Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final Deneme Sınavı

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final Deneme Sınavı

#1. Sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıkların ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mülk önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama amacıyla SYDGM tarafından altı aylık çalışma ile hayata geçen devlet uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Suça sürüklenen çocuklara yönelik adli sosyal hizmet müdahalesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

#3. Doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle kişinin bedensel, zihinsel ruhsal, duygusal ve sosyal fonksiyonlarında sürekli azalma ve kayıplara neden olan, organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşam gereklerine uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük olarak tanımlanmaktadır?

#4. Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

#5. ''Genellikle aileden sonra gelir transferi sağlayan ikinci kurumdur. Sosyal refah tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hayırseverlik - yardımseverlik duygusu ve insan sevgisini en fazla açığa çıkaran, bu duygulara en fazla burgu yapan kurumdur.'' Yukarıdaki ifadede hangisi sosyal politika aktörünün tanımı yapılmıştır

#6. Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarında bulunması gereken özellikleri belirleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Ev veya okul ortamında, en az 6 ay süre ile çocuğun gelişim aşamaları ile bağdaşmayan, aşırı hareketlilik ve dikkat çeşitlerinden hangisini ifade etmektedir?

#8. Aşağıdaki felaketlerden hangisi doğal afet kapsamında değerlendirilmektedir?

#9. Gelişmiş ülkelerden başlayarak tüm dünyada uygulanan engellilere dönük 'hak-temelli hareketler' olarak adlandırılan model?

#10. Hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli, yalnızca en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu yoksulluğun hangi çeşidini ifade etmektedir?

#11. Mahkemeler çocukla ilgili kararları aşağıdaki hangi kanun kapsamında almaktadır?

#12. Aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi yedi aşamada gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamaların nihai hedefi?

#13. Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen... birinci kademe eğitimi almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı üstlenen koruyucu aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla ilgili hukuki düzenleme hangi yasaya dayanmaktadır?

#15. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet merkezleri aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Erken yaşta Ergin olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış kişi ifadesi hangi kavramı açıklamaktadır?

#17. İlk defa yoksulluğu "Toplam gelirin, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları?

#18. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile ilgili koruyucu ve önleyici çalışmalar arasında sayılamaz?

#19. Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları hangi bakanlık bünyesinde gerçekleştirilmektedir?

NOT: Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüklerinde görev yapan sosyal çalışmacıların çocuk suçluluğu, suça sürüklenen çocuklar ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalar vardır Bu çerçevede suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırlanan sosyal inceleme raporları ve bunların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması önem arz etmektedir.

#20. Doğumdan başlayarak içinde bulunan zamana kadar geçen yılların toplamına ne denir?

#21. Uzun süre madde kullanımı sonrasında, madde kullanımı bırakıldığı zaman ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara ne ad verilir?

#22. ''Kullanılan maddenin etkisini göstermesi uygunsuz davranış ya da psikolojik değişiklikler ortaya çıkarması ve bir tür sarhoşluk hali'' olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Uçucu çözücü ve uyuşturucu madde bağımlısı olan çocuklardan hakkında bakım tedbir kararı verilen çocukların Sağlık bakanlığınca madde bağımlılığı tıbbi tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması sonrası bu çocukları aile ve sosyal çevreleri ile sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla çocuklar hangi merkezlere kabul edilmektedir?

#24. Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren: birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi aşamalarındandır?

#26. Sosyal hizmette birey ve topluma yönelik teorilerin geliştirilmesinde temel alınan nokta aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Sosyal hizmetin tanımlarından da anlaşılacağı üzere birey ve topluma yönelik teorilerin geliştirilmesinde temel alınan nokta sosyal hak ve sosyal adalet ilkesidir.

#27. Dünya genelinde engellilik oranı yüzde kaçtır?

NOT: Dünya nüfusunun % 10’u ve Türkiye nüfusunun % 12.9’u engelli olarak kabul edilmektedir.

#28. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunu ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yarar eden bir meslektir tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#29. 5393 sayılı kanuna göre belediyeler hangi şartla kadın sığınma evi hizmeti sunmakla yükümlüdür?

#30. Toplum sağlığı merkezleri sağlık hizmetlerinin hangi basamağındaki bulunan kuruluşlardır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmetin odağında olan konulardan biri değildir?

#32. Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan, kadınında öncelikle benimsediği anne ve eş rollerinde yaşadığı sorunların çözümü, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi aşağıdaki programlardan hangisi uygulanmalıdır?

#33. Türkiye'de kamunun sosyal hizmet uygulamaları kapsamında muhtaç yaşlı aylığı hangi yasa bağlamında uygulanmaktadır?

#34. Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları Adalet Bakanlığının hangi birimi tarafından gerçekleştirilmektedir?

#35. Çocuk istismarı kavramı 1962 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final Deneme Sınavı

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final Deneme Sınavı

Auzef Sosyal Hizmetler, Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final Deneme Sınavı
Telegram Sosyal Hizmetler

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020-2021 Vize

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: