Özel Eğitime Giriş 2021 Bütünleme

Özel Eğitime Giriş 2021 Bütünleme

Özel Eğitime Giriş 2021 Bütünleme

1- Üstün yetenekli bireylerin ihtiyaçlarına uygun eğitim alması hangi anlamda önem taşımaktadır?

A) Psikolojik sağlamlık açısından fayda görülür
B) Verimli üretim ortamı sağlanır
C) Potansiyeller performansa dönüşür
D) Beyin göçü engellenir
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

2- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu müdahale yöntemlerinde önerilen yaklaşımlardandır?

A) Bütünsel
B) Eklektik
C) Duyuşsal
D) Duyumsal
E) Çevresel

Cevap : E) Çevresel

3- Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocukların özelliklerinden biri değildir?

A) Güçlü bellek
B) Soyut kavramları öğrenmede sınırlılık
C) Dikkat ve bellekle ilgili güçlükler
D) Geç konuşma
E) Sınırlı sözcük dağarcığı

Cevap : A) Güçlü bellek

4- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı aşağıdaki uzmanlardan hangisi tarafından konulabilir?

A) Aile hekimi
B) Aile koçu
C) Psikiyatrist
D) Okul rehber öğretmeni
E) Sınıf öğretmeni

Cevap : C) Psikiyatrist

5- Otizm teşhisi ilk kim tarafından konulmuştur?

A) Antony Mil, 1940
B) Leo Kanner, 1943
C) Hans Asperger, 1956
D) Nick Cole, 1942
E) Micheal Greenspan, 1945

Cevap : B) Leo Kanner, 1943

6- İletişim kurmanın bireye sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı düşüncelere adapte olma
B) Dil gelişimine katkıda bulunma
C) İnsanlarla bağ kurma
D) Farklı durumlara adapte olma
E) Problem çözme becerisini arttırma

Cevap : C) İnsanlarla bağ kurma

7- İletişim sayesinde birey hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır?

A) İnsanlara düşüncesini ve bilgisini paylaşabilmektedir.
B) Dikkat düzeyi artmaktadır.
C) Küçük kas becerileri gelişmektedir.
D) Akademik becerilerde zorlanmamaktadır.
E) Fiziksel olarak gelişim göstermektedir.

Cevap : A) İnsanlara düşüncesini ve bilgisini paylaşabilmektedir.

8- Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili aşağıdaki sorulardan ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Otizm çevresel sorunların neden olduğu nöro-gelişimsel bir sorundur.
B) Otizm sadece nöro-gelişimsel bir sorundur.
C) Otizm sadece çevresel bir sorundur.
D) Otizm’in tek bir sebebi bulunmaktadır.
E) Otizm doğum öncesi tespit edilebilir.

Cevap : A) Otizm çevresel sorunların neden olduğu nöro-gelişimsel bir sorundur.

9- Çeşitli zehirlenmeler, yaşanan travmalar, psikososyal etmenler, kazalar ve kafa çarpmaları” olarak sıralanan nedenler özel gereksinime yol açan hangi faktörlerdendir?

A) Doğum sırası nedenler
B) Doğum öncesi nedenler
C) Edinilmiş nedenler
D) Yapısal nedenler
E) Doğum sonrası nedenler

Cevap : E) Doğum sonrası nedenler

10- Bilinen kaynaklara göre üstün yeteneklilik ilk ne zaman fark edilmiştir?

A) 20. yüzyılda
B) 18. yüzyılda
C) Milattan önce 6. yüzyılda
D) 12. yüzyılda
E) Milattan önce 12. Yüzyılda

Cevap : C) Milattan önce 6. yüzyılda

11- Özel gereksinimli çocuğun güçlü yönleri ve ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve gereksinimlerinin karşılanmasında farklı uzmanların bir araya gelerek ortak hareket etmesine ………………………. denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) işbirliği
B) tarama
C) ekip
D) müdahale
E) tanılama

Cevap : A) işbirliği

12- Aşağıdakilerden hangisi yardımcı teknoloji alanlarından biri değildir?

A) Spor, egzersiz, boş zaman etkinlikleri
B) Hareket ve ulaşım
C) Eğlence
D) Günlük yaşam
E) Ergonomi

Cevap : C) Eğlence

13- Kaynaştırmanın en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütünleşmiş toplum oluşturmak ve bu sayede maliyet-fayda ilişkisi bakımından toplumun etkililiğini arttırmak
B) Özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren bireylerle birlikte eğitim almasını sağlamak
C) Özel gereksinimli bireylere karşı olan olumsuz tutum ve uygulamaları ortadan kaldırılmak
D) Özel gereksinimli bireylerin topluma uyumunu kolaylaştırmak
E) Özel gereksinimli bireylerin yeterliliklerini arttırmak

Cevap : B) Özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren bireylerle birlikte eğitim almasını sağlamak

14- Aşağıdakilerden hangisi teknoloji içermeyen öğretim teknolojilerine örnek bir uygulama olarak gösterilebilir?

A) Ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrenciyi takip edebilmek için ödevleri özel web sitesi aracılığı ile takip etmek
B) Ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrenciye hatırlatmak amacıyla cep telefonuna sms göndermek
C) Ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrenciye hatırlatma yapabilmek için velisine telefon etmek
D) Ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrenciye hatırlatmak amacıyla e-posta göndermek
E) Ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrencinin defterine bir hatırlatma notu yapıştırmak

Cevap : E) Ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrencinin defterine bir hatırlatma notu yapıştırmak

15- Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimlİ bireylerin yaşam doyum düzeyini olumsuz yönde etkileyen faktörlere örnek olarak gösterilebilir?

A) Toplumsal önyargılar
B) Eğitim eksikliği
C) Ayrımcılık
D) Destek ve ekipman eksikliği
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

16- Özel Öğrenme Güçlüğü ilk kez kim tarafından kullanılmış ve onaylanmıştır?

A) Samuel Kirk
B) Adolf Kussmaul
C) Franz Joseph Gall
D) William Cruickshank
E) DSM-V

Cevap : A) Samuel Kirk

17- Aşağıdakilerden hangi etmenler DEHB nedenleri arasında yer almaz?

A) Çevresel
B) Nörolojik
C) Aile davranışları
D) Genetik
E) Psikososyal

Cevap : C) Aile davranışları

18- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun üstün yeteneklilerin eğitimi için kurulmuş olan eğitim kurumudur?

A) Nizamiye Medreseleri
B) Gulam Mektebi
C) Hümayun Mektebi
D) Enderun Mektebi
E) Mektebi Şahane

Cevap : D) Enderun Mektebi

19- Aşağıdakilerden hangisi erken müdahale hizmetlerinin temel bileşenlerinden biri değildir?

A) Doğal çevrede sunulması
B) Değerlendirme ile çocuğun gelişiminin takip edilmesi
C) Ailenin aktif rol oynaması
D) İşbirliği gerektirmesi
E) Kısa süreli olarak planlanması

Cevap : E) Kısa süreli olarak planlanması

Özel Eğitime Giriş 2021 Bütünleme

20- Aşağıdaki alanlardan hangisi/hangileri bedensel yetersizliği olan bireyin yaşadığı zorluklar arasında yer almaktadır?

A) Sosyal yaşama adapte olmakta güçlük çekmesi
B) Kas ve sinir sisteminde bozuklukların olması
C) Kemik ve iskelet yapısında bozuklukların olması
D) Özbakım ihtiyaçlarını yerine getirmede güçlük çekmesi
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

21- “Özel gereksinimli bireyin kaydının özel eğitim okulunda olduğu ancak belirli derslerde yetersizliği olmayan akranları ile eğitime katıldıkları” kaynaştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütünleştirme
B) Yarı zamanlı kaynaştırma
C) Tam zamanlı kaynaştırma
D) Tersine kaynaştırma
E) Kapsayıcı eğitim

Cevap : B) Yarı zamanlı kaynaştırma

22- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın kullanılan müdahale programlarından biri değildir?

A) Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
B) Etkilesim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
C) Portage Erken Eğitim Programı
D) Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)
E) Star Erken Eğitim Programı

Cevap : E) Star Erken Eğitim Programı

23- Özel Öğrenme Güçlüğüne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Her seferinde üstün zekalı olmaktır.
B) Zihinsel bir engeldir.
C) Duyu organlarından kaynaklı öğrenememe durumudur.
D) Normal ya da normalin üstünde zekaya sahiptir.
E) Bir hastalık olduğundan tıbbi bir ilacı vardır.

Cevap : D) Normal ya da normalin üstünde zekaya sahiptir.

24- “Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki davranışlar ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla, destek eğitim hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) En az sınırlandırılmış ortam
B) Kaynak oda
C) Ayrı gündüzlü okul
D) Ayrı yatılı okul
E) Kaynaştırma ortamı

Cevap : E) Kaynaştırma ortamı

25- “Özel gereksinimli bireylerin sadece eğitim sistemine katılmış olmalarının önemli olmadığını, eğitim sisteminin tüm bireyleri sisteme dahil edecek bir yapıda olması gerektiğini belirten ve uluslar arası seviyede bu kri tanıyan ve savunan ilk belge olan ve 92 ülke tarafından imzalanan” belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitim Yasası (IDEA)
B) Salamanca Bildirgesi
C) Tüm Engelli Çocukların Eğitim Yasası
D) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
E) Dakar Eylem Çerçevesi

Cevap : B) Salamanca Bildirgesi

26- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ilk fark edilme yaşı kaçtır?

A) 3
B) 0-1
C) 5-7
D) 7
E) 3-5

Cevap : A) 3

27- Gagne’ye göre (2005) üstün yetenekliler yaşıtlarının % 90’ından daha yüksek beceriye sahiptirler. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan değildir?

A) Sosyal
B) İşitsel
C) Zihinsel
D) Duygusal
E) Psikomotor

Cevap : B) İşitsel

28- Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın ilkelerinden değildir?

A) Verilecek olan eğitimlerde özel gereksinimli bireyin var olan duyu kalıntısından faydalanmak gereklidir.
B) Kaynaştırma eğitimine ailenin isteği doğrultusunda ve istenilen herhangi bir zamanda başlanabilir.
C) Verilen eğitim özel gereksinimli bireyi topluma uyum sağlayan ve toplumun bir parçası olan birey haline getirmeyi hedefler.
D) Eğitim mümkün olduğunca doğal ortamlarda yapılmalıdır.
E) Kaynaştırma eğitiminde okul-aile ve çevre işbirliğine mutlaka önem verilmelidir.

Cevap : B) Kaynaştırma eğitimine ailenin isteği doğrultusunda ve istenilen herhangi bir zamanda başlanabilir.
NOT: Kaynaştırma uygulamaları bazı ilkeler çerçevesinde yürütüldüğünde daha anlamlı olmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:
● Kaynaştırma eğitimi, özel ve genel eğitimden ayrı düşünülemez.
● Özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla aynı kurum ve ortamlarda eğitim alma hakkı bulunmaktadır.
● Kaynaştırma eğitimine karar verme aşaması aile-okul-eğitsel tanılama sürecindeki tespitlere göre gerçekleşir.
● Verilmesi planlanan hizmet yetersizlik türüne göre değil bireyin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır.
● Kaynaştırma eğitimine ne kadar erken başlanırsa bireye olan katkısı da – kadar fazla olacaktır.
● Kaynaştırma eğitiminde bireysel farklılıklar göz önüne alınmalıdır.
● Verilecek olan eğitimlerde özel gereksinimli bireyin var olan duyu kalıntısından faydalanmak gereklidir.
● Eğitimi verecek kişilerde gönüllülük, sevgi, saygı ve sabır gibi özelliklerin bulunması gereklidir.
● Eğitim mümkün olduğunca doğal ortamlarda yapılmalıdır.
● Verilen eğitim özel gereksinimli bireyi topluma uyum sağlayan ve toplumun bir parçası olan birey hâline getirmeyi hedefler.
● Kaynaştırma eğitiminde okul-aile-çevre iş birliğine mutlaka önem verilmelidir.

29- Ülkemizde uyumsal işlevleri değerlendirmede aşağıdakilerden en çok hangisi kullanılmaktadır?

A) Zeka testinden alınan puan
B) Çocuğun komşularından alınan bilgi
C) Çocuğun öğretmeninden alınan bilgi
D) Çocuğun ailesinden alınan bilgi
E) Çocuğun doktorundan alınan bilgi

Cevap : D) Çocuğun ailesinden alınan bilgi

30- Yardımcı araçlar kullanarak sosyal ortamlara adapte olup, özbakım ve akademik anlamında desteğe ihtiyaç duyan bireyin yaşadığı bedensel yetersizlik hangi derecededir?

A) Hafif derecede
B) Az derecede
C) Ağır derecede
D) Orta derecede
E) Çok ağır derecede

Cevap : D) Orta derecede

31- Aşağıdakilerden hangisi üstün yeteneklilerin potansiyellerini ortaya çıkaran müdahale programında yer alır?

A) Sosyal çevresi
B) Okul yönetimi
C) Uzman desteği
D) Ailesi
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

32- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun farklı gelişim gösterdiği alanlardan biri değildir?

A) Dürtüsellik
B) Ataklık
C) Hiperaktivite
D) Zeka
E) Dikkatsizlik

Cevap : D) Zeka

33- Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir teknolojik ürünlerden biri değildir?

A) Kulaklık
B) Akıllı Takılar
C) Akıllı Bileklikler
D) Akıllı Saatler
E) Google Glass

Cevap : A) Kulaklık

Özel Eğitime Giriş 2021 Bütünleme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Özel Eğitime Giriş 2021 Bütünleme

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: