60 Kg/ağaç verimdeki bir meyve bahçesinde fırtına hasarı sonrasında %20 kalite kaybı ve toplam sigorta bedeline göre %60 miktar kaybı dolu hasarı belirlenmiştir. Buna göre miktar kaybı hasar oranı (%) ve ekspertiz anında tespit edilen verim miktarı (Kg/ağaç) kaçtır?

#43. Sigortalı fındık bahçesine ait veriler yukarıdaki yer almaktadır. - Bir daldaki ortalama çotanak sayısı: 91 - Çeşidin bir çotanaktaki ortalama dane sayısı:2,7 - Bir ocaktaki ortalama dal sayısı: 5 - Çeşidin 1 Kg'daki ortalama dane sayısı: 575 ----- Bu verilere göre 28 Mart ve 6 Haziran tarihlerinde yapılan hasar tespitlerinde belirlenen ocak başına verimlerin farkı nedir?

#44. Ceviz bitkisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I. Cevizlerde genelde erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanda açıp olgunlaşması nedeniyle yabancı tozlanma söz konusudur. II. Erkek çiçekler, bir önceki yıl oluşan sürgünler üzerindeki yan tomurcukların ilkbaharda gelişmesiyle oluşur. III. Dişi çiçekler, o yılın ilkbahar gelişme döneminde süren taze filizlerin üzerinde oluşur.

#45. Pamuk bitkisinde dolu yağışlarının etkisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Tepe tomurcuğu zarar görmemiş ancak yapraklarının yarısı zarar görmüş fidelerde verim azalış oranı, hasar anında fidelerdeki yaprak sayısı ile ilgilidir. II- Taraklama (çiçek taslağı ) evresindeki dolu yağışları sadece yapraklara zarar verir. III. Yeşil koza evresindeki dolu yağışları doğrudan ürün kayıplarına neden olur.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Ayçiçeği bitkisinde dolu yağışlarının etkisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I. Bitkinin yaprak hasarlarına en hassas olduğu dönem V1-V3 dönemidir. II. Saplarda oluşan dolu vurukları, dolunun geliş yönünün tespit edilmesini sağlar ve verim kaybı üzerine hiçbir etkisi olmaz. III. Çiçeklenme dönemi meydana gelen tabla kopmalarında, bitkiler yeşil görünümlerini devam ettirmekte ve zarar genellikle ayçiçeği sap kesen kurdu zararı ile karıştırılmaktadır

#47. Fındıkta teminat kapsamındaki hasar ile zararlı ve hastalıkların belirtilerinin ayrılması bakımından aşağıdaki ifadelerdenhangileridoğrudur? I. Hasar ve zararlıların etkisi genel bir hasar görünümünde olmayıp, bir dalın bazı sürgünlerinde lokal görüntüleryaratır. II. Don hasarı nedeniyle zarar gören yapraklar çok değişik boyutlarda olurken, hastalık nedeniyle kurumuş yapraklar hemen hemen aynı boyuttaolmaktadır. III. Bahçelerdeki yaprak-sürgün ve çotanakların kuruması, hastalığın seyrine ve bulaşma yoğunluğuna göre haziran-ağustos aylarında dahi olabilmektedir.

#48. Sera sigortalarında risk kategorileri belirlenirken fırtına teminatı için hangisinin önemi yoktur?

#49. 2019 Devlet Destekli Sera Sigortası kapsamında risk inceleme sırasına serada ürün yok ise beyan edilen ekim dikim tarihi, risk inceleme tarihinden en fazla kaç gün sonra beyan edilir ise sigortalanabilir?

#50. Aşağıdaki Seçeneklerden hangisi ya da hangileri seranın alacağı teminatlara direk olarak etki göstermektedir? I. Örtü garanti süresi ve çekim tarihi II. Çevre beton durumu III. Serada İstinat Duvarı IV. Oluk Malzeme Birimi V. İskelet Profili

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Tarsim Performans Bitki Deneme Sınavı

Tarsim Performans Bitki Deneme Sınavı 2021 telegram SEGEM
Segem ÇIKMIŞ SORULAR SEGEM FACEBOOK

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: