Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2020 Vize

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2020 Vize

#1. Medicare hangi yaş grubun kapsamaktadır?

#2. Devlet kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek ve bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirme ödeviyle yükümlendiren anayasa hangisidir?

#3. Aile hekimliğinin asgari hasta sayısı kaç olmalıdır?

NOT: Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Bakanlıkça belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgarî 1000, azamî 4000’dir. Aralıksız iki ayı aşmayan süreyle kayıtlı kişi sayısı 1000’den az olabilir. 4000’den fazla kişi kayıtlı olan aile hekimlerine fazla kişiler için ilave ödeme yapılmaz.

#4. .......... uygulamasıyla tüm bu yapılar birleştirildi. böylelikle ülkemizde sağlık finansman sistemin ülkenin tüm vatandaşlarıını kapsar hale getirdi. yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi uygundur?

#5. Amerika birleşik devletlerinde kişi başına sağlık harcaması ne kadardır?

#6. İlk zorunlu sağlık sigortacılığı hangi ülkede başlamıştır?

#7. Sağlık hizmeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin tamamıyla serbest piyasaya bIrakılmaması yönünden yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi yasal hastalık sigortasının sunduğu hizmetlerden biri değildir?

#10. Kamu sektöründe gerek tedavi sonrası teşekkür hediyeleri, gerekse tedavi öncesi doktorlara büyük zarflarla snulan benimle ilgilenin paralarına verilen genel ad nedir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılı sağlıkta dönüşüm programı hedeflerinden biri değildir?

#12. Genel vergiler yoluyla sağlık hizmetlerinin finansmanı ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektörü ile ilgili yanlıştır?

#14. Hangisi kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşudur?

#15. Bir toplumda hastalık ortaya çıkmadan önce alınan önlem ve mücaddeleyi kapsayan, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yolu nedir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet tanımında yer almaz?

#17. Fiziki veya psikolojik hasarlı kişilerin geçimlerini sağlayacak bir iş bulmasını, yaşamlarını ailesine ve topluma yük olmadan devam ettirebilmelerini, durumlarına uygun bir işe yerleşmelerini sağlayan toplumsal kurum ve örgütlenmeleri içeren hizmetlere ne ad verilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi diğer işletmeler ile sağlık kurumları arasındaki farklılıklardan biri değildir?

#19. Medicare hastane sigortası olarak da anılır. çoğunlukla hastane bakımı,özel hemşire bakımı ve bakım evi gerektiren durumlarda kullanı az ... yıl sosyal güvenlik primi ödeyen kişiler yararlanabilir. eğer daha az yıl prim ödenmişse yararlanmak için aylık prim ödenir." yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

#20. Medicaid kimlere uygulanmıştır?

NOT: Medicare yaşlılar ve fiziksel engellilerle ilgili sağlık hizmetlerinin finansmanında güvence sağlarken Medicaid ise yoksullara yönelik olarak kurulmuştur. Bu iki kurum 1965 tarihinden beri finansman sağlamaktadır. Bu kurumlar hizmeti üretmek yerine kamu veya özel sektör tarafından verilen hizmetleri satın almaktadırlar. Gene bu kurumların hizmetlerinin denetimi Federal, Eyalet ve yereldeki kurumlarca yapılır. Medicare 65 yaş üstündeki kişilere, kronik böbrek hastalarına ve fiziksel engelli kişilere bütün ülke çapında hizmet sunar. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde en büyük kamu hizmet satın alıcısıdır. Medicaid ise Federal fonları kullanarak çocuklara ve yoksullara hizmet sunar.

#21. Aşağıdakilereden hangisi Türkiyenin ilk sağlık bakanıdır?

#22. Hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşenorganın, fizik tedavi vB) tıbbi yöntemlerle yeniden güçlendirilmesi ya da tamam yerine ortez-protes takılmak suretiyle kişiye, organının işlevini kısmen kazandırma türünden hizmetlere ne ad verilir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Tebrikler geçtiniz

Tekrar deneyiniz

HD Quiz powered by harmonic design

Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Sistemleri 2020 Vize

1. Aile hekimliğinin asgari hasta sayısı kaç olmalıdır?

A) 5000
B) 3000
C) 2000
D) 4000
E) 1000

Cevap : E) 1000
NOT: Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Bakanlıkça belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgarî 1000, azamî 4000’dir. Aralıksız iki ayı aşmayan süreyle kayıtlı kişi sayısı 1000’den az olabilir. 4000’den fazla kişi kayıtlı olan aile hekimlerine fazla kişiler için ilave ödeme yapılmaz.

2. Medicaid kimlere uygulanmıştır?

A) 65 yaş üstündeki kişilere
B) Fiziksel engelli kişilere
C) Yoksullara ve çocuklara
D) Kronik böbrek hastalarına
E) Yaşlılara

Cevap : C) Yoksullara ve çocuklara
NOT: Medicare yaşlılar ve fiziksel engellilerle ilgili sağlık hizmetlerinin finansmanında güvence sağlarken Medicaid ise yoksullara yönelik olarak kurulmuştur. Bu iki kurum 1965 tarihinden beri finansman sağlamaktadır. Bu kurumlar hizmeti üretmek yerine kamu veya özel sektör tarafından verilen hizmetleri satın almaktadırlar. Gene bu kurumların hizmetlerinin denetimi
Federal, Eyalet ve yereldeki kurumlarca yapılır. Medicare 65 yaş üstündeki kişilere, kronik böbrek hastalarına ve fiziksel engelli kişilere bütün ülke çapında hizmet sunar. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde en büyük kamu hizmet satın alıcısıdır. Medicaid ise Federal fonları kullanarak çocuklara ve yoksullara hizmet sunar.

3. Fiziki veya psikolojik hasarlı kişilerin geçimlerini sağlayacak bir iş bulmasını, yaşamlarını ailesine ve topluma yük olmadan devam ettirebilmelerini, durumlarına uygun bir işe yerleşmelerini sağlayan toplumsal kurum ve örgütlenmeleri içeren hizmetlere ne ad verilir?

A) Sosyal rehabilitasyon
B) Tıbbi rehabilitasyon
C) Koruyucu sağlık hizmetleri
D) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

Cevap : A) Sosyal rehabilitasyon

4. Sağlık hizmeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) tüketici ile doğrudan temas söz konusudur.
B) ihmal ve hataların sonucunun düzeltilmesi kolaydır.
C) sağlık sektörü yüksek düzeyde profesyonel yeterlilik gerektirmektedir.
D) hizmette üretim ve tüketim eşzamanlıdır.
E) sağlık sektöründe yüksek teknoloji kullanılmakla birlikte emek yoğun bir üretim söz konusudur.

Cevap : B) ihmal ve hataların sonucunun düzeltilmesi kolaydır.

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet tanımında yer almaz?

A) Sosyal güvenliği temin eden
B) Vatandaşlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamaya çalışan
C) Vatandaşların ekonomik ve sosyal durumuyla ilgilenen
D) Sosyal adaleti temin eden
E) Sağlıkta hizmetlerinde kamu sektöründen çok özel sektörü ön planda tutar

Cevap : E) Sağlıkta hizmetlerinde kamu sektöründen çok özel sektörü ön planda tutar

6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektörü ile ilgili yanlıştır?

A) Tedavide hastalık etkenleri az olduğu için bireysel risk faktörleri değil toplumsal risk faktörleri ön planda tutulur.
B) Hastaların hizmetten yararlanmasının ertelenmesi de söz konusu değildir.
C) Farklı birimlerin koordinasyon içinde çalışması çok önemlidir
D) Verilen hizmetlerin sayısı arttıkça karmaşıklık derecesi artar
E) Sağlık yönetiminde ise yanlış kararlar insan hayatının kalitesinde düşme hatta insan hayatına mal olma ve toplumun sağlık düzeyini ile sonuçlanmasıdır

Cevap : A) Tedavide hastalık etkenleri az olduğu için bireysel risk faktörleri değil toplumsal risk faktörleri ön planda tutulur.

7. Devlet kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek ve bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirme ödeviyle yükümlendiren anayasa hangisidir?

A) 1921 anayasası
B) 1982 anayasası
C) 1963 anayasası
D) 1961 anayasası
E) 1924 anayasası

Cevap : B) 1982 anayasası

8. Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılı sağlıkta dönüşüm programı hedeflerinden biri değildir?

A) Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası
B) Bilgi ve beceri ile donanmış yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü
C) Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi
D) Planlayıcı ve denetleyici sağlık bakanlığı
E) Yaygın erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi

Cevap : C) Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi diğer işletmeler ile sağlık kurumları arasındaki farklılıklardan biri değildir?

A) sağlık hizmetlerindeki dışsallık özellikleri yoktur.
B) çok sayıda meslek grubu birlikte hizmet verir
C) hekimlik işlevleri itibarıyla tam denetlenebilir özellikte değildir
D) sağlık hizmetlerinde yanlışlık ve belirsizliklere karşı tolerans azdır
E) sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri kıttır

Cevap : A) sağlık hizmetlerindeki dışsallık özellikleri yoktur.

10. Amerika birleşik devletlerinde kişi başına sağlık harcaması ne kadardır?

A) 20000 $
B) 25000 $
C) 15000 $
D) 22000 $
E) 9400 $

Cevap : E) 9400 $

11. Medicare hastane sigortası olarak da anılır. çoğunlukla hastane bakımı,özel hemşire bakımı ve bakım evi gerektiren durumlarda kullanı az … yıl sosyal güvenlik primi ödeyen kişiler yararlanabilir. eğer daha az yıl prim ödenmişse yararlanmak için aylık prim ödenir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) 10
B) 55
C) 40
D) 25
E) 50

Cevap : A) 10

12. Genel vergiler yoluyla sağlık hizmetlerinin finansmanı ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) İsviçre
E) ABD

Cevap : B) İngiltere

13. Bir toplumda hastalık ortaya çıkmadan önce alınan önlem ve mücaddeleyi kapsayan, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yolu nedir?

A) Koruyucu sağlık hizmetleri
B) Tedavi edici sağlık hizmetleri
C) Rehabilitasyon hizmetleri
D) Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
E) İkinci basamak sağlık hizmetleri

Cevap : A) Koruyucu sağlık hizmetleri

14. Hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşen organın, fizik tedavi vb. tıbbi yöntemlerle yeniden güçlendirilmesi ya da tamam yerine ortez-protes takılmak suretiyle kişiye, organının işlevini kısmen kazandırma türünden hizmetlere ne ad verilir?

A) ikinci basamak sağlık hizmetleri
B) tıbbi rehabilitasyon
C) birinci basamak sağlık hizmetleri
D) sosyal rehabilitasyon
E) koruycu sağlık hizmetleri

Cevap : B) tıbbi rehabilitasyon

15. ………. uygulamasıyla tüm bu yapılar birleştirildi. böylelikle ülkemizde sağlık finansman sistemin ülkenin tüm vatandaşlarıını kapsar hale getirdi.
yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Emekli sandığı
B) Yeşil kart hizmeti
C) Genel sağlık sigortası
D) Sağlık karnesi
E) Hiçbiri

Cevap : C) Genel sağlık sigortası

16. Aşağıdakilerden hangisi yasal hastalık sigortasının sunduğu hizmetlerden biri değildir?

A) İş yerinde hastalıktan koruma ve sağlığın geliştirilmesi
B) Hastalıkların erken tanısı
C) Acil sağlık ve kurtarma hizmetleri
D) Hastalıkların tedavisi
E) Araç sigortası

Cevap : E) Araç sigortası

17. Medicare hangi yaş grubun kapsamaktadır?

A) 80 yaş üstü
B) 70 yaş üstü
C) 65 yaş üstü
D) 55 yaş üstü
E) 60 yaşüstü

Cevap : C) 65 yaş üstü

18.Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin tamamıyla serbest piyasaya bIrakılmaması yönünden yanlıştır?

A) Sağlık piyasasında talep önceden belirlenemez (hastalık riski önceden hesap edilemez)
B) Alıcılar piyasa hakkında tam bilgi sahibidirler.
C) Arz ve talep arasında denge yktur
D) Sağlık piyasasına girişte bazı kısıtlamalar vardır
E) Sağlık piyasalarında arz miktarı sınırlıdır ve sağlık hizmetlerini arz edenler kendi aralarında tekeller oluşturuldu

Cevap : B) Alıcılar piyasa hakkında tam bilgi sahibidirler.

19. İlk zorunlu sağlık sigortacılığı hangi ülkede başlamıştır?

A) İngiltere
B) ABD
C) İsviçre
D) Fransa
E) Almanya

Cevap : E) Almanya

20. Kamu sektöründe gerek tedavi sonrası teşekkür hediyeleri, gerekse tedavi öncesi doktorlara büyük zarflarla snulan benimle ilgilenin paralarına verilen genel ad nedir?

A) Özel muayene ücreti
B) Kullanıcı katkıları
C) Dolaylı ödemeler
D) Doğrdan ödemeler
E) Enformal ödemeler

Cevap : E) Enformal ödemeler

21. Aşağıdakilereden hangisi Türkiyenin ilk sağlık bakanıdır?

A) Refik Saydam
B) Recep Akdağ
C) Ahmet Demircan
D) Adnan Adıvar
E) Behçet Uz

Cevap : D) Adnan Adıvar

22. Hangisi kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşudur?

Cevap : Blue Cross ve Blue Shield’ir

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2020 Vize

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2020 Vize

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: