Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi zedelenme kavramına örnektir?

A. Bireyin rampa olmadığı için rahat bir şekilde yürüyememesi
B. Kişinin kaza sonucunda bacağını kaybetmesi
C. Kişinin doğuştan görme yetersizliği nedeniyle işe alınmaması
D. Apartmanda asansör olmadığı için kişinin dışarıya çıkamaması
E. Görme yetersizliği olan bireye kabartmalı alfabe öğretilmediği için okuma yazma öğrenememesi

Cevap : B. Kişinin kaza sonucunda bacağını kaybetmesi

“Bebeğin ters gelmesi, kordon dolanması, doğumdaki güçlükler nedeniyle beynin oksijensiz kalması” olarak sıralanan faktörler özel gereksinime yol açan hangi faktörlerdendir?

A. Doğum Öncesi Nedenler
B. Doğum Sırası Nedenler
C. Doğum Sonrası Nedenler
D. Yapısal Nedenler
E. Edinilmiş Nedenler

Cevap : B. Doğum Sırası Nedenler

3Aşağıda verilen bakım hizmetlerinden hangisi özel gereksinimli bireylere sunulan “kişisel bakım” hizmetlerinden değildir?

A. Saçlarının taranması
B. Dişlerinin temizlenmesi
C. Sakal tıraşının yapılması
D. Sportif faaliyetlere katılım için refakat edilmesi
E. Odasının temizlenmesi

Cevap : D. Sportif faaliyetlere katılım için refakat edilmesi

Zihinsel yetersizliğe sahip Ali kendisine sunulan özel eğitim hizmetleri ile okuma yazma öğrenmiş ve garsonluk eğitimi almıştır. Ancak restoran ve diğer işletme sahipleri olumsuz tutumları sebebiyle Ali’yi işe almamışlardır. Bu durumda yaşanan hangi kavrama örnektir?

A. Yetersizlik zedelenmeye dönüşmüştür
B. Zedelenme yetersizliğe dönüşmüştür
C. Yetersizlik engele dönüşmüştür
D. Zedelenme engele dönüşmüştür
E. Risk taşıma zedelenmeye dönüşmüştür

Cevap : C. Yetersizlik engele dönüşmüştür

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin ilkelerinden değildir?

A. Özel eğitime erken başlamak esastır.
B. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere verilecek olan özel eğitim hizmetlerinin bireyin sosyal ve fiziki çevresinden ayrılmadan verilmesi esastır.
C. Ailelerin, özel eğitim hizmetlerinin her aşamasına aktif katılmalarının sağlanması esastır.
D. Özel gereksinimli bireyler için BEP geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.
E. Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle hizmet alması esastır.

Cevap : E. Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle hizmet alması esastır.

Aşağıda yer alanlardan hangisi özel gereksinimli olma nedenlerinden değildir?

A. Kordon dolanması
B. Kafa çarpması, travmalar
C. Kromozomal bozukluklar
D. Aşılar
E. Psiko-sosyal etmenler

Cevap : D. Aşılar

“Eğitim performansı açısından akranlarından belirgin seviyede farklılık gösteren, gelişim seviyesi ve bireysel özellikleri bakımından akranlarından farklı olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan program ve özel olarak yetiştirilmiş personellerle birey için en uygun olabilecek ortamda verilen eğitimdir” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Özel gereksinimli birey
B. Rehabilitasyon hizmetleri
C. Özel eğitim
D. Bakım hizmetleri
E. Risk altında olma

Cevap : C. Özel eğitim

Aşağıdakilerden hangisi “en az sınırlandırıcı ortam” dır?

A. Kaynaştırma sınıfı
B. Gündüzlü özel eğitim okulu
C. Evde eğitim
D. Hastane ya da bakımevi
E. Genel eğitim sınıfına yarı zamanlı katılımla özel eğitim sınıfı

Cevap : A. Kaynaştırma sınıfı

Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon türlerinden biri değildir?

A. Toplum temelli rehabilitasyon
B. Tıbbi rehabilitasyon
C. Sosyal rehabilitasyon
D. Mesleki rehabilitasyon
E. Toplum temelli bakım

Cevap : E. Toplum temelli bakım

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin verildiği yere göre bakım hizmetlerdendir?

A. Toplum temelli evde bakım
B. Profesyonel bakım
C. Gündüz bakım ve desteği
D. Geç dönemde bakım
E. Uzun süreli bakım

Cevap : A. Toplum temelli evde bakım

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Aşağıdakilerin hangisi Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlik Derneğinin zihinsel yetersizlik tanımı içerisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

A. Zihinsel işlevlerde sınırlılık
B. Günlük sosyal ve pratik becerilerde sınırlılık
C. Dil becerisinde gecikme
D. Uyumsal davranışlarda sınırlılık
E. Engelin 18 yaşından önce başlaması

Cevap : C. Dil becerisinde gecikme

Aşağıdakilerden hangisi 07/07/2018 tarihinde yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin tanımında yer alan özelliklerinden biridir?

A. Yaşam boyu süren destek eğitim
B. Sınırlı destek eğitim
C. Sınırlı özel eğitim
D. Kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılık
E. Temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinde sınırlılık

Cevap : E. Temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinde sınırlılık

Ülkemizde zihinsel yetersizliği tanılamak için aşağıdakilerden hangisi daha belirleyici olmaktadır?

A. Uyumsal davranışlardaki sınırlılık
B. Sorun çözme, soyut düşünme ve tasarlamadaki sınırlılıklar
C. Zeka puanı
D. Bağımsız yaşam becerilerindeki sınırlılıklar
E. Okul, iş gibi değişik çevrelerde iletişimdeki zoruluklar

Cevap : C. Zeka puanı

Aşağıdakilerden hangisi dünden bugüne zihinsel yetersizliği ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?

A. Zeka Eksikliği
B. Zeka Geriliği
C. Zihinsel Sınırlılık
D. Zihinsel Yetersizlik
E. Zihin Engelli

Cevap : C. Zihinsel Sınırlılık

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin destek türlerine göre sınıflamalarından biri değildir?

A. Kapsamlı destek alanlar
B. Sınırlı destek alanlar
C. Aralıklı destek alanlar
D. Yoğun geniş destek alanlar
E. Yaygın destek alanlar

Cevap : A. Kapsamlı destek alanlar

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden biri değildir?

A. Madde bağımlılığına bağlı toksik etkiler
B. Metabolik hastalıklar
C. Hidrosefali
D. Oksijen yetersizliğine bağlı beyin hücrelerinin kaybı
E. Fenilketonüri

Cevap : D. Oksijen yetersizliğine bağlı beyin hücrelerinin kaybı

Zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişimlerinin birbirinden oldukça farklı olmasının temel sebebi nedir?

A. Kimi çocukların erken kimi çocukların ise geç dönemde tanılanması
B. Aldıkları özel eğitimin yoğunluğu
C. Kaynaştırma eğitimine dâhil olup olmamaları
D. Yetersiz çevre koşulları
E. Yetersizlikten etkilenme derecesi

Cevap : E. Yetersizlikten etkilenme derecesi

Zihinsel yetersizliği olan çocuk sahibi ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumları ve toplumun rahatsız edici tepkilerinden kaçınmak istemeleri çocukların özellikle hangi gelişim alanının önünde bir engeldir?

A. Sosyal Gelişim
B. Fiziksel Gelişim
C. Dil Gelişimi
D. Bilişsel Gelişim
E. Akademik Gelişim

Cevap : A. Sosyal Gelişim

Zihinsel yetersizlikten şüphelenilen bir bebekte fiziksel-motor gelişim alanında aşağıdakilerden hangi beceri öncelikle izlenmelidir?

A. Kavrama
B. Katlama
C. Karıştırma
D. Karalama
E. Kesme

Cevap : A. Kavrama

1“Bir çocuğun ailesi ve akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanabileceği ortam” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

A. Uyumsal davranışlar
B. Kaynaştırma
C. En az kısıtlayıcı ortam
D. Özel eğitim ortamları
E. Doğal öğrenme ortamları

Cevap : C. En az kısıtlayıcı ortam

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylerin oyun özelliklerinden biri değildir?

A. Tek başlarına oyun oynarlar
B. Sınırlı ilgi alanları vardır
C. Belirli nesneleri tercih ederler
D. Sembolik oyun becerilerinde zorluklar yaşayabilirler
E. Oyunda, oyun arkadaşına ihtiyaç duyarlar

Cevap : E. Oyunda, oyun arkadaşına ihtiyaç duyarlar

Davranışçı yaklaşımın temel prensipleri üzerine inşa edilmiş ve onun ilkeleri kullanılarak, Lovaas tarafından kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uygulamalı Beceri Analizi
B. Uygulamalı Davranış Bilimleri
C. Uygulamalı Davranış Analizi
D. Uygulamalı Beceri Öğretim Yöntemi
E. Uygulamalı Davranış Sıralama

Cevap : C. Uygulamalı Davranış Analizi

Çocuğun liderliğinde başlayıp, terapistin aktif katılımı ile sürdürülen oyun’a dayalı yöntem aşağıdakilerden hangisidir.

A. Floortime-DIR
B. PECS
C. TEACCH
D. ABA
E. ETEÇOM

Cevap : A. Floortime-DIR

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylerin özelliklerinden biridir?

A. Rutine bağlılık
B. Zihinsel esneklik
C. Sürekli değişiklik talebi
D. Çok dikkatli olma
E. Üstün zekalı olma

Cevap : A. Rutine bağlılık

Otizmli bireylerin gösterdikleri özelliklerden biri olan ekolali nedir?

A. Söylenilenleri unutmamak
B. Söylenilenleri tekrar etmek
C. Söylenilenleri çabuk unutmak
D. Hızlı konuşmak
E. Sık sık konuşmada susmak

Cevap : B. Söylenilenleri tekrar etmek

Aşağıdakilerden hangisi otizm’in erken belirtilerinden birisidir?

A. Sosyal gülümsemeye karşılık vermezler
B. Uzun süreli göz kontağı kurabilirler
C. Sosyal olarak içe dönük değillerdir
D. Uzun süre konuşurlar
E. Konuşmaları oldukça akıcıdır

Cevap : A. Sosyal gülümsemeye karşılık vermezler

Aşağıdakilerden hangisi otizm’e eşlik eden durumlardan birisidir?

A. Uzun süreli dikkat
B. Öğrenme güçlüğü
C. Akıcı okuma
D. Rutinlerin dışına çıkma
E. Sıra almakta güçlük

Cevap : B. Öğrenme güçlüğü

Aşağıdakilerden hangisi OSB için çevresel risk faktörlerinden biri değildir?

A. Viral enfeksiyonlar
B. Bakteriyel enfeksiyonlar
C. Annenin ilaç kullanımı
D. Gebelik diyabeti
E. Çocuğun cinsiyeti

Cevap : E. Çocuğun cinsiyeti

Aşağıdakilerden hangisi OSB’li bireylerin psiko-motor alandaki özelliklerinden biri değildir?

A. Ayak parmakların ucunda yürümemek
B. Parmakları anlamsız bir şekilde hareket ettirme
C. Becerilerin sergilenme hızında sınırlılılar
D. Becerilerin sergilenme sıklığında zorluklar
E. Tekrarlayan psiko-motor hareketlilik

Cevap : A. Ayak parmakların ucunda yürümemek

Aşağıdakilerden hangisi OSB’li bireylerin eğitimleri için geliştirilen ve davranışsal yaklaşıma dayalı yöntemlerden biri değildir?

A. Uygulamalı Davranış Analizi
B. TEACHH yöntemi
C. OÇİDEP yöntemi
D. PECS yöntemi
E. TEÇOM yöntemi

Cevap : E. TEÇOM yöntemi

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği sınıfları arasında yer almamaktadır?

A. Tipine göre işitme kaybı sınıflandırması
B. Çevresel faktörlere göre sınıflandırma
C. Oluş nedenine göre işitme kaybının sınıflandırması
D. Başlangıç yaşına göre sınıflandırma
E. Konuşmayı kazanma dönemine göre işitme kaybının sınıflandırması

Cevap : B. Çevresel faktörlere göre sınıflandırma

İşitme yetersizliği yaşayan çocukların hangi gelişim özelliklerinde farklılıklar görülebilmektedir?

A. Bilişsel gelişim
B. Dil gelişimi
C. Duygusal-sosyal gelişim
D. Motor-koordinasyon
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği yaşayan öğrencilere uygulanan eğitim programları arasında değildir?

A. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
B. Kaynaştırma Uygulaması
C. Özel lise
D. Evde eğitim programı
E. Özel eğitim odaları

Cevap : D. Evde eğitim programı

Aşağıdakilerden hangisi bedensel yetersizlik sınıflandırmaları arasında değildir?

A. Derecesine göre bedensel yetersizlik
B. Hafif derecede bedensel yetersizlik
C. Meydana geldiği yere göre bedensel yetersizlik
D. Nörolojik bedensel yetersizlik
E. Kas iskelet yetersizlikleri

Cevap : D. Nörolojik bedensel yetersizlik

Türkiye’de yapılan araştırmalarda bedensel yetersizliği olan bireylerin oranı nedir?

A. % 12
B. % 0.1
C. % 9.7
D. % 2
E. % 1.25

Cevap : E. % 1.25

Aşağıdakilerden hangisi bedensel yetersizliğin nedenleri arasında sayılabilir?

A. Doğum öncesi nedenler
B. Doğum travmaları
C. İş kazaları
D. Yüksek ateşli hastalık geçirmek
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi bedensel yetersizlikleri olan bireylerin özellikleri arasında yer almaz?

A. İçe kapanık olabilirler.
B. Hepsi dışarıya bağımlıdır.
C. Yüksek akademik performans sergileyebilirler.
D. Normal ve üstün zekalı olabilirler.
E. Doğum sonrasındaki nedenlerle de bedensel yetersizlikler yaşayabilirler.

Cevap : B. Hepsi dışarıya bağımlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği sınıflandırma kategorileri arasında yer almamaktadır?

A. Normal görme
B. Az görme
C. Orta düzeyde görme
D. Doğuştan körlük
E. Total görme engelliği

Cevap : D. Doğuştan körlük

Aşağıdakilerden hangisi 0-3 yaş görme yetersizliği müdahaleleri arasında yer almaktadır?

A. Kişilerin seslerinden duygu durumlarını anlama çalışmaları yapılabilir.
B. Kavram öğretimlerinde gerçek yaşantılar sağlanmalıdır.
C. Baston kullanma, rehber köpekler ve uydu navigason sistemi gibi bağımsız yaşama hazırlık için kullanılmaktadır.
D. Anne babaya ait koku, ses ve dokunmayla bebek anne ve babasını ayırt edebilmektedir.
E. Sağ elini başat el olarak kullanıyorsa sol elini kılavuz el olarak kullanması öğretilmelidir.

Cevap : D. Anne babaya ait koku, ses ve dokunmayla bebek anne ve babasını ayırt edebilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tanılama döneminde uzman tarafından bakılan önemli veriler arasındadır?

A. Görme keskinliği
B. Göz içi fonksiyonlar
C. Göz kasları
D. Renk duyarlılığı
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yer almamaktadır?

A. Kalıtım
B. Duyusal bozukluklar
C. Okuma bozukluğu
D. Gelişim geriliği
E. Nörolojik hasar

Cevap : C. Okuma bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi Özel Öğrenme Güçlüğü türleri arasındadır?

A. Disleksi
B. Dispraksi
C. Dizartri
D. Apraksi
E. Gelişim geriliği

Cevap : A. Disleksi

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin fiziksel özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. İnce motor becerilerde gecikme vardır.
B. Kaba motor becerilerde gecikme vardır
C. Denge gerektiren faaliyetlerde zorlanmaktadır.
D. Fiziksel görünümleri farklıdır.
E. Mekansal algıda problem yaşamaktadır.

Cevap : D. Fiziksel görünümleri farklıdır.

Bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitime rağmen okuma becerisinin beklenenin altında olmasına verilen isim nedir?

A. Diskalkuli
B. Disgrafi
C. Disleksi
D. Zihinsel engel
E. Otizm

Cevap : C. Disleksi

Özel Öğrenme Güçlüğü resmi olarak kim tarafından kabul edilmiştir?

A. Franz Joseph Gall
B. William Cruickshank
C. Samuel Kirk
D. Piaget
E. Lev Vygotsky

Cevap : C. Samuel Kirk

Ulusal Okuma Paneline göre okumanın tam olarak edinilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A. Sayı bilgisi
B. Fonolojik farkındalık
C. Okuduğunu anlama
D. Ses-sembol eşleme
E. Akıcı okuma

Cevap : A. Sayı bilgisi

7. El yazısı, heceleme ve yazılı ifadede yaşanan sorunlar Özel Öğrenme Güçlüğünün hangi türünü ifade etmektedir?

A. Dispraksi
B. Disgrafi
C. Diskalkuli
D. Disleksi
E. Dizartri

Cevap : B. Disgrafi

Diskalkuli olan birey hangi kavramları edinmekte zorlanmamaktadır?

A. Ritmik sayma
B. Problem çözme
C. Saat
D. Okuduğunu anlama
E. Zihinden işlem yapma

Cevap : D. Okuduğunu anlama

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyin sosyal-duygusal özelliklerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

A. Zayıf benlik algısı
B. Yüksek özgüvene sahip
C. Empati yapabilmekte
D. Arkadaşlık kurabilmekte
E. Grupla çalışabilmekte

Cevap : A. Zayıf benlik algısı

Özel Öğrenme Güçlüğünün belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A. Sözcükleri yavaş ve yanlış okuma
B. Harf harf söylemede güçlük
C. Yazılı anlatımda güçlük
D. Okuduğunu anlamada güçlük
E. Sürekli hareket etme

Cevap : E. Sürekli hareket etme

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Çocuğun ba-ba, ma-ma gibi heceleri hangi aylarda söyleyebilmektedir?

A. 0-6 ay
B. 6-12 ay
C. 12-18 ay
D. 18-24 ay
E. 24-36 ay

Cevap : B. 6-12 ay

Çocuğun bağlaç, özne veya ekleri kullanmadan iki ya a daha fazla kelimeyi bir araya getirerek kurduğu cümle hangi evreye aittir?

A. Ağlama evresi
B. Heceleme evresi
C. Cıvıldama evresi
D. Telegrafik evresi
E. Tek sözcük evresi

Cevap : D. Telegrafik evresi

DSM -V’in iletişim bozuklukları sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır.

A. Dil bozukluğu
B. Yarık damak/dudak
C. Konuşma sesi bozukluğu
D. Çocukluk çağı akıcı konuşma bozukluğu
E. Sosyal iletişim bozukluğu

Cevap : B. Yarık damak/dudak

Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluklarına neden olan faktörlerden değildir?

A. Zihinsel engel
B. Otizm
C. Uzun süren sağlık sorunları
D. Artikülasyon bozuklukları
E. Duyusal bozukluklar

Cevap : D. Artikülasyon bozuklukları

Bireyin dil becerilerine uygun olmayacak ölçüde ses, hece veya sözcük tekrarları, uzatmaları, duraklamaları ve sözcüklerin gerginlikle çıkarılması durumuna hangi tanı konulmaktadır?

A. Dil bozukluğu
B. Konuşma sesi bozukluğu
C. Dizartri
D. Kekemelik
E. Apraksi

Cevap : D. Kekemelik

Bireyin konuşma akışının iyi düzeyde ancak anlama düzeyinin zayıf olmasına hangi isim verilmektedir?

A. Apraksi
B. Total afazi
C. Motor afazi
D. Afazi
E. Duyusal afazi

Cevap : E. Duyusal afazi

Gelişimsel konuşma apraksisi en çok hangi çocukluk çağı problemiyle karıştırılmaktadır?

A. Kekemelik
B. Apraksi
C. Dizartri
D. Dil bozukluğu
E. Gecikmiş konuşma

Cevap : E. Gecikmiş konuşma

Çocukluk çağı akıcı konuşma bozukluğu/kekemelik tanı kriterlerinde hangi madde yer almamaktadır?

A. Ses ve hece tekrarı
B. Ses uzatmaları
C. Bölünmüş sözcükler
D. Gramer kurallarına uygun olmayan cümle yapısı
E. Sesli ya da sessiz duraklamalar

Cevap : D. Gramer kurallarına uygun olmayan cümle yapısı

6 ay gelişim döneminde ailenin hangi etkinliklere yer vermesi önerilmektedir?

A. Resimli kart oyunlar
B. Ce oyunu
C. Günlük yaşamda görev alma
D. Edatları öğretici oyunlar
E. İsmine bakma oyunu

Cevap : B. Ce oyunu

Sosyal iletişim bozukluğu tanısı alan birey hangi alanda zorlanmaktadır.

A. Konuşmayı başlatma ve sürdürme
B. Sesli veya sessiz duraksamalar
C. Ses bozuklukları
D. Artikülasyon bozukluğu
E. Ses uzatmaları

Cevap : A. Konuşmayı başlatma ve sürdürme

Özel Eğitime Giriş Vize Soruları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu alanyazında ne tür bir bozukluk olarak geçer?

A. Fizyolojik
B. Gelişimsel
C. Ailesel
D. Genetik
E. Duyusal

Cevap : B. Gelişimsel

Aşağıdaki faktörlerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nedenleri arasında sayılır?

A. Genetik faktörler
B. Nörolojik faktörler
C. Çevresel faktörler
D. Kimyasal faktörler
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

Aşağıdaki alt tiplerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu alt tipidir?

A. Katatonik Tip
B. Genellenmiş Tip
C. Karışık Tip
D. Sınırlanmış Tip
E. Pozitif Tip

Cevap : C. Karışık Tip

Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliğinin önde olduğu tipte belirtiler arasında değildir?

A. Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınır.
B. Dinlemiyormuş gibi gözükür.
C. Detaylardaki ayrıntıları kaçırır.
D. Ödevlerini bitiremez, yönergeleri uygulayamaz.
E. Sorulan soru bitmeden yanıtlar.

Cevap : E. Sorulan soru bitmeden yanıtlar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanı sürecinde hangisi önemli değildir?

A. Uzmanla klinik görüşme.
B. Psikolojik/nörolojik testler.
C. Aileden öykü alınması.
D. Arkadaşının birey hakkındaki görüşü.
E. Öğretmenlerin gözlem notları

Cevap : D. Arkadaşının birey hakkındaki görüşü.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?

A. Dikkat durumunda kolay dağılma
B. Kısa süreli dikkat toplama
C. Zeka performansı
D. Davranış kontrolü
E. Ataklık

Cevap : C. Zeka performansı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dünya yaygınlığı nedir?

A. Her 100 çocuktan biri
B. Her 1000 çocuktan biri
C. Her 1000 çocuktan üçü
D. Her 30 çocuktan beşi
E. Her 30 çocuktan ikisi

Cevap : E. Her 30 çocuktan ikisi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkında bilinen yanlışlar arasındadır?

A. Dikkatlerini hiç toplayamazlar.
B. DEHB’nin üç tipi bulunmaktadır.
C. DEHB gelişimsel nörolojik bir bozukluktur.
D. Destek çalışmalarında aile okul ve çevrenin yer aldığı ekip önemlidir.
E. Nedeni tam olarak bulunamamıştır.

Cevap : A. Dikkatlerini hiç toplayamazlar.

Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan çocukların özellikleri arasında yer almaz?

A. Cesur ve ataktırlar.
B. Enerjiktirler.
C. Meraklıdırlar.
D. Sadece çok yaramazdırlar.
E. Duyarlıdırlar.

Cevap : D. Sadece çok yaramazdırlar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu müdahale sürecinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulunmamaktadır?

A. Okulla yapılan iş birliği
B. Aile eğitimi
C. Çocuğa davranışsal müdahaleler
D. Mahalle halkını bilgilendirme
E. Uzmanlarla görüşmelerin sürdürülmesi

Cevap : D. Mahalle halkını bilgilendirme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: