Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final

Okul Öncesi Eğitim Programları - 1 Final

Okul öncesi eğitim programında zaman planlaması yapılırken dikkat edilecek ilkelerden biri dengeliliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilke kapsamında değerlendirilemez?
a) Geçiş zamanları arasında denge
b) İç ve dış mekan zamanları arasında denge
c) Öğretmen ve çocuk tarafından yapılandırılmış etkinlik zamanları arasında denge
d) Grup zamanları arasında denge
e) Aktif ve sessiz zamanlar arasında denge

Cevap : a) Geçiş zamanları arasında denge

Rutin etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Etkinliklere ayrılacak sürenin belirlenmesiyle ilgilidir
b) Tekrar eden düzenli etkinliklerdir
c) Etkinliklerin gün içindeki sıralamasıyla ilgilidir
d) Programda rutinin olması çocukların sıkılmasına neden olur
e) Rutinin katı ve değişmez olması şarttır

Cevap : b) Tekrar eden düzenli etkinliklerdir

Okula geliş ve okuldan ayrılış zamanları ne tür zamana örnektir?
a) Planlı etkinlik zamanı
b) Geçiş zamanı
c) İçeri ve dışarı zamanı
d) Küçük grup zamanı
e) Bireysel çalışma zamanı

Cevap : b) Geçiş zamanı

I.Şarkı söyleme
II.Erken okuryazarlık çalışmaları
III.Hikâye okuma
IV.Sanat çalışmaları yapma
V.Rol oynama
Verilen öncüllerdeki etkinliklerden hangisi/hangileri küçük grup zamanı için uygundur?
a) II ve IV
b) II, III ve IV
c) II, IV ve V
d) II, III, IV ve V
e) I, II, III, IV ve IV

Cevap : c) II, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi büyük grup çalışması için uygun bir etkinlik değildir?
a) Şarkı söyleme
b) Yeni materyal tanıtma
c) Sanat çalışması
d) Hikâye okuma
e) Sorun çözme

Cevap : c) Sanat çalışması

Aşağıdakilerden hangisi geçiş zamanına örnek değildir?
a) Toplanma ve temizlik
b) Grup olarak bir alanda toplanma
c) Okula geliş
d) Okuldan ayrılış
e) Serbest seçim ve oyun zamanı

Cevap : e) Serbest seçim ve oyun zamanı

I.Okuldan ayrılışın hemen öncesindeki zaman
II.Sabah etkinliklerinden sonraki zaman dilimi
III.Uyku/dinlenme zamanı sonrasındaki zaman dilimi
Verilen öncüllerden hangisine/hangilerine göre, bahçe zamanı günlük akışa doğru yerleştirilmiş olur?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi başarılı geçiş zamanı için kullanılabilecek stratejilerden değildir?
a) Tüm çocukların aynı anda geçişini sağlamak
b) Gün içindeki geçiş sayısını azaltmak
c) Geçiş zamanını önceden planlamak
d) Çocuklara geçiş zamanıyla ilgili beklentileri açıklamak
e) Geçiş zamanı yaklaşırken uyarı ve hatırlatma yapmak

Cevap : a) Tüm çocukların aynı anda geçişini sağlamak

…… zamanları genelde sınıfın tamamının bir araya toplandığı etkinlikler için, …… zamanları ise fikirleri daha derinlemesine ve detaylı tartışmak için kullanılan zaman dilimleridir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Küçük grup, büyük grup
b) Toplanma, küçük grup
c) Toplanma, geçiş
d) Büyük grup, küçük grup
e) Büyük grup, toplanma

Cevap : d) Büyük grup, küçük grup

Gün içerisinde etkinliklerin hangi sırayla ve ne kadar süreyle yapılacağını bildiren kavrama ……. adı verilir.
a) Rutin
b) Geçiş zamanı
c) Grup zamanı
d) Günlük akış
e) Zaman çizelgesi

Cevap : d) Günlük akış

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final 2021 Deneme Sınavı –

“Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak” aşağıdaki amaç türlerinden hangisidir?
a) Genel amaç
b) Özel amaç
c) Uzak amaç
d) Bilişsel amaç
e) Sosyal amaç

Cevap : c) Uzak amaç

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Okul-çocuk-aile üçgenindeki tüm yaşantıları kapsar.
b) Yalnızca amaçlar ve etkinliklerin planlanmasından ibarettir.
c) Materyal seçimi, uygulanacak yöntem ve teknikler gibi konuları içerir
d) Çocuklarn gereksinimlerini karşılarken ailenin de beklentilerine cevap vermelidir.
e) Etkinliker arasındaki geçişler ve değerlendirmeyi içermektedir.

Cevap : b) Yalnızca amaçlar ve etkinliklerin planlanmasından ibarettir.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının ögelerinden biri değildir?
a) Amaçlar
b) İçerik
c) Öğrenme-öğretme durumu
d) Sınama durumu
e) Öğretmen yetiştirme boyutu

Cevap : e) Öğretmen yetiştirme boyutu

Amaç ve hedef ifadelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Amaç ifadesi daha uzun, hedef ifadesi ise daha kısa sürede elde edilecek sonuçlar için kullanılır.
b) Amaç sözcüğü ile gaye, hedef sözcükleri eş anlamlıdır.
c) Her ikisi de ulaşılmak istenilen durum, yer için kullanılmaktadır.
d) Amaçlar eğitim programında nasıl eğitim verilmesi gerektiğinin yanıtını verir.
e) Amaçlar kendi içerisinde çeşitli türlere ayrılmaktadır.

Cevap : d) Amaçlar eğitim programında nasıl eğitim verilmesi gerektiğinin yanıtını verir.

Amaç türlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Gerçekleşme süresine göre amaçlar uzak ve genel amaçlar olarak ikiye ayrılır.
b) Genel amaçlar uzak amaçlarla tutarlıdır.
c) Eğitim durumlarına (öğrenme sürecine) genel amaçlar yol gösterir.
d) Genel amaçlar davranış türüne göre üçe ayrılır.
e) Bilişsel amaçlar kas gücü ile ilgili davranışlara dayanmaktadır.

Cevap : b) Genel amaçlar uzak amaçlarla tutarlıdır.

Mevcut Okul Öncesi Eğitim Programı’nın içeriğinin hangi programlama yaklaşımı ile düzenlenmiştir?
a) Doğrusal
b) Modüler
c) Sarmal
d) Çekirdek
e) Piramitsel

Cevap : c) Sarmal

Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programındaki etkinlik çeşitlerinden biri değildir?
a) Fen
b) Sanat
c) Matematik
d) Dans
e) Drama

Cevap : d) Dans

“Bir eğitim programındaki amaçlarla programın içeriğini iki boyutlu matriks üzerinde gösteren çizelgeye … denilmektedir.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki ifadeyi en iyi şekilde tamamlar?
a) İçerik-kazanım matriksi
b) Belirtke tablosu
c) Eğitim durumu (öğrenme süreci) tablosu
d) Öğrenme-öğretme süreci değerlendirme tablosu
e) Değerlendirme tablosu

Cevap : b) Belirtke tablosu

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programlarının uygulanması sürecinde dikkat edilcek husulardan biri değildir?
a) Çocukların duyu orgranlarını kullanrak nesnelerle etkileşime girmesine fırsat vermek.
b) Çocukların anlamlı düşünceler üreterek nesnelerin işlevlerini keşfetmeleri için düşüncelerini hareketleri üzerine yansıtmalarına olanak sağlamak.
c) Çocukların içsel motivasyonunu sağlayarak onları araştırmaya ve keşfetmeye yönlendirmek.
d) Çocukların problem çözmelerine olanak sağlayan deneyimler sunmak.
e) Çocukların anne babalarını dinlemesini teşvik etmek.

Cevap : e) Çocukların anne babalarını dinlemesini teşvik etmek.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okul öncesi eğitim programları uygulanırken kullanılan stratejilerden değildir?
a) Davet sunmak
b) Soru sormak
c) Sessizliktan yararlanmak
d) Çözümü hazır problem sunmak
e) Model olmak

Cevap : d) Çözümü hazır problem sunmak

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final 2021 Deneme Sınavı –

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Sessiz oyun alanları ile aktif oyun alanları arasında denge bulunmalıdır.
b) Çocukların yalnız kalmak isteklerine imkan sağlayan anlanlar bulunmalıdır.
c) Çocukların sağlığını tehlikeye atacak materyaller yüksek raflarda saklanmalıdır.
d) Materyaller çocukların yaşına uygun olmalıdır.
e) Her üç çocuk için kişisel eşyalarını koyacakları bir depolama alanı bulunmalıdır.

Cevap : e) Her üç çocuk için kişisel eşyalarını koyacakları bir depolama alanı bulunmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde dikkat edilecek genel hususlardan biri değildir?
a) Sağlık ve güvenlik
b) Konfor
c) Akıcılık
d) Aydınlatma ve Ses
e) Estetik

Cevap : c) Akıcılık

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamında estetiği sağlamak için önemli değildir?
a) Öğrenme ortamları çocuklar için ilgi çekici şekilde düzenlenmelidir.
b) Öğrenme ortamlarında doğru renk seçimi yapılmalıdır.
c) Öğrenme ortamlarına mobilya seçerken canlı renkler seçilmelidir.
d) Öğrenme ortamları çocukları evlerinde hissettirecek şekilde düzenlenmelidir.
e) Arka planlarda doğal renkler tercih edilmelidir.

Cevap : c) Öğrenme ortamlarına mobilya seçerken canlı renkler seçilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi mobilya ve materyal seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Seçilecek olan materyaller konusunda ebeveynlerin yazılı onayını almak
b) Çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine uygun olmak
c) Kırılacak parçaları olan materyalleri tercih etmemek
d) Kolay temizlenebilir materyalleri tercih etmek
e) Keskin köşeler gibi tehlike unsurlarını barındırmamak

Cevap : a) Seçilecek olan materyaller konusunda ebeveynlerin yazılı onayını almak

Aşağıdakilerden hangisi kitap merkezi için kitap seçiminde bulunurken dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?
a) Çocuklar için ilgi çekici resimler içeren kitaplar seçilmelidir.
b) Farklı insan guplarını yansıtan kitaplar seçilmelidir.
c) Şiddet yanlısı kitaplar seçilmemelidir.
d) Çocukların korkularını yansıtan kitaplar seçilmemelidir.
e) Kültürel basmakalıp düşünceleri barındıran kitaplar seçilmemelidir.

Cevap : d) Çocukların korkularını yansıtan kitaplar seçilmemelidir.

“… merkezi çocukların meraklarından hareketle öğrenme isteklerini uyarıp yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu merkez aracılığı ile çocukların bilimsel süreç becerileri geliştirilmektedir.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlamaktadır?
a) Dramatik oyun
b) Müzik
c) Blok
d) Fen
e) Kitap

Cevap : d) Fen

Dramatik oyun merkezine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuğun gerçek yaşam deneyimlerini canlandırmasını sağlar.
b) Çocukların sembolik düşünce gelişimine katkı sağlar.
c) Çocukların birbirleri ile etkileşmelerini sağlar.
d) Kitap merkezine yakın konumlandırılmasında sakınca yoktur.
e) Blok merkezinin yakınında konumlandırılmasında sakınca yoktur.

Cevap : d) Kitap merkezine yakın konumlandırılmasında sakınca yoktur.

Öğrenme merkezleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Öğrenme merkezleri düzenlenirken çocukların da görüşleri alınmalıdır.
b) Öğrenme merkezleri düzenlenirken çocukların ilgileri göz önüne alınmalıdır.
c) Öğrenme merkezlerinin isimleri ve sembolleri çocukların göreceği şekilde yerleştirilmelidir.
d) Öğrenme merkezleri yerleştirilirken sınıfın fiziksel özelliklerine dikkat edilmelidir.
e) Öğrenme merkezleri yerleştiriliken çocuk sayısı göz ardı edilmelidir.

Cevap : e) Öğrenme merkezleri yerleştiriliken çocuk sayısı göz ardı edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamı olarak dış mekanları kullanmanın yararlarından biri değildir?
a) Çocukların araştırma ve risk alma becerilerini destekler.
b) Çocukların büyük ve küçük motor gelişimlerini destekler.
c) Çocukların gereksiz yere yorulmasını sağlar.
d) Çocukları aşırı miktarda elektronik kullanımından uzaklaştırır.
e) Çocuklara enerjilerini harcama olanağı verir.

Cevap : c) Çocukların gereksiz yere yorulmasını sağlar.

“Bir okul öncesi eğitim sınıfında … merkezinin yer aldığı dolapta bazı canlı fosilleri, büyüteçler ve mikroskop yer almaktadır.”
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tamamlar?
a) Dramatik oyun
b) Fen
c) Müzik
d) Blok
e) Sanat

Cevap : b) Fen

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final 2021 Deneme Sınavı –

Özellikle zorlayıcı davranış ortaya çıkmadan önce ya da zorlayıcı davranışın devam etmesine mani olmak amacıyla hangi teknik kullanılır?
a) Yeniden yönlendirme
b) Model olma
c) Gösterip yaptırma
d) Rol oynama
e) Ödül verme

Cevap : a) Yeniden yönlendirme

Aşağıdakilerden hangisi yeniden yönlendirme türlerinden değildir?
a) Sözel yeniden yönlendirme
b) Fiziksel yeniden yönlendirme
c) Duygusal yeniden yönlendirme
d) İşaretle yeniden yönlendirme
e) Dikkati olumlu modele çekerek yeniden yönlendirme

Cevap : c) Duygusal yeniden yönlendirme

Dinlenme zamanında elindeki çubukla kalorifere vuran Emre’nin yanına gelen öğretmen, Emre’nin elinden turarak sana bahçede bir şey göstermek istiyorum demiş ve beraber bahçeye çıkmışlardır. Buna göre öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmıştır?
a) Duygusal yeniden yönlendirme
b) İşaretle yeniden yönlendirme
c) Sözel yeniden yönlendirme
d) Fiziksel yeniden yönlendirme
e) Dikkati olumlu modele çekerek yeniden yönlendirme

Cevap : d) Fiziksel yeniden yönlendirme

Zorlayıcı davranışlar pek çok farklı isimle tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir?
a) Dikkat dağıtıcı davranış
b) İtaatsiz davranış
c) Anti-sosyal davranış
d) Saldırgan davranış
e) Kontrol-dışı davranış

Cevap : a) Dikkat dağıtıcı davranış

Sınıfta belirlenen bir kurala çocuklarla birlikte öğretmenlerin de uyması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a) Yeniden yönlendirme
b) Model olma
c) Davranışın motivasyonunu anlama
d) Çocuğu taklit etme
e) Öğretmen-çocuk uyumu

Cevap : b) Model olma

Aşağıdakilerden hangisi çocukların davranışı üzerinde etkili olan çevresel faktörlerden değildir?
a) Öğretmen başına düşen çocuk sayısı
b) Yeterli oyun alanının olup olmaması
c) Çocuğun mizacı
d) Günlük rutin
e) Her çocuk için yeterli materyalin olup olmaması

Cevap : c) Çocuğun mizacı

Aşağıdakilerden hangisi olumlu-çocuk ilişkisinin faydaları arasında yer almaz?
a) Öğretmenlere karşı olumlu tutum geliştirmek
b) Akran ilişkilerinde gelişme
c) Daha yüksek akademik başarı
d) Daha az prososyal davranış gösterme
e) Daha az zorlayıcı davranış gösterme

Cevap : d) Daha az prososyal davranış gösterme

Olumlu öğretmen-çocuk ililişkisinde aşağıdakilerden hangisine yer yoktur?
a) Çocuğa uygun davranışlar için model olma
b) Çocuğu dinlemek
c) Hoş ve yumuşak bir ses tonuyla konuşmak
d) Çocukla göz teması kurmak
e) Akranlar arası iletişim yerine öğretmen-çocuk ilişkini desteklemek

Cevap : e) Akranlar arası iletişim yerine öğretmen-çocuk ilişkini desteklemek

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sınıfları için kural oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
a) Bütün çocukların katılım göstermesi
b) Kuralların sayıca fazla olmaması
c) Kural cümlelerinin kısa olması
d) Kural cümlelerinin pozitif şekilde ifade edilmesi
e) Kural cümlelerini dil becerisi en iyi gelişmiş çocuğun belirlemesi

Cevap : e) Kural cümlelerini dil becerisi en iyi gelişmiş çocuğun belirlemesi

Öğretmenin çocukları sık sık ödüllendirmesi ya da onaylaması öncelikle hangisine neden olur?
a) Çocukların dışsal değerlendirmeye bağımlı hale gelmesine
b) Çocukların alışmasına ve artık ciddiye almamasına
c) Çocukların şımarmasına
d) Çocukların yüksek özgüven geliştirmelerine
e) Çocukların dikkatinin dağılmasına

Cevap : a) Çocukların dışsal değerlendirmeye bağımlı hale gelmesine

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final 2021 Deneme Sınavı –

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından değildir?
a) Çocuğun gelişimini takip etmek
b) Özel gereksinimleri belirlemek
c) Programı izlemek ve değerlendirmek
d) Öğretmenlerin gelişimine yardımcı olmak
e) Çocukları birbiriyle kıyaslamak

Cevap : e) Çocukları birbiriyle kıyaslamak

“Bütün okullar kendi ölçme planlarını oluşturmalıdır. Bu ölçme planının açıkça yazılmış, düzenli ve kapsamlı olması gerekir”.
Yukarıda verilen ifade okul öncesi dönem ölçme değerlendirme ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilintilidir?
a) Ölçme; sürekli, amaçlı ve stratejik olmalıdır.
b) Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.
c) Ölçme, öğretim süreci ve programla bütünleştirilmelidir
d) Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır.
e) Ölçme sonuçları bildirilmeli ve paylaşılmalıdır.

Cevap : b) Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.

Ölçme aracının ölçmek istediği şeyler dışında başka şeyler ölçüyor olması, çocukla ilgili yanlış kararlar verilmesine, yanlış uygulamalar yapılmasına sebep olabilir. Bu durum okul öncesi dönem ölçme değerlendirme ilkelerinden hangisiyle açıklabilir?
a) Ölçme; sürekli, amaçlı ve stratejik olmalıdır.
b) Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.
c) Ölçme, öğretim süreci ve programla bütünleştirilmelidir
d) Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır.
e) Ölçme sonuçları bildirilmeli ve paylaşılmalıdır.

Cevap : d) Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun benzer yaş grubundaki çocuklarla kıyaslanarak, gelişimsel olarak bulunduğu noktayı ölçmeye yarayan araçlara örnektir?
a) Standart testler
b) Kontrol listeleri
c) Derecelendirme ölçekleri
d) Dokümantasyon
e) Anaekdot kayıtlar

Cevap : a) Standart testler

Aşağıdakilerden hangisi otantik değerlendirme yöntemlerinden değildir?
a) Görüşme
b) Gözlem
c) Portfolyo
d) Standart test
e) Dokümantasyon

Cevap : d) Standart test

Katılımcı gözlem ve katılımcı olmayan gözlemin temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gözlemcinin öğretmen ya da öğretmen dışı biri olması
b) Gözlemcinin gözlemlediği olaya katılması ya da katılmaması
c) Çocukların gözlemlendiklerini bilmeleri ya da bilmemeleri
d) Gözlemle birlikte başka tekniklerin kullanılması ya da kullanılmaması
e) Çocukların gözlem sürecine doğrudan katılmaları ya da katılmamaları

Cevap : b) Gözlemcinin gözlemlediği olaya katılması ya da katılmaması

Çocukların gelişimsel becerilerini “evet, var” ya da “hayır, yok” şeklinde değerlendirmeye izin veren ölçme araçlarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Standart testler
b) Kontrol listeleri
c) Derecelendirme ölçekleri
d) Zaman örnekleme
e) Olay örnekleme

Cevap : b) Kontrol listeleri

I.Gözlemciye göre önemli olan bir durum ya da davranış hikayeleştirilerek kısaca yazılır.
II.Odak noktası tek bir çocuk olabileceği gibi bir grup çocuk da olabilir.
III.Yapılandırılmamış gözlem kayıtlarıdır.
IV.Süreç çok zaman alır ve öğretmen dikkati gerektirir.
V.Gözlemci önyargısı ya da yanlılığı sonuçları etkileyebilir.
Anekdot kayıtlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
a) I ve III
b) II ve IV
c) II, III, IV ve V
d) I, III, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V

Cevap : e) I, II, III, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin endişelerden değildir?
a) Öğretmenlerin önyargıları ve yanlı tutumları ölçme ve değerlendirme sonucunu etileyebilir
b) Sonuçların aşırı yorumlanması veya yanlış yorumlanması söz konusu olabilir.
c) Standart testler geçerli ve güvenilir olmayabilir.
d) Ölçme aracı bir alana çok odaklanıp, diğer alanlara yeterince odaklanmamış olabilir
e) Testin gün içinde yapılma zamanı, çocuğun aç ya da uykulu olup olmaması gibi değişkenler sonuca etki edebilir.

Cevap : c) Standart testler geçerli ve güvenilir olmayabilir.

Davranışın belli zaman aralıkları ile kaydedilerek, görülme sıklığının belirlendiği ölçme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anekdot kayıt
b) Kontrol listeleri
c) Zaman örnekleme
d) Olay örnekleme
e) Derecelendirme ölçekleri

Cevap : c) Zaman örnekleme

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final 2021 Deneme Sınavı –

Aşağıdakilerden hangisinde aile eğitiminin temel amacı değildir?
a) Anne babalara bilgi vermek
b) Anne-babaların tutumlarının farkına varmasını sağlamak
c) Anne-babaları etkili ebeveynlik becerilerini desteklemek
d) Anne-babalara gelişim sorunlarına müdahale yöntemlerini öğretmek
e) Anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgilerini değerlendirmek

Cevap : e) Anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgilerini değerlendirmek

Ev merkezli yaklaşımın yararları ile doğrudan ilişkili olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğrenme doğal ortamda gerçekleşir
b) Ebeveyn-çocuk etkileşimi gözlenebilir
c) Ebeveynin eğitime doğrudan katılımı sağlanır
d) Ebeveynin kendini ifade etmesi sağlanır
e) Öğrenme bireyselleştirilir

Cevap : d) Ebeveynin kendini ifade etmesi sağlanır

Ev merkezli aile eğitimi programı çocuğun gelişiminde ………………. . temel olarak almaktadır” ifadesinde boşluğa uygun olan hangisidir?
a) Çocuğu
b) Anneyi
c) Kardeşleri
d) Aileyi
e) Babayı

Cevap : d) Aileyi

Okulla anne babalar arasındaki çok boyutluluğa dayalı her türlü iletişim ve etkileşim örüntüsü” hangi tanımı ifade etmektedir?
a) Aile eğitimi
b) Aile rehberliği
c) Aile katılımı
d) Aile danışmanlığı
e) Aile mentörlüğü

Cevap : c) Aile katılımı

Gezici aile eğitim modeli hangi durumlarda kullanılır?
a) Okul sayısı yetersiz olduğunda
b) Çocukların yaşı küçük olduğunda
c) Aileler eğitme katılmak istemediklerinde
d) Bölgesel şartlar uygun olmadığında
e) Kurum açılacak bölgelerde

Cevap : d) Bölgesel şartlar uygun olmadığında

Altı yaşında bir çocuğun anaokulunda alt ıslattığını gözlemeyen bir eğitimci bu sorunu hangi tekniği kullanarak aile ile konuşmalıdır?
a) Bireysel görüşme-ev ziyareti
b) Veli toplantısı-aileyi destekleyici basılı materyal
c) Aile eğitimi-uzman konuk davet edilmesi
d) Konferans- telefon görüşmesi
e) İnternet temelli uygulamalar-grup toplantıları

Cevap : a) Bireysel görüşme-ev ziyareti

Bireysel görüşme ne zaman ve her bir çocuğun ailesi ile kaç kez yapılmalıdır?
a) Sorun durumunda – yılda bir kez
b) Sistemli olarak – yılda bir kez
c) Sorun durumunda – yılda iki kez
d) Sistemli olarak – yılda iki kez
e) Sorun durumunda yılda üç kez

Cevap : d) Sistemli olarak – yılda iki kez

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi o okuldaki aile katılımının kalite göstergesi değildir?
a) Aile katılım düzeylerinde ebeveynlerin seçeneklerinin çok olması
b) Eğitim etkinliklerine katılımın sağlanması
c) Personelin her düzeyde aile katılımını desteklemesi
d) Ailelerin okulun ve yaşadığı toplumun kültürüne saygı göstermesi
e) Ebeveynlerin liderlik ve karar verme konusunda katılımının sağlanması

Cevap : d) Ailelerin okulun ve yaşadığı toplumun kültürüne saygı göstermesi

Okul öncesi eğitiminde ev ziyaretlerinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çocuğu doğal ortamında tanımak
b) Çocuğun okulda öğrendiklerini evde pekiştirmek
c) Ebeveyni aile katılımına ikna etmek
d) Aile eğitimindeki konuları pekiştirmek
e) Ebeveynin eğitimciyi daha iyi anlamasını sağlamak

Cevap : a) Çocuğu doğal ortamında tanımak

Ebeveynlerin okuldaki eğitime katılımları için ilk adım ne olmalıdır?
a) Ebeveynlere görevlerini dağıtmak
b) Okulun ihtiyaçlarını açıklamak
c) Ebeveyn katılım formu uygulamak
d) Okul müdürüne sormak
e) Veli toplantısı yapmak

Cevap : c) Ebeveyn katılım formu uygulamak

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final 2021 Deneme Sınavı –

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kaynaştırma eğitimin amacına yer verilmektedir?
a) Özel gereksinimli çocuğu normalleştirmek
b) Özel gereksinimli çocuğun toplum içerisinde yaşamasını kolaylaştırmak
c) Özel gereksinimli çocuğun ihtiyacını belirlemek
d) Özel gereksinimli çocuğun toplum tarafından farkına varılmasını sağlamak
e) Özel gereksinimli çocuğu tedavi etmek

Cevap : b) Özel gereksinimli çocuğun toplum içerisinde yaşamasını kolaylaştırmak

Aşağıdakilerden hangisi okulların özel gereksinimli çocuklar ile ilgili görevlerinden biri değildir?
a) Özel gereksinimli çcoukların ihtiyacını belirlemek
b) Özel gereksinimli çocuklar için özel programlar organize etmek
c) Özel gereksinimli çocukların topluma uygun bir şekilde geçmesini sağlamak
d) Özel gereksinimli çocuklar için düzenlenen özel programların işe yarayıp yaramadığını belirlemek
e) Özel gereksinimli çocukları normalleştirmek

Cevap : e) Özel gereksinimli çocukları normalleştirmek

“Kaynaşırma uygulamalarında çocuğun … değil; … çocuğa uyum sağlaması beklenmektedir.”
Yukarıdaki cümledeki boşlukları aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi şekilde tamamlar?
a) normal gelişim gösteren akranına/normal gelişim gösteren akranının
b) ailesine/ailesinin
c) okula/okulun
d) terapiste/terapistin
e) okul müdürüne/okul müdürünün

Cevap : c) okula/okulun

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde özel gereksinimli bireylerin eğitimindeki günümüzdeki odak noktası yer almaktadır?
a) Çocukları tedavi etmek
b) Çocukların yanlışlarını düzeltmek
c) Çocukları genel eğitimden uzaklaştırmak
d) Çocukların güçlü yanlarını daha iyi noktaya taşımak
e) Çocukların evde kalmasını sağlamak

Cevap : d) Çocukların güçlü yanlarını daha iyi noktaya taşımak

a. Yatılı özel eğitim okulu
b. Yarı zamanlı kaynaştırma
c. Tam zamanlı kaynaştırma
d. Özel eğitim sınıfı
e. Kaynak oda destekli kaynaştırma
f. Gündülü özel eğitim okulu
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yukarıda verilen eğitim ortamları en azdan en çok kısıtlayıcıya doğru sıralanmıştır?
a) a-b-c-d-e-f
b) c-b-e-d-f-a
c) c-e-b-d-f-a
d) c-e-b-f-d-a
e) c-b-e-a-f-d

Cevap : c) c-e-b-d-f-a

Aşağıdaki kaynaştırma modellerinden hangilerinde çocuğun kaydı normal eğitim sınıfında yer almaktadır?
a) Tam zamanlı kaynaştırma/kaynak oda destekli kaynaştırma
b) Tam zamanlı kaynaştırma/yarı zamanlı kaynaştırma
c) Kaynak oda destekli kaynaştırma/yarı zamanlı kaynaştırma
d) Tersine kaynaştırma/yarı zamanlı kaynaştırma
e) Tam zamanlı kaynaştırma/tersine kaynaştırma

Cevap : a) Tam zamanlı kaynaştırma/kaynak oda destekli kaynaştırma

Kaynak oda destekli kaynaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Kaynak odanın diğer bir adı destek eğitim odasıdır.
b) Kaynak oda desteki kaynaştırmaya devam eden çocukların kayıtları genel eğitim sınıfındadır.
c) Bazı kaynaklarda kaynak oda destekli kaynaştırmaya yarı zamanlı kaynaştırma da denilmektedir.
d) Kaynak oda destekli kaynaştırmada öğretmenler arasındaki işbirliği oldukça önemlidir.
e) Kaynak odada çocuklar gün içerisindeki zamanlarının en fazla %70’ini geçirebilirler.

Cevap : e) Kaynak odada çocuklar gün içerisindeki zamanlarının en fazla %70’ini geçirebilirler.

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklar için yapılabilecek bazı ana eğimsel uyarlamalardan değildir?
a) Öğretim ortamının uyarlanması
b) Eğitim programının uyarlanması
c) Öğretim stratejilerinin uyarlanması
d) Öğretmenin değiştirilerek yerine yeni öğretmen uyarlanması
e) Yardımcı ve öğretim teknnolojilerin uyarlanması

Cevap : d) Öğretmenin değiştirilerek yerine yeni öğretmen uyarlanması

Özel gereksinimli bir çocuk için eğitimin içeriğinin uyarlanması aşağıdaki eğitimsel uyarlamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?
a) Öğretim teknojilerinin uyarlanması
b) Eğitim programının uyarlanması
c) Öğretim stratejilerinin uyarlanması
d) Öğretim ortamının uyarlanması
e) Yardımcı personelin uyarlanması

Cevap : b) Eğitim programının uyarlanması

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminde yer almaz?
a) İlçe milli eğitim şube müdürü
b) Okul müdürü
c) Çocuğun sınıf öğretmeni
d) Çocuğun ebeveyni
e) Rehberlik öğretmeni

Cevap : a) İlçe milli eğitim şube müdürü

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: