SEGEMTarsim

Tarsim Performans Hayvan Hayat Deneme Sınavı 2021

Tarsim Performans Hayvan Hayat Deneme Sınavı 2021

#1. Aşağıdakilerden hangisi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu ile Tarım ve Orman Bakanlığına verilen görev ve yetkidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun görevlerinden biri değildir?

#3. şletici Şirket (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.)'nin görev ve sorumluluğu ile ilgili hangisi doğrudur?

#4. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları nasıl belirlenir?

#5. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile kapsama alınan ürünlerin yıllar itibariyle (2017, 2018 ve 2019) sıralamasının doğru yaz ı l ımı aşağıdak i lerden hangisidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Cumhurbaşkanı Kararı ile “Terör riski” Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2019 yılında hangi hayvanlar için isteğe bağlı olmak üzere teminat kapsamına dahil edilmiştir?

#7. Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu üyeliği için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli kamu görevlilerinin seçiminde en az kaç yıl kamu hizmetinde bulunmaları şartı ile Yönetim Kuruluna kaç yıllık süre için görevlendirilirler?

#8. Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesine göre; Meslekten çıkarma ve geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen Havuz eksperleri, cezanın uygulanmasından sonra bu disiplin cezasının sicilinden silinmesini ne zaman talep edebilir?

#10. Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesine göre; aşağıdakilerden hangi durumda Havuz eksperine “Geçici Olarak Meslekî Faaliyetten Alıkoyma Cezası” verilmez?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

#12. Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasına ne ad verilir?

#13. Sigora eksperleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortalarına bir örnektir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç ve yükümlülüklerinden değildir.





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. I. Sigorta sözleşmelerine sigortacı adına aracılık eder. II. Sigorta sözleşmelerine sigortalı adına aracılık eder III. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişidir. Yukarıdaki kişi ya da kuruluşlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Sigortacılıkla ilgili denetleme ve düzenleme yapma yetkisine sahip kamu otoritesi hangisidir?

#19. I. Sigorta bedeli, sigorta değerinden yüksek ise aşkın sigorta vardır ve fazla alınan prim iade edilmelidir. II. Sigorta bedeli, sigorta değerine eşit ya da sigorta değerinden küçükse eksik sigorta vardır. III. S i g o r t a b e d e l i , r i z i k o n u n gerçekleştiği andaki sigorta değerini aşarsa sigortacı fazladan prim alarak tazminat ödemesi gerçekleştirebilir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#20. 300.000-TL rayiç bedele sahip bir evin tapusu eşit oranda olmak üzere iki kişi üzerinedir. Sahiplerden biri, diğeri i s t e m e m e s i n e r a ğ m e n e v i sigortalatmaya karar veriyor. Ev sigorta yaptıran kişinin hissesi üzerinden 150.000-TL ile sigortalanıyor. Sigorta sözleşmesine göre muafiyet bedeli sigorta bedeli üzerinden % 2 olarak belirleniyor. Bir süre sonra 100.000-TL tutarında hasar oluyor. Sigorta şirketinin bu hasar için hesapladığı muafiyet kaç liradır?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Yavru atma teminatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#22. Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları'na göre, besi sığırlarında sigortalanacak hayvanların yaşları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#23. Arilik belgesine sahip işletme poliçelerinde, yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı takdirde uygulanacak indirim oranlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamında yer alan yavru atma teminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#25. Geniş kapsamlı Devlet Destekli Hayvan Hayat sigorta poliçeleri için uygulanan indirim ve ek primler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlar'ına göre, sigortalanan hayvanın, geçmiş 3 yıllık p o l i ç e d ö n e m i n d e k e s i n t i s i z sigortalanması koşulu ile damızlık sığırlar, süt sığırları ve mandalarda sigortalanacak hayvanlar en fazla kaç yaşında olabilir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamına ek teminatla alınabilecek hastalıklardan birisi değildir?

#28. Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Genel Şartlar'ına göre sigortaya kabul edilebilme koşullarından hangisi yanlıştır?

#29. Hasar tespiti için yapılan nekropsi işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#30. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası teminatlarından biri değildir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Aşağıda verilenlerden hangisi hasar raporlarının düzenlenmesinde dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

#32. I. Ön bilgi formundaki listede, kulak küpe numarası bulunan hayvanlar hangi adreste olursa olsun gidilerek incelenmelidir. II. Poliçe yenileme işleminde geçen yıl poliçesi bulunan hayvanın kulak küpesi olmasa dahi sigortası devam ettirilir. III. Hayvan bedelleri acentenin belirttiği şekilde, kredi tutarına göre belirlenir. IV. Hayvanın besi sonundaki canlı kesim ağırlığı eksper tarafından belirlenir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sigortaya kabul işlemleri için doğrudur?

#33. nfertilite (kısırlık) hasarlarına ilişkin teminat kapsamı gereğince aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#34. Risk inceleme işlemleri için çekilen fotoğraflar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#35. Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatlar'ına göre, unsur bazında sigorta bedeli oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Hasar raporlarının tamamlanması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#37. Veteriner Hekim Eksperlerin kendilerine verilen risk inceleme görevlerini t amamlamas ı ge reken sü re l e r aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#38. Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#39. Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortaları kapsamında aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

#40. Hırsızlık teminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ortopedik blok kullanılmaz?

#42. Kan frotisinde rejeneratif aneminin anlaşılması konusunda hangisi yanlıştır?

#43. I. Klinik görünümde topallık, ağrı, eklemlerde şişkinlik görülür. II. Akut olgularda prognoz kötü olup tedavi edilse dahi olumlu sonuç alınmaz. III. Kronik olgularda prognoz iyi olup, tedaviden olumlu sonuç alınır. IV. Tedavidegram ( - ) etkili antibiyotikler tercih edilir. Buzağılarda septik artritis ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/ hangileri yanlıştır?

#44. Aşağıda yer alan banyo solüsyonlarından hangisinin koyunların kıl örtüsüne olumsuz etkisi vardır?

#45. Aşağıdakilerden hangisi Limax'ın hazırlayıcı nedenlerinden biri değildir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Aşağıdakilerden hangisi Gastrocnemiuc kas-tendosunun kopmasında görülen en önemli bulgudur?

#47. Aşağıdakilerden hangisi İnterdigital Necrobasilloz - Panarisyum hastalığı için yanlıştır?

#48. Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

#49. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yüksek süt veren ineklerde doğumdan 1-4 hafta sonra kanda aniden fosfor miktarının düşmesi sebebiyle eritrositlerde ATP miktarı azalarak eritros itlerin parçalanmasına neden olur?

#50. Aşağıdakilerden hangisi kronik Piyeten ile ilgili yanlış bir bilgidir?





Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Tarsim Performans Hayvan Hayat Deneme Sınavı 2021

Tarsim Performans Hayan Hayat Deneme Sınavı 2021 telegram SEGEM
Segem ÇIKMIŞ SORULAR SEGEM FACEBOOK

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: