Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Aşağıda verilen araştırmacılardan hangisi değişkenlerin ölçümü üzerine çalışmamışıdır?

A. Gay ve Diehl
B. Saunders
C. Adams
D. Bell ve Waters
E. Fromm

Cevap : E. Fromm

Aşağıdaki ikincil veri türü değildir?

A. Gazeteler
B. Bilimsel Dergiler
C. Yüksek Lisans Tezi
D. Doktora Tezi
E. Kitaplar

Cevap : A. Gazeteler

Aşağıdakilerden hangisi ikincil verilerin üstünlüklerinden biridir?

A. Araştırmacının İhtiyacını Karşılamayacak Nitelikte Olmaları
B. Dönemsel Çalışmalara İmkân Tanıması
C. Ticari Amaçlı Verilere Ulaşmanın Pahalı Olabilmesi
D. Çalışma Olması Gerekenden Çok Verilerin Elverdiği Şekilde Tasarlanması
E. Karşılaştırma ve Sağlama Yapma İmkânı Sunmaması

Cevap : B. Dönemsel Çalışmalara İmkân Tanıması

Aşağıdakilerden hangisi ikincil verilerin zayıflıklarından biri değildir?

A. Araştırmacının İhtiyacını Karşılamayacak Nitelikte Olması
B. Ticari Amaçlı Verilere Ulaşmanın Pahalı Olabilmesi
C. Çalışma Olması Gerekenden Çok Verilerin Elverdiği Şekilde Tasarlanması
D. Dönemsel Çalışmalara İmkân Tanıması
E. Araştırmacının Nispeten Az Zamanını Alması

Cevap : D. Dönemsel Çalışmalara İmkân Tanıması

“Araştırmacının ele aldığı konuya ilişkin gerek duyduğu verileri ‘doğrudan derlemesi’ sonucunda elde edilirler” Verilen tanım aşağıdakilerden hangi kavrama aittir?

A. Birincil Veriler
B. İkincil Veriler
C. Üçüncül Veriler
D. Dördüncül Veriler
E. Dolaylı Veriler

Cevap : A. Birincil Veriler

Aşağıdakilerden hangisi birincil veri toplama tekniklerinden biri değildir?

A. Anket
B. Mülakat
C. Gözlem
D. Görüşme
E. Soru Formu

Cevap : E. Soru Formu

Aşağıdakilerden hangisi “anket” tekniğinin tanımıdır?

A. Katılımcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle veri elde etme tekniğidir.
B. Ölçeklerden oluşan veri toplama tekniğidir.
C. İki veya daha fazla sayıda insan arasında belli bir amaç etrafında ve belli bir düzende yapılan “soru-cevap” biçimindeki söyleşilerdir.
D. Önceden belirlenmiş tekbiçim soru dizisinden oluşan görüşmelerdir.
E. Belli bir olgunun işleyişine ilişkin belli değişkenlerin nasıl ve hangi sıklıkta meydana geldiğini belirlemek için yapılan dizgesel izleme çalışmasıdır.

Cevap : A. Katılımcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle veri elde etme tekniğidir.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel türde yapılan anket türlerine örnek olamaz?

A. Postayla yapılan anketler
B. Faksla yapılan anketler
C. Anketi elden bırakıp alma
D. posta yolu ile yapılan anketler
E. Telefonla yapılan anketler

Cevap : D. posta yolu ile yapılan anketler

Aşağıdakilerden hangisi anket soru türlerinden biri değildir?

A. Açık Uçlu Soru
B. Yarı Açık Uçlu Soru
C. Liste Sorusu
D. Sıralama Sorusu
E. Sistematik Soru

Cevap : E. Sistematik Soru

Aşağıdakilerden hangisi mülakat türlerinden biri değildir?

A. Biçimsel Mülakat
B. Biçimsel Görüşme
C. Yarı Biçimsel Mülakat
D. Biçimsel Olmayan Mülakat
E. Serbest Mülakat

Cevap : B. Biçimsel Görüşme

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi “ölçme” kavramının tanımıdır?

A. Önceden tespit edilen belirli kurallara göre nesnelerin ve kişilerin özelliklerine sayılar veya semboller atamaktır.
B. Sayılar ve nesneler arasında sadece bir ilişkinin öngörüldüğü, nesnelerin sadece gruplandırıldığı bir ölçme seviyesidir.
C. Mutlak sıfır noktasına ait değelerlendirmedir.
D. Kategorilerele yapılan bir tür değerlendirmedir.
E. Araştırma sırasında yapılan gözlem ve değerlendirmelerden oluşur.

Cevap : A. Önceden tespit edilen belirli kurallara göre nesnelerin ve kişilerin özelliklerine sayılar veya semboller atamaktır.

Aşağıdakilerden hangisi ölçüm düzeylerinden biri değildir?

A. Sözde
B. Sıralı
C. Yazılı
D. Aralı
E. Orantılı

Cevap : C. Yazılı

Aşağıdakilerden hangisi ölçek türlerden biri değildir?

A. Süreli Ölçekler
B. Tekli Ölçekler
C. Süresiz Ölçekler
D. Çoklu Örnekler
E. Kategorili Ölçekler

Cevap : C. Süresiz Ölçekler

Aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi tekil ölçeklerden biri değildir?

A. Kategorili Ölçekler
B. Sıralama Ölçekleri
C. İkili Karşılaştırma Ölçekleri
D. Sabit-Toplam Ölçekleri
E. Çoklu Ölçekler

Cevap : E. Çoklu Ölçekler

Aşağıdakilerden hangi ölçek türü okuma yazma bilmeyen kişiler veya çocuklar için uygundur?

A. İkili Karşılaştırmalı Ölçekler
B. Sabit-Toplam Ölçekleri
C. Sıralama Ölçekleri
D. Grafiksel/Şekilsel Ölçekler
E. Kategorili Ölçekler

Cevap : D. Grafiksel/Şekilsel Ölçekler

Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan, deneğe çeşitli ifadelerin yöneltildiği ve denekten bu yargı, ifadelere katılıp katılmama biçimini derecelerle belirtmesini istendiği ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Semantik Farklılıklar Ölçeği
B. Likert Ölçeği
C. Stapel Ölçeği
D. İkili Karşılaştırmalı Ölçekler
E. Sıralama Ölçekleri

Cevap : B. Likert Ölçeği

Aşağıdakilerden hangisi ölçeklerle ilgili önemli hususlardan biri değildir?

A. Kategori sayısı
B. Ölçeklerde Denge
C. Ölçeğin Fiziksel Formu
D. Tek veya Çift Sayıda Kategori
E. Ölçeğin Sözlü Olarak Tekrarlanması

Cevap : E. Ölçeğin Sözlü Olarak Tekrarlanması

Verilerin inandırıcılığı noktasında aşağıda verilenlerden hangileri önem arz etmektedir?

A. Geçerlilik-Güvenilirlik
B. Geçerlilik-Doğruluk
C. Doğruluk-Güvenilirlik
D. Güvenilirlik-Dürüstlük
E. Dürüstlük-Doğruluk

Cevap : A. Geçerlilik-Güvenilirlik

“Bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme derecesidir” Verilen bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Geçerlilik
B. Doğruluk.
C. Güvenilirlik
D. Dürüstlük
E. İnandırıcılık

Cevap : C. Güvenilirlik

Aşağıdakilerden hangisi ölçmedeki hata kaynaklarından biri değildir?

A. Denek Hatası
B. Gözlemci Hatası
C. Sistem Hatası
D. Denek Önyargısı
E. Gözlemci Önyargısı

Cevap : C. Sistem Hatası

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Araştırmacının veri toplamayı hedeflediği elemanların yer aldığı ve kendisini diğerlerinden ayırt edecek en az bir özelliğe sahip kümeye ne ad verilir?

A. Örneklem
B. Sayım
C. Evren
D. Denek
E. Grup

Cevap : C. Evren

Tanımlanan muhtemel evrendeki bütün elemanların yer aldığı topluluğa ne ad verilir?

A. Anakütle
B. Örneklem
C. Denek
D. Grup
E. İdeal Evren

Cevap : E. İdeal Evren

Gerçekçi evren (Anakütle) nedir?

A. İdeal evrenin araştırılabilir düzeye indirgenebilmesi için bazı ölçütlere göre daraltılması.
B. Tanımlanan muhtemel evrendeki bütün elemanların yer aldığı topluluk.
C. Araştırmacının veri toplamayı hedeflediği elemanların yer aldığı ve kendisini diğerlerinden ayırt edecek en az bir özelliğe sahip küme.
D. Bir çalışma için seçildikleri büyük grubun (evren) sahip olduğu özellikleri en iyi temsil edebileceği düşünülen daha az sayıda elemanı kapsayan grubun oluşturulması sürecidir.
E. Çok sayıda elemandan oluşan büyük grup.

Cevap : A. İdeal evrenin araştırılabilir düzeye indirgenebilmesi için bazı ölçütlere göre daraltılması.

Aşağıdakilerden hangisi tipik bir örnekleme sürecinde cevap verilmesi gereken sorulardan değildir?

A. Bir örnekleme yapılması gerekli midir?
B. Örnekleme nedir?
C. Ne tür bir teknik seçilmelidir?
D. Örnek büyüklüğü ne olmalıdır?
E. Veri toplama aşamasında karşılaşılacak sorunların nasıl önlenebilir?

Cevap : B. Örnekleme nedir?

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A. Araştırmanın evrenini tanımlamak.
B. Araştırma evrenini daraltmak.
C. İdeal evreni ulaşılabilir evrene (anakütle) dönüştürmek.
D. Örnekleme çerçevesini belirlemek.
E. Örnek büyüklüğü belirlemek.

Cevap : B. Araştırma evrenini daraltmak.

Anakütlede yer alan bütün elemanların yazılı olduğu listeye ne denir?

A. İdeal Evren
B. Örneklem
C. Sayım
D. Anakütle
E. Örnekleme Çerçevesi

Cevap : E. Örnekleme Çerçevesi

Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?

A. Hedef kitle
B. Değişken sayısı
C. Araştırmanın türü ve doğası (nicel, nitel)
D. İncelenen olayın evrende görülme sıklığı
E. Örnekte yer alan alt grupların sayısı

Cevap : A. Hedef kitle

Aşağıdaki örnekleme tekniklerinden hangisi olasılığa dayalı olmayan teknikler arasında yer alır?

A. Sistematik örnekleme
B. Tabakalı örnekleme
C. Küme örnekleme
D. Rassal örnekleme
E. Kolay örnekleme

Cevap : E. Kolay örnekleme

Aşağıdakilerden hangisi bir örnekleme tekniği değildir?

A. Kasti örnekleme
B. Kota örnekleme
C. Zor örnekleme
D. Kartopu örnekleme
E. Zümrelere göre örnekleme

Cevap : C. Zor örnekleme

Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmaların büyük çoğunluğu bu teknikle yürütülür. bu örnekleme türünde esas, ankete cevap veren herkesin örneğe dâhil edilmesidir.
Yukarıda bahsi geçen örnekleme türü hangisidir?

A. Kota örnekleme
B. Kolay örnekleme
C. Kartopu örnekleme
D. Sistematik örnekleme
E. Kasti örnekleme

Cevap : B. Kolay örnekleme

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları

Düşünsel ve bilimsel çalışmaların en değerli çıktısına ne ad verilir?

A. Veri
B. Teori
C. Bilgi
D. Bilim
E. Yazmak

Cevap : E. Yazmak

Aşağıdakilerden hangisi bir çalışma türü olamaz?

A. Gazete
B. Ders Kitabı
C. Makale
D. Bildiri
E. Doktora Tezi

Cevap : A. Gazete

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir kitabın yazım dili ve biçimi özelliklerinden biri değildir?

A. Alana ilgi duyanların ve uzmanlık bilgisi olanların anlayabileceği bir dil kullanılır.
B. Ders kitabından farklı olarak ele alınan konunun kapsamı dar tutulur.
C. Yazım dili mümkün olduğunca sade ve anlaşılabilirdir.
D. Yazım kuralları ve biçim ya- zarlar tarafından veya yayınevi tarafından belirlenir.
E. Yazım dili bilimseldir.

Cevap : C. Yazım dili mümkün olduğunca sade ve anlaşılabilirdir.

Aşağıdakilerden hangisi yazma aşamasında dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?

A. Yazmak için zaman ayırmak.
B. İstikrarlı bir yazma temposu yakalamak.
C. Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak.
D. Bitirme zamanı için belli bir süre belirlememek.
E. Yazmaya ara vermek gerektiğinde, tekrar başlamanın kolay olacağı bir yerde ara vermek.

Cevap : D. Bitirme zamanı için belli bir süre belirlememek.

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın yapısını oluşturan kısımlardan biri değildir?

A. Başlık
B. Yazım dili ve biçimi
C. Özet
D. Sonuç ve Öneriler
E. Kaynakça

Cevap : B. Yazım dili ve biçimi

Aşağıdakilerden hangisi iyi yazılmış bir özetin özellikleri arasında yer alır?

A. Uzun olmalıdır.
B. Okuyucuya problem, yöntem, bulgular ve sonuçlar hakkında uzun uzadıya bilgiler sunmalıdır.
C. Ağır ve bilimsel bir dille yazılmalıdır.
D. Kullanılan kaynaklar burada gösterilmelidir.
E. Her kelime ve cümlenin üzerinde teker teker durulmalı, gereksiz olanlar ayıklanmalıdır.

Cevap : E. Her kelime ve cümlenin üzerinde teker teker durulmalı, gereksiz olanlar ayıklanmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama araçlarından değildir?

A. Testler
B. Ölçekler
C. Örneklem
D. Mülakat
E. Anket

Cevap : C. Örneklem

Aşağıdakilerden hangisi kaynakça hazırlanırken sıkça yapılan hatalar arasında yer alır?

A. Bir araştırmacının atıfta bulunduğu bir esere kaynakçada yer vermemek.
B. Metinde atıf yapılmayan bir esere kaynakçada yer vermemek.
C. Peş peşe birçok esere atıfta bulunmamak.
D. Bilimsel çalışmalara bilimsel olmayan eserlerden atıf yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmak.
E. Alfabetik sıralamaya sadık kalmak.

Cevap : A. Bir araştırmacının atıfta bulunduğu bir esere kaynakçada yer vermemek.

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi bilimsel bir araştırmada görülebilir?

A. Kanaatimce 2020 bütün ülkeler için berbat bir yıl oldu.
B. Yapılan saha çalışmasının sonuçlarından hareketle bu bölgede kuraklık başlangıcı tespit edildi.
C. Çalışmamızda mükemmel sonuçlar elde edildi.
D. Demiryolu işçilerimiz devletin insafsız tutumu yüzünden göz yaşartıcı bir sefaletin içine sürüklenmiş.
E. Kadınların erkeklere nazaran işe daha fazla yoğunlaştıklarını belirledim.

Cevap : B. Yapılan saha çalışmasının sonuçlarından hareketle bu bölgede kuraklık başlangıcı tespit edildi.

Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın amacı, önemi ve kapsamının belirtildiği kısımdır?

A. Başlık
B. Kaynakça
C. Giriş
D. Sonuç
E. Yöntem

Cevap : C.Giriş

telegram çocuk gelişimi Çocuk Gelişimi - facebook
Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: