Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme

1- Soybağının reddi davası kime karşı açılır?

A) Biyolojik babaya
B) Anne ile birlikte çocuğa
C) Nüfus dairesine
D) Sadece anneye
E) Sadece çocuğa

Cevap : B) Anne ile birlikte çocuğa

2- Kişiliğin başlangıcı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.
B) Sağ doğum çocuğun anneden ayrılarak bir süre hayatta kalmasıdır.
C) Sağ doğan çocuk geçmişe etkili olarak hak ehliyetini kazanır.
D) Tam doğum çocuğun engelli olmaması değildir.
E) TMK’ya göre kişilik tam ve sağ doğma ile başlar.

Cevap : A) Tam doğum çocuğun tüm organlarının eksiksiz doğmasıdır.

3- I. Ana ve baba evli değilse, evlilik dışı çocuğun velayeti anneye aittir.
II. Velayeti kendisinde olan ana veya babasının ölmesi halinde velayet kendiliğinden diğer ana veya babaya geçer.
III. Evliliğin taraflardan birinin ölümü ile sona ermesi halinde dahi velayet ancak yetkili makamın kararı ile sağ kalan eşe geçer.
Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) I ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

4- I. Kısıtlılar
II. Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler
III. İlgili vesayet daireleri hakimleri
IV. Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya aralarında düşmanlık bulunanlar.
V. Hali hazırda kanun gereği bakmakla yükümlü olunan üçten fazla kişinin bulunması.
Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri vasilik engellerinden değildir?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) I, IV ve v
D) II ve IV
E) Yalnız V

Cevap : E) Yalnız V

5- Aşağıdakilerden hangisi evlat edinmenin kişisel sonuçlarından birisi değildir?

A) Evlatlık küçük ise evlat edinenlerin soyadını alır.
B) Evlatlık ergin ise evlat edinenlerin soyadını almak zorunda değildir.
C) Evlat edinme evlatlık ile evlat edinenler arasında bir soybağı ilişkisi kurar.
D) Küçük ayırt etme gücüne sahip ise evlat edinenler ona yeni bir isim veremezler.
E) Evlatlık ayırt etme gücüne sahip değilse, tüm evlat edinme ihtimallerinde, evlatlığın anne ve baba adi olarak evlat edinen(ler)in adı yazılır.

Cevap : B) Evlatlık ergin ise evlat edinenlerin soyadını almak zorunda değildir.

6- Taraflar arasında nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

A) Nişan töreninde pasta kesilince
B) Taraflar birbirine evlenme vaadedince
C) Nişan yüzükleri takılınca
D) Nişan defteri imzalanınca
E) Yüzükleri bağlayan kurdele kesilince

Cevap : B) Taraflar birbirine evlenme vaadedince

7- Miras sözleşmesi yapabilmek için kaç yaşını doldurmak gerekir?

A) 16 yaş
B) 17 yaş
C) 15 yaş
D) 18 yaş
E) 14 yaş

Cevap : D) 18 yaş

8- Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

A) Soybağının reddi davası ile birlikte çocuk ile baba arasındaki soybağı geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.
B) Soybağının reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliğinden kurulur.
C) Soybağının reddi davası sonucunda çocuk annesinin hanesine bekarlık soyadı ile kaydedilir.
D) Soybağının reddi davası sonucu çocuk baba açısından nesepsiz hale gelir.
E) Soybağının reddi sonucu, nüfus kütüğünde çocuğun babası olarak annenin bildireceği bir isim yazılır

Cevap : B) Soybağının reddi kararı sonucu çocuk ile biyolojik baba olan kişi arasında soybağı kendiliğinden kurulur.

9- Ergin olmayan vesayet altındaki bir çocuk aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapabilir?

A) Kardeşine kalem kutusunu hediye etme
B) Kedilere bakmayı amaçlayan bir vakıf kurma
C) Para kazanmayı hedefleyen bir vakıf kurma
D) Komşusuna kredi borcu için kefil olma
E) Arkadaşına lüks bir araba hediye etme

Cevap : A) Kardeşine kalem kutusunu hediye etme

10- Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri
B) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri
C) Çay işlemesi işleri
D) Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler
E) Süpürge ve fırça imalatı işleri

Cevap : B) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri

11- Yaşına bakılmaksızın çocukların yapmalarına izin verilmeyen işlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan eğitim amaçlı işler
B) Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler
C) Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler
D) Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde
E) Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler

Cevap : A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan eğitim amaçlı işler

12- I. Gerçek kişi olmak
II. Reşit olmak
III. Kısıtlı olmamak
IV. Görevi yerine getirebilecek maddi durumu haiz olmak
V. Çocuğu olmamak
Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri kişinin vasi olarak atanması için aranan şartlardandır?

A) II, III ve V
B) I, II, III, IV ve V
C) II, III, IV ve V
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

13- Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre 18 yaş altı çocukların çalıştırılamayacakları işyerleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hamamlar
B) Kahvehaneler
C) Spor salonları
D) Dans salonları
E) Gazinolar

Cevap : C) Spor salonları

14- Nişanlanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesidir.
B) Nişanlanmanın gerçekleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır.
C) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme teklifi hukuki sonuç doğurmaz.
D) Nişanlanma temsilci aracılığı ile yapılamaz.
E) Farklı cinsiyetten kişiler arasında yapılan evlenme teklifinin ve vaadinin kabulü nişanlanma sayılır.

Cevap : C) Evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra ona temsilci aracılığı ile yollanan evlenme teklifi hukuki sonuç doğurmaz.

15- Aşağıdaki hukuklardan hangisinde evlat edinme kurumuna rastlanmaz?

A) Roma
B) Babil
C) İslam
D) Sümer
E) Mısır

Cevap : C) İslam

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme

16- …………… ………., boşanma hukuku ile ilgili olmayıp, yakın hısımlar arasında söz konusudur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoksulluk nafakası
B) İştirak nafakası
C) İhtiyaç nafakası
D) Tedbir nafakası
E) Yardım nafakası

Cevap : E) Yardım nafakası

17- Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orf adet kuralları toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallardandır. Örf adet kuralları, toplumda ortaya çıkış zamanı bilinmeyecek kadar eski olup tekrarlana gelen ve bu tekrarlanma sebebi ile toplumun kendisine uyulmasını zorunluluk olarak kabul ettiği kurallar şeklinde tanımlanabilir.
B) Görgü kuralları yeme, içme, giyinme gibi insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile bayram ve tören gibi topluluklarda uyması gereken kurallardan oluşur.
C) Hukuk kuralları diğer sosyal düzen kuralları gibi içerisinde yaşanılan toplumda düzeni sağlamaya yönelik olan kurallardır.
D) Sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır.
E) Ahlak kuralları içerisinde yaşanılan toplumda iyi ve kötü şeklinde oluşan değer yargılarına göre yapılması gereken ya da yapılmaması gereken davranışlara yönelik kurallar bütünüdür.

Cevap : D) Sosyal düzen kuralları içerisinde en kolay değişeni din kurallarıdır.

18- Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Din kuralları sosyal düzen kurallarının en eski olanıdır.
B) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.
C) Din kuralları çoğunlukla dogmatik kurallar olduğundan kolay değişmezler.
D) Din kurallarının yaptırımı manevi şekilde olur.
E) Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kurallarının olduğu ifade edilmektedir

Cevap : B) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

19- Evlat edinecek kişilerde bulunması gereken özelliklerden hangileri çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince diğerlerine göre ikinci planda kalır?

A) Çocuğun ruhsal gelişimini karşılayacak nitelikte olmaları
B) Çocuğun bakımını karşılayacak nitelikte olmaları
C) Çocuğun bedensel gelişimini karşılayacak nitelikte olmalari
D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmalari
E) Çocuğun eğitimini karşılayacak nitelikte olmaları

Cevap : D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmalari

20- I. Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir.
II. Kişisel ahlak kurallarinin yaptırımı ayıplama ve kinama şeklinde açığa çıkar.
III. Ahlak kuralları; kişisel ahlak kuralları ve toplumsal ahlak kuralları olarak ikiye ayrılır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : C) I ve III

21- Tipiklik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenler suçun tipini değiştirebilir.
B) Birbirine yakın suçlarda hakim takdir hakkını kullanarak cezası düşük olan suçu tercih edebilir.
C) Bir eylem ile birden fazla suç işlenmesi mümkün değildir.
D) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.
E) Tipiklik, failin işlediği suçun daha önce hiç işlenmemiş bir suç olması demektir.

Cevap : D) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.

22- Tarafların kusurunun aranmadığı ve çocuklar için ödenen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedbir nafakası
B) İhtiyaç nafakası
C) Yardım nafakası
D) Yoksulluk nafakası
E) İştirak nafakası

Cevap : E) İştirak nafakası

23- 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış bir çocuk işçinin aşağıdaki işlerden hangisinde çalışmasına izin verilmemiştir?

A) Spor tesislerinde yardımcı işler
B) Büro hizmetlerine yardımcı işler
C) Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istiere hariç)
D) Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istieme hariç)
E) Kasaplarda yardımcı işler

Cevap : E) Kasaplarda yardımcı işler

24- On sekiz yaş altındakilerin sanayiye ilişkin işlerde gece vakti çalıştırılamayacaklarına ilişkin yasaklama aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A) Polis Vazife ve Salah iyet Kanunu
B) Türk Borçlar Kanunu
C) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
D) İş Kanunu
E) Anayasa

Cevap : D) İş Kanunu

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme

25- Aşağıdaki ilkelerden hangisi kanunilik ilkesinin bir sonucu değildir?

A) Kıyas yasağı
B) Tipiklik ve takdire kapalılık ilkesi
C) Belirlilik ilkesi
D) Geçmişe uygulama yasağı
E) Kusurlu sorumluluk ilkesi

Cevap : E) Kusurlu sorumluluk ilkesi

26- Çocuğun kendi ailesinden tamamen koparılarak evlat edinen kişinin ailesine katılmasına ne ad verilir?

A) Tam evlat edinme
B) Evlat transferi
C) Sınırsız evlat edinme
D) Evlatliktan koparma
E) Tüm evlat edinme

Cevap : A) Tam evlat edinme

27- Kusur ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza hukukunda kusursuz sorumluluk yer almaz.
B) Ceza hukukuna hakim olan ilke kusur sorumluluğu ilkesidir.
C) Kusur sorumluluğu kural olarak kast sorumluluğudur.
D) Kast için hukuka aykırılığı bilmek yeterlidir, ayrıca aykırı sonucu istemeye gerek yoktur.
E) Taksir, bir kusur türü olmakla birlikte kural olarak fail taksir için cezalandırılmaz.

Cevap : D) Kast için hukuka aykırılığı bilmek yeterlidir, ayrıca aykırı sonucu istemeye gerek yoktur.

28- Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate alinmaz?

A) Zihinsel gelişimi
B) İş güvenliği
C) Ahlaki gelişimi
D) Kişisel yatkınlıkları
E) Siyasi düşünceleri

Cevap : E) Siyasi düşünceleri

29- Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan ………… …………. olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) cezai şart
B) maddi tazminat
C) manevi tazminat
D) yardım nafakası
E) yoksulluk nafakası

Cevap : C) manevi tazminat

30- Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri)
B) Selüloz üretimi işleri
C) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri
D) Parafinden eşya imali işleri
E) Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri

Cevap : C) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri

31- Nişanlanma ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tam ehliyetsiz çocuklar sadece kanuni temsilcilerinin onayı ile nişanlanabilirler.
B) Tam ehliyetsiz çocuklar sadece kanuni temsilcileri tarafından nişanlanabilirler.
C) Tam ehliyetsiz çocuklar hiç bir şekilde nişanlanamazlar.
D) Çocuklar hiç bir şekilde nişanlanma yapamazlar.
E) Nişanlanmak için ergin olmak gerekir.

Cevap : C) Tam ehliyetsiz çocuklar hiç bir şekilde nişanlanamazlar.

32- Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu ilkeye göre suçun cezası da kanunda yazılı olmalıdır.
B) Örf ve adet kuralları bir eylem suç sayılmasını sağlamaz
C) Bu ilke suç olan eylemlerin kanunda tanımlanmasını öngörmektedir.
D) Kanun dışında bir kural ile suç oluşturulamaz.
E) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

Cevap : E) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

33- Ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza hukukunda kural ceza sorumluluğunun şahsiliğidir.
B) Kusur kimin ise ceza da onundur.
C) Medeni kanundaki ev başkanının sorumluluğu niteliği itibari ile cezai bir sorumluluk değildir.
D) Ceza kanununda kusursuz sorumluluk bulunmamaktadır.
E) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.

Cevap : E) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.

34- Çocuğun cinsel istismarı suçu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun cinsel istismarı suçunun oluşması için onbeş yaşından küçük olan çocuğa karşı cinsel davranışların cebir ve şiddet kullanılarak işlenmesi gerekir.
B) Onbeş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa gerçekleşen eylem suç değildir.
C) Onbeş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa ceza ..
D) Onbeş yaşını tamamlamış bir çocuğa, cebir şiddet ya da hile ile yapılan cinsel davranış, reşit olmayan ile cinsel ilişki suçunu oluşturur.
E) Onbeş yaşını tamamlamış bir çocuğun kendisine karşı yapılan cinsel davranışa rızası varsa eylem çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz.

Cevap : E) Onbeş yaşını tamamlamış bir çocuğun kendisine karşı yapılan cinsel davranışa rızası varsa eylem çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz.

35- Hangisi evlat edinmenin sonuçlarından değildir?

A) Evlat edinme ile birlikte evlat edinenler çocuğun mallarını kullanma ve idare etme hakkını elde ederler.
B) Evlat edinilen vesayet altında ise evlat edinme ile birlikte vesayet sona erer.
C) Evlat edinenlerin velayet hakkından vazgeçmeleri mümkün değildir.
D) Evlat edinme ile birlikte evlat edinilen küçüğü velayeti evlat edinenlere geçer
E) Birlikte evlat edinmede evlat edinen eşler ölürse velayet anne ve babaya geri döner.

Cevap : E) Birlikte evlat edinmede evlat edinen eşler ölürse velayet anne ve babaya geri döner.

36- Kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek olması halinde ödenen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardım nafakası
B) Tedbir nafakası
C) İştirak nafakası
D) Yoksulluk nafakası
E) İhtiyaç nafakası

Cevap : D) Yoksulluk nafakası

37- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz
B) Tam evlat edinme sisteminde, anne ve baba isterlerse çocuk ile sınırlı bir ilişki kurulmasını talep edebilirler.
C) Türk Hukuku sınırlı evlat edinme sistemine yakın olmakla birlikte karma öğeler de bulunmaktadır.
D) Tam evlat edinme sisteminde evlatlık ile anne ve babası arasındaki ilişki kesilir.
E) Tam evlat edinme sistemi çocuğun üstün yararı ilkesi açısından daha olumlu sonuçlar doğurur.

Cevap : A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: