Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Sağlık Hukukuna Giriş

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukuku tanımında yer almaz?

a) Önleyici sağlık hizmetleri
b) Toplum sağlığının korunması
c) Aile sağlığının korunması
d) Sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma
e) Çevre kirliliğinin önlenmesi

Cevap : e) Çevre kirliliğinin önlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi, birinci basamak resmî sağlık kuruluşu değildir?

a) 112 acil
b) Kurum hekimlikleri
c) Üniversite medikososyal birimleri
d) Belediyelere ait poliklinikler
e) Diyaliz merkezleri

Cevap : e) Diyaliz merkezleri

“Sağlık hakkı” kavramına ilk kez hangi uluslararası hukuk düzenlemesinde yer verilmiştir?

a) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
d) Avrupa Sosyal Şartı
e) Amerikan Anayasası

Cevap : c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukukunun kaynakları arasında yer almaz?

a) Anayasa
b) Tüzük
c) Yönetmelik
d) Milletlerarası antlaşmalar
e) Örf ve âdet hukuku

Cevap : e) Örf ve âdet hukuku

Aşağıdakilerden hangisi ayakta teşhis ve tedavi verilen özel sağlık kuruluşları arasında yer almaz?

a) Tıp merkezleri
b) Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri
c) Poliklinikler
d) Laboratuvarlar
e) Muayenehaneler

Cevap : b) Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri

Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak resmî sağlık kurumlarındandır?

a) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olmayan Devlet Hastaneleri
b) Entegre İlçe Devlet Hastaneleri
c) Sağlık Bakanlığına Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
d) Hepsi
e) Kamu Kurumlarına Ait Tıp Merkezleri

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı iletişim merkezinin numarasıdır?

a) 184
b) 156
c) 177
d) 112
e) 118

Cevap : a) 184

Aşağıdakilerden hangisi sağlık idaresi hukuku kavramının içine dâhildir?

a) Sağlık Hizmetlerinin Planlanması
b) Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Yönetimi
c) Özel Sektör Eliyle Verilen Sağlık Hizmetlerinin Denetlenmesi
d) Özel Sektör Eliyle Verilen Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi “sağlık hizmetinin sunumu bakımından basamaklandırılamayan” sağlık kurumlarından değildir?

a) Diyaliz Merkezleri
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları
c) Görüntüleme Merkezleri
d) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
e) Tanı ve Tetkik Merkezleri

Cevap : d) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri

Aşağıdakilerden hangisi Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yer alan konulardan biri değildir?

a) Toplumun Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması
b) Hijyen Kurallarının Oluşturulması
c) Sağlık Personelinin Ataması
d) Tedavi İçin Alınacak Önlemler
e) Hastalıkların Erken Teşhisi

Cevap : c) Sağlık Personelinin Ataması

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri değildir?

a) Müdahalenin sağlık personeli tarafından yapılması
b) Hastanın aydınlatılması
c) Hastanın rızası
d) Tıbbi endikasyon
e) Standart dışı uygulamalar

Cevap : e) Standart dışı uygulamalar

Hasta Hakları Yönetmeliği 15. maddesine göre hangi konuda hastaya bilgi verilmesine lüzum yoktur?

a) Hastalığın muhtemel sebepleri
b) Hastalığın nasıl seyredeceği
c) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri
d) Hekimin özgeçmişi
e) Muhtemel komplikasyonlar

Cevap : d) Hekimin özgeçmişi

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları ilkeleri arasında yer almaz?

a) Özel hayatın ve aile hayatının gizliliği
b) Kişinin iyilik hâlinde yaşama hakkına saygı
c) Kişinin manevi varlığını koruma
d) Kişinin tıbbi deneylere tabi tutulması
e) Kişinin onamı olmadan vücut bütünlüğüne dokunulamaması

Cevap : d) Kişinin tıbbi deneylere tabi tutulması

Malpraktis kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Tıbbi hata
b) Tıpta yanlış uygulama
c) Tıbbi uygulama hatası
d) Hekimliğin kötü uygulaması
e) Zorunluluk hâli

Cevap : e) Zorunluluk hâli

Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarının gelişmesini ortaya çıkaran sebeplerden biri olarak kabul edilmez?

a) Hastanın sağlık bilgilerinin paylaşılması
b) Sağlık sistemi karşısında hastaların korunması ihtiyacı
c) Sağlık personelinin insanlar üzerindeki girişimlerinin artması
d) Sağlık hizmetlerine ulaşmada ortaya çıkan güçlükler
e) Hepsi

Cevap : a) Hastanın sağlık bilgilerinin paylaşılması

Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer alan tıbbi müdahale kriterlerindendir?

a) Tıp mesleğini icraya yetkili kişilerce ifa edilmesi
b) Sağlığı koruma amacıyla yapılmalıdır.
c) Hastalıkların teşhis ve tedavisi amacı olmalıdır.
d) Hepsi
e) Mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahale olarak değerlendirilemez?

a) Tedavi sözleşmesi yapmak
b) Organ nakli
c) Cinsiyet değişikliği ameliyatı
d) Yapay döllenme faaliyetleri
e) Protez kol takılması

Cevap : a) Tedavi sözleşmesi yapmak

Aşağıdakilerden hangisi hekim tarafından yardımcı kişilere bırakılamaz?

a) Hastalık konusunda teşhis koymak
b) Hastanın tahlillerinin yapılması
c) Hastaya iğne yapılması
d) Hastadan kan alınması
e) Hepsi

Cevap : a) Hastalık konusunda teşhis koymak

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi endikasyon koşulu bulunmadığı hâlde hukuka uygun müdahalelerdendir?

a) Hepsi
b) Sünnet
c) Estetik operasyonlar
d) Cinsiyet değişikliği ameliyatları
e) Kastrasyon

Cevap : a) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi “izin verilen risk” kavramının tıp literatüründeki karşılığıdır?

a) Semptom
b) Diagnoz
c) Endikasyon
d) Kontrendikasyon
e) Komplikasyon

Cevap : e) Komplikasyon

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Hasta Hakları

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakkı olarak kabul edilmez?

a) Sağlık personelini seçme ve değiştirme
b) Tıbbi kayıtları inceleme
c) Bilgilerin gizli tutulması
d) Ötanazi hakkı
e) Mahremiyete saygı gösterilmesi

Cevap : d) Ötanazi hakkı

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hastanın sahip olduğu haklardan değildir?

a) Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım
b) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
c) Kayıtları inceleme
d) Bilgi isteme
e) Hasta dosyasının aleniyeti

Cevap : e) Hasta dosyasının aleniyeti

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında değerlendirilebilir?

a) Hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
b) Müdahalenin vereceği zararın asgariye indirilmesi
c) Hastaya fayda sağlayacak tedavi yöntemlerinin araştırılması
d) Hekimin hastanın çıkarlarını üstün tutması
e) Hekimin tıp bilimindeki gelişmeleri izleyerek uygulaması

Cevap : a) Hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının görevlerinden biridir?

a) Sağlık kuruluşlarının denetimi
b) Sağlık sisteminin yönetilmesi
c) Sağlık politikalarının belirlenmesi
d) Kamu sağlığının korunması
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisinde sağlık personelinin şahsi kusuru bulunmaktadır?

a) Görev sırasında verilen zarar
b) Görevle bağlantılı zarar
c) Mesleki dikkat ve özen eksikliği sonucu oluşan zarar
d) Hastanenin yapısal durumu nedeniyle meydana gelen zarar
e) Bilerek ve isteyerek hastanın öldürülmesi

Cevap : e) Bilerek ve isteyerek hastanın öldürülmesi

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Hekimin Yükümlülükleri

Aşağıdakilerden hangisi, hasta haklarını ihlal nedeniyle ilgili hekime tabip odası tarafından verilecek bir ceza değildir?

a) Para cezası
b) Hapis cezası
c) Uyarma
d) Oda bölgesinde çalıştırılmama
e) Meslekten geçici alıkoyma

Cevap : b) Hapis cezası

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, hekimin diplomasını devretmesi durumunda söz konusu olan hukuki durum yer almaktadır?

a) İptal edilebilir hukuki işlemdir.
b) Hekim kamu hastanesinde çalışıyorsa geçerlidir.
c) Sağlık Bakanlığının onayı ile geçerlilik kazanır.
d) Cezai sorumluluk gerektirmez.
e) Kesin olarak hükümsüzdür.

Cevap : e) Kesin olarak hükümsüzdür.

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun şartlarından biri değildir?

a) Hastanın ayırt etme gücünün olması
b) Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesi
c) Hastanın rızası
d) Tıp biliminin verilerine uygun olma
e) Hastanın aydınlatılması

Cevap : a) Hastanın ayırt etme gücünün olması

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukuku kapsamında yer almaz?

a) İlaç hukuku
b) Organ ve doku nakli
c) Hasta hakları
d) Sağlık personelinin yükümlülükleri
e) Hastanelerin mali borçları

Cevap : e) Hastanelerin mali borçları

Aşağıdakilerden hangisi anamnez alma formlarının içinde yer alan bilgilerden değildir?

a) Hastanın yaşı
b) Cinsiyeti
c) Mesleki kazancı
d) Doğum yeri
e) Cerrahi müdahaleler

Cevap : c) Mesleki kazancı

Aşağıdakilerden hangisi hekimin yükümlülüklerinden biri değildir?

a) Doğruyu söyleme yükümü
b) Anamnez alma yükümü
c) Tanı yükümlülüğü
d) Teşhis yükümlülüğü
e) Tedavi yükümlülüğü

Cevap : a) Doğruyu söyleme yükümü

Hekimin rıza açıklamasında bulunamayacak durumdaki hastaya tıbbi müdahalede bulunması hangisine dayanır?

a) Zaruret hâli
b) Meşru savunma
c) Kusurlu davranış
d) Sözleşme ilişkisi
e) Haksız fiil durumu

Cevap : a) Zaruret hâli

Tedavi sözleşmesi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Konusu kişilik hakkı ile ilgilidir.
b) Başarılı tedavi sonucu garanti edilir.
c) Sözleşmeye aykırı davranış maddi zarar doğurabilir.
d) İş görme edimi doğurur.
e) a ve c seçeneği

Cevap : b) Başarılı tedavi sonucu garanti edilir.

Aşağıdakilerden hangisi hekimin hastayı reddedebilme durumlarından biri değildir?

a) Haklı sebeplerle
b) Acil durum
c) Başka bir hekimin tedaviyi üstlenmesi hâlinde
d) Hekimin şiddete uğraması durumunda
e) c ve d seçenekleri

Cevap : b) Acil durum

Aşağıdakilerden hangisi hekimlik mesleğinin icrası için gereken şartlardan biri değildir?

a) Tabip odasına kayıt yaptırmak
b) Kasten işlenen suçlardan 5 yıldan yukarı hükümlü olmamak
c) Akıl hastalığı bulunmamak
d) İhtisas eğitimini yapmış olmak
e) Hekimlik diplomasının tescil edilmiş olması

Cevap : d) İhtisas eğitimini yapmış olmak

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları

Aşağıdakilerden hangisi tıp hukukunun konu kapsamı içinde yer almaz?

a) Sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri
b) Personelin yasal sorumluluğu
c) İlaç hukuku
d) Hasta hakları
e) Mal rejimi sözleşmeleri

Cevap : e) Mal rejimi sözleşmeleri

Aydınlatılmış onam aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır?

a) Tedavinin risklerini
b) Tedavinin alternatifleri
c) Tedavinin yararlarını
d) Hepsi
e) Tedavinin şekli

Cevap : d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri değildir?

a) Müdahalenin yetkili sağlık personelince yapılması
b) Tıbbi gereklilik (endikasyon)
c) Hastanın aydınlatılmış onamı
d) Hastanın sigortalı olması
e) Tıbbi standartlara uygunluk

Cevap : d) Hastanın sigortalı olması

Aşağıdakilerden hangisi hastanın aydınlatılması türlerindendir?

a) Otonomi aydınlatması
b) Süreç aydınlatması
c) Tedavi aydınlatması
d) Risk aydınlatması
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi, risk aydınlatmasına ilişkin temel ölçütlerdendir?

a) Risklerin türü konusunda aydınlatma
b) Tıbbi müdahalenin amacına ilişkin aydınlatma
c) Tıbbi müdahalenin gerekliliğine ilişkin aydınlatma
d) Müdahalenin ağırlığına ilişkin aydınlatma
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı yapılan aydınlatmanın neden olacağı sonuçlardan biri değildir?

a) Cezai sorumluluk
b) Hukuki sorumluluk
c) İdari sorumluluk (Kamu hastaneleri)
d) Disiplin sorumluluğu
e) Tazyik hapsi

Cevap : e) Tazyik hapsi

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu açısından Yargıtay hangi yaştan itibaren verilen irade açıklamasına geçerlilik tanımaktadır?

a) 12
b) 15
c) 14
d) 18
e) 13

Cevap : b) 15

Aşağıdakilerden hangisi rızanın geçerli olması için aranan şartlar arasında yer almaz?

a) Temyiz Gücü
b) İrade Sakatlığının Bulunmaması
c) Rızanın Hukuka Uygun Olması
d) Rızanın Ahlaka Uygun Olması
e) 21 yaşından büyük olmak

Cevap : e) 21 yaşından büyük olmak

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma zorunluluğunun bulunmadığı hâllerdendir?

a) Acil durumlar
b) Aydınlatmadan feragat edilmesi
c) Hastanın bilgisinin bulunması
d) Aydınlatmanın hastanın durumunu olumsuz etkilemesi
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Hastanın bilgilendirilmiş rızasının alınması aşağıdaki tıbbi etik ilkelerden hangisinin bir sonucu değildir?

a) Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı
b) Hastaya yararlı olma
c) Hasta özerkliğine saygı
d) Zarar vermeme
e) Arşivlemede bilgilerin saklanması

Cevap : e) Arşivlemede bilgilerin saklanması

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Türk Sağlık Mevzuatının Yapısı

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tabipler Birliği Bildirisi’dir?

a) Lizbon Bildirgesi
b) Cenevre Bildirgesi
c) Sydney Bildirgesi
d) Oslo Bildirgesi
e) a, b, c ve d seçenekleri

Cevap : e) a, b, c ve d seçenekleri

Aşağıdakilerden hangisi, Başbakanlığın, bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren konularla ilgili olarak yürürlüğe koydukları yazılı hukuk kurallarına verilen addır?

a) Tüzük
b) Kanun
c) Yönetmelik
d) Anayasa
e) Kanun Hükmünde Kararname

Cevap : c) Yönetmelik

Kanuna veya tüzüğe aykırı olan yönetmeliklere karşı nerede iptal davası açılmaktadır?

a) AYİM
b) İdare Mahkemesi
c) Danıştay
d) Anayasa Mahkemesi
e) Yargıtay

Cevap : c) Danıştay

Türk tabipleri birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Halk sağlığı ile ilgili konularda resmî makamlarla iş birliği yapabilir.
b) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
c) Tabipler arasında mesleki dayanışmayı amaçlar.
d) Resmî veya özel görev yapan tabiplerin katılımı ile oluşur.
e) Tüzel kişiliği yoktur.

Cevap : e) Tüzel kişiliği yoktur.

Özel hastanelere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce tıbbi gözlem altına alınmasına gerek görülenler bu hastanelere gönderilirler.
b) Hususi Hastaneler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösterirler.
c) Sağlık Bakanlığının izni ile kurulurlar.
d) Gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulundurmalıdırlar.
e) Yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verirler.

Cevap : a) Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce tıbbi gözlem altına alınmasına gerek görülenler bu hastanelere gönderilirler.

Aşağıdakilerden hangisi ayakta teşhis ve tedavi verilen özel sağlık kuruluşları arasında yer almaz?

a) Tıp merkezleri
b) Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri
c) Poliklinikler
d) Laboratuvarlar
e) Muayenehaneler

Cevap : b) Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir…” ifadesi nerede düzenlenmektedir?

a) Anayasa
b) Hasta Hakları Yönetmeliği
c) Tababet Kanunu
d) Deontoloji tüzüğü
e) Meslek etiği kuralları

Cevap : a) Anayasa

Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları Uygulama Yönergesi’ne göre oluşturulan kurul ve organlardan biri değildir?

a) Hasta Hakları Birimi
b) Hasta Hakları Şubesi
c) Hasta Hakları Kurulu
d) Türk Tabipleri Birliği
e) Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Cevap : d) Türk Tabipleri Birliği

Sağlık hizmetinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

a) Hastanın cinsiyeti
b) Hastanın ekonomik ve sosyal durumu
c) Hastanın aciliyet durumu
d) Hastanın din ve mezhebi
e) Hastanın siyasi düşünceleri

Cevap : c) Hastanın aciliyet durumu

Sağlık hakkı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Temelini insan haklarından alır.
b) Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
c) Kişinin hastalıktan sonraki sürecinde ortaya çıkar.
d) Vazgeçilmez haklardandır.
e) Devletin yükümlülüğünü doğurur.

Cevap : c) Kişinin hastalıktan sonraki sürecinde ortaya çıkar.

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı Vize Soruları

Tıbbi Müdahalelerin Hukuksal Niteliği

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartına ne ad verilmektedir?

a) Kontrendikasyon
b) Endikasyon
c) Yan etki
d) Prevelans
e) Epidemiyoloji

Cevap : b) Endikasyon

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi kötü uygulama olarak değerlendirilmektedir?

a) Sağlık personelinin kasıt veya ihmali davranışı
b) Tıbbi standartların uygulanmaması
c) Yanlış veya eksik teşhiste bulunma
d) Yanlış tedavi uygulanması sonucu zararın meydana gelmesi
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Kişinin vücut bütünlüğü üzerindeki hakkının niteliği ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mutlak haktır.
b) Vazgeçilmez haktır.
c) Malvarlığı haklarındandır.
d) Devredilmez haktır.
e) Vücut bütünlüğüne müdahale için hukuka uygunluk hâlleri olmalıdır.

Cevap : c) Malvarlığı haklarındandır.

Hastane faaliyetlerinin hastane işleticisi, tıbbi tedavinin ise hekim tarafından üslenildiği sözleşmeye ne ad verilmektedir?

a) Hekimlik sözleşmesi
b) Tedavi sözleşmesi
c) Eser sözleşmesi
d) Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi
e) Tam hastaneye kabul sözleşmesi

Cevap : d) Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi

Tedavi sözleşmesinde hastanın borçlarından olmayan seçenek hangisidir?

a) Hekime talimat verme
b) Ücret ödeme
c) Hekimin sorularına cevap verme
d) Sözleşmesel güvene riayet etme
e) Tedaviyi başarısız kılacak davranışlardan kaçınma

Cevap : a) Hekime talimat verme

Kamu hastanesi ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin niteliği açısından doğru olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hekim ve hemşire kamu görevlisi durumundadır.
b) Özel hukuk kapsamında bir sözleşme ilişkisi vardır.
c) Zararın tazmini için direkt hekime dava açılır.
d) Sağlık hizmeti kamu hizmeti olarak değerlendirilemez.
e) Özel hukuk kurallarına tabidir.

Cevap : a) Hekim ve hemşire kamu görevlisi durumundadır.

Tedavi sözleşmesi kapsamında yanlış olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hekimin borca aykırı davranışı kişisel sorumluluğu doğurabilir.
b) Hekim başarılı tedavi sonucunu garanti eder.
c) Konusu kişilik hakkı değerlerindendir.
d) İş görme borcu doğurur.
e) Sonuç garantisi yoktur.

Cevap : b) Hekim başarılı tedavi sonucunu garanti eder.

Borçlar hukuku kapsamındaki bir özel hukuk sözleşmesinin taşıması gereken unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Sözleşmenin konusu imkânsız olmamalıdır.
b) Sözleşmenin içeriği ahlaka aykırı olmamalıdır.
c) Sözleşme kamu düzenine aykırı olabilmektedir.
d) Sözleşme hukuka uygun olmalıdır.
e) Sözleşme kişilik haklarını ihlal etmemelidir.

Cevap : c) Sözleşme kamu düzenine aykırı olabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmelere hâkim olan ilkelerden birisi değildir?

a) Sözleşme özgürlüğü ilkesi
b) Sözleşme kısıtlılığı ilkesi
c) Şekil serbestisi ilkesi
d) Sözleşmenin karşı tarafını seçebilme
e) Sözleşme içeriğini değiştirebilme hakkı

Cevap : b) Sözleşme kısıtlılığı ilkesi

Aşağıdakilerden hangisinde idarenin hizmet kusurundan söz edilebilir?

a) Önleyici sağlık hizmetinin sunulmaması
b) Kamu görevlisinin davranışının, ceza hukuku bakımından suç oluşturması durumu
c) Kamu görevlisinin siyasi düşmanlık kastıyla verdiği zarar
d) Hizmet dışı kusurlu davranış
e) Kamu görevlisinin hizmeti yerine getirirken yaptığı mazur görülemeyecek hata

Cevap : a) Önleyici sağlık hizmetinin sunulmaması

 

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: