Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme

1- Sık sık “hadi -mış gibi yapalım” ile başlar ve çocukların yaşadığı veya hayal ettiği her şeyi dâhil etmeyle devam eden bir oyun türüdür.
Yukarıda açıklaması verilen oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beceri Oyunları
B) Yapı inşa oyunları
C) Rol oynama oyunu
D) Kurallı oyunlar
E) Küçük kas oyunlar

Cevap : C) Rol oynama oyunu

2- Okul öncesi eğitim programında bulunan konular ana hatlarıyla şöyledir:
1.Dönem Konuları: Anaokulu yaşamı, ilkbahar-hava değişimi, beslenme, ağaçlar
2. Dönem Konuları: Trafik kurumu, sonbahar, makine ve aletler, benim giysilerim vücudum gibi.
Yukarıda açıklaması yapılan bu okul öncesi eğitim programı hangi ülkeye aittir?

A) Yeni Zelanda
B) Japonya
C) Kuzey Kore
D) Avustralya
E) Güney Kore

Cevap : E) Güney Kore

3- Aşağıdakilerden hangisi kitap merkezi için kitap seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Çocukların yaşına,gelişimlerine ve ilgilerine göre seçilmelidir.
B) Dayanıklı olmalıdır.
C) Cinsiyet farkı olmalıdır
D) Dünyadaki çeşitli insan gruplarını yansıtmalı, farklı gruplardan insanların birlikte oynayabilecekleri ve çalışabilecekleri, sorunları çözebilecekleri ve üstesinden gelebilecekleri ile ilgili içeriğe sahip olmalıdır.
E) Resimleri ilginç olmalıdır.

Cevap : C) Cinsiyet farkı olmalıdır

4- “Serbest zaman etkinliği” kavramını eğitime kazandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Friedrich Wilhelm August /Froebel
B) J. J. Rousseau
C) J. H. Pestalozzi
D) Aristo
E) J. Locke

Cevap : A) Friedrich Wilhelm August /Froebel

5- “Çocuğun eline aldığı nesneyi başka bir nesneye dönüştürdüğü oyundur.”
Yukarıda verilen bu açıklama hangi oyun türü ile ilgilidir?

A) Yapı inşa oyunları
B) Küçük kas oyunları
C) Kurallı oyunlar
D) Sembolik oyun
E) Beceri Oyunları

Cevap : D) Sembolik oyun

6- Aşağıdakilerden hangisi aile katılımı yöntemlerinden biri değildir?

A) Bilgilendirme toplantıları
B) Öğretmenler toplantısı
C) Bireysel görüşmeler
D) Ev ziyaretleri
E) Portfolyo

Cevap : B) Öğretmenler toplantısı

7- Aşağıdakilerden hangisi aktif öğrenmenin beş özelliğinden değildir?

A) Kritik dönem
B) Çocuk dili ve düşüncesi
C) Yetişkin yapı iskele kurma
D) Materyaller
E) Manipülasyon

Cevap : A) Kritik dönem
NOT: Aktif (etkin) öğrenme beş özelliğe sahiptir:
1. Materyaller
2. Manipülasyon
3. Seçim
4. Çocuk dili ve düşüncesi
5. Yetişkin yapı iskele kurma

8- Aşağıdakilerden hangisi aile katılımını etkileyen faktörlerden biridir?

A) Öğretmenin çocukla ilgili tutumu
B) Çocuğun etkinliklere katılmaması
C) Servis saatleri
D) Çocuğun davranış problemleri
E) Anne ve babanın ayrı yaşaması

Cevap : E) Anne ve babanın ayrı yaşaması
NOT: Anne babanın çocuğun eğitimine katılımını etkileyen nedenleri iki aileden ve okuldan kaynaklanan nedenler olarak iki gruba ayırabiliriz. Aileden kaynaklanan engeller düşünüldüğünde ailelerin öğrenim ve kültürel seviyesinin düşüklüğünden kaynaklanabilir. Öğrenim düzeyi düşük ailelerin çocuklarının aldıkları eğitimine ilişkin beklenti ve ilgilerinin düşük olmasına neden olabilmektedir. Çocuklarının eğitimlerine hem annenin hem babanın tüm gün çalışmak zorunda olmaları ve okula zaman
ayıramamaları, boşanma, ayrı yaşama, ailelerin farklı kültürel ve etnik gruplardan gelmeleri ailenin programa katılımını etkileyebilmektedir

9- “Ailelerin okul aile birliklerinde görev alarak okul sisteminin belirlenmesinde, karar verme noktalarında yer almaları sağlanır.” Yukarıdaki tanım, aile katılımındaki rollerden hangisine aittir?

A) Destekleyen rol
B) Eğitim alıcı rolü
C) Kurumdaki karar verici rol
D) Teknik eleman rolü
E) Eğlendirici rol

Cevap : C) Kurumdaki karar verici rol

10- Atatürk’ün Türk eğitim sistemi hakkında rapor hazırlamak için Türkiye’ye davet ettiği teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) J. H. Pestalozzi
B) J. Locke
C) Friedrich Wilhelm August/Fröebel
D) J.Dewey
E) J. J. Rousseau

Cevap : D) J.Dewey
NOT: Atatürk, Dewey’i Türk eğitim sistemi hakkında rapor hazırlamak için Türkiye’ye davet etmiştir. Daveti kabul eden Dewey, 1924 yılında gerçekleştirdiği iki aylık bir ziyaret sonunda bir rapor sunmuştur. Rapor, Dewey’in eğitim felsefesinin izlerini taşımakla beraber daha çok yeni kurulan bir sistemin temel eksikliklerini gidermeye yönelik pratik öneriler içermektedir.

11- -Dil ve etkileşim
-Matematik
-Etik ve felsefe
-Çevresel ve doğal çalışmalar
Yukarıda maddeler halinde sıralanmış temel öğrenme alanları hangi ülkenin okul öncesi eğitim programında yer almaktadır?

A) Türkiye
B) Yeni Zelanda
C) Finlandiya
D) Güney Kore
E) Japonya

Cevap : C) Finlandiya

12- Ekonomik iş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından farklı ülkelerde 15 yaş çocukların temel olarak fen, matematik ve okuma becerilerini değerlendirmek için üç yılda bir yapılan sınav aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMMS)
B) Öğrenci Seçme Sınavı
C) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG)
D) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)
E) Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı (YKS)

Cevap : D) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)

13- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan hizmetlinin sorumluluklarından değildir?

A) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.
B) Okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.
C) Okulun arşiv işlerini yürütür, personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri dosyalara kaydeder.
D) Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.
E) Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

Cevap : C) Okulun arşiv işlerini yürütür, personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri dosyalara kaydeder.
NOT: Hizmetlilerin sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
– Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliği, basit bakım ve onarımlarını yapar.
– Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
– Okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.
– Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevlerini yerine getirir

14- Aşağıdakilerden hangisi sanat merkezi materyallerinden biri değildir?

A) Çeşitli boyalar
B) Fırçalar
C) Şövale
D) Bloklar
E) Farklı dokuda kağıtlar

Cevap : D) Bloklar

15- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarının bahçesinde bulunan beton oyun alanında bulunması gereken
materyallerden biri değildir?

A) Tırmanma parkuru
B) Tahteravalli
C) Çeşitli toplar
D) Hulohup
E) Kaykay

Cevap : B) Tahteravalli
NOT: Beton alan:
Bu alanda basketbol potası, futbol kalesi, voleybol filesi, tırmanma parkuru, hulohup, çeşitli toplar, saha çizgileri ve spor malzemeleri bulunmalıdır. Bunun yanında kaykay, bisiklet, paten, scooter, oyuncak araba gibi araçlarda bu alanda kullanılabilir.

16- Kişilik özellikleri açısından zayıf bir öğretmenin çocuğun üzerindeki etkisi nasıl olur?

A) Öğrenmeden, okuldan ve öğretmenden soğur.
B) Arkadaşları ile daha iyi ilişkiler kurar.
C) Çocuk kişilik olarak daha güçlenir.
D) Sorumluluk duygusu gelişir.
E) Kendini daha güvende hisseder.

Cevap : A) Öğrenmeden, okuldan ve öğretmenden soğur.

17- Aşağıdakilerden hangisi görüşme yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Görüşme yapan kişinin net, anlaşılır cümleler kurması
B) Görüşme yapılan kişiye kayıtların iletileceğinin açıklanması
C) Çocukla görüşme yapılacağı zaman ortamın dikkat dağıtıcı özelliklerden arındırılması
D) Görüşme yapan kişinin pasif dinleme tekniği kullanması
E) Görüşmeyi yapacak kişinin sakin, sabırlı ve nazik bir tavır içinde olması

Cevap : D) Görüşme yapan kişinin pasif dinleme tekniği kullanması

18- I. Bloklarla inşa edilen yapıların dramatik oyun için adlandırıldığı ve dramatik oyun senaryolarına dahil edildiği aşamadır.
II. Çocuklar blokları raftan almadan önce yapı planlarını ilan edebilir ve iş birliği yapacak arkadaşlarına rol atayabilir.
III. Çocuklar temsili olarak inşa etmeye ve binalarini etiketlemeye veya adlandırmaya başlar.
IV. Çocuklar daha önceki aşamalarda uygulanan becerileri kullanarak bloklarla dekoratif desenler oluşturmaya başlar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri blok oyununun erken temsil aşaması ile ilgilidir?

A) I ve II
B) I, II, III, IV
C) II, III, IV
D) Yalnız |
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III

19- Bir okul öncesi öğretmeninden en temel beklenti aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Sağlıklı beslenmelerini sağlamak
B) Eğitimin sonucuna odaklanmak
C) Çocukların ihtiyacı olan eğitim programlarını geliştirmek
D) Çocukların maddi olanaklarını araştırmak
E) Başarılı çocukları belirlemek

Cevap : C) Çocukların ihtiyacı olan eğitim programlarını geliştirmek

20- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde görüşme yönteminin güçlü yanı ifade edilmiştir?

A) Objektif bir değerlendirme sürecine sahip olması
B) Küçük çocuklara eğlenceli gelmesi
C) Diğer yöntemlerle kıyaslandığında ailelerin gözünde daha prestijli bulunması
D) Zaman ve maliyet açısından ekonomik olması
E) Görüşülen kişiden derinlemesine bilgiler elde edilmesini sağlaması

Cevap : E) Görüşülen kişiden derinlemesine bilgiler elde edilmesini sağlaması
NOT: Görüşme tekniğinin veri elde edilmek istenen birimden (çocuk veya yetişkin) derinlemesine bilgiler elde edilebilmesi diğer tekniklerden ayıran en önemli özelliğidir.

21- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde blok oyunu aşamaları doğru sırayla verilmiştir?

A) Taşıma/istifleme/köprü kurma/desenler ve simetri/ kapalı alanlar kurma/erken temsil/geç temsil
B) Taşıma/istifleme/köprü kurma/kapali alanlar kurma/desenler ve simetri/geç temsil/erken temsil
C) Taşıma/köprü kurma//istifleme/kapali alanlar kurma/desenler ve simetri/erken temsil/geç temsil
D) Taşıma/istifleme/köprü kurma/kapalı alanlar kurma/ erken temsil/desenler ve simetri/geç temsil
E) Taşıma/istifleme/köprü kurma/kapalı alanlar kurma/desenler ve simetri/erken temsil/geç temsil

Cevap : E) Taşıma/istifleme/köprü kurma/kapalı alanlar kurma/desenler ve simetri/erken temsil/geç temsil

22- Aşağıdakilerden hangisi aile katılımının amaçlarından biri değildir?

A) Çocuk hakkında aileyle öğretmen arasında karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak
B) Anne babalara duygusal destek sunmak
C) Aileyi çocuğun kurumdaki eğitim sürecine dâhil etmek
D) Ailelerin okul dışındaki bilgi kaynaklarını kendilerinin ve çocuklarının yararına kullanmalarını desteklemek
E) Ailelerine çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konularda psikiyatrik destek vermek

Cevap : E) Ailelerine çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konularda psikiyatrik destek vermek
NOT: Aile Katılımının Amaçları:
– Aileyi çocuğun kurumdaki eğitim sürecine dâhil etmek,
– Çocuğun gelişimi ve eğitimi konusunda aileleri bilgilendirmek,
– Çocuk hakkında aileyle öğretmen arasında karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak,
– Ailelerin diğer ailelerle bir araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak,
– Ailelerin okul dışındaki bilgi kaynaklarını kendilerinin ve çocuklarının yararına kullanmalarını desteklemek,
– Anne babalara duygusal destek sunmak,
– Kuruma her yönden destek olmak,
– Çocukların içinde bulundukları ortamdan ileri gelen farklılıklarını ortadan kaldırarak ilköğretime hazırlanmalarını sağlamak,
– Ailelerin, çocuğun ev ortamında nasıl destekleneceği konusunda deneyim kazanmalarını desteklemek

23- Ayşe Öğretmen, sene başında ailelere çocuklarının gelişimleriyle ilgili bilgi vermek için bir görüşme takvimi oluşturacağını söyler. Ailelerden hangi saatlerde okula gelebileceklerinin yazılı olduğu bir kâğıt ister. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Ayşe Öğretmen’in tercih ettiği aile katılımı çeşidinin adı bulunmaktadır?

A) Ev ziyareti
B) Konferans
C) Tanışma toplantısı
D) Bireysel görüşme
E) Sınıf içi etkinliğe katılımı

Cevap : D) Bireysel görüşme

24- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin kalitesini belirleyen unsurlardan biri değildir?

A) Planlama
B) Program
C) Veli profili
D) Personel
E) Fiziksel koşullar

Cevap : C) Veli profili
NOT: Okul öncesi eğitimin kalitesini belirleyen birçok unsur bulunmaktadır. Bunların başında fiziksel koşullar, program, personel ve planlama olarak sıralanabilmektedir. Okul öncesi eğitimin kalitesini arttıran en önemli unsur, tüm olanaklar sağlansa bile bu kaynakları işleyip çocukların yüksek yararı için kullanacak kişi olan öğretmendir.

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme

25- Aşağıdaki kişilerden hangisi çocukların doğayla uyum içinde büyümelerini teşvik etmek için her çocuğun kendi küçük bahçesini oluşturmasının önemini savunmuştur?

A) Bronfenbrenner
B) Gardner
C) Locke
D) Montessori
E) Frobel

Cevap : E) Frobel

26- Çocukların büyük kas kontrolünü geliştirir.
– Siniandırma için fırsatlar oluşturur.
– İşbirlikçi oyun için ortam yaratır.
– Yaratıcı oyunun ortaya çıkmasını sağlar.
Yukarıda çocuklara yararlarının sıralandığı merkez aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Blok merkezi
B) Kitap merkezi
C) Sanat merkezi
D) Dramatik oyun merkezi
E) Fen merkezi

Cevap : A) Blok merkezi
NOT: Blok merkezinin çocuğa katkıları şunlardır:
– Çocukların büyük kas kontrolünü geliştirir.
– Sınıflandırma için fırsatlar oluşturur.
– İşbirlikçi oyun için ortam yaratır.
– Yaratıcı oyunun ortaya çıkmasını sağlar.
– Beceri geliştirme fırsatı ve özgüven kazandırır.
– Konuşma, öğrenme ve yeni kelime kullanımı için birçok fırsat sunar.
– Farklı malzemeleri ve özelliklerini deneyimlemeye teşvik eder.
– Fikirlerini ifade edebilecekleri üç boyutlu bir ortam sunar.
– Problem çözmeyi kolaylaştırır.
– Birçok matematik ve fen öğrenme çıktısına hitap eder

27- “Çocukların drama, müzik, hikâye etkinliklerini yapabilecekleri bunun yanında güzel havalarda piknik yapabilecekleri bir alandır.” şeklinde açıklanan dış mekân oyun alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amfi tiyatro alani
B) Hayvan bakımı alanı
C) Kum havuzu ve su oyunları alanı
D) Çimenlik ve ağaçlık alan
E) Bahçe oyuncakları alanı

Cevap : D) Çimenlik ve ağaçlık alan

28- Çocukların keşfetmesi için birçok farklı doğal malzeme, kütük, kum, kuru otlar, kaya, çeşitli şekillerde ahşap, kabuk ve tohumlar içeren dış mekan oyun alanına ne ad verilir?

A) bahçe oyuncakları alanı
B) amfi tiyatro alanı
C) hayvan bakımı alanı
D) trafik eğitimi alanı
E) doğal oyun alanı

Cevap : E) doğal oyun alanı

29- 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunu’nun 43. Maddesine göre öğretmenliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenlik; esnek olmayı çocuğa karşı hoşgörülü tutumda tutarlı olmayı gerektiren bir meslektir.
B) Öğretmenlik, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkili meslektir.
C) Öğretmenlik hayata dokunmaktır.
D) Öğretmenlik mesleği; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtiisas mesleğidir.
E) Öğretmenlik konusunda becerilerini arttırabilen, öğretimin kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan sürece bağlı bir meslektir.

Cevap : D) Öğretmenlik mesleği; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.

30- “Yaren öğretmen sınıfındaki çocukları tanımak amacıyla her çocuğu ayrı bir odaya alıp ona önceden hazırladığı soruları sormaktadır. Çocukla ne zaman ve ne kadar süre görüşeceğini önceden belirlemiştir.”
Yukarıda örnek verilen çalışmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem
B) Eğitici drama
C) Grup görüşmesi
D) Yapılandırılmış görüşme
E) Hatıra kaydı

Cevap : D) Yapılandırılmış görüşme

31- Okul öncesi eğitim kurumu bahçesinin zeminine dokunsal kabartmalı yollar yaptıran bir okul müdürü hangi yetersizlik türüne sahip çocuklara uygun olarak bahçeyi düzenlemiştir?

A) Otizm
B) İşitme yetersizliği
C) Görme yetersizliği
D) Fiziksel yetersizlik
E) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Cevap : C) Görme yetersizliği

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme

32- “Oyunun insanların zaman içinde toplanan bastırılmış enerjiyi serbest bırakmalarına izin verdiğini varsaymaktadır.” Açıklaması aşağıda verilen oyun kuramlarından hangisine aittir?

A) Enerji kuramı
B) Rekreasyon kuramı
C) Dinlenme kuramın
D) Fazla enerji kuramı
E) Rahatlama kuramı

Cevap : D) Fazla enerji kuramı

33- Dış mekanda yer verilen bahçecilik (ekim, dikim) alanı ile yan yana kurulabilecek olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kum havuzu ve su oyunları alanı
B) Çimenlik ve ağaçlık alan
C) Bahçe oyuncakları alanı
D) Hayvan bakımı alanı
E) Amfi tiyatro alanı

Cevap : B) Çimenlik ve ağaçlık alan

34- Bu merkezin temel amacı, anlamlı bir bağlamda dil ve okuryazarlık becerilerini geliştirmektir.
Yukarıda verieln bu açıklama aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?

A) Kitap merkezi
B) Sanat merkezi
C) Müzik merkezi
D) Blok merkezi
E) Su ve kum alanı

Cevap : A) Kitap merkezi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: