İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2021 Vize Deneme Sınavı

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. Yapılan bir araştırmaya göre bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için üç şart aranır. Bu üç şart doğru olarak hangi şıkta yer almaktadır?

#2. Kişilerarası iletişimdeki dört temel öğeden biri değildir?

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişki kavramı için söylenemez?

#4. Sapkınlık tarih içinde altı kategoride toplanmıştır. Bunları dört başlık altında topladığımızda aşağıdaki şıklardan hangisi bu kategorinin dışında kalmaktadır?

#5. Etkili iletişim için gerekli olan en önemli beceri aşağıdakilerden hangisidir?

#6. “Algılayan kişinin karşısındaki kişiye zihninde bir etiket yapıştırdığı varsayılan süreç iletişimin özelliklerinden hangisinde gerçekleşir?

#7. Yüz yüze iletişim kurulması gereken mesleklerde etkin bir iletişimin sağlanması için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu özellik yer almamaktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarasındaki ilişkinin gelişmesi için gereken unsurlardan birisi değildir?

#9. "Bu aşamada iki birey birbirilerinin varlıklarından haberdar değildir. Burada, ilişkinin gelişip, gelişmeyeceğini belirleyen en önemli etken; "fiziksel" ya da "mekansal" yakınlıktır." Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#10. İki birey arasında ilişki kurulmuştur ama yüzeyseldir. Çekiciliğin olup olmayacağı, ilişkiden alınan pekiştireçlerin miktar ve özelliğine, tutum benzerliğine ve sosyal onaya bağlıdır." Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#11. "……….., düşüncenin değiş tokuşu, anlama-anlatabilme, etkileşim, belirsizliğin azaltılması, aktarım süreci, değişme süreci, bağlantıların kurulma süreci, paylaşım süreci, araç-usul-teknikler, belleğin uyarılması, yanıt verme, uyaran, etkileme, geçiş süreci, iktidar kaynağıdır." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan faktörler, karşılaşılan kişinin beden dilinden, kullandığı kelimelere ve kişinin taşıdığı bütün aksesuarlardan içinde bulunduğu fiziki ortam nesnelerine kadar geniş bir dağılım gösterir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi “algılayan kişinin” değerlerinde bir yer bulur, o çerçeve içinde yorumlanır ve kişiye iletişimin ilk anında bir “karar” verdirir. Yukarıda açıklaması yapılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangi şıkta iletişimin ne kadar etkileyici olabileceğini belirleyen dört faktörden biri yer almamaktadır?

#14. Hedefin mesajı alarak değerlendirdiği ve yorumladığını göstererek, kaynağa yanıt vermesine ne ad verilir?

#15. "İnanılırlık özelliği iki bileşenden oluşmaktadır." Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Etkin olmayan bir geribildirim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

#17. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin etkinliğini sağlayan “olmazsa olmaz” koşullar/ilkeler için yanlış bir anlam taşımaktadır?

#18. "………… iletilmek istenen mesajın ilgili herkes tarafından anlaşılması amacıyla kanaat ya da düşüncenin, yazı, konuşma ve görsel araçlarla veya bunların bir arada kullanılmasıyla iletilmesi, alınması veya değiştirilmesi olarak tanımlanabilir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#19. "………yapıtlarındaki tanımlamalarında iletişim sözcüğü en geniş anlamda bir aklın başkasını etkilediği tüm işlemleri içerir. Yazı yazmanın yada sesli konuşmanın yanı sıra müziği, görsel sanatları, güzel sanatları yani tüm insan davranışlarını kapsar." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#20. "Kişinin kendi içinde anlamlar yaratması düşünme ya da içsel iletişim ise, başkalarıyla anlam alışverişi yapması da ……… iletişimdir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#21. Kişilerarası iletişimde ……… ile …… gönderim yaptığı çevresel özellik arasındaki ilişki öğrenmeyle kazanılır ayrıca içinde yaşanılan toplumun onayını da gerektirir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#22. Seçme, Algılama, Yorumlama, Saklama- Kişilerarası iletişim iki ya da daha çok bireyin birbirlerini sözlü ya da sözsüz iletilerini algıladıklarında gerçekleşir. Yukarıda tanımı yapılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

#23. “Dil ile iletişimde, kişilerin “ne söyledikleri”, dil-ötesi iletişimde ise, “nasıl söyledikleri” önemlidir.” açıklaması aşağıdakilerden hangisinde yer almamaktadır?

#24. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “sözel iletiyi vurgulamak ya da açık hale getirme işlevinin adıdır? Örneğin, kahvehanede iki çay isterken kahveci sizi duysa bile sözlü olarak söylemenin yanında bir de elinizle iki işareti yaparsınız.

#25. Çekicilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#26. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğelerinden biri değildir?

#27. “Sözsüz iletişimde giyinme, aksesuarlar ve takılar insanların diğerlerini de stereotipleştirmek için kullandıkları önemli kodlardır.” Başlığı aşağıdaki simgelerden hangilerini içermemektedir?

#28. Karsımızdaki kişiyi daha iyi anlayabilmemiz ve empati kurabilmemiz için karsımızdaki kişinin düşüncesiyle birlikte neyi anlamamız gerekir?

#29. Empatinin son aşaması nedir?

#30. Empati ile sempati arasındaki farkı oluşturan nedir?

#31. Karsımızdaki insanlara empatik tepki vermenin yollan nelerdir?

#32. Hayatı boyunca sıkıntı görmeyen, toplumla iç içe girmemiş, zengin bir hayat içinde yasayan bir insanın aşağıdaki unsurlardan hangisine sahip olması gerekir ki yoksul bir isçinin halinden anlasın?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2021 Vize Deneme Sınavı

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2021 Vize Deneme Sınavı

Auzef Yaşlı Bakımı, İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları Telegram Yaşlı Bakımı
bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: