Özel Eğitime Giriş Final Soruları

Özel Eğitime Giriş Final Soruları

#1. 0-42 ay arasındaki bebekleri değerlendirmek için kullanılan ölçek hangisidir?

#2. Özel gereksinimli bireyin kaydının normal sınıfta bulunduğu, kayıtlı olduğu sınıfın programını takip ettiği ve bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli öğretimsel uyarlamaların yapıldığı kaynaştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi yapılabilecek öğretimsel uyarlamalardan değildir?

#4. Ülkemizde kaynaştırmaya ilişkin atılan ilk adım hangi tarihte hangi olay ile başlamıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın temel ilkelerindendir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma uygulamasında yer alan bireylerden değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma uygulamalarına hazırlık aşamasında normal gelişim gösteren öğrencilerle yapılabilecek hazırlık çalışmalarından değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalenin ilkelerinden biri değildir?

#9. Hangisi Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

#10. Çocuğun ve ailenin ihtiyaçlar doğrultusunda çocuğa eğitim, sağlık ve beslenme alanlarında uygun ve çeşitli hizmetlerin sunulması ve yetersizliğin etkilerinin azaltılmasına ………………. denir.

#11. “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır” Yukarıda yer alan tanımlama hangi kavrama aittir?

#12. Hangisi klasik bir Floortime oturumunun basamaklarından biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın kullanılan müdahale programlarından biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın özel gereksinimli bireye olan faydaları arasındadır?

#15. Hangisi erken müdahalede geçişli disiplinler (transdisipliner) ekip modelinin özelliklerinden biri değildir?

#16. Hangisi Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programı kapsamında değildir?

#17. Aşağıda yer alan düzenlemelerden hangisi işitme engellilere yönelik yapılan düzenlemelerdendir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi erken müdahale hizmetlerinin temel bileşenlerinden biri değildir?

#19. Hangisi ülkemizdeki erken dönem tarama çalışmalarından değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi “öğrenme için evrensel tasarım” ilkelerindendir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Özel Eğitime Giriş Final Soruları 2021

Özel Eğitime Giriş Final Soruları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu alanyazında ne tür bir bozukluk olarak geçer?

A. Fizyolojik
B. Gelişimsel
C. Ailesel
D. Genetik
E. Duyusal

Cevap : B. Gelişimsel

Aşağıdaki faktörlerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nedenleri arasında sayılır?

A. Genetik faktörler
B. Nörolojik faktörler
C. Çevresel faktörler
D. Kimyasal faktörler
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

Aşağıdaki alt tiplerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu alt tipidir?

A. Katatonik Tip
B. Genellenmiş Tip
C. Karışık Tip
D. Sınırlanmış Tip
E. Pozitif Tip

Cevap : C. Karışık Tip

lolonolo

Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliğinin önde olduğu tipte belirtiler arasında değildir?

A. Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınır.
B. Dinlemiyormuş gibi gözükür.
C. Detaylardaki ayrıntıları kaçırır.
D. Ödevlerini bitiremez, yönergeleri uygulayamaz.
E. Sorulan soru bitmeden yanıtlar.

Cevap : E. Sorulan soru bitmeden yanıtlar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanı sürecinde hangisi önemli değildir?

A. Uzmanla klinik görüşme.
B. Psikolojik/nörolojik testler.
C. Aileden öykü alınması.
D. Arkadaşının birey hakkındaki görüşü.
E. Öğretmenlerin gözlem notları

Cevap : D. Arkadaşının birey hakkındaki görüşü.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?

A. Dikkat durumunda kolay dağılma
B. Kısa süreli dikkat toplama
C. Zeka performansı
D. Davranış kontrolü
E. Ataklık

Cevap : C. Zeka performansı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dünya yaygınlığı nedir?

A. Her 100 çocuktan biri
B. Her 1000 çocuktan biri
C. Her 1000 çocuktan üçü
D. Her 30 çocuktan beşi
E. Her 30 çocuktan ikisi

Cevap : E. Her 30 çocuktan ikisi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkında bilinen yanlışlar arasındadır?

A. Dikkatlerini hiç toplayamazlar.
B. DEHB’nin üç tipi bulunmaktadır.
C. DEHB gelişimsel nörolojik bir bozukluktur.
D. Destek çalışmalarında aile okul ve çevrenin yer aldığı ekip önemlidir.
E. Nedeni tam olarak bulunamamıştır.

Cevap : A. Dikkatlerini hiç toplayamazlar.

Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan çocukların özellikleri arasında yer almaz?

A. Cesur ve ataktırlar.
B. Enerjiktirler.
C. Meraklıdırlar.
D. Sadece çok yaramazdırlar.
E. Duyarlıdırlar.

Cevap : D. Sadece çok yaramazdırlar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu müdahale sürecinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulunmamaktadır?

A. Okulla yapılan iş birliği
B. Aile eğitimi
C. Çocuğa davranışsal müdahaleler
D. Mahalle halkını bilgilendirme
E. Uzmanlarla görüşmelerin sürdürülmesi

Cevap : D. Mahalle halkını bilgilendirme

lolonolo

Özel Eğitime Giriş Final Soruları

Üstün Yeteneklilik tanısı ne zaman konabilir?

A. tüm yaşlarda
B. 0-6
C. 7 ve üstü
D. 18
E. 18 üstü

Cevap : C. 7 ve üstü

Üstün Yeteneklilik hangi alanlardaki özellikleri kapsar?

A. Psikomotor
B. Matematik
C. Sosyal-duygusal
D. Sözel
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi Dabrowski’nin (1967) aşırı duyarlılık alanları arasında değildir?

A. Psikomotor
B. Duyuşsal
C. İmgeleme
D. Zihinsel
E. Duygusal

Cevap : E. Duygusal

Aşağıdaki maddelerden hangisi üstün yeteneklilik tanılama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almamaktadır?

A. Erken tanılama dönemi
B. Öğretmen görüşleri
C. Standardize edilmiş testler
D. Potansiyel performansı dikkate almak
E. Aileyi sürece dahil etmemek

Cevap : E. Aileyi sürece dahil etmemek

Dünya genelinde üstün yetenekliler oranı %2’dir; üstün yeteneklilerin Türkiye ortalamasında yüzdesi kaçtır?

A. %5
B. %5-10
C. %2.5-3
D. %0.5-1
E. %1

Cevap : C. %2.5-3

Aşağıdakilerden hangisi üstün yeteneklilerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A. Aşırı duyarlı alanları vardır.
B. Diğer çocuklardan farklı gelişim özellikleri gösterebilirler.
C. Üstün yetenekli oldukları için hiçbir alanda zorlanmazlar.
D. Aldıkları eğitimde aile okul ve çevre ortamı için destekleyici müdahalelere ihtiyaç duyarlar.
E. Toplumda oranı %2-4 arasındadır.

Cevap : C. Üstün yetenekli oldukları için hiçbir alanda zorlanmazlar.

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi tanılama araçlarından biridir?

A. Üçlü yetenek testi
B. Başarı testi
C. Woodcock Johnson
D. Denver II Gelişimsel Tarama Testi
E. Grup zeka testi

Cevap : D. Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Aşağıdakilerden hangi alanlar üstün yeteneklilerin zorlandıkları alanlar arasında yer alır?

A. Sosyal uyum problemleri
B. Duygusal problemler
C. Akranlarına tepkisel davranmaları
D. Sınıf içinde akranlarından farklı davranışlar sergilemeleri
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

lolonolo

Hangisi Türkiye’de yer alan üstün yeteneklilerle ilgili çalışmalar arasında sayılmamaktadır?

A. BİLSEM
B. RAM
C. TÜBA
D. FETEM
E. Olimpiyatlar

Cevap : D. FETEM

Kültürümüzdeki bilinen ilk üstün yeteneklilere özel çalışma hangisidir?

A. TÜBİTAK
B. Nizamiye Medreseleri
C. Altın Çocuklar eğitimleri
D. Enderun Mektepleri
E. Köy enstitüleri

Cevap : B. Nizamiye Medreseleri

lolonolo

Özel Eğitime Giriş Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın kullanılan müdahale programlarından biri değildir?

A. Star Erken Eğitim Programı
B. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
C. Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)
D. Etkilesim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
E. Portage Erken Eğitim Programı

Cevap : A. Star Erken Eğitim Programı

Hangisi Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programı kapsamında değildir?

A. Konjenital Hipotiroidi
B. Kistik Fibrozis
C. Fenilketonüri
D. Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Programı
E. İşitme taraması

Cevap : D. Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Programı

Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalenin ilkelerinden biri değildir?

A. Oyun oynama, etkileşim ve iletişimi teşvik edecek bir çevre düzenlemesi gerekir.
B. Müdahale hizmetleri kurumlarda yürütülür.
C. Amaçlar çocuğa özgüdür ve bireyseldir.
D. Müdahale çocuğun keşfederek dahil olabileceği etkinliklere yer verilmelidir.
E. Aile, çocuk, uzman ve müdahaleye katılan diğer kişiler arasında olumlu bir iletişim olmalıdır.

Cevap : B. Müdahale hizmetleri kurumlarda yürütülür.

Aşağıdakilerden hangisi erken müdahale hizmetlerinin temel bileşenlerinden biri değildir?

A. Doğal çevrede sunulması
B. İşbirliği gerektirmesi
C. Ailenin aktif rol oynaması
D. Kısa süreli olarak planlanması
E. Değerlendirme ile çocuğun gelişiminin takip edilmesi

Cevap : D. Kısa süreli olarak planlanması

Çocuğun ve ailenin ihtiyaçlar doğrultusunda çocuğa eğitim, sağlık ve beslenme alanlarında uygun ve çeşitli hizmetlerin sunulması ve yetersizliğin etkilerinin azaltılmasına ………………. denir.A. Tanılama

B. Tarama
C. İşbirliği oluşturma
D. Erken müdahale
E. Gelişimsel değerlendirme

Cevap : D. Erken müdahale

0-42 ay arasındaki bebekleri değerlendirmek için kullanılan ölçek hangisidir?

A. Denver Gelişimsel Tarama Testi
B. Bailey Bebekler İçin Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği
C. Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı
D. Erken Gelişim Evreleri Envanteri
E. Portage Erken Eğitim Rehberi Gelişim Ölçeği

Cevap : B. Bailey Bebekler İçin Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği

Hangisi klasik bir Floortime oturumunun basamaklarından biri değildir?

A. Gözlem
B. Çocuğun liderliğini takip etme
C. Çocuğa oturum sonunda pekiştireç sunma
D. Genişletme
E. İletişim döngüsünü kapatma

Cevap : C. Çocuğa oturum sonunda pekiştireç sunma

lolonolo

Hangisi erken müdahalede geçişli disiplinler (transdisipliner) ekip modelinin özelliklerinden biri değildir?

A. Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar.
B. Aile merkezli bir modeldir.
C. Uzmanların birbirine güven duyması esastır.
D. Bütüncül bir bakış açısı vardır.
E. Ortak hedef ve beceriler vardır.

Cevap : A. Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar.

Hangisi Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A. Gelişim alanları ‘beceri dizisi’ adı verilen beceri gruplarına ayrılmıştır.
B. Program 8 kitaptan oluşmaktadır.
C. 0-8 yaş arasındaki gelişimsel yetersizliği olan çocuklar için geliştirilmiştir.
D. Programın 8. Kitabı ise gelişim becerileri envanterinden oluşmaktadır.
E. Ev programı olarak geliştirilmesine rağmen kurumlarda da kullanılmaktadır.

Cevap : C. 0-8 yaş arasındaki gelişimsel yetersizliği olan çocuklar için geliştirilmiştir.

Hangisi ülkemizdeki erken dönem tarama çalışmalarından değildir?

A. 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı
B. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı
C. Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programı
D. Bebek, Çocuk, Ergen İzlemleri
E. Özel Öğrenme Güçlüğü Tarama Programı

Cevap : E. Özel Öğrenme Güçlüğü Tarama Programı

lolonolo

Özel Eğitime Giriş Final Soruları

Özel gereksinimli bireyin kaydının normal sınıfta bulunduğu, kayıtlı olduğu sınıfın programını takip ettiği ve bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli öğretimsel uyarlamaların yapıldığı kaynaştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yarı zamanlı kaynaştırma
B. Tam zamanlı kaynaştırma
C. Tersine kaynaştırma
D. En az kısıtlayıcı ortam
E. Bütünleştirme

Cevap : B. Tam zamanlı kaynaştırma

Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın özel gereksinimli bireye olan faydaları arasındadır?

A. Bireyin öğretim becerilerini arttırır.
B. BEP uygulamaya ilişkin bilgi sahibi olur.
C. Öğrencilerin yardımlaşma becerilerini arttırır.
D. Özel gereksinimli bireylere olan önyargıları ortadan kaldırır.
E. Bireyin topluma uyumunu kolaylaştırır.

Cevap : E. Bireyin topluma uyumunu kolaylaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma uygulamasında yer alan bireylerden değildir?

A. Psikiyatrist
B. Aile
C. Öğretmen
D. Okul personeli
E. Kaynaştırma öğrencisi

Cevap : A. Psikiyatrist

Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın temel ilkelerindendir?

A. Verilecek olan hizmet bireyin yetersizliğine göre belirlenir.
B. Kaynaştırma eğitiminde aile işbirliğine ihtiyaç duyulmaz.
C. Kaynaştırma eğitiminde bireysel farklılıklar yerine grup özellikleri önemlidir.
D. Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır.
E. Kaynaştırma öğrencilerine yapılandırılmış ortamda eğitim verilmelidir.

Cevap : D. Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır.

Ülkemizde kaynaştırmaya ilişkin atılan ilk adım hangi tarihte hangi olay ile başlamıştır?

A. 1990 yılı – XIII. Milli Eğitim Şurası
B. 1988 yılı -Uluslar arası yazındaki kaynaştırma tanımına uygun tanım yapılması
C. 1983 yılı -Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu
D. 1991 yılı – I. Özel Eğitim Konseyi
E. 1992 yılı -88 pilot okulda kaynaştırmaya ilişkin çalışma yapılması

Cevap : C. 1983 yılı -Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu

lolonolo

Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma uygulamalarına hazırlık aşamasında normal gelişim gösteren öğrencilerle yapılabilecek hazırlık çalışmalarından değildir?

A. Özel gereksinimli bireyi anlamaya yönelik canlandırma çalışmaları yapmak
B. Yetersizlik türleri ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapmak
C. Özel gereksinimli bireylerle çalışan kişileri deneyimlerini paylaşmaları için sınıfa davet etmek
D. Kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerini paylaşmaları için toplantılar düzenlemek
E. Sınıf içi uyulması gereken kuralların anlatılması

Cevap : E. Sınıf içi uyulması gereken kuralların anlatılması

Aşağıda yer alan düzenlemelerden hangisi işitme engellilere yönelik yapılan düzenlemelerdendir?

A. Özel gereksinimli bireylerin kullandığı özel araçlar için sınıfta yer belirlemek
B. Sınıfa teneffüs saatini gösteren uyaranlar asmak
C. Sınıf isimleri ve okulda yer alan bölümlerin isimlerini kabartma yazı ile yazmak
D. Okul binasına asansör ve rampa yapılması
E. Asansörlerin sinyal sistemlerinin işitsel olması

Cevap : B. Sınıfa teneffüs saatini gösteren uyaranlar asmak

“Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır”
Yukarıda yer alan tanımlama hangi kavrama aittir?

A. Kaynaştırma
B. Bütünleştirme
C. Kapsayıcı eğitim
D. Tam zamanlı kaynaştırma
E. Yarı zamanlı kaynaştırma

Cevap : A. Kaynaştırma

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilecek öğretimsel uyarlamalardan değildir?

A. Öğretimin hızını eğitim verilen gruba göre ayarlamak
B. Öğretimde kullanılan materyallerde uyarlama yapmak
C. Öğrencinin ihtiyacına ve seviyesine uygun amaç oluşturmak
D. Başarıyı değerlendirmek için yapılacak sınavda uyarlama yapmak
E. Öğrenciye öğrenme fırsatı yaratmak

Cevap : A. Öğretimin hızını eğitim verilen gruba göre ayarlamak

Aşağıdakilerden hangisi “öğrenme için evrensel tasarım” ilkelerindendir?

A. Sınıf merkezlilik
B. İhtiyaçlara cevap veren esnek program hazırlamak
C. Program yaparken grubun özelliklerini göz önüne almak
D. Yapılacak olan uyarlamalarda bireye göre değil yetersizlik türüne göre yapılır.
E. Öğrencinin grup hızına yetişmesi için gerekli önlemler alınır

Cevap : B. İhtiyaçlara cevap veren esnek program hazırlamak

lolonolo

Özel Eğitime Giriş Final Soruları

Aşağıdaki teknoloji ile ilgili maddelerden hangisi doğrudur?

A. teknoloji bilgisayar bilimleri ile gelişen bir alandır
B. eğitim teknolojisi kalem kağıt içermez.
C. teknoloji maddi çevreyi denetleme ve değiştirmeye yönelik araç gereç ve bilgidir
D. teknoloji neden sorusuna sistematik olarak cevap arama sürecidir.

Cevap : C. teknoloji maddi çevreyi denetleme ve değiştirmeye yönelik araç gereç ve bilgidir

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı teknolojilere örnek değildir?

A. resimli etkinlik çizelgeleri
B. ekran büyüteçleri
C. konuşan hesaplayıcılar
D. robotlar

Cevap : D. robotlar

Bilgisayar tarafından oluşturulan bir görüntüyü kullanıcının gerçek dünya görüşü üzerine bindiren ve böylece bileşik bir görünüm sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A. sanal gerçeklik
B. artırılmış gerçeklik
C. karma gerçeklik
D. info mural

Cevap : B. artırılmış gerçeklik

Özel gereksinimli bireyler için yardımcı teknoloji seçimi yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz

A. teknolojinin düşük ve ucuz olmasına
B. Bireyi neyin motive ettiği
C. Öğrenme ortamında bireye karşı tutum ve beklentiler
D. Bireyin akademik amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak görevler/ödevlerin neler olduğu

Cevap : A. teknolojinin düşük ve ucuz olmasına

Aşağıdakilerden hangisi Görsel ve medya okuryazarlığı araçlarındandır?

A. robotlar
B. akıllı saat
C. kavram haritaları
D. implantlar

Cevap : C. kavram haritaları

Öğrenme ortamının kendisine sürekli anlık ve tutarlı geri bildirimler sunması sayesinde, öğrenenin kendi özelliklerine ve gereksinimlerine uygun öğrenme yolu ile öğrenebilmesine olanak veren teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A. dijital hikayeler
B. artırılmış gerçeklik uygulamaları
C. bilişsel haritalar
D. giyilebilir teknolojiler

Cevap : B. artırılmış gerçeklik uygulamaları

Ana amacı Dünya üzerinde kesin yer/konum tespiti yapmak olan sistem aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A. dijital hikayeler
B. podcastler
C. başa takılan ekranlar
D. coğrafi bilgi teknolojileri

Cevap : D. coğrafi bilgi teknolojileri

Özel eğitimde robotların kullanılma fikri ilk ne zaman ortaya atılmıştır?

A. 1969 senesinde Seymour Papert Turtle
B. Papert tarafından 1970 li yıllarda
C. Emanuel ve Weir tarafından 1976
D. 1965 Tony Buzan

Cevap : B. Papert tarafından 1970 li yıllarda

Aşağıdakilerden hangisi Otizm tanılı bireylerin hem eğitiminde hem terapisinde kullanılır?

A. sanal gerçeklik
B. çizgi romanlar
C. podcast
D. sağlık ve fitnes takip cihazları

Cevap : A. sanal gerçeklik

lolonolo

Sanal gerçeklik uygulamalarında gerçekleştirdiği eylemlerle beraber yürüme, uçma ya da yüzme gibi farklı biçimlerde hareket yeteneği verildiği sanal gerçeklik uygulamalarına ne ad verilir?

A. Etkileşimli sanal gerçeklik uygulaması
B. Kontrollü sanal gerçeklik uygulamaları
C. Keşfedici uygulamalar
D. Aktif sanal gerçeklik uygulamaları

Cevap : C. Keşfedici uygulamalar

lolonolo

Özel Eğitime Giriş Final Soruları

Aşama modeline göre ailelerin yaşadıkları tepkisel evreler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A. Şok, depresyon, reddetme, suçluluk, karmaşa, kızgınlık, pazarlık etme, kabul ve uyum.
B. Şok, suçluluk, depresyon, karmaşa, reddetme, pazarlık etme, kızgınlık, kabul ve uyum.
C. Karmaşa, şok, reddetme, depresyon, kızgınlık, suçluluk, pazarlık etme, kabul ve uyum.
D. Şok, kızgınlık, karmaşa, reddetme, depresyon, suçluluk, pazarlık etme, kabul ve uyum.
E. Şok, reddetme, depresyon, karmaşa, suçluluk, kızgınlık, pazarlık etme, kabul ve uyum.

Cevap : E. Şok, reddetme, depresyon, karmaşa, suçluluk, kızgınlık, pazarlık etme, kabul ve uyum.

Aşağıdaki şıklarda yer alan gereksinimlerden hangisi özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin gereksinimleri arasında yer almaz?

A. Güvende olma gereksinimi
B. Bilgi gereksinimi
C. Maddi gereksinim
D. Kendine güven gereksinimi
E. Eğlenme gereksinimi

Cevap : A. Güvende olma gereksinimi

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı sorunlardan değildir?

A. Sosyal izolasyon (dışlanma)
B. Sürekli çocuğunun durumu ile ilgili olarak çevredekilere açıklama yapmak zorunda kalma
C. Çevredeki insanları çocuğa tiksinerek ve acıyarak bakmaları
D. Toplumun özel gereksinimli çocuğun tanısını “bulaşıcı” hastalık” olarak görmeleri
E. Toplum içine çıkmaktan utanma

Cevap : E. Toplum içine çıkmaktan utanma

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli kardeşe sahip çocukların yaşadığı sorunlardan değildir?

A. Yetersizliği olan kardeşinden utanma ve onu reddetme,
B. Kendilerinin veya ileride çocuklarının da bir gün yetersizliğe sahip olabileceğinden endişe duyma,
C. Kardeşinin yetersizliğinin sebebi olarak anne babayı suçlama
D. Ailedeki tüm sorunların kaynağı olarak yetersizliğe sahip kardeşi görme ve bu nedenle ona düşmanca tutum sergileme,
E. Sürekli yetersizliği olan çocuk ile ilgilenildiği için yoğun kıskançlık ve ana babaya gücenme

Cevap : C. Kardeşinin yetersizliğinin sebebi olarak anne babayı suçlama

lolonolo

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere sağlanan destekler arasında yer almaz?

A. Sosyal destek
B. Klinik destek
C. Yasal düzenleme desteği
D. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
E. Aile eğitimi hizmetleri

Cevap : B. Klinik destek

Ailede yer alan bireylerin desteklenmesi amacıyla sürdürülen sistemli ve planlı eğitimsel çabalar olarak tanımlanan destek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sosyal destek
B. Klinik destek
C. Yasal düzenleme desteği
D. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
E. Aile eğitimi hizmetleri

Cevap : E. Aile eğitimi hizmetleri

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimde aile eğitiminin amaçlarından biri değildir?

A. Aileyi bilgilendirme
B. Ailelerin çocukları hakkında daha gerçekçi beklentiler belirlemelerini sağlama
C. Aile planlaması hakkında aileyi bilgilendirme
D. Çocuğun gelişimini destekleme
E. Anne babaların çocuktaki değişimleri fark etmelerine yardımcı olma

Cevap : C. Aile planlaması hakkında aileyi bilgilendirme

lolonolo

Epstein (1992) çocukların gelişimlerini desteklemek için ebeveynlerin katılım gösterebileceği alanlara değinmiştir. Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi ailelerin katılım gösterebileceği alanlara ilişkin yanlış bir ifadedir?

A. Ebeveynler çocuklarının her türlü öğrenme davranışlarını desteklemek için gereken ev koşullarını oluşturmakla yükümlüdürler.
B. Spor aktivitelerinden, sosyal aktivitelere, özel gün ve haftaların kutlanmasından, çeşitli eğitim faaliyetlerine kadar okullarda gerçekleştirilen tüm faaliyetlere ebeveynlerin katılım göstermesi gerekmektedir.
C. ebeveynlerin okul ile birlikte, okul yararına yürütülen faaliyetlerde; sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kültürel kuruluşlar, üniversiteler ve diğer topluluklar ile işbirliği yaparak öğrenciler ve okul yararına hizmette bulunmaları hususunda teşvik etmeleri gerekmektedir.
D. Çocuğun eğitim programı ile ilgili okullarda karar alma sürecine ailelerin dahil edilmesi doğru bir yaklaşım değildir.
E. Ebeveynler çocuklarıyla evde öğrenmeyi ilerleten ya da zenginleştiren öğrenme etkinlikleri gerçekleştirmelidirler. Bu konuda öğretmenler ebeveynlerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini gidermeli ve onlara rehberlik etmelidirler.

Cevap : D. Çocuğun eğitim programı ile ilgili okullarda karar alma sürecine ailelerin dahil edilmesi doğru bir yaklaşım değildir.

Genişletilmiş uygulama modeli, genelleştirilmiş uygulama modeli ve özelleştirilmiş uygulama modeli olmak üzere üç alt türü olan aile eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hem eve hem eğitim kurumuna dayalı aile eğitim programı
B. Eve dayalı aile eğitim programı
C. Eğitim kurumuna dayalı aile eğitim programı
D. Uzaktan eğitime dayalı aile eğitim programı
E. Halk eğitimine dayalı aile eğitim programı

Cevap : A. Hem eve hem eğitim kurumuna dayalı aile eğitim programı

Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Özel gereksinimli çocuğun durumundan en çok anneler etkilenmektedir
B. Türk anayasası özellikle anne ve çocuğun korunmasına yönelik tedbirler almıştır.
C. Özel gereksinimli çocuğa sahip pek çok ebeveyn kendini stres altında hissetmektedir.
D. Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olan ailelerin yaşam doyumları yüksek düzeydedir
E. Kardeşler arasındaki ilişkiler ailenin yapısından, kişilik özelliklerinden, ebeveyn tutumlarından ve kardeşlerin cinsiyetlerinden etkilenmektedir.

Cevap : D. Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olan ailelerin yaşam doyumları yüksek düzeydedir

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: