Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Pazarlama Ve Sağlık Pazarlamasının Gelişimi

“İşletmelerin karşılığında değer elde etmek üzere müşteriler için değer yaratma ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirme sanatına” ne ad verilmektedir?

a) Yönetim
b) Planlama
c) Liderlik
d) Pazarlama
e) Yönlendirme

Cevap : d) Pazarlama

Hangisi pazarlamanın özellikleri arasında yer almaz?

a) İşletmelerin veya bireylerin pazardaki istek ve ihtiyaçlarına odaklanır.
b) İhtiyaçları karşılayan bir mübadele sürecidir.
c) Pazarlama kontrol gerektirmez.
d) Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir.
e) Müşteri memnuniyeti odaklıdır.

Cevap : c) Pazarlama kontrol gerektirmez.

Hangisi üretime yönelik anlayışı ifade eder?

a) Yüksek maliyetli mamuller üretilir.
b) En iyi mamul üretme çabası hâkimdir.
c) Ambalajlama ve diğer çevresel faktörlerin etkisi dikkate alınır.
d) Düşük kalitede mal üretilir.
e) Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine odaklanır.

Cevap : b) En iyi mamul üretme çabası hâkimdir.

Hangisi toplumsal pazarlama anlayışını ifade eder?

a) İşletme ürün üretirken yalnızca çevreyi dikkate almalıdır.
b) İşletme ürettiği ürün ile her pazarda yerini almalıdır.
c) İşletme ürününü ucuza mal etmelidir.
d) İşletme kaliteli ürün üretmelidir.
e) İşletme toplumun ortak çıkarlarını dikkate almalıdır.

Cevap : e) İşletme toplumun ortak çıkarlarını dikkate almalıdır.

Hangisi pazarlama karması elemanları arasında yer almaz?

a) Fiyat
b) Kontrol
c) Tutundurma
d) Dağıtım
e) Mamul

Cevap : b) Kontrol

AIDS gibi toplum sağlığını tehdit edici hastalıklarla mücadele etmek için yapılan pazarlama faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin konusuna girer?

a) Yeşil pazarlama
b) Gerilla pazarlama
c) Toplumsal pazarlama
d) Deneyimsel pazarlama
e) Modern pazarlama

Cevap : c) Toplumsal pazarlama

Hangisi sağlık hizmetlerinde pazarlamanın önem kazanmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

a) Artan özel hastanecilik uygulamaları
b) Artan maliyetler
c) Tüketicilerin bilinçlenmesi
d) Sağlık sektöründe rekabetin azalması
e) Yönetimin profesyonelleşmesi

Cevap : d) Sağlık sektöründe rekabetin azalması

Hangisi sağlık hizmetlerinde pazarlamaya getirilen eleştiriler arasında yer almaz?

a) Pazarlama rekabete neden olur.
b) Tutundurma ve reklam faaliyetleri gereksizdir.
c) Pazarlama hastalar arasında ayrıma neden olur.
d) Pazarlama gereksiz talep yaratır.
e) Pazarlama kaliteyi artırır.

Cevap : e) Pazarlama kaliteyi artırır.

Hangisi pazarlama yönetiminin gelişim aşamaları arasında yer almaz?

a) Sosyal sorumluluk anlayışı
b) Üretim anlayışı
c) Satış anlayışı
d) Pazarlama anlayışı
e) Toplumsal pazarlama anlayışı

Cevap : a) Sosyal sorumluluk anlayışı

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Sorularını satış aşaması dönemine taşıyan olay hangisidir?

a) 1950’lerde ilaç firmalarının hekimlere ilaç pazarlamaya yönelmesi
b) 1960’larda ilaç firmalarının satış hacimlerini artırmak için, satış elemanlarından oluşan ekipler oluşturması
c) 1970’lerde hastanelerin ilan panoları, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları yoluyla belirli hizmetlere ilişkin kullanımı artırma amacıyla reklam ve tanıtım faaliyetlerini kullanmaları
d) 1980’lerde artan maliyetler nedeniyle pazarlamaya karşı bir direncin oluşması
e) 1990’larda hastane birleşmeleri ve zincirleri konusunda yaşanan büyük teşvik ile işletmecilik uygulamaları daha benimsenmiş, reklam faaliyetleri daha gelişmiştir

Cevap : c) 1970’lerde hastanelerin ilan panoları, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları yoluyla belirli hizmetlere ilişkin kullanımı artırma amacıyla reklam ve tanıtım faaliyetlerini kullanmaları

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Hizmet Pazarlaması

Hangisi hizmetlerin özellikleri arasında yer almaz?

a) Türdeş olmama
b) Stoklanamama
c) Soyutluk
d) Eşzamanlılık
e) Homojen olma

Cevap : e) Homojen olma

Hizmetlerin eşzamanlı olması hangisi ile açıklanabilmektedir?

a) Elle tutulup, gözle görülememesi
b) Üretildiği anda tüketilmesi
c) Hizmetlerde insan faktörünün ağırlıklı olması
d) Hizmetlerde bir standardizasyonun olmaması
e) Hizmetin tanımlanmasının güç olması

Cevap : b) Üretildiği anda tüketilmesi

Aşağıda verilen hizmetlerden hangisi en soyut kapsamda değerlendirilebilir?

a) Bakım-Tamir Hizmeti
b) Nakliye Hizmeti
c) Hekimlik Hizmeti
d) Kuru Temizleme Hizmeti
e) Garanti Hizmeti

Cevap : c) Hekimlik Hizmeti

“Sağlık hizmetlerinin tüketimi rastlantısaldır” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

a) Kimin ne zaman hangi hastalığa yakalanacağı belirsizdir, önceden kestirilemez
b) Hizmetin kapsamını alan değil, sunan belirler.
c) Sağlık hizmetleri acil ve ertelenemezdir
d) Sağlık hizmetlerinin ikamesi yoktur
e) Sağlık hizmetlerinin çıktısı paraya çevrilemez

Cevap : a) Kimin ne zaman hangi hastalığa yakalanacağı belirsizdir, önceden kestirilemez

Hangisi sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer almaz?

a) İkamesi yoktur
b) Talebi belirsizdir
c) Çıktısını ölçmek kolaydır
d) Acil ve ertelenemezdir
e) Tüketici davranışları irrasyoneldir

Cevap : c) Çıktısını ölçmek kolaydır

Hangisi hizmet kalitesinin boyutları arasında yer almaz?

a) Güvenilirlik
b) Empati
c) Fiziksel özellikler
d) Zaman
e) Heveslilik

Cevap : d) Zaman

Hizmet kalitesinin negatif bir değer olması hangisinin göstergesidir?

a) Beklenen hizmet kalitesi, algılanan hizmet kalitesinden küçüktür
b) Beklenen hizmet kalitesi, algılanan hizmet kalitesine eşittir
c) Beklenen hizmet kalitesi, algılanan hizmet kalitesinden büyüktür
d) Beklenen hizmet kalitesi sıfırdır
e) Beklenen hizmet kalitesi sıfırdan küçüktür

Cevap : c) Beklenen hizmet kalitesi, algılanan hizmet kalitesinden büyüktür

Sağlık hizmetlerinde en çok kullanılan tutundurma aracı…………………dır.
Boşluğa gelmesi gereken ifade hangisidir?

a) Reklam
b) Kişisel satış
c) Halkla ilişkiler
d) Satış tutundurma
e) Doğrudan pazarlama

Cevap : b) Kişisel satış

Hangisi sağlık işletmeleri için fiziksel kanıtlara girmez?

a) Hekim ve hemşireler
b) Medikal ekipman
c) Otopark
d) Bina dışı
e) Hasta odası

Cevap : a) Hekim ve hemşireler

Sağlık hizmetlerinde en fazla kullanılan fiyatlandırma uygulaması hangisidir?

a) Derneklerin uyguladığı fiyatlandırma
b) Pazar koşullarına göre fiyatlandırma
c) Devlet düzenlemeleri
d) Üniversitelerin uyguladığı fiyatlandırma
e) Meslek odalarının uyguladığı fiyatlandırma

Cevap : c) Devlet düzenlemeleri

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Pazarlama Çevresi

Çevre nedir? Tanımlayınız.

Cevap : Çevre, bir kişi veya topluluğu etkileyen fiziksel ve sosyal şartların toplamıdır.

Makro çevre faktörleri nedir, kısaca açıklayınız.

Cevap : Makro çevre faktörleri, her işletmenin pazarlama fırsatlarını ve faaliyetlerini, dolayısıyla pazarlama sistemini büyük ölçüde etkileyen, genel nitelikli çevre faktörleridir. Kontrol edilemez kabul edilen bu faktörlere, işletmeler kendilerini adapte etmeye çalışmaktadırlar.

Makro çevre faktörlerini sıralayınız ve her biri için birer örnek veriniz.

Cevap : Düzenleyici- politik çevre faktörleri: yasalar, yönetmelikler, tüzükler Sosyal çevre faktörleri: toplumun sosyal ve kültürel değerleri, değer hükümleri, gelenekleri ve inançları, modaya düşkünlüğü, ailede kadının rolü Ekonomik çevre faktörleri: gelir durumu, faiz oranları Rekabet çevre faktörü: marka rekabeti, alıcıların alım gücünün sınırlı olmasından kaynaklanan rekabet Teknoloji çevre faktörü: teknolojik gelişmelere bağlı olarak robo- doktorların yaygınlaşması ve sağlık sektörünün dijitalleşmesi

Mikro çevre faktörleri nedir, kısaca açıklayınız.

Cevap : Belirli işletmeleri etkileyen özel nitelikli çevre faktörleridir. Mikro çevre faktörleri, genellikle kontrol edilemeyen ama bazı durumlarda işletmeler tarafından etkilenebilen çevre faktörleridir.

Bir sağlık kurumu için mikro çevre faktörlerini sıralayınız.

Cevap : Alıcılar, tedarikçiler, hekimler ve işverenler.

Aşağıdakilerden hangisi kontrol edilemeyen çevre faktörleri arasında yer almaz?

a) Politik çevre faktörleri
b) Tedarikçiler
c) Rekabet
d) Teknoloji
e) Ekonomik çevre faktörleri

Cevap : b) Tedarikçiler

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici çevre faktörleri arasında yer almaz?

a) Mali ve parasal politikalar
b) Gelir düzeyi
c) Sosyal mevzuat ve düzenlemeler
d) Endüstri ile devlet ilişkileri
e) Pazarlamaya ilişkin düzenlemeler

Cevap : b) Gelir düzeyi

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a) Aile yapısı- sosyal çevre faktörü
b) Nüfusun büyüklüğü- ekonomik çevre faktörü
c) Vergi oranları- sosyal çevre faktörü
d) Marka rekabeti- ekonomik çevre faktörü
e) Faiz oranı- sosyal çevre

Cevap : a) Aile yapısı- sosyal çevre faktörü

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumu için “mikro çevre faktörleri” arasında sıralanmaz?

a) Rakipler
b) İşverenler
c) Hekimler
d) Alıcılar
e) Tedarikçiler

Cevap : a) Rakipler

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevre faktörleri arasında yer almaz?

a) Ulusal gelir
b) Rekabet düzeyi
c) Ücret düzeyleri
d) Faiz oranları
e) Kentleşme düzeyi

Cevap : e) Kentleşme düzeyi

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama fırsatları ve problemlerinin saptanarak tanımlanması, tanımlanan bu fırsat ve tehditlere karşı pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesini, değerlendirilmesini ve pazarlama performansının kontrol edilmesini bir süreç dâhilinde ele alarak tüketiciyi, müşteriyi ve kamuoyunu bilgi vasıtasıyla pazarlamaya yakınlaştıran; bunu yaparken de bilimsel metodolojiyi temel alan bir süreç, olarak ifade edilen tanım hangisine aittir?

a) Pazarlama araştırması
b) Pazarlama karması
c) Pazarlama organizasyonu
d) Pazarlama bilgi sistemi
e) Pazarlama süreci

Cevap : a) Pazarlama araştırması

Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, muhafaza etmek, analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metotlar dizisi, olarak ifade edilen tanım hangisine aittir?

a) Pazarlama süreci
b) Pazarlama bilgi sistemi
c) Pazarlama karması
d) Pazarlama araştırması
e) Pazarlama organizasyonu

Cevap : b) Pazarlama bilgi sistemi

Hangisi, pazarlama bilgisi kavramıyla yakından ilgili olan bir kavram değildir?

a) Veri
b) Enformasyon
c) Metodoloji
d) Bilgi
e) Bilgelik

Cevap : c) Metodoloji

Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmasıyla ilgili hangisi doğru bir yargı değildir?

a) Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sisteminin bir parçası olup kontrol edilebilen ve edilemeyen değişkenlerden oluşur.
b) Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sistemine çok yönlü katkı sağlar.
c) Pazarlama bilgi sistemi, işletme için yararlı olma potansiyeline sahip her türlü bilgi ile ilgilenir.
d) Pazarlama bilgi sistemi bilgiye; pazarlama araştırması ise sezgi ve deneyimlere dayanır.
e) Pazarlama araştırması, esas problemin tanımlanmasıyla başlayıp, sonuç ve
raporlama aşamasına kadar devam eden bir süreçtir.

Cevap : d) Pazarlama bilgi sistemi bilgiye; pazarlama araştırması ise sezgi ve deneyimlere dayanır.

Hangisi, pazarlama araştırması süreçlerinden değildir?

a) Sonuç ve raporlama
b) Örnekleme
c) Veri analizi
d) Araştırma amaçlarının belirlenmesi
e) Rakip işletmelerin durum analizi

Cevap : e) Rakip işletmelerin durum analizi

Problemin tanımlanması süreciyle ilgili olarak, hangisi yanlıştır?

a) Pazarlama araştırmasının ikinci aşamasıdır.
b) Problemin net bir şekilde saptanmasını sağlar.
c) Bu aşamada en önemli görülen bilgi ihtiyacı üzerinde durulmalıdır.
d) Araştırma problemini spesifik hale getirmeye yönelik keşifsel bir araştırmadır.
e) Erişilecek bilgilerin maliyet ve zaman açısından uygun olması gerekir.

Cevap : a) Pazarlama araştırmasının ikinci aşamasıdır.

Karşılaşılan bir problemle ilgili olarak daha önceden yayımlanmış bir veri veya bilgi olmadığı durumlarda, verilerin araştırmacı tarafından elde edilmesine ne ad verilir?

a) Deney yöntemi
b) Birincil veri incelemesi yöntemi
c) Odak grup görüşmesi yöntemi
d) İkincil veri incelemesi yöntemi
e) Anket yöntemi

Cevap : b) Birincil veri incelemesi yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden değildir?

a) Kolayda örnekleme yöntemi
b) Yargısal örnekleme yöntemi
c) Zümrelere göre örnekleme yöntemi
d) Kota örnekleme yöntemi
e) Kartopu örnekleme yöntemi

Cevap : c) Zümrelere göre örnekleme yöntemi

Araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan, daha çok açık uçlu soruların sorulduğu, detaylı cevapların alınmasına imkan veren ve yüz yüze görüşülerek bilgi toplanmasını sağlayan nitel veri toplama yöntemi hangisidir?

a) Anket yöntemi
b) Odak grup görüşmesi yöntemi
c) Uzman görüşlerinin alınması yöntemi
d) Gözlem yöntemi
e) Derinlemesine görüşme yöntemi

Cevap : e) Derinlemesine görüşme yöntemi

Hangisi, sağlık kurumlarını pazarlama araştırması yapmaya zorunlu kılan nedenlerden değildir?

a) Sağlık sektörünün rekabet yoğun bir pazar olması
b) Hastalara hekim seçme özgürlüğünün tanınması
c) Sağlık kurumlarının gelecekte de hizmet sunumuna devam etmeyi arzulaması
d) Hasta hakları konusundaki yasal prosedürler
e) Günümüzde eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak ortaya çıkan bilinçli hastalar ve onların değişen kalite beklentileri

Cevap : d) Hasta hakları konusundaki yasal prosedürler

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Tüketici Davranışları

Tüketici davranışlarını etkileyen kültürel faktörleri sıralayınız.

Cevap : Kültür- alt kültür- sosyal sınıf

Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörleri sıralayınız

Cevap : Referans grupları- aile- roller ve statü

Tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörleri sıralayınız

Cevap : Yaş ve yaşam döngüsü- meslek- ekonomik durum- yaşam tarzı- kişilik ve benlik kavramı

Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörleri sıralayınız

Cevap : Motivasyon- algılama- öğrenme- tutum ve inançlar

Tüketici satın alma karar sürecinin aşamalarını sıralayınız.

Cevap : İhtiyacın tanımlanması- bilgi araştırma- alternatiflerin değerlendirilmesi- satın alma kararı- satın alma sonrası değerlendirmeler

Aşağıdakilerden hangisi kültürel faktörler arasında yer alır?

a) Yaşam döngüsü
b) Sosyal sınıf
c) Referans grupları
d) Roller
e) Tutum ve inançlar

Cevap : b) Sosyal sınıf

Aşağıdakilerden hangisi sosyal faktörler arasında yer alır?

a) Yaşam döngüsü
b) Sosyal sınıf
c) Roller
d) Ekonomik durum
e) Motivasyon

Cevap : c) Roller

Aşağıdakilerden hangisi kişisel faktörler arasında yer almaz?

a) Aile
b) Yaş
c) Yaşam döngüsü
d) Yaşam tarzı
e) Ekonomik durum

Cevap : a) Aile

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik faktörler arasında yer almaz?

a) Motivasyon
b) Algılama
c) Öğrenme
d) Yaşam tarzı
e) Tutum ve inançlar

Cevap : d) Yaşam tarzı

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre üçüncü basamakta ne tür ihtiyaçlar yer alır?

a) Saygı
b) Sevgi
c) Kendini gerçekleştirme
d) Güvenlik
e) Fizyolojik

Cevap : b) Sevgi

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Pazar Bölümlendirme Ve Konumlandırma

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede kullanılan demografik özelliklerden biri değildir?

a) Yaş
b) Cinsiyet
c) Eğitim
d) Gelir
e) İş tatmini

Cevap : e) İş tatmini

Özel tüketici gruplarına özel ürünler pazarlamayı öngören anlayış hangisidir?

a) Pazarlama stratejisi
b) Pazarlama planı
c) Pazar bölümlendirme
d) Pazar konumlandırma
e) Ürün planlaması

Cevap : c) Pazar bölümlendirme

Herkese aynı ürünün aynı şekilde dağıtımının ve tanıtımının yapılmasını, fiyatlandırılmasını öngören strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi
b) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi
c) Mikro pazarlama
d) Çok pazar stratejisi
e) Niş pazarlama

Cevap : a) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi

“Tüm yumurtaları aynı sepete koymanın” tehlikesini beraberinde taşıyan hedef pazar seçim stratejisi hangisidir?

a) Bölümlendirilmiş pazarlama stratejisi
b) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi
c) Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi
d) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi
e) Bireyselleştirilmiş pazarlama stratejisi

Cevap : b) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi

“Olası müşterilerin zihninde edinilen yer” olarak tanımlanabilen kavram hangisidir?

a) Niş pazarlama
b) Mikro pazarlama
c) Pazar konumlandırma
d) Pazar bölümlendirme
e) Hedef pazar

Cevap : c) Pazar konumlandırma

Sağlık hizmetlerinde diş hastanesi, göz hastanesi gibi özel dal hastanelerinin açılması, hangi pazarlama stratejisine girer?

a) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi
b) Bireyselleştirilmiş pazarlama stratejisi
c) Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi
d) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi
e) Bölümlendirilmiş pazarlama stratejisi

Cevap : d) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi

Hangisi pazarı aynı özellikleri taşıyan tüketici gruplarına göre sınıflandırmayı ifade eder?

a) Stratejik plan oluşturma
b) Pazar bölümlendirme
c) Pazar konumlandırma
d) Pazar planı oluşturma
e) Pazarda derinleşme

Cevap : b) Pazar bölümlendirme

Aynı hastane zincirinin bulunduğu yere göre farklı pazarlama karması elemanları kullanarak pazarlama stratejisi uygulaması, pazar bölümlendirmenin hangi kriteri ile ilgilidir?

a) Demografik kriterler
b) Sosyolojik kriterler
c) Psikolojik kriterler
d) Coğrafi kriterler
e) Davranışsal kriterler

Cevap : d) Coğrafi kriterler

Pazar belli kriterlere göre bölümlere ayrıldıktan sonra yapılması gereken bir sonraki aşama hangisidir?

a) Her bölümün çekiciliğinin değerlendirilmesi
b) Hedef bölümün seçilmesi
c) Her bölüm için pazarlama karması elemanlarının belirlenmesi
d) Pazar bölümlerinin profillerinin belirlenmesi
e) Pazar konumlandırma kavramının oturtulması

Cevap : a) Her bölümün çekiciliğinin değerlendirilmesi

“Yaşam tarzı, kişilik özellikleri” gibi faktörler pazar bölümlendirme kriterlerinden hangi grup kapsamında değerlendirilebilir?

a) Coğrafi kriterler
b) Demografik kriterler
c) Psikolojik kriterler
d) Ekonomik kriterler
e) Davranışsal kriterler

Cevap : c) Psikolojik kriterler

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Vize Soruları

Ürün Geliştirme

Ürün hattı nedir?

Cevap : Ürün hattı, aynı tür ihtiyaçları karşılamaları, birlikte kullanılmaları, aynı tür tüketici gruplarına satılmaları, aynı dağıtım kanallarıyla pazarlanmaları veya aynı fiyat aralığında olmaları nedeniyle aralarında sıkı bir bağlılık bulunan ürün grubudur.

Ürünün üç düzeyini sıralayınız.

Cevap : Temel fayda- gerçek ürün- genişletilmiş ürün

Yeni ürün geliştirme süreci aşamalarını sıralayınız.

Cevap : Yeni ürün fikirlerinin toplanması- ön eleme- kavram geliştirme ve test etme- ticari analiz- ürünün geliştirilmesi- pazar testleri- pazara sunuş

Ürünün hayat seyri dönemlerini sıralayınız.

Cevap : Sunuş- büyüme- olgunluk- gerileme

Tüketim ürünleri kaça ayrılır? Sıralayınız.

Cevap : Dörde ayrılır: kolayda ürünler- beğenmeli ürünler- özellikli ürünler- aranmayan ürünler

Aşağıdakilerden hangisi yeni ürün geliştirme sürecinin aşamalarından biri değildir?

a) Ön eleme
b) Ticari analiz
c) Pazar testleri
d) Pazarlama karması
e) Pazara sunuş

Cevap : d) Pazarlama karması

Aşağıdakilerden hangisi ürünün hayat seyri dönemlerinden biri değildir?

a) Sunuş
b) Emekleme
c) Büyüme
d) Olgunluk
e) Gerileme

Cevap : b) Emekleme

Yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında ürün bilfiil üretilir?

a) Yeni ürün fikirlerinin toplanması
b) Ön eleme
c) Kavram geliştirme ve test etme
d) Ürünün geliştirilmesi
e) Ticari analiz

Cevap : d) Ürünün geliştirilmesi

İlaç, bir eczacı için ne tür üründür?

a) Kolayda ürün
b) Endüstriyel ürün
c) Beğenmeli ürün
d) Aranmayan ürün
e) Özellikli ürün

Cevap : b) Endüstriyel ürün

Aşağıdakilerden hangisi tüketim ürünü türleri arasında yer almaz?

a) Endüstriyel ürün
b) Kolayda ürün
c) Beğenmeli ürün
d) Aranmayan ürün
e) Özellikli ürün

Cevap : a) Endüstriyel ürün

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: