Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

lolonolo

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

Pazarlamacıların, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu değer ifade eden öneriler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) mal,
b) hizmet,
c) para
d) deneyim,
e) fikir,

Cevap : c) para

Tüketicilerin istedikleri ürünleri istedikleri yerlerde bulunabilir hale getirmek, pazarlamanın hangi faydası ile ifade edilmektedir?

a) Şekil Faydası
b) Yer Faydası
c) Zaman faydası
d) Mülkiyet faydası
e) İletişim faydası

Cevap : b) Yer Faydası

Pazarlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Pazarlama sadece organizasyonlar tarafından gerçekleştirilebilir faaliyetleri içerir.
b) Pazarlama bir işlem/etkileşim aracılığıyla etkilenen herkese değer sunar.
c) Pazarlama, üretim öncesinden başlayıp, satış sonrası süreçlere kadar ilerleyen bir süreci kapsar.
d) Tanımlanmış bir alanda veya departmandaki bir grup insan tarafından sergilenen aktivitelerden çok daha fazlasını içerir.
e) Pazarlama tüketicilere sadece ürün/hizmet ve/veya fikirleri satmayı değil değer ve fayda ulaştırmaya odaklanan süreçleri kapsar

Cevap : a) Pazarlama sadece organizasyonlar tarafından gerçekleştirilebilir faaliyetleri içerir.

Bir tüketicinin mevcut durumu ile ideal durumu veya arzu ettiği durum arasındaki fark …………………………………… ifade etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.

a) İhtiyaç
b) Güdü
c) İstek
d) Arzu
e) Talep

Cevap : a) İhtiyaç

İstekler satın alma gücü ile desteklendiği zaman ………………. oluşur.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.

a) Tatmin
b) Fayda
c) Değer
d) Talep
e) İhtiyaç

Cevap : d) Talep

Tüketicinin ihtiyacının tatmini için bir ürüne yönelik duyduğu arzuya ne denir?

a. Arz
b. İhtiyaç
c. Tatmin
d. Fayda
e. İstek

Cevap : e. İstek

Bir pazarlama önerisi, bir ihtiyaç veya isteği tatmin ettiği zaman ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

a. Değer
b. Fayda
c. Tatmin
d. Talep
e. Arz

Cevap : b. Fayda

Aşağıdakilerden hangisi fayda türlerinden biri değildir?

a. Karma fayda
b. Şekil faydası
c. Yer faydası
d. Zaman faydası
e. Mülkiyet faydası

Cevap : a. Karma fayda

Kendisi, ailesi veya bir yakınının kullanımı için mal ve hizmetleri satın alan kişilere ne tür tüketicini olarak tanımlanmaktadır?

a. Karma tüketici
b. Çoklu tüketici
c. Toplumsal tüketici
d. Örgütsel tüketici
e. Bireysel tüketici

Cevap : e. Bireysel tüketici

Aşağıdakilerden hangisi değişimin gerçekleşebilmesi için gereken koşullardan biri değildir?

a. Tarafların her birinin, diğer taraf için değerli olabilecek bir şeylere sahip olması gereklidir.
b. Tarafların her birinin iletişim ve sevkiyat/teslim kapasitesi olmalıdır.
c. En az üç taraf olmalıdır.
d. Tarafların her biri değişim teklifini kabul veya red etmekte özgür olmalıdır.
e. Tarafların her biri diğer tarafın işini görmenin arzu edilen veya istenen bir durum olduğuna inanmalıdır.

Cevap : c. En az üç taraf olmalıdır.

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

lolonolo

“anla ve yanıtla” anlayışı hangi pazarlama anlayışı kapsamında ele alınabilir?

a) Üretim Anlayışı
b) Ürün Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) Modern Pazarlama Anlayışı
e) Toplumsal Pazarlama Anlayışı

Cevap : d) Modern Pazarlama Anlayışı

Satış anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bir içten-dışa bakış açısıdır.
b) İyi tanımlanmış bir pazar ile başlar.
c) İşletmenin var olan ürünlerine odaklanır.
d) Karlı satışlar elde edebilmek için baskın kişisel satış ve reklama başvurur.
e) Öncelikli amaç tüketicinin ilgisini çekmeye odaklanmaktır.

Cevap : b) İyi tanımlanmış bir pazar ile başlar.

Modern pazarlama anlayışının farklı tanımlarına bakıldığında aşağıdakilerden hangileri öncelikli değildir?

a) Müşteri değeri
b) Müşteri yönlülük
c) Uzun dönemli ilişkiler
d) Müşteri karlılığı
e) Satış tutundurma

Cevap : e) Satış tutundurma

“Biz ne üretebiliriz veya en iyi ne yapabiliriz?” sorusu hangi anlayış kapsamında sorulabilir?

a) Üretim Anlayışı
b) Ürün Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) Modern Pazarlama Anlayışı
e) Toplumsal Pazarlama Anlayışı

Cevap : a) Üretim Anlayışı

Çift taraflı değer elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez?

a) Ürünlerin özelliklerini belirlemek
b) Müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
c) Müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirmek
d) Bütünleşik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek
e) Müşteri memnuniyeti geliştirmek

Cevap : a) Ürünlerin özelliklerini belirlemek

“Satış anlayışı ———- başlayıp ———- odaklanırken, pazarlama anlayışı ———- başlayıp ———- odaklanmaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

a. fabrikada, mevcut ürünlere / pazarda, tüketici ihtiyaçlarına
b. fabrikada, tüketici ihtiyaçlarına / pazarda, mevcut ürünlere
c. pazarda, mevcut ürünlere / fabrikada, tüketici ihtiyaçlarına
d. pazarda, tüketici ihtiyaçlarına / fabrikada, mevcut ürünlere
e. pazarda, satışa / fabrikada, eski ürünlere

Cevap : a. fabrikada, mevcut ürünlere / pazarda, tüketici ihtiyaçlarına

İklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi, enerji kaynaklarının kıtlığı, çevrenin kirlenmesi, tüketicilerin sağlıklarında meydana gelen problemler, toplumsal kurallar gibi unsurları dikkate almayı gerektiren pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Üretim anlayışı
b. Ürün anlayışı
c. Pazarlama anlayışı
d. Satış anlayışı
e. Toplumsal pazarlama anlayışıdır

Cevap : e. Toplumsal pazarlama anlayışıdır

Aşağıda verilen pazarlama anlayışı ile odak noktası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a. Üretim Anlayışı : Biz ne üretebiliriz veya en iyi ne yapabiliriz?
b. Ürün Anlayışı : Biz pazarlamayı en iyi nasıl yaparız?
c. Satış Anlayışı : Biz nasıl daha saldırganca satış yapabiliriz?
d. Pazarlama Anlayışı : Tüketicilerin istek ve ihtiyacı nedir?
e. Toplumsal Pazarlama Anlayışı: Tüketicilerin istek ve ihtiyacı nedir ve topluma
nasıl fayda sağlayabiliriz?

Cevap : b. Ürün Anlayışı : Biz pazarlamayı en iyi nasıl yaparız?

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama süreci modelinin basamaklarından biri değildir?

a. Pazarı ve müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlamak
b. Müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirmek
c. Kar etme hedefinde olmama, karı önemsememe
d. Üstün değer için bütünleşik pazarlama
e. Karlı ilişkiler geliştirme ve müşteri memnuniyeti oluşturma

Cevap : c. Kar etme hedefinde olmama, karı önemsememe

Satış anlayışı, ———- ———- araçlarını kullanarak ———- ———- artırmayı hedeflemektedir.

a. bütünleşik pazarlama / satış hacmi ve karlılığı
b. satış ve tutundurma / müşteri memnuniyeti
c. bütünleşik pazarlama / müşteri memnuniyeti
d. satış ve tutundurma / satış hacmini ve karlılığını
e. satış / tüketici ihtiyaçlarını

Cevap : d. satış ve tutundurma / satış hacmini ve karlılığını

lolonolo

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşabilmesi için gerekli şartlar arasında değildir?

a) Ortak istek ve ihtiyacı paylaşan insanlar olmalı
b) Bu istek ve ihtiyacı giderme hevesi olmalı
c) Bu hevesi paylaşacak insanlar olmalı
d) Satın alma gücüne sahip olmalı (para)
e) Bu gücü kullanma yetkisine sahip olmalı

Cevap : c) Bu hevesi paylaşacak insanlar olmalı

Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Kara Kutusu modelinin bileşenlerinden değildir?

a) İşletmenin Yetenekleri
b) Pazarlama Uyarıcıları
c) Tüketici Özellikleri
d) Tüketici Karar Süreci
e) Tüketicinin Tepkileri

Cevap : a) İşletmenin Yetenekleri

Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Karar Süreci aşamalarından biri değildir?

a) Problem tanımlama
b) Bilgi arama
c) Alternatifleri değerlendirme
d) Karar
e) Sipariş verme

Cevap : e) Sipariş verme

Tüketicilerin algıladığı risklerden fiziksel risk için en uygun örnek hangisidir?

a) Satın aldığımız laptop istediğimiz performansta olmayabilir.
b) Ürün hem insanlara, hem de diğer eşyalara zarar verebilir
c) Yapılan satınalma beş duyumuza zarar verebilir
d) Teslimatta gecikme yaşanabilir veya tadilatı uzayabilir.
e) Ürüne normalde ederinden daha fazla para ödeyebiliriz

Cevap : b) Ürün hem insanlara, hem de diğer eşyalara zarar verebilir

Aşağıdaki kaynaklardan hangisi tüketicinin bilgi toplama aşamasında başvurduğu genel kaynaklar arasındadır?

a) Aile fertleri
b) Reklamlar
c) Arkadaşlar
d) Kitle iletişim araçları
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin bilgi toplama aşamasında, ürüne ve sürece yönelik algıladığı risklerden biri değildir?

a. Performans Riski
b. Finansal Risk
c. Zaman Riski
d. Fiziksel Risk
e. Beklenen risk

Cevap : e. Beklenen risk

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin algıladığı riskleri en aza indirmek için faydalandığı farklı bilgi kaynaklarından biri değildir?

a. Kişisel kaynaklar
b. Maddi kaynaklar
c. Ticari kaynaklar
d. Kamu (genel) kaynakları
e. Tecrübe cinsinden kaynaklar

Cevap : b. Maddi kaynaklar

Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

a. Kültürel
b. Sosyal
c. Kişisel
d. Fiziksel faktörler
e. Psikolojik

Cevap : d. Fiziksel faktörler

Sosyal sınıf, bir toplum içerisinde, birbirine benzeyen özellikleri doğrultusunda diğer gruplardan ayrılan; gelir, meslek, eğitim, refah ve diğer değişkenlere göre şekillenmekte olan gruplara ne ad verilmektedir?

a. Referans grupları
b. Aile
c. Sosyal sınıf
d. Dış çevre
e. Çevre

Cevap : c. Sosyal sınıf

Sigorta, barınma, korunma, alarm sistemleri vb ihtyiaçlar Malow’a göre hangi sınıfta yer alır?

a. Güvenlik ihtiyacı
b. Fizyolojik ihtiyaçlar
c. Ait olma ve sevgi ihtiyacı
d. Saygınlık ihtiyacı
e. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : a. Güvenlik ihtiyacı

lolonolo

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarlarda alıcı türleri arasında yer almaz.

a) Eğitim kurumları
b) Vakıflar
c) Belediyeler
d) Perakendeciler
e) Tüketiciler

Cevap : e) Tüketiciler

2) Amaçlar ve prosedürler, endüstriyel alıcıların satın alma davranışlarını etkileyen
ana faktörlerden hangisi içinde yer almaktadır?
a) Kişilerarası faktörler
b) Örgütsel faktörler
c) Kişisel faktörler
d) Kişilerarası faktörler
e) Satınalıcıya Özgü faktörler

Cevap : b) Örgütsel faktörler

Endüstriyel pazarlarda rutin satınalım durumlarında, endüstriyel alıcıların satın alma sürecinin katılımcılarından hangileri birbirlerine çok benzerdir?

a) Kullanıcılar ve Etkileyiciler
b) Etkileyiciler ve Satın Alıcılar
c) Satın Alıcılar ve Karar Vericiler
d) Karar Vericiler ve Eşik Bekçileri
e) Kullanıcılar ve Eşik Bekçileri

Cevap : c) Satın Alıcılar ve Karar Vericiler

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın alma davranışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

a) İşletmenin iç İşleyişi
b) Kişilerarası dinamikler
c) Tedarik koşulları
d) Kişilik
e) Fikir Liderleri

Cevap : e) Fikir Liderleri

Endüstriyel satınalma karar sürecinde, satın alınacak ürünün sunumunun yapılması istendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tedarikçi Araştırması
b) Teklif Alma
c) Tedarikçi Seçimi
d) Sipariş Prosedürünün Belirlenmesi
e) Performansın Değerlendirilmesi

Cevap : b) Teklif Alma

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel alıcıların satın alma davranışı modelinde örgütsel alıcının cevapları arasında yer almaz?

a. Mal ve hizmet seçimi
b. Ürünün en az 2 yıl garantiye sahip olması
c. Tedarikçi seçimi
d. Teslim koşulları ve ödeme
e. Sipariş miktarı

Cevap : b. Ürünün en az 2 yıl garantiye sahip olması

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın alma davranışını etkileyen örgütsel faktörlerden biri değildir?

a. Amaçlar
b. Stratejiler
c. Örgütün yapısı
d. Stratejiler
e. Politik/yasal etkenler

Cevap : e. Politik/yasal etkenler

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma sürecinin katılımcılarından biri değildir?

a. Kullanıcılar
b. Etkileyiciler
c. Kara vericiler
d. Borsa uzmanları
e. Satın alıcılar

Cevap : d. Borsa uzmanları

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların karar süreçleri arasında yer almaz?

a. Problemin Tanımlanması
b. Ürün Niteliklerinin Belirlenmesi
c. Nihai tüketiciye danışılması
d. Tedarikçi Araştırması
e. Teklif Alma

Cevap : c. Nihai tüketiciye danışılması

İşletme satın alma merkezindeki ilgili karar alıcıların, tedarikçilerin göreceli önemlerini tespit etmek amacıyla değerlendirmeye tutulması ve aralarından seçim yapıl0ması işlemi endüstriyel kara süreçlerinden hangisinde yapılan işlemlerdir?

a. Tedarikçi Seçimi
b. Teklif Alma
c. Tedarikçi Araştırması
d. Sipariş Prosedürünün Belirlenmesi
e. Performansın Değerlendirilmesi

Cevap : a. Tedarikçi Seçimi

lolonolo

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

Bir kişinin beklentileri ve ürüne ilişkin algılanan performans değerlendirmeleri arasında yapılan karşılaştırmanın sonucuna ———- denir.

a) değer
b) tatmin
c) fayda
d) gereksinim
e) talep

Cevap : b) tatmin

Bir işletmenin müşteri ilişkileri yönetimi uygulayarak aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilerini geliştirmesi mümkün değildir?

a) Müşterileri
b) İş ortakları
c) Çalışanları
d) Tedarikçileri
e) Rakipleri

Cevap : e) Rakipleri

Müşteri ilişkileri yönetimi aşağıdaki anlayışlardan hangisi ile daha çok ilişkilidir?

a) Üretim
b) Müşteri deneyimi yönetimi
c) Satış
d) Kar amacı olmayan yaklaşım
e) Toplumsal pazarlama

Cevap : e) Toplumsal pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında anahtar kelimeler arasında yer almaz?

a) Müşteri Değeri
b) Müşteri Tatmini
c) Kitlesel Pazarlama
d) Müşteri Beklentileri
e) Müşteri Sadakati

Cevap : c) Kitlesel Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları arasında yer almaz?

a) Müşteri ilişkilerinin karlı hale getirilmesi
b) İşletme veriminin artırılması
c) Müşteri taleplerinin karşılanması
d) Maliyet maksimizasyonunun sağlanması
e) Farklılaşmanın sağlanması

Cevap : d) Maliyet maksimizasyonunun sağlanması

“Müşteri tatmini yaklaşımı, işletmenin mal ve hizmetini kullananların ———- üzerinde yoğunlaşırken, müşteriye değer sağlama yaklaşımı ise rakip işletmeler arasında müşterilerin ———-  üzerinde yoğunlaşmaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. tahmin edilmesi / niçin seçim yaptığı
b. tatmin edilmesi / nasıl seçim yaptığı
c. tatmin edilmesi / ne zaman seçim yaptığı
d. tatmin edilmesi / nerede seçim yaptığı
e. tahmin edilmesi / neden seçim yaptığı

Cevap : b. tatmin edilmesi / nasıl seçim yaptığı

Ürün performansı ile beklentilerin birbirine eşit olduğu durumlarda müşterinin içinde bulunduğu durum nasıl tanımlanır?

a. Tatmin
b. Tatminsizlik
c. Hoşnut
d. Memnun
e. Ne tatmin olmuş ne de tatmin olmamış

Cevap : e. Ne tatmin olmuş ne de tatmin olmamış

Müşterinin bir seçim hakkı olduğunda aynı markayı satın alma ya da her zamanki sıklıkla aynı mağazayı tercih etme eğilimi ve eylemine ne denir?

a. Müşteri değeri
b. Müşteri tatmini
c. Müşteri sadakati
d. Müşteri beklentisi
e. Müşteri isteği

Cevap : c. Müşteri sadakati

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkiler yönetimini (MİY) ortaya çıkarak nedenlerden biri değildir?

a. Kitlesel pazarlamanın gittikçe ucuz bir müşteri kazanma yolu olması
b. Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi,
c. Yoğun rekabet ortamı,
d. Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması,
e. Var olan müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarına gerek
duyulması,

Cevap : a. Kitlesel pazarlamanın gittikçe ucuz bir müşteri kazanma yolu olması

lolonolo

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

Aşağıdaki trendlerden hangisi doğal çevre sorunlarından biri değildir?

a) Hammadde yetersizliği
b) Enerji fiyatlarındaki artış
c) Tüketici satın alma davranışındaki değişim
d) Artan nüfus
e) Hükümetin doğal kaynak yönetimine müdahalesi

Cevap : c) Tüketici satın alma davranışındaki değişim

Televizyon reklamlarının maliyeti hangi pazarlama çevresi unsuruyla ilgilidir?

a) Sosyo-kültürel çevre
b) Politik yasal çevre
c) Teknolojik çevre
d) Rekabet Çevresi
e) Ekonomik çevre

Cevap : e) Ekonomik çevre

Firmanın hizmetini etkileyen yakın çevresinde yer alan firma, tedarikçiler, pazarlama aracıları, rakipler, gruplar ve müşteriler gibi aktörleri aşağıdakilerden hangisi açıklar?

a) makro çevre
b) mikro çevre
c) pazarlama çevresi
d) demografik çevre
e) küresel çevre

Cevap : b) mikro çevre

Pazarlamacılar için girdi olarak gereken veya pazarlama faaliyetlerinden etkilenen doğal kaynaklara ———- denir.

a) hammadde pazarı
b) doğal çevre
c) teknolojik çevre
d) yeşil hareket
e) üretim faktörleri

Cevap : b) doğal çevre

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetiminin hedef müşterileri ile başarılı ilişkiler kurma ve koruma yeteneğini etkileyen pazarlama dış güçlerini tanımlamak için kullanılır?

a) pazarlama çevresi
b) kültürel çevre
c) stratejik planlama
d) hedef pazarlar
e) pazarlama karması

Cevap : a) pazarlama çevresi

İşletmeye üretim faktörleri ile malları sağlayan ve mal ve/veya hizmetlerin işletmeden hedef pazarlara akışına yardımcı olan bağımsız işletmelere ne ad verilir?

a. Aracı kuruluşlar
b. Tedarikçiler
c. Rakipler
d. Müşteriler
e. Tüketiciler

Cevap : a. Aracı kuruluşlar

Aşağıdakilerden hangisi makro çevreye ait faktörlerden biri değildir?

a. Demografik
b. Ekonomik
c. Örgüt yapısı
d. Politik – Yasal
e. Teknolojik

Cevap : c. Örgüt yapısı

Aşağıdakilerden hangisi başlıca demografik çevre faktörlerinden biri değildir?

a. Dünya ve ülke nüfusu
b. Nüfusun kadın, erkek ve çocuk dağılımı
c. Nüfusun coğrafi dağılım
d. Nüfusun eğitim düzeyi
e. Ülkenin yönetim biçimi

Cevap : e. Ülkenin yönetim biçimi

Aşağıdakilerden hangisi politik ve yasal çevre değişkenlerinden biri değildir?

a. Anti tekel yasalar
b. Vergi yasaları
c. Yabancı sermaye düzenlemeleri
d. Teknolojik gelişmeler
e. Siyasi istikrar

Cevap : d. Teknolojik gelişmeler

I. İki kıtaya yayılan coğrafyası
II. Birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olması
III. Değişik din ve ırklardan oluşan bir nüfusa sahip olması
Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin sosyal ve kültürel çevresini oluşturan zenginliklerdendir?

a. I
b. I-II-III
c. II
d. II-III
e. I-I

Cevap : b. I-II-III

lolonolo

Pazarlama İlkeleri Vize Soruları

———- pazarlamada, firma çeşitli pazar bölümlerine giderek her bir pazar bölümü için farklı ürünler sunar.

a) bölümlenmiş
b) farklılaşmamış
c) farklılaşmış
d) coğrafi-demografik
e) niş

Cevap : c) farklılaşmış

Değişken ihtiyaç ve isteklere sahip farklı gruplardaki tüketicilerin tanımlanması ve profillerinin belirlenmesi ———- olarak tanımlanır.

a) bölümlendirme
b) birleşme
c) odaklanma
d) hedefleme
e) ilişki yönetimi

Cevap : a) bölümlendirme

Bir ———- benzer istek ve ihtiyaçları olan müşterilerden oluşur.

a) pazar hedefi
b) pazar grubu
c) pazar dilimi
d) pazar bölümü
e) pazar düzeyi

Cevap : c) pazar dilimi

———- tüketiciler sosyal sınıfa, yaşam tarzına ve kişilik özelliklerine göre farklı gruplara bölünür.

a) psikografik bölümlendirmede
b) demografik bölümlendirmede
c) coğrafi bölümlendirmede
d) davranışsal bölümlendirmede
e) çoklu bölümlendirmede

Cevap : a) psikografik bölümlendirmede

Her bir pazar bölümü için pazar bölümlerinin benzersiz ihtiyaç ve özelliklerine göre bir değer teklifinin oluşturulmasına ne denir?

a) ihtiyaç temelli bölümlendirme
b) pazar bölümünü tanımlama
c) pazar çekiciliğini belirleme
d) özellik temelli bölümlendirme
e) konumlandırma

Cevap : e) konumlandırma

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazarlama sürecinin aşamalarından biri değildir?

a. İhtiyaçları tatmin edilmemiş pazarları tanımlamak
b. Pazarı bölümlendirmek
c. Üretim yapmak
d. Hedeflenecek pazarı seçmek
e. Pazarlama stratejileri doğrultusunda konumlandırma

Cevap : c. Üretim yapmak

İşletme, değişik pazar bölümlerinin farklılıklarını görmezlikten gelip, bir tek pazarlama karması ile bütün pazarı kaplamak istediğinde ne tür pazarlama stratejisi izlemiş olur?

a. Farklılaştırılmış
b. Yoğunlaştırılmış
c. Katı
d. Sert
e. Farklılaştırılmamış

Cevap : e. Farklılaştırılmamış

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar belirleme stratejilerinin seçimine etki eden faktörler yer almamalıdır?

a. Yöneticin şahsi istekleri
b. İşletme kaynakları
c. Ürün değişkenliği
d. Ürünün hayat evresinde bulunduğu aşama
e. Pazarın değişkenliği

Cevap : a. Yöneticin şahsi istekleri

Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma özelliklerinden, “Konumlandırma düşüncesi açık olarak ifade edilmelidir” ifadesinin karşılığıdır?

a. Gizlilik
b. Açıklık
c. Tutarlılık
d. İnandırıcılık
e. Rekabet Edebilme Özelliği

Cevap : b. Açıklık

Aşağıdakilerden hangisi yeniden konumlandırmanın başlıca nedenlerinden biri değildir?

a. İlk konumlandırmada başarısız olunmuşsa,
b. Ulaşılmak istenilen konuma ulaşmada, çabalamaya rağmen başarısız olunmuşsa
c. Aynı konumlandırmada çok fazla ve güçlü rakipler mevcutsa,
d. Mevcut konumlandırma çok başarılı olmuşsa,
e. Yeni bir niş pazar bulunmuşsa ve bundan avantaj sağlanmak isteniyorsa.

Cevap : d. Mevcut konumlandırma çok başarılı olmuşsa,

lolonolo

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Lolonolo Play Google Uygulamaları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: