Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -3

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -3

#1.  ……………. işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzemeler, ticari mallar, yarı mamuller, mamuller gibi varlıklar ile kendi ürettiği benzeri varlıkları kapsayan ve bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur.

#2. Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımların takibinin yapıldığı hesap ……………………………….. dır.

#3. ……………………………… peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendiği hesaptır.

#4. …………………… henüz nihai mamul haline gelmemiş, ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik giderlerinden ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerden oluşur

#5. …………………….. yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara verilen avansların projeler bazında izlenmesi için kullanılan hesaptır.

#6.  ………………… firmanın yatırım indirimine konu olan KDV alacaklarının izlendiği hesaptır.

#7. ……………………. herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan aynen satılmak üzere işletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin izlendiği hesaptır.

#8. ………………….. yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak verilen avans niteliğindeki ödemelerin izlendiği hesaptır.

#9. Üretim sürecinin sonunda elde edilen ve satışa hazır olan nihai ürünler …………… hesabında gösterilir.

#10. ………………… işletmede mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere bulundurulan her türlü hammadde ve malzeme bu hesapta yer alır.

#11. …………………. işletmelerde maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden yataklarına girmek bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.

#12. Firmanın satmak amacıyla edindiği bir gayrimenkulün “Binalar” hesabında izlendiğini gördüğümüzde aşağıdaki aktarmalardan hangisini yaparız?

#13. Mülkiyeti başkasına ait taşınmazları işletmenin amaçlarına uygun hale getirmek maksadıyla yapılan giderler ………………….. hesabında izlenir.

#14. ……………………… işletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır.

#15. Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilerek ……… tabi tutulması, kurumlara tanınmış bir seçenektir. Şahıs firmaları bu harcamalarını doğrudan gider yazmak durumundadır.

#16. ………………. içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda kesinlik kazanarak tahsil edilebilecek gelirlerden oluşan hesaptır.

#17. ……………………. işletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.

#18. Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları bu hesapta izlenir.

#19. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler ………….............

#20. İşletmelerin, leasing yoluyla kiraladıkları demirbaş, makina vb. aktifleri …………. hesabında izlenir.

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -3

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  2021 Vize Deneme Sınavı -3

Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: