Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -2

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -2

#1. Kişinin ……….. hakkında en iyi değerlendirme yöntemi, kişinin geçmişini, geçmişteki davranışlarını incelemektir.

#2. ………… , bir firmanın belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur.

#3. …………… incelenmesi; borç ödeme gücü, likidite durumu, finansal yapısı (mali bünyesi), iktisadi varlıklarını etkin biçimde kullanıp, kullanmadığı, firma yönetiminin etkinliği konularında, kredi analistlerine değerli bilgiler verir.

#4. Firmanın ……… tabloları, bankalar için genellikle en yararlı, en objektif bilgi kaynağını oluştururlar.

#5. Varlıklar (Aktifler) = …………….. + Özsermaye ‘dir.

#6. ……….. bankalara en fazla bilgi sağlayan mali tablodur.

#7. İştirak kavramı; bir ortaklıkta %....... -%......... arasında sermaye payına veya oy hakkına sahip olmayı ifade etmektedir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi banka kredisi, satıcı borcu vb borcun genel olarak ödeneceği kaynaklardan biri değildir?

#9. Bilanço gününde dolanım gücüne sahip ulusal ve yabancı paraların TL karşılıkları ……… hesabında izlenir.

#10. Firmanın tüm bankalar nezdindeki risk kodlarına göre dağılımını da kapsayan, toplam kredi limit ve risklerini kapsayan bilgilerinin yer aldığı sisteme …………………….. denir.

#11. Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, …….… senetlerini de reeskonta tabi tutmak mecburiyetindedir.

#12. ………….. ; bir hesap dönemi içindeki satışlarını, satılan mal maliyetini, faaliyet giderlerini, gelir kaynaklarını, faaliyet sonuçlarını göstermektedir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi kredi analizinde göz önünde tutulacak kişisel faktörlerden değildir ?

#14.  ……………….. kayıtlarının incelenmesi kişinin veya firmanın mülkiyeti altında bulunan taşınmazları (gayrimenkulleri ) ve bu taşınmaz mallar (gayrimenkuller ) üzerinde başkası lehine ayni hak tesis edilip edilmediğini gösterir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi mali tahlil raporunun hazırlanması aşamalarından değildir?

#16. İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan fakat senede bağlı olmayan alacaklar …………….. hesabında yer alır.

#17. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için ilgili hesap döneminde ………………… karşılığı ayrılabilir.

#18. Firmanın belirli bir dönem içerisinde sağladığı kaynakları ve bu kaynakları kullandığı yerleri gösteren tabloya, …........................ denir.

#19. ………………….. şirketin kendi personeline çeşitli nedenlerle borç verdiği paraların izlendiği hesaptır.

#20. Bağlı ortaklık kavramı, en az % …….. hisseye sahip olmayı ifade eder.

#21. Diğer koşullar aynı kalmak üzere, sermayesi yeterli olan firmalara kredi vermek bankalarca kredilendirmelerden doğan ……… hafifleten bir önlemdir.

#22. Dayanıklı tüketim malları üreten endüstriler konjonktüre karşı genellikle ………… oldukları halde bu endüstrilerde fiyatlar daha ……… olabilmektedir.

#23. Aşağıdakilerden hangisi firma ziyaretinde öğrenmek istediğimiz bilgilerden değildir ?

#24. Bilanço firmanın ait olduğu tarihteki ……………..,….. gelir tablosu ise belirtilen dönem içindeki …………………. gösterir.

#25. Ticari mahiyette olmayan, ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış, protesto edilmiş, yazılı olarak veya noter kanalıyla bir defadan fazla ödenmesi istenmiş ya da dava veya icra safhasındaki senetli ve senetsiz alacaklar ………………………….. hesabında gösterilir.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -2

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  2021 Vize Deneme Sınavı -2

Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: