İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İnsan Ve İletişim

1) Yapılan bir araştırmaya göre bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için üç şart aranır. Bu üç şart doğru olarak hangi şıkta yer almaktadır?

a. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olmaması- 3. Söz konusu iletişimin sözsüz nitelikte olmasıdır.
b. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu sözsüz nitelikte olmasıdır.
c. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.
d. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olmaması- 3. Söz konusu iletişim sözlü nitelikte olmasıdır.
e. 1. Yüz yüze olmaması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

Cevap : c. 1. Yüz yüze olması-2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz
konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

Kişilerarası iletişimdeki dört temel öğeden biri değildir?

a. Kişi, iletişimi ve iletişim tarzını başkalarının anlatmasıyla değil, kendini keşfederek öğrenmektedir.
b. Kişi iletişimi medya aracılığıyla öğrenir ve sosyal ağları kullanarak kişilerarası iletişim kurabilir. Buna yüz yüze iletişim denir.
c. İletişim; sembollerin kullanımını, sezgileri, gözlemleri, çıkarımları, anlamları ve sözel alışkanlıkları içerir. Tesadüfî değil, bilinçlidir ve içerdiği faktörler yeterince anlaşıldığında önceden kestirilebilmektedir.
d. İnsanlar, iletişim sürecinde elde edilen bilgileri, başkalarına zarar verecek biçimde kullanabilecek reklamcılar, propagandacılar, arkadaşlar tarafından sık sık yanlış yönlendirilebilmektedir.
e. Kişinin kendisi dışında hiç kimse iletişim tarzı konusunda bir şey yapamaz, çünkü iletişim kişinin içinde başlar; görülen, duyulan, hissedilen, koklanan ya da tadılan herhangi bir şeyden ilk olarak etkilenen kişinin kendisi olmaktadır.

Cevap : b. Kişi iletişimi medya aracılığıyla öğrenir ve sosyal ağları kullanarak kişilerarası iletişim kurabilir. Buna yüz yüze iletişim denir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişki kavramı için söylenemez?

a. İlişki, iki veya daha çok insan arasındaki karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas dayanışma anlamına gelmektedir.
b. İlişki uzun süre karşılıklı etkileşimi içermektedir.
c. Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj yollaması ilişki olarak adlandırılır.
d. İlişki, iletişimle başlamakta, iletişimin kesilmesi ile sonlanmaktadır.
e. İletişim, ilişkiyi de içinde barındıran daha üst bir şapkadır.

Cevap : c. Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj yollaması ilişki olarak adlandırılır.

Sapkınlık tarih içinde altı kategoride toplanmıştır. Bunları dört başlık altında topladığımızda aşağıdaki şıklardan hangisi bu kategorinin dışında kalmaktadır?

a. Toplumda yok edilmeye çalışılmışlardır
b. Toplumdan uzaklaştırılmış, dışlanmışlardır.
c. Sapkınlık tarih içinde hiç sorun olmadığı için fark edilmemişlerdir.
d. Tedavi edilmeye çalışılmışlardır.
e. Toplumsal ortaya çıkışları önlenmeye ve varsa toplumla kaynaştırılmaya çalışılmışlardır.

Cevap : c. Sapkınlık tarih içinde hiç sorun olmadığı için fark edilmemişlerdir.

Etkili iletişim için gerekli olan en önemli beceri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tutum değişikliği
b.Bilişsel etkiler
c. Davranış değişikliği
d.Dinleme
e.Etkili dinleme

Cevap : e.Etkili dinleme

Sapkınlık nedir?

Cevap : Bir kişi toplumdaki diğer kişilerden belirgin bir şekilde farklıysa ve bu farklılık diğerleri tarafından olumsuz bir şekilde değerlendiriliyorsa bu bir sapkınlık olarak değerlendirilmiştir

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

İletişim Süreci Ve Öğeleri

“Algılayan kişinin karşısındaki kişiye zihninde bir etiket yapıştırdığı varsayılan süreç iletişimin özelliklerinden hangisinde gerçekleşir?

a. İletişimde İlk Dakika (Başlangıç) Önemlidir.
b. İletişim Kişiye Karşın Değil Kişiyle Yapılır.
c. İletişim Süreci Bir Bütündür.
d. A ve B şıkkı
e. B ve C şıkkı

Cevap : a. İletişimde İlk Dakika (Başlangıç) Önemlidir.

Yüz yüze iletişim kurulması gereken mesleklerde etkin bir iletişimin sağlanması için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu özellik yer almamaktadır?

a. Kişinin kendini çok iyi tanıması, tutum ve davranışların çok iyi bilmesi,
b. İletişim açısından yanlış gördüğü tutumları kontrol ederek düşünmesi,
c. Olumlu özelliklerini geliştirmesi,
d. İnsanları olduğu gibi kabul etmemesi ve değiştirmeye çalışması,
e. Diğerlerini anlama ve duygularını açıklama ve iletişim konusunda beceri kazanması gerekmektedir.

Cevap : d. İnsanları olduğu gibi kabul etmemesi ve değiştirmeye çalışması,

Kişilerarası iletişim nedir?

Cevap : Bir kampanyadaki davranış değişikliği oluşturmaya yardımcı olan basit bir kanal veya araçtır.

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İletişim Çeşitleri

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarasındaki ilişkinin gelişmesi için gereken unsurlardan birisi
değildir?

a. Hayat tarzı
b. İlişkisizlik
c. Farkında olma aşaması
d. Yüzeysel ilişki aşaması
e. Karşılıklı ilişki aşaması

Cevap : a.Hayat tarzı

“Bu aşamada iki birey birbirilerinin varlıklarından haberdar değildir. Burada, ilişkinin gelişip, gelişmeyeceğini belirleyen en önemli etken; “fiziksel” ya da “mekansal” yakınlıktır.” Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a.ilişkisizlik
b. Hayat tarzı
c. Farkında olma aşaması
d. Yüzeysel ilişki aşaması
e. Karşılıklı ilişki aşaması

Cevap : a.ilişkisizlik

İki birey arasında ilişki kurulmuştur ama yüzeyseldir. Çekiciliğin olup olmayacağı, ilişkiden alınan pekiştireçlerin miktar ve özelliğine, tutum benzerliğine ve sosyal onaya bağlıdır.”
Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a.İlişkisizlik
b. Hayat tarzı
c. Farkında olma aşaması
d. Yüzeysel ilişki aşaması
e. Karşılıklı ilişki aşaması

Cevap : c. Farkında olma aşaması

“……….., düşüncenin değiş tokuşu, anlama-anlatabilme, etkileşim, belirsizliğin azaltılması, aktarım süreci, değişme süreci, bağlantıların kurulma süreci, paylaşım süreci, araç-usul-teknikler, belleğin uyarılması, yanıt verme, uyaran, etkileme, geçiş süreci, iktidar kaynağıdır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisidir?

a.Mesleki iletişim
b.Halkla ilişkiler
c.İletişim kavramı
d. Etkin dinleme
e.Etkisiz dinleme

Cevap : c.İletişim kavramı

Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan faktörler, karşılaşılan kişinin beden dilinden, kullandığı kelimelere ve kişinin taşıdığı bütün aksesuarlardan içinde bulunduğu fiziki ortam nesnelerine kadar geniş bir dağılım gösterir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi “algılayan kişinin” değerlerinde bir yer bulur, o çerçeve içinde yorumlanır ve kişiye iletişimin ilk anında bir “karar” verdirir.
Yukarıda açıklaması yapılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. İletişimde ilk dakika
b. İletişim kişiye karşın değil kişiyle yapılır
c. İletişim süreci bir bütündür
d. Karşılıklı iletişim
e. Sonraki adım

Cevap : a.İletişimde ilk dakika

“İletişim kişiye karşın değil kişiyle yapılır.” İletişim özelliğini açıklayınız.

Cevap : İletişim başka bir kişiyle birlikte yapılandırılan bir süreçtir. İletişim onu oluşturan
bireylerden birinin aktif oluşu, diğerinin ise bu eylemi izlemesi ile kurulamaz. Eğer alıcı kişi
hazır değilse, iletişim yolu tıkanır.

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İletişim Çeşitleri

Aşağıdakilerden hangi şıkta iletişimin ne kadar etkileyici olabileceğini belirleyen dört faktörden biri yer almamaktadır?

a. Mesajın kaynağına ait özellikler
b. Mesajın süresine ait özellikler
c. İletişimle(mesajla) ilgili özellikler
d. Hedef öğesi ile ilgili özellikler
e. Ortam ile ilgili özellikler

Cevap : b. Mesajın süresine ait özellikler

Hedefin mesajı alarak değerlendirdiği ve yorumladığını göstererek, kaynağa yanıt vermesine ne ad verilir?

a. Kanal
b. İletişim
c. Geribildirim
d. Ortam
e. Kodlama

Cevap : c. Geribildirim

“İnanılırlık özelliği iki bileşenden oluşmaktadır.” Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

a. İkna ve çabadır
b. Saygınlık ve güvenilirliktir
c. Dinleme ve konuşmadır
d. Gürültü ve kodlamadır
e. Empati ve sempatidir

Cevap : b. Saygınlık ve güvenilirliktir

Etkin olmayan bir geribildirim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

a. Mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir
b. Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur
c. Zamanlama itibariyle hatalıdır
d. Kişiyi ve kişiliği vurgular
e. Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur

Cevap : e. Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin etkinliğini sağlayan “olmazsa olmaz” koşullar/ilkeler için yanlış bir anlam taşımaktadır?

a. Kaynağın inanılır bulunması iletişimin etkisini artırır
b. Kaynak, alıcının kendisini nasıl gördüğünü iyi değerlendirmelidir
c. Mesaj, alıcının dikkatini çekecek şekilde düzenlenmelidir
d. Alıcının, iletişime katılma isteğinin derecesi, iletişimin etkinliğini yükseltmekte ya da azalmaktadır
e. Aynı anda herkese ulaşılabilir onun için iletişimde, alıcının sayısını arttırmak iletişimin etkisini yükseltir

Cevap : e. Aynı anda herkese ulaşılabilir onun için iletişimde, alıcının sayısını arttırmak iletişimin etkisini yükseltir

Kanal nedir? Açıklayınız.

Cevap : Kaynakla alıcı arasındaki mesajın aktarılmasını, geçmesini sağlayan yoldur.

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İletişim Çeşitleri

“………… iletilmek istenen mesajın ilgili herkes tarafından anlaşılması amacıyla kanaat ya da düşüncenin, yazı, konuşma ve görsel araçlarla veya bunların bir arada kullanılmasıyla
iletilmesi, alınması veya değiştirilmesi olarak tanımlanabilir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a.İletişim
b.Mesaj
c.Kaynak
d.Hedef
e.Halkla ilişkiler

Cevap : a.İletişim

“………yapıtlarındaki tanımlamalarında iletişim sözcüğü en geniş anlamda bir aklın başkasını etkilediği tüm işlemleri içerir. Yazı yazmanın yada sesli konuşmanın yanı sıra müziği, görsel sanatları, güzel sanatları yani tüm insan davranışlarını kapsar.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Freud ve Adorno
b. Adorno ve Horkheimer
c. Shannon ve Weaver
d. Shannon ve Freud
e. Weaver ve Horkheimer

Cevap : c. Shannon ve Weaver

“Kişinin kendi içinde anlamlar yaratması düşünme ya da içsel iletişim ise, başkalarıyla
anlam alışverişi yapması da ……… iletişimdir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a.Halkla ilişkiler
b. Kişilerarası iletişim
c.Dinleme ve konuşma
d.Psikolojik
e.Duyum

Cevap : b. Kişilerarası iletişim

Kişilerarası iletişimde ……… ile …… gönderim yaptığı çevresel özellik arasındaki ilişki öğrenmeyle kazanılır ayrıca içinde yaşanılan toplumun onayını da gerektirir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a.Duygu duygunun
b. Duyum duyumun
c. İleti iletinin
d. Simge simgenin
e. İlişki ilişkinin

Cevap : d. Simge simgenin

Seçme, Algılama, Yorumlama, Saklama- Kişilerarası iletişim iki ya da daha çok bireyin
birbirlerini sözlü ya da sözsüz iletilerini algıladıklarında gerçekleşir.
Yukarıda tanımı yapılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a.Mesaj
b.Algı
c.Geribildirim
d.Kodlama
e.Bilgi edinme

Cevap : e.Bilgi edinme

Bilgi edinme nedir? Açıklayınız.

Cevap : Seçme, Algılama, Yorumlama, Saklama- Kişilerarası iletişim iki ya da daha çok bireyin birbirlerini sözlü yada sözsüz iletilerini algıladıklarında gerçekleşir.

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İletişim Çeşitleri

“Dil ile iletişimde, kişilerin “ne söyledikleri”, dil-ötesi iletişimde ise, “nasıl söyledikleri”
önemlidir.” açıklaması aşağıdakilerden hangisinde yer almamaktadır?

a. Araştırmalar, insanların birbirlerine ne söylediklerinden çok, nasıl söylediklerine dikkat
ettiklerini göstermektedir.
b. Mesaj iletilirken sadece kullanılan kelimelere değil, onların söyleniş biçimlerine de dikkat
edilir.
c. Karşımızdakinin sözlerine, ses tonundaki canlılıktan daha çok önem verilir.
d. Mesajın doğru iletilmesi, seçilen kelimelere bağlıdır; ancak algılanması önemli ölçüde dil
ötesine göre olur.
e. Sözlü iletişim biçimlerinde jest ve mimikler, dil ve dil ötesi anlamlar, kişiden kişiye ve
kültürden kültüre değişir.

Cevap : d. Mesajın doğru iletilmesi, seçilen kelimelere bağlıdır; ancak algılanması önemli ölçüde dil
ötesine göre olur.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “sözel iletiyi vurgulamak ya da açık hale getirme işlevinin
adıdır?
Örneğin, kahvehanede iki çay isterken kahveci sizi duysa bile sözlü olarak söylemenin yanında
bir de elinizle iki işareti yaparsınız.

a. Tamamlama
b. Çelişme
c. Tekrarlama
d. Düzenleme
e. Vurgulama

Cevap : c. Tekrarlama

Çekicilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İletişimi ödüllendirici olarak algılayan kişiler diğer insanlarla iletişimi çekici bulurlar.
b. Benlik saygısı düşük olan insanlar, başkalarının geribildirimlerine çok az bağımlı oldukları
için, kendilerine olumlu davranan insanlara daha az çekici bulurlar.
c. Çeşitli konulara ilişkin tutumları farklı kişiler birbirini daha az çekici bulurlar.
d. Kişilik özellikleri ihtiyaçları birbirine zıt ancak birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olan bireyler birbirlerini çekici bulurlar.
e. Birbirlerine yakın kişiler daha fazla sevme ve sevmeme ilişkisi içine girerek, fazla ilişkide bulundukları ve daha fazla ödül değişimi fırsatları olduğu için birbirlerini çekici bulurlar.

Cevap : b. Benlik saygısı düşük olan insanlar, başkalarının geribildirimlerine çok az bağımlı oldukları için, kendilerine olumlu davranan insanlara daha az çekici bulurlar.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğelerinden biri değildir?

a. Ortam
b. Konu
c. Materyal
d. Konuşmacı
e. Dinleyici

Cevap : c. Materyal

“Sözsüz iletişimde giyinme, aksesuarlar ve takılar insanların diğerlerini de stereotipleştirmek için kullandıkları önemli kodlardır.” Başlığı aşağıdaki simgelerden hangilerini içermemektedir?

a. Markalı giysiler, sigara, pipo, ayakkabı, blue jean, nişan yüzüğü, kolyeler, bileziklerin kullanımı
b. Markalı giysiler, sigara, pipo, ayakkabı, blue jean, bileziklerin kullanımı
c. Arabaların camlarına sloganlar taşıyan yazıların yapıştırılması
d. Evlerin önünde bayrakların sallandırılması
e. Üşümek veya ısınmak amaçlı giysilerin kullanımı

Cevap : e. Üşümek veya ısınmak amaçlı giysilerin kullanımı

Etkili iletişim kurabilmek için gerekli olan maddeler nelerdir?

Cevap : Uygun dil seçmek, Açık ve doğru mesaj vermek ,Saygı duymak, güven vermek Göz teması sağlamak, Beden diline dikkat etmek, İki yönlü iletişim kurmak, Geri
bildirimde bulunmak, Dinlemeyi öğrenmek, Empati kurmak gereklidir.

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları

İletişimde Empati

Karsımızdaki kişiyi daha iyi anlayabilmemiz ve empati kurabilmemiz için karsımızdaki
kişinin düşüncesiyle birlikte neyi anlamamız gerekir?

a. Hayat tarzını
b. Yasam koşullarını
c. Duygularını, hislerini
d. Aile yapısını
e. Geldiği sosyo-ekonomik kültürü

Cevap : c. Duygularını, hislerini

Empatinin son aşaması nedir?

a. Karsımızdaki kişiyle arkadaş olmak
b. Karsımızdaki kişinin sorunlarını çözmek
c. Karsımızdaki kişi ile ilgili zihnimizdekileri başkasıyla paylaşmak
d. Karsımızdaki kişi ile ilgili zihnimizdeki yaklaşımı karsımızdakini iletmek
e. Karsımızdaki kişi ile ilgili zihnimizdeki yaklaşımı değiştirmek

Cevap : d. Karsımızdaki kişi ile ilgili zihnimizdeki yaklaşımı karsımızdakini iletmek

Empati ile sempati arasındaki farkı oluşturan nedir?

a. Karsımızdaki ile olan roller çatışması
b. Karsımızdakinin düşüncelerini değiştirmeye çalımsak
c. Karsımızdakinin rolüne girdikten sonra tekrar kendi rolümüze dönmek
d. Karsımızdakinin rolüne değerler yüklemek
e. Karsımızdakinin rolüne girip hayata o açıdan bakıp o rolle özdeşleşmek

Cevap : e. Karsımızdakinin rolüne girip hayata o açıdan bakıp o rolle özdeşleşmek

Karsımızdaki insanlara empatik tepki vermenin yollan nelerdir?

a. Yazı ve sözle
b. Söz ve bedenle
c. Beden ve mimiklerle
d. Güzel söz ve şiirlerle
e. Onu anladığımızı anlatmak

Cevap : b. Söz ve bedenle

Hayatı boyunca sıkıntı görmeyen, toplumla iç içe girmemiş, zengin bir hayat içinde yasayan
bir insanın aşağıdaki unsurlardan hangisine sahip olması gerekir ki yoksul bir isçinin halinden
anlasın?

a. Adli—Tıp unsuru
b. Argüman unsuru
c. Morfoloji dalı
d. Empati unsuru
e. Diyalektik unsuru

Cevap : d. Empati unsuru

Empatik yaklaşımı geliştirmenin ana noktası nedir?

Cevap : Bütün insanların farklı kişilikleri vardır, benden farklı değer yargıları ve inançları
olabilir ve bütün insanlar değerlidir biçiminde yargılara yer vermek empatik yaklaşım
geliştirmenin ana noktasıdır.

Auzef Yaşlı Bakımı, İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları Telegram Yaşlı Bakımı
bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: