Göç ve Sosyal Hizmet Final Çalışma Soruları

Göç ve Sosyal Hizmet Final Çalışma Soruları

#1. Göçmenlerin uyumunu açıklayan iki kuramdan birincisi ............, ikincisi ............’dir Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

#2. Yardım edici ilişkilerde sahip olunması gereken beceriler; “……………………..” olmak üzere altı başlık olarak ele alınmaktadır”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

#3. Mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci Bürosu (NSW Refugee Health Service) gerekli becerileri “………………………” şeklinde sıralamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

#4. “………… uygulama bakış açısıyla mikro, mezzo ve makro uygulama düzeyinde sosyal hizmet uygulaması yapabilmek için gerekli becerileri kapsayan bir temel oluşturulmuştur”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

#5. Aşağıdakilerden hangi göçmenlerin göç ettikten sonra karşılaştığı streslerden biri değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerileri arasında yer almaz?

#7. Mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci Bürosu (NSW Refugee Health Service) gerekli becerileri “………………………” şeklinde sıralamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerileri arasında yer almaz?

#9. “Kısacası, ……………… “yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak karşımıza çıkmaktadır” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

#10. Sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan biri değildir?

NOT: Sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Bu fonksiyonları aşağıdaki gibi açıklamak
mümkündür: Tosun ( 2001: 179-180)’da belirttiği üzere sivil toplumun:
1.Devlet iktidarını kontrol etmek,
2.Katılım düzeyini yükselmek,
3.Demokratik tutumları geliştirmek,
4.Kutuplaşmaları yumuşatmak,
5.Yeni siyasi liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol olmak,
6.Siyasal partilerin demokratikleşmesini sağlamak,
7.Bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yaymak,
8.Yeni fikirleri geliştirerek yayılmasını sağlamak,
9.Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu arttırmak,
10.Siyasal katılmayı seçimlerin ötesine taşımak gibi özellikleri vardır

#11. “2000’li yılların başından itibaren Türkiye’ye yönelen ve ağırlıklı olarak düzensiz olan göçün ilgili uluslararası göç rejimleri için yansıması, ülkenin “…………………..” konusunda yeterince mücadele vermediği gerekçesiyle ilgili uluslararası kuruluşlar, ABD ve AB ülkeleri tarafından ciddi bir eleştiri ile karşılaşması sonucunu getirmiştir” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

#12. Özellikle son yıllarda ülkemize gelen düzensiz göçü ve sığınmacıları hangi taraflar odağı altında ele alarak ortak politikalar üretmek gerekmektedir?

#13. Sosyal hizmet uzmanların göç politikalarını değerlendirirken referans noktası …………. Belgeleridir. Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

#14. Türkiye’nin göç politikasını aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkilediği söylenemez?

#15. Sosyal hizmet uzmanları göç alanındaki politikaları etkilemek amacıyla aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilirler?

#16. Bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir sürece .................. denir. Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

#17. Sosyal hizmet uzmanları göç politikalarının göçmenleri güçlendirip güçlendirmediğine …………………………… Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

#18. Sosyal hizmetle bağlantılı göç politikaları aşağıdaki ilkelerden hangisini içermez?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Ulus aşırılıkla ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

#20. Aşağıda verilenlerden hangisi ırkçılığın düzeylerinden biri değildir?

#21. “………….. belirli bir nesne ya da durumla ilgili olarak örgütlenmiş ve eşgüdümlü eylemler bütünü olarak açıklamaktadır” Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

#22. Mülteci ve sığınmacılarla çalışırken, sosyal hizmet uzmanlarının; “………………………………..” içeren söylemlerden katiyen uzak durmaları önemlidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

#23. “Göçmen ve mültecilerle çalışırken sosyal hizmet uzmanına mesleki becerileri ………………. nedenlerle gereklidir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

#24. Stres ve başa çıkmaya dayanan uyumun duygusal yönünü ifade eden uyuma……. uyum , kültürel öğrenme teorisine dayanan ve uyumun davranışsal yönünü kapsayan uyuma …………. denir. Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

#25. “Uluslararası göçün farklı coğrafyalardaki tarihine bakıldığında, göç ve göçmenler üzerine olan ………… tercihlerin belirleyiciliği ortaya çıkmaktadır” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

#26. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde pek çok ülkenin göç alanında politika üretmek zorunda kalmasının nedenlerinden biridir?

#27. Faist’in ulus aşırı toplumsal alan türlerinden olan ulus aşırı toplulukların bağlardaki başlıca kaynaklarından biri değildir?

#28. Ülkemizde çoğunlukla genelci perspektif çerçevesinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının göç alanında aşağıdaki bağlamlardan hangisi çerçevesinde çalışmalar yapması beklenemez?

#29. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin göç etmeden yaşadığı streslerden biri değildir?

#30. “………………. bilindiği gibi bir hükümetin vatandaşlar başta olmak üzere o ülkede yaşayan bireyleri müşteri olarak görmesi anlayışından kaynaklanır” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Göç ve Sosyal Hizmet Final Çalışma Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin göç etmeden yaşadığı streslerden biri değildir?

A) İş bulma kaygısı
B) Travmatik yaşantılar
C) Ailede kayıplar
D) Şiddete maruz kalma

Cevap : A) İş bulma kaygısı

2- Aşağıdakilerden hangi göçmenlerin göç ettikten sonra karşılaştığı streslerden biri değildir?

A) Maddi güçlükler
B) Dil bilmeme
C) Sosyal yaşam korkusu
D) Şiddete maruz kalma

Cevap : D) Şiddete maruz kalma

3- Göçmenlerin uyumunu açıklayan iki kuramdan birincisi …………, ikincisi …………’dir
Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

A) uyum sağlama, kültürel değer
B) stresle başa çıkma, kültürel öğrenme

Cevap : B) stresle başa çıkma, kültürel öğrenme

4- Stres ve başa çıkmaya dayanan uyumun duygusal yönünü ifade eden uyuma……. uyum , kültürel öğrenme teorisine dayanan ve uyumun davranışsal yönünü kapsayan uyuma …………. denir.
Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

A) psikolojik, sosyokültürel
B) sosyolojik, sosyokültürel

Cevap : A) psikolojik, sosyokültürel

5- Sosyal hizmet uzmanların göç politikalarını değerlendirirken referans noktası …………. Belgeleridir.
Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

A) Kadının güçlenmesi strateji
B) İnsan Hakları

Cevap : B) İnsan Hakları

6- Sosyal hizmet uzmanları göç politikalarının göçmenleri güçlendirip güçlendirmediğine ……………………………
Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

A) bakmalıdır
B) umursamamalıdır

Cevap : A) bakmalıdır

7- Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Ulus aşırılıkla ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

A) İçerisinde sadece erki elinde bulunduranlara etki edebilen politik hareketleri barındırır.
B) Ulusal kimlik inşasına yönelik her türlü aktiviteler, kutlamalar ve eğlenceler vardır.
C) İçerisinde çıkış ve varış ülke politikalarına, erki elinde bulunduranlara etki edebilen politik hareketleri, politik kurumsallaşmayı, buralardaki toplumsal liderleri barındırmaktadır.
D) Tedarikçi ağlarına sahip girişimcileri, ulus-devlet sınırlarını geçen Pazar ve sermayeyi içermektedir.

Cevap : D) Tedarikçi ağlarına sahip girişimcileri, ulus-devlet sınırlarını geçen Pazar ve sermayeyi içermektedir.

8- Faist’in ulus aşırı toplumsal alan türlerinden olan ulus aşırı toplulukların bağlardaki başlıca kaynaklarından biri değildir?

A) Semboller
B) Paylaşılan fikirler
C) İnançlar
D) Dayanışma
E) Karşılıklılık

Cevap : E) Karşılıklılık

9- Sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan biri değildir?

A) Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu azaltmak
B) Bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yaymak
C) Demokratik tutumları geliştirmek
D) Yeni siyasi liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol oymak
E) Devlet iktidarını kontrol etmek

Cevap : A) Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu azaltmak
NOT: Sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Bu fonksiyonları aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür: Tosun ( 2001: 179-180)’da belirttiği üzere sivil toplumun:
1.Devlet iktidarını kontrol etmek,
2.Katılım düzeyini yükselmek,
3.Demokratik tutumları geliştirmek,
4.Kutuplaşmaları yumuşatmak,
5.Yeni siyasi liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol oymak,
6.Siyasal partilerin demokratikleşmesini sağlamak,
7.Bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yaymak,
8.Yeni fikirleri geliştirerek yayılmasını sağlamak,
9.Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu arttırmak,
10.Siyasal katılmayı seçimlerin ötesine taşımak gibi özellikleri vardır

10- Bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir sürece
……………… denir.
Yukarıdaki boşluğu uygun seçenekle tamamlayınız.

A) Bütünsellik
B) Yabancı düşmanlığı
C) Irkçılık
D) Ayrımcılık

Cevap : D) Ayrımcılık

11- Aşağıda verilenlerden hangisi ırkçılığın düzeylerinden biri değildir?

A) Toplumsal düzeyde
B) Kültürel düzeyde
C) Kişilerarası ilişki düzeyinde
D) Kurumsal düzeyde
E) Kişisel düzeyde

Cevap : A) Toplumsal düzeyde

12- “………….. belirli bir nesne ya da durumla ilgili olarak örgütlenmiş ve eşgüdümlü eylemler bütünü olarak açıklamaktadır” Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Sosyal uyum
B) Sosyal adalet
C) Tutum
D) Ayrımcılık
E) Beceri

Cevap : E) Beceri

13- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerileri arasında yer almaz?

A) Yorumlama
B) Özetleme
C) Teşvik etme
D) Manipülasyon
E) Savunuculuk

Cevap : D) Manipülasyon

14- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerileri arasında yer almaz?

A) Yüzleştirme
B) Kayıt tutma
C) Bilgi verme
D) Sosyal dışlanma
E) Mesleki sınırları koruma

Cevap : D) Sosyal dışlanma

15- “………… uygulama bakış açısıyla mikro, mezzo ve makro uygulama düzeyinde sosyal hizmet uygulaması yapabilmek için gerekli becerileri kapsayan bir temel oluşturulmuştur”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Genelci
B) Mültecilerle
C) İleri
D) Kadınlarla
E) Çocuklarla

Cevap : A) Genelci

16- Yardım edici ilişkilerde sahip olunması gereken beceriler; “……………………..” olmak üzere altı başlık olarak ele alınmaktadır”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

A) Ortak beceriler
B) Sözsüz beceriler
C) Devam ettirici beceriler
D) Yol açıcı beceriler
E) Kendinden referans verme becerileri

Cevap : A) Ortak beceriler

17- Mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci Bürosu (NSW Refugee Health Service) gerekli becerileri “………………………” şeklinde sıralamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

A) Müracaatçıyı tanımlama
B) Yeniden travma yaşanmasını önleme
C) Gizliliği sağlama
D) Mahremiyeti azaltma
E) Kültürlerarası iletişim

Cevap : D) Mahremiyeti azaltma

18- Mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci Bürosu (NSW Refugee Health Service)
gerekli becerileri “………………………” şeklinde sıralamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

A) Tercümanlarla çalışma
B) Etkin havale yapma
C) İkincil travma ve tükenmişlikle baş etme
D) Kristal yuvarlak tekniğini kullanma
E) Normalleştirme tepkisi

Cevap : D) Kristal yuvarlak tekniğini kullanma

19- Mülteci ve sığınmacılarla çalışırken, sosyal hizmet uzmanlarının; “………………………………..” içeren söylemlerden katiyen uzak durmaları önemlidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

A) Kişiselleştirme
B) Önyargı
C) Ayrımcılık
D) Nefret söylemi
E) Doğum planlama

Cevap : E) Doğum planlama

20- “Göçmen ve mültecilerle çalışırken sosyal hizmet uzmanına mesleki becerileri ………………. nedenlerle gereklidir.”
Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

A) İyi uygulama yapmak için
B) Başarılı uygulama yapmak için
C) İdeal koşullarda uygulama yapmak için
D) Daha çok müracaatçı görebilmek için
E) Mesleki kurallara uygun müdahale için

Cevap : D) Daha çok müracaatçı görebilmek için

21- Türkiye’nin göç politikasını aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkilediği söylenemez?

A) Yasalar
B) Yönetmelikler
C) Uluslararası anlaşmalar
D) Genelgeler
E) Mizah dergileri

Cevap : E) Mizah dergileri

22- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde pek çok ülkenin göç alanında politika üretmek zorunda kalmasının nedenlerinden biridir?

A) Göç edenler arttığı ve kayıt ve kontrol zorlaştığı için
B) Göçü tamamen durdurmak için
C) Tüm göçmenleri sınır dışı etmenin bir yolunu bulmak için
D) Halk göçmenleri istemediği için
E) Göçmenlerin insan haklarını askıya almak için

Cevap : A) Göç edenler arttığı ve kayıt ve kontrol zorlaştığı için

23- “Uluslararası göçün farklı coğrafyalardaki tarihine bakıldığında, göç ve göçmenler üzerine olan ………… tercihlerin
belirleyiciliği ortaya çıkmaktadır” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A) Fiziki
B) Siyasi
C) Düşünsel
D) Medeni
E) Felsefi

Cevap : B) Siyasi

24- “Kısacası, ……………… “yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak karşımıza çıkmaktadır” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A) Genelci sosyal hizmet
B) İleri genelci sosyal hizmet
C) Uluslararası göç
D) Makro sosyal hizmet
E) Mikro sosyal hizmet

Cevap : C) Uluslararası göç

25- “………………. bilindiği gibi bir hükümetin vatandaşlar başta olmak üzere o ülkede yaşayan bireyleri müşteri olarak görmesi anlayışından kaynaklanır” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A) Pozitivizm
B) Aktivizm
C) Nihilizm
D) Klientalizm
E) Libaralizm

Cevap : D) Klientalizm

26- “2000’li yılların başından itibaren Türkiye’ye yönelen ve ağırlıklı olarak düzensiz olan göçün ilgili uluslararası göç rejimleri için yansıması, ülkenin “…………………..” konusunda yeterince mücadele vermediği gerekçesiyle ilgili uluslararası kuruluşlar, ABD ve AB ülkeleri tarafından ciddi bir eleştiri ile karşılaşması sonucunu getirmiştir”
Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A) İnsan ticareti ve insan kaçakçılığı
B) Dayanışma
C) Barışın tesisi
D) İntiharlar
E) Barınma ve beslenme

Cevap : A) İnsan ticareti ve insan kaçakçılığı

27- Özellikle son yıllarda ülkemize gelen düzensiz göçü ve sığınmacıları hangi taraflar odağı altında ele alarak ortak politikalar üretmek gerekmektedir?

A) Türkiye-Fransa
B) Türkiye İtalya
C) Türkiye-AB
D) Türkiye- Azerbaycan
E) Türkiye- Makedonya

Cevap : C) Türkiye-AB

28- Sosyal hizmetle bağlantılı göç politikaları aşağıdaki ilkelerden hangisini içermez?

A) Değişmezlik
B) İnsan hakları
C) Sosyal adalet
D) Eşitlik
E) Sosyal bütünleşme

Cevap : A) Değişmezlik

29- Ülkemizde çoğunlukla genelci perspektif çerçevesinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının göç alanında aşağıdaki bağlamlardan hangisi çerçevesinde çalışmalar yapması beklenemez?

A) Coğrafi
B) Politik
C) Sosyo-ekonomik
D) Kültürel
E) Tıbbi müdahale

Cevap : E) Tıbbi müdahale

30- Sosyal hizmet uzmanları göç alanındaki politikaları etkilemek amacıyla aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilirler?

A) Lobicilik
B) Kayıt tutma
C) Dinleme
D) Havale etme
E) Tanışma

Cevap : A) Lobicilik

Göç ve Sosyal Hizmet Final Çalışma Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Göç ve Sosyal Hizmet Final Çalışma Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: