Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -1

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi geçiş zamanına örnek değildir?

#2. …… zamanları genelde sınıfın tamamının bir araya toplandığı etkinlikler için, …… zamanları ise fikirleri daha derinlemesine ve detaylı tartışmak için kullanılan zaman dilimleridir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. I- Şarkı söyleme II- Erken okuryazarlık çalışmaları III -Hikâye okuma IV- Sanat çalışmaları yapma V- Rol oynama Verilen öncüllerdeki etkinliklerden hangisi/hangileri küçük grup zamanı için uygundur?

#4. Okula geliş ve okuldan ayrılış zamanları ne tür zamana örnektir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programlarının uygulanması sürecinde dikkat edilcek hususlardan biri değildir?

#6. “Bir eğitim programındaki amaçlarla programın içeriğini iki boyutlu matriks üzerinde gösteren çizelgeye ... denilmektedir.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki ifadeyi en iyi şekilde tamamlar?

#7. Amaç ve hedef ifadelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okul öncesi eğitim programları uygulanırken kullanılan stratejilerden değildir?

#9. I- Okuldan ayrılışın hemen öncesindeki zaman II- Sabah etkinliklerinden sonraki zaman dilimi III- Uyku/dinlenme zamanı sonrasındaki zaman dilimi Verilen öncüllerden hangisine/hangilerine göre, bahçe zamanı günlük akışa doğru yerleştirilmiş olur?

#10. Aşağıdakilerden hangisi büyük grup çalışması için uygun bir etkinlik değildir?

#11. Amaç türlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#12. Gün içerisinde etkinliklerin hangi sırayla ve ne kadar süreyle yapılacağını bildiren kavrama ……. adı verilir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi başarılı geçiş zamanı için kullanılabilecek stratejilerden değildir?

#14. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15. “Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak” aşağıdaki amaç türlerinden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programındaki etkinlik çeşitlerinden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının ögelerinden biri değildir?

#18. Mevcut Okul Öncesi Eğitim Programı’nın içeriğinin hangi programlama yaklaşımı ile düzenlenmiştir?

#19. Okul öncesi eğitim programında zaman planlaması yapılırken dikkat edilecek ilkelerden biri dengeliliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilke kapsamında değerlendirilemez?

#20. Rutin etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -1

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -1

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

Okul öncesi eğitim programında zaman planlaması yapılırken dikkat edilecek ilkelerden biri dengeliliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilke kapsamında değerlendirilemez?

A. Geçiş zamanları arasında denge
B. İç ve dış mekan zamanları arasında denge
C. Öğretmen ve çocuk tarafından yapılandırılmış etkinlik zamanları arasında denge
D. Grup zamanları arasında denge
E. Aktif ve sessiz zamanlar arasında denge

Cevap : A. Geçiş zamanları arasında denge

Rutin etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Etkinliklere ayrılacak sürenin belirlenmesiyle ilgilidir
B. Tekrar eden düzenli etkinliklerdir
C. Etkinliklerin gün içindeki sıralamasıyla ilgilidir
D. Programda rutinin olması çocukların sıkılmasına neden olur
E. Rutinin katı ve değişmez olması şarttır

Cevap : B. Tekrar eden düzenli etkinliklerdir

Okula geliş ve okuldan ayrılış zamanları ne tür zamana örnektir?

A. Planlı etkinlik zamanı
B. Geçiş zamanı
C. İçeri ve dışarı zamanı
D. Küçük grup zamanı
E. Bireysel çalışma zamanı

Cevap : B. Geçiş zamanı

I- Şarkı söyleme
II- Erken okuryazarlık çalışmaları
III -Hikâye okuma
IV- Sanat çalışmaları yapma
V- Rol oynama
Verilen öncüllerdeki etkinliklerden hangisi/hangileri küçük grup zamanı için uygundur?

A. II ve IV
B. II, III ve IV
C. II, IV ve V
D. II, III, IV ve V
E. I, II, III, IV ve IV

Cevap : C. II, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi büyük grup çalışması için uygun bir etkinlik değildir?

A. Şarkı söyleme
B. Yeni materyal tanıtma
C. Sanat çalışması
D. Hikâye okuma
E. Sorun çözme

Cevap : C. Sanat çalışması

Aşağıdakilerden hangisi geçiş zamanına örnek değildir?

A. Toplanma ve temizlik
B. Grup olarak bir alanda toplanma
C. Okula geliş
D. Okuldan ayrılış
E. Serbest seçim ve oyun zamanı

Cevap : E. Serbest seçim ve oyun zamanı

I- Okuldan ayrılışın hemen öncesindeki zaman
II- Sabah etkinliklerinden sonraki zaman dilimi
III- Uyku/dinlenme zamanı sonrasındaki zaman dilimi
Verilen öncüllerden hangisine/hangilerine göre, bahçe zamanı günlük akışa doğru yerleştirilmiş olur?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi başarılı geçiş zamanı için kullanılabilecek stratejilerden değildir?

A. Tüm çocukların aynı anda geçişini sağlamak
B. Gün içindeki geçiş sayısını azaltmak
C. Geçiş zamanını önceden planlamak
D. Çocuklara geçiş zamanıyla ilgili beklentileri açıklamak
E. Geçiş zamanı yaklaşırken uyarı ve hatırlatma yapmak

Cevap : A. Tüm çocukların aynı anda geçişini sağlamak

…… zamanları genelde sınıfın tamamının bir araya toplandığı etkinlikler için, …… zamanları ise fikirleri daha derinlemesine ve detaylı tartışmak için kullanılan zaman dilimleridir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Küçük grup, büyük grup
B. Toplanma, küçük grup
C. Toplanma, geçiş
D. Büyük grup, küçük grup
E. Büyük grup, toplanma

Cevap : D. Büyük grup, küçük grup

Gün içerisinde etkinliklerin hangi sırayla ve ne kadar süreyle yapılacağını bildiren kavrama ……. adı verilir.

A. Rutin
B. Geçiş zamanı
C. Grup zamanı
D. Günlük akış
E. Zaman çizelgesi

Cevap : D. Günlük akış

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

“Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak” aşağıdaki amaç türlerinden hangisidir?

A. Genel amaç
B. Özel amaç
C. Uzak amaç
D. Bilişsel amaç
E. Sosyal amaç

Cevap : C. Uzak amaç

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Okul-çocuk-aile üçgenindeki tüm yaşantıları kapsar.
B. Yalnızca amaçlar ve etkinliklerin planlanmasından ibarettir.
C. Materyal seçimi, uygulanacak yöntem ve teknikler gibi konuları içerir
D. Çocuklarn gereksinimlerini karşılarken ailenin de beklentilerine cevap vermelidir.
E. Etkinliker arasındaki geçişler ve değerlendirmeyi içermektedir.

Cevap : B. Yalnızca amaçlar ve etkinliklerin planlanmasından ibarettir.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının ögelerinden biri değildir?

A. Amaçlar
B. İçerik
C. Öğrenme-öğretme durumu
D. Sınama durumu
E. Öğretmen yetiştirme boyutu

Cevap : E. Öğretmen yetiştirme boyutu

Amaç ve hedef ifadelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Amaç ifadesi daha uzun, hedef ifadesi ise daha kısa sürede elde edilecek sonuçlar için kullanılır.
B. Amaç sözcüğü ile gaye, hedef sözcükleri eş anlamlıdır.
C. Her ikisi de ulaşılmak istenilen durum, yer için kullanılmaktadır.
D. Amaçlar eğitim programında nasıl eğitim verilmesi gerektiğinin yanıtını verir.
E. Amaçlar kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılmaktadır.

Cevap : D. Amaçlar eğitim programında nasıl eğitim verilmesi gerektiğinin yanıtını verir.

Amaç türlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Gerçekleşme süresine göre amaçlar uzak ve genel amaçlar olarak ikiye ayrılır.
B. Genel amaçlar uzak amaçlarla tutarlıdır.
C. Eğitim durumlarına (öğrenme sürecine) genel amaçlar yol gösterir.
D. Genel amaçlar davranış türüne göre üçe ayrılır.
E. Bilişsel amaçlar kas gücü ile ilgili davranışlara dayanmaktadır.

Cevap : B. Genel amaçlar uzak amaçlarla tutarlıdır.

Mevcut Okul Öncesi Eğitim Programı’nın içeriğinin hangi programlama yaklaşımı ile düzenlenmiştir?

A. Doğrusal
B. Modüler
C. Sarmal
D. Çekirdek
E. Piramitsel

Cevap : C. Sarmal

Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programındaki etkinlik çeşitlerinden biri değildir?

A. Fen
B. Sanat
C. Matematik
D. Dans
E. Drama

Cevap : D. Dans

“Bir eğitim programındaki amaçlarla programın içeriğini iki boyutlu matriks üzerinde gösteren çizelgeye … denilmektedir.”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki ifadeyi en iyi şekilde tamamlar?
A. İçerik-kazanım matriksi
B. Belirtke tablosu
C. Eğitim durumu (öğrenme süreci) tablosu
D. Öğrenme-öğretme süreci değerlendirme tablosu
E. Değerlendirme tablosu

Cevap : B. Belirtke tablosu

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programlarının uygulanması sürecinde dikkat edilcek hususlardan biri değildir?

A. Çocukların duyu organlarını kullanarak nesnelerle etkileşime girmesine fırsat vermek.
B. Çocukların anlamlı düşünceler üreterek nesnelerin işlevlerini keşfetmeleri için düşüncelerini hareketleri üzerine yansıtmalarına olanak sağlamak.
C. Çocukların içsel motivasyonunu sağlayarak onları araştırmaya ve keşfetmeye yönlendirmek.
D. Çocukların problem çözmelerine olanak sağlayan deneyimler sunmak.
E. Çocukların anne babalarını dinlemesini teşvik etmek.

Cevap : E. Çocukların anne babalarını dinlemesini teşvik etmek.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okul öncesi eğitim programları uygulanırken kullanılan stratejilerden değildir?

A. Davet sunmak
B. Soru sormak
C. Sessizlikten yararlanmak
D. Çözümü hazır problem sunmak
E. Model olmak

Cevap : D. Çözümü hazır problem sunmak

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: