Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final Deneme

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final Deneme

#1. Afrika dünyada en az gelişmiş elektrik alt yapısına sahip kıtadır. ...................... bölgesinde her on insandan yedisi elektriksizdir.” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#2. Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Günümüzde de dünya birincil enerji üretiminde fosil yakıtlar en büyük orana sahiptir. “ Küresel ölçekte her yıl kömür 8 milyar tona yakın, petrol 4 milyar ton düzeyinde ve doğalgaz 3.3. trilyon m3 civarında tüketilmektedir”. Dünyada en çok petrol üreten ilk on ülke Rusya, Suudi Arabistan, A.B.D, İran, Çin, Kanada, Meksika, B.A.E, Venezuela, Kuveyt’tir. Dünyada en çok petrol tüketen ülkeler ise sırasıyla, A.B.D, Çin, Japonya, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Brezilya, Almanya, Kore, Kanada’dır.

#3. NAFTA’nın hükümet uygulamalarını oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Yeni nesil ekonomik coğrafyacılardan Lösch, nazizmin kötülüklerini gidermek için ............................. piyasaya yönelmiş, Harvey ise kapitalizmin kötülüklerini düzeltmek için ....................... yönelmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5. Tropikal ormanlar dünya yüzeyinin yüzde kaçını oluşturur?

NOT: Tropikal (yağmur) ormanlarının en fazla ekosistem için büyük önemi vardır. Tropikal ormanların kapladığı alan dünya yüzeyinin % 7,5’idir. Ancak yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin % 80 ‘i bu bölgelerde yaşamaktadır.

#6. Geleneksel ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

#7. “Batılı ve sanayileşmiş ülkeler atıklarını da üretim yaptığı ......... ve ...........ülkelerinin topraklarında bırakması, gömmesi ve yine bu topraklarda nükleer denemeler yapması çevre katliamına neden olmaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#8. Tarım (bitkisel üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisine girmektedir?

#9. Kıtasallaşma kelimesi ilk olarak ne zaman ve nerede kullanılmıştır?

#10. İkinci bütünleşme dalgasıyla dünyada aşağıdakilerden hangisi meydana gelmemiştir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

NOT: Çok geniş bir çeşitliliğe sahip faaliyetleri bünyesinde barındıran ekonomik coğrafyanın başlıca şu alt konulara ayrılabileceği söylenebilir:
-Tarım (Bitkisel üretim ve hayvancılık)
-Balıkçılık
-Kerestecilik ve Ormancılık
-Madenler
-Enerji Kaynakları
-Sanayi
-Ticaret
-Turizm
-Ulaşım-İletişim-Bilişim
-Sağlık
-Eğitim
-Finans

#12. Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

#13. “Bu iki devlet adamı geçici olarak iş birliği yapmışlar ve 1945 sonrası iki yıl içinde Fransa’da bir yandan millileştirmeler, diğer yandan sosyal güvenlik sistemi ve planlama yürürlüğe konmuştur.” Yukarıda sözü edilen dönemde aşağıdakilerden hangisidir?

#14. “Dünya'da elektrik üretiminin yaklaşık olarak % 40'ını ................ sağlanmaktadır”. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#15. “GATT yapısında 1949 yılında geçici komite ile bazı ödemeler dengesi konularını görüşmek üzere bir “.............................” oluşturuldu.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#16. Ekonomik-coğrafi yaklaşımın bir parçasını oluşturan temel kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi mekân kavramının birbirleriyle ilişkili öğelerinden değildir?

#18. Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

#19. ”............... , bazı atıkların, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere gönderilmesinin yerinde olacağını bildirmiştir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batılı ülkelerle birlikte çevrenin korunması konusunda büyük başarılar elde etmiştir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final Deneme

1- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

A) Sağlık
B) Hidroloji
C) Balıkçılık
D) Tarım
E) Madenler

Cevap : B) Hidroloji
NOT: Çok geniş bir çeşitliliğe sahip faaliyetleri bünyesinde barındıran ekonomik coğrafyanın
başlıca şu alt konulara ayrılabileceği söylenebilir:
-Tarım (Bitkisel üretim ve hayvancılık)
-Balıkçılık
-Kerestecilik ve Ormancılık
-Madenler
-Enerji Kaynakları
-Sanayi
-Ticaret
-Turizm
-Ulaşım-İletişim-Bilişim
-Sağlık
-Eğitim
-Finans

2- Yeni nesil ekonomik coğrafyacılardan Lösch, nazizmin kötülüklerini gidermek için ……………………….. piyasaya yönelmiş, Harvey ise kapitalizmin kötülüklerini düzeltmek için ………………….. yönelmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyalizm-Liberalizm
B) Sosyalizm-Kapitalist
C) Liberalizm-Kapitalist
D) Kapitalist-Marksizim
E) Kapitalist-Sosyalizm

Cevap : E) Kapitalist-Sosyalizm

3- Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

A) 1880-1930
B) 1850-1920
C) 1830-1960
D) 1820-1945
E) 1810-1910

Cevap : A) 1880-1930

4- Tarım (bitkisel üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisine girmektedir?

A) Sekonder
B) Tersiyer
C) Kuiner
D) Primer
E) Kuaterner

Cevap : D) Primer

5- Aşağıdakilerden hangisi mekân kavramının birbirleriyle ilişkili öğelerinden değildir?

A) Bölge ve biçim
B) Makro bölgesel ölçek
C) Gereksiz yere düzensiz alan kavramı
D) Mekândaki akışlar
E) Yer

Cevap : B) Makro bölgesel ölçek

6- Ekonomik-coğrafi yaklaşımın bir parçasını oluşturan temel kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Ticaret-Tarım-Sanayi
B) Mekân-Yer-Ölçek
C) Lokasyon-Konum-Alan
D) Sistematik-Bölgesel-Analitik
E) Ürün-Mamul-Yarı Mamul

Cevap : B) Mekân-Yer-Ölçek

7- Geleneksel ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

A) Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlemesine
B) 1950’lerin ortalarında geleneksel yaklaşım karşısında kayda değer memnuniyetsizliğine
C) 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik süreçlerin kurumsal ve kültürel temellerini vurgulayan yeni bir yaklaşıma
D) Mekânsal analiz döneminde ortaya çıkan kantitatif coğrafya toplumsal ilgisizliğe
E) Politik ekonomi bir taraftan ekonomi diğer taraftan siyaset ilminin kurallarını incelemeye

Cevap : A) Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlemesine

8- Kıtasallaşma kelimesi ilk olarak ne zaman ve nerede kullanılmıştır?

A) 2008- Paris yakınlarında yapılan toplantıda
B) 2009-Brüksel yakınlarında yapılan toplantıda
C) 2010- Moskova yakınlarında yapılan toplantıda
D) 2009- New York yakınlarında yapılan toplantıda
E) 2008-Berlin yakınlarında yapılan toplantıda

Cevap : A) 2008- Paris yakınlarında yapılan toplantıda

9- “Bu iki devlet adamı geçici olarak iş birliği yapmışlar ve 1945 sonrası iki yıl içinde Fransa’da bir yandan millileştirmeler, diğer yandan sosyal güvenlik sistemi ve planlama yürürlüğe konmuştur.”
Yukarıda sözü edilen dönemde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Colbert Dönemi
B) Pierre Mendes ve Antoine Pinay Dönemi
C) France ve Antoine Pinay Dönemi
D) Charles de Gaulle ve Maurice Thorez Dönemi
E) Pierre Mendes ve France Dönemi

Cevap : D) Charles de Gaulle ve Maurice Thorez Dönemi

10- Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Mekândaki üretim yeri
B) Boşluktaki üretim yeri
C) Uzaydaki üretim yeri
D) Sanayideki üretim yeri
E) Aydaki üretim yeri

Cevap : C) Uzaydaki üretim yeri

11- Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Küresel ölçekte petrol 4 milyar ton düzeyinde tüketilmektedir.
B) Küresel ölçekte doğal gaz 3.3. trilyon m3 civarında tüketilmektedir.
C) Dünyada en çok petrol üreten ilk on ülke içerisinde Kanada bulunur
D) Dünyada en çok petrol tüketen ülkeler arasında Fransa bulunur.
E) Küresel ölçekte her yıl kömür 8 milyar tona yakın tüketilmektedir.

Cevap : D) Dünyada en çok petrol tüketen ülkeler arasında Fransa bulunur.
NOT: Günümüzde de dünya birincil enerji üretiminde fosil yakıtlar en büyük orana sahiptir. “ Küresel ölçekte her yıl kömür 8 milyar tona yakın, petrol 4 milyar ton düzeyinde ve doğalgaz 3.3. trilyon m3 civarında tüketilmektedir”. Dünyada en çok petrol üreten ilk on ülke Rusya, Suudi Arabistan, A.B.D, İran, Çin, Kanada, Meksika, B.A.E, Venezuela, Kuveyt’tir. Dünyada en çok petrol tüketen ülkeler ise sırasıyla, A.B.D, Çin, Japonya, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Brezilya, Almanya, Kore, Kanada’dır.

12- NAFTA’nın hükümet uygulamalarını oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beşinci kısım
B) Dördüncü kısım
C) Yedinci kısım
D) Sekizinci kısım
E) Altıncı kısım

Cevap : B) Dördüncü kısım

13- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batılı ülkelerle birlikte çevrenin korunması konusunda büyük başarılar elde etmiştir?

A) Fransa
B) Güney Afrika Cumhuriyeti
C) Arjantin
D) Japonya
E) İsveç

Cevap : D) Japonya

14- “Dünya’da elektrik üretiminin yaklaşık olarak % 40’ını ……………. sağlanmaktadır”.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Kömür
B) Uranyum ve toryum
C) Petrol
D) Doğalgaz
E) Su

Cevap : A) Kömür

15- ”…………… , bazı atıkların, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere gönderilmesinin yerinde olacağını bildirmiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) NATO
B) UNİCEF
C) UNEP
D) İLO
E) WHO

Cevap : C) UNEP

16- “Batılı ve sanayileşmiş ülkeler atıklarını da üretim yaptığı ……… ve ………..ülkelerinin topraklarında bırakması, gömmesi ve yine bu topraklarda nükleer denemeler yapması çevre katliamına neden olmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amerika ve Avrupa
B) Asya ve Avrupa
C) Antartika ve Asya
D) Afrika ve Antartika
E) Asya ve Afrika

Cevap : E) Asya ve Afrika

17- Afrika dünyada en az gelişmiş elektrik alt yapısına sahip kıtadır. …………………. bölgesinde her on insandan yedisi elektriksizdir.”
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Kuzeybatı Afrika
B) Kuzey Afrika
C) Kuzeydoğu Afrika
D) Sahraaltı Afrika
E) Arabistan Yarımadası

Cevap : D) Sahraaltı Afrika

18- “GATT yapısında 1949 yılında geçici komite ile bazı ödemeler dengesi konularını görüşmek üzere bir “………………………..” oluşturuldu.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Seçilmiş Komite
B) Yetkili Komite
C) Yabancılar Komitesi
D) Bağımsız Komite
E) Atanmış Komite

Cevap : A) Seçilmiş Komite

19- Tropikal ormanlar dünya yüzeyinin yüzde kaçını oluşturur?

A) 22
B) 10
C) 15
D) 20
E) 7,5

Cevap : E) 7,5
NOT: Tropikal (yağmur) ormanlarının en fazla ekosistem için büyük önemi vardır. Tropikal ormanların kapladığı alan dünya yüzeyinin % 7,5’idir. Ancak yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin % 80 ‘i bu bölgelerde yaşamaktadır.

20- İkinci bütünleşme dalgasıyla dünyada aşağıdakilerden hangisi meydana gelmemiştir?

A) Kuzey Amerika’da bütünleşme oldu.
B) Bir takım bölgesel ticaret düzenlemeleri ortaya çıktı.
C) Uzak doğuda yakınlaşma oldu.
D) AB’de tek pazar ve parasal birliği oldu.
E) Dünya ekonomisi dört kutuplaşma görüntüsünü aldı.

Cevap : E) Dünya ekonomisi dört kutuplaşma görüntüsünü aldı.

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final Deneme

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: